Vykonávanie dôkazov

Ak podávate návrh na začatie súdneho konania, musíte na preukázanie svojho nároku zvyčajne nevyhnutne predložiť súdu dôkazy.

Ak chcete získať podrobné informácie o konkrétnej krajine, zvoľte jej vlajku.

Vykonávanie dôkazov v občianskoprávnych konaniach sa neobmedzuje na hranice jedného členského štátu. Niekedy môže byť potrebné vykonať dôkazy v inom členskom štáte, ako je štát vášho bydliska. Napríklad môže byť potrebné vypočuť svedkov alebo znalcov, prípadne vykonať ohliadku na mieste v inom členskom štáte. Pokiaľ ide o cezhraničné vykonávanie dôkazov v rámci Európskej únie, justičná spolupráca medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach je upravená nariadením (EÚ) 2020/1783 z 25. novembra 2020, ktorým sa od 1. júla 2022 nahradilo nariadenie (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001.

Decentralizovaný informačný systém ako povinný komunikačný prostriedok, ktorý sa má používať na odosielanie a prijímanie žiadostí, tlačív a inej komunikácie, sa však začne uplatňovať až od 1. mája 2025 [prvý deň mesiaca nasledujúceho po období troch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti vykonávacieho aktu podľa článku 25 – ďalšie podrobnosti sú uvedené v článku 35 nariadenia (EÚ) 2020/1783].

Súvisiace odkazy

Vykonávanie dôkazov – oznámenia členských štátov a vyhľadávací nástroj na identifikáciu príslušných súdov a orgánov

Vykonávanie dôkazov prostredníctvom videokonferencie

Praktická príručka na uplatňovanie nariadenia o vykonávaní dôkazov z roku 2001  PDF (319 Kb) sk

Praktická príručka – Používanie videokonferencie pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach  PDF (665 Kb) sk

Posledná aktualizácia: 03/04/2024

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.