Налагане на мерки по обезпечение на искове в държавите от ЕС

Може да сте в ситуация, в която да желаете бързо да бъдат взети мерки в държава-членка, различна от тази, в която се разглежда основното дело, без да трябва да чакате издаването на окончателно решение по това дело.

Може да сте завели дело в съда, но процесът да тече бавно и това ви кара да се чувствате обезсърчен. Страхувате се, че вашият длъжник ще се възползва от дългото производство и различните средства за обжалване, за да се изплъзне от кредиторите си преди да бъде постановено решение. Например длъжникът може да организира собственото си обявяване в несъстоятелност или да прехвърли активи. В такъв случай във ваш интерес е да подадете молба в съда за налагането на временни мерки.

Посредством европейската заповед за запор на банкови сметки (ЕЗЗБС) даден съд в една държава — членка на ЕС може да запорира средства в банковата сметка на длъжник в друга държава — членка на ЕС. Процедурата може да се използва при трансгранични случаи, в които съдът извършващ процедурата или държавата по местоживеене на кредитора трябва да бъде в държава членка, различна от тази, в която се поддържа банковата сметка на длъжника.

Съдът може да разпореди временни или обезпечителни мерки срещи активите на длъжника. Целта на тези мерки е за определен период да се предвиди крайното съдебно решение по същество, за да може да се осигури неговото прилагане.

В държавите-членки обаче съществуват съществени разлики в условията за допускане на разпореждане на тези мерки.

Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.

Последна актуализация: 12/08/2022

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.