Bevisupptagning

Den som väcker talan vid domstol måste vanligtvis kunna lägga fram bevis för att styrka sitt krav.

Klicka på en flagga för att få mer ingående information om ett specifikt land.

Bevisupptagningen i tvistemål behöver inte vara inskränkt till en viss medlemsstat. Ibland kan det vara nödvändigt att ta upp bevisning i en annan medlemsstat än den där du är bosatt. Det kan till exempel bli nödvändigt att höra vittnen eller sakkunniga i andra medlemsstater. Domstolen kan också behöva hålla syn på stället i en annan medlemsstat. När det gäller gränsöverskridande bevisupptagning inom Europeiska unionen regleras det rättsliga samarbetet mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur genom förordning (EU) 2020/1783 av den 25 november 2020, som ersätter förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 från och med den 1 juli 2022.

Det decentraliserade it-systemet, som är en obligatoriskt kommunikationsmetod som ska användas för översändande och mottagande av framställningar, formulär och annan kommunikation, kommer dock att börja tillämpas först från och med den 1 maj 2025 (den första dagen i den månad som följer på perioden på tre år efter dagen för ikraftträdandet av den genomförandeakt som avses i artikel 25 (för mer information, se artikel 35 i förordning (EU) 2020/1783).

Länkar

Bevisupptagning – anmälningar från medlemsstaterna och sökverktyg för att leta fram behörig domstol/myndighet

Bevisupptagning via videokonferens

Handledning för tillämpningen av 2001 års förordning om bevisupptagning  PDF (74 Kb) en

Praktisk handledning om användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur  PDF (724 Kb) en

Senaste uppdatering: 03/04/2024

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.