Vykonávanie dôkazov

Ak podávate návrh na začatie súdneho konania, musíte na preukázanie svojho nároku zvyčajne nevyhnutne predložiť súdu dôkazy.

Podrobnejšie informácie na vnútroštátnej úrovni sa zobrazia, ak si zvolíte príslušnú štátnu vlajku.

Obstarávanie dôkazov v občianskoprávnych konaniach sa neobmedzuje na hranice jedného členského štátu. Niekedy môže byť potrebné vykonať dôkazy v inom členskom štáte, ako je štát vášho pobytu. Napríklad môže byť potrebné vypočuť svedkov alebo znalcov, príp. vykonať ohliadku na mieste v inom členskom štáte. Justičná spolupráca medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych alebo obchodných veciach so zreteľom na cezhraničné vykonávanie dôkazov v Európskej únii sa upravuje v nariadení (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001.

Súvisiace odkazy

Vykonávanie dôkazov – oznámenia členských štátov a vyhľadávací nástroj na identifikáciu príslušných súdov a orgánov

Vykonávanie dôkazov prostredníctvom videokonferencie

Praktická príručka na uplatňovanie nariadenia o vykonávaní dôkazov  PDF (319 Kb) sk

Praktická príručka – Používanie videokonferencie pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach PDF (665 Kb) sk

Posledná aktualizácia: 21/01/2019

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.