Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница хърватски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Налагане на мерки по обезпечение на искове в държавите от ЕС

Хърватия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Какви са различните видове мерки?

В дял три от Закона за принудителното изпълнение (Ovršni zakon) (Narodne Novine (NN; Държавен вестник на Република Хърватия), № 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 и 73/17, наричан по-нататък: „OZ“), който е озаглавен„ Обезпечение чрез предварителни мерки“ (Osiguranje), са посочени следните видове мерки:

• обезпечение чрез задължително учредяване на ипотека върху недвижим имот — глава 28;

• съдебно и нотариално обезпечение чрез залог въз основата на споразумение между страните — глава 29;

• съдебно и нотариално обезпечение чрез прехвърляне на собственост върху вещи и прехвърляне на права — глава 30;

• обезпечение чрез предварително изпълнение — глава 31;

• обезпечение чрез предварителни мерки — глава 32;

• временни мерки — глава 33.

Съгласно OZ за обезпечителни мерки могат да бъдат определени само мерки, установени като такива съгласно този или друг закон. Обезпечителните мерки не са допустими по отношение на вещи и права, върху които съгласно OZ не се допуска принудително изпълнение, освен ако не е предвидено друго в този закон.

2 При какви условия могат да бъдат постановени такива мерки?

2.1 Производство

Като (дългосрочна) мярка по смисъла на задължителното обезпечение на вземания OZ дава възможност за обезпечение чрез задължително учредяване на ипотека върху недвижим имот и учредяване на залог върху движими вещи (напр. парични вземания, доходи — заплата, пенсия и т.н., банкова сметка, ценни книжа и дялове) и обезпечение чрез прехвърляне на собственост върху вещи и прехвърляне на права. Обезпечението чрез учредяване на ипотека или залог може да бъде доброволно или задължително, докато обезпечението чрез прехвърляне на собственост върху вещи и прехвърляне на права може да бъде само доброволно, в рамките на производство пред съд или пред нотариус.

Други мерки, уредени от OZ, са: обезпечение чрез предварително изпълнение, обезпечение чрез предварителни мерки и временни мерки. Тези мерки могат да бъдат постановени единствено от съда, по искане на страната или служебно.

Компетентни да разпореждат и прилагат обезпечението са общинските съдилища, освен ако то не е било поверено на друг съд съгласно закона, докато търговските съдилища са компетентни да разпореждат и прилагат обезпечение в случаи, в които са компетентни да разпоредят принудителното изпълнение.

Компетентен да разпорежда и прилага обезпечение по служебен път е съдът, който е компетентен да се произнася по предложение на обезпечения кредитор, освен ако не е предвидено друго в закона.

Компетентен да постановява решения по предложения за обезпечение на парични вземания чрез задължително учредяване на ипотека върху недвижим имот е съдът, който води имотния регистър, където трябва да се направи вписването въз основа на документ с изпълнителна сила, определящ паричното вземане. Целта на определянето на тази мярка е да се обезпечи парично вземане чрез учредяване на ипотека върху недвижим имот посредством вписването. Ефектът от вписването на ипотеката е такъв, че принудителното изпълнение по отношение на този недвижим имот може да се извърши и срещу трети лица, които впоследствие придобиват този недвижим имот.

Съдът може да разпореди съдебно обезпечение на парично вземане чрез учредяване на залог въз основа на споразумение между страните по съвместно искане от страна на обезпечения кредитор и на длъжника, спрямо когото е наложено обезпечението, за определени вещи с цел обезпечаване на парично вземане. Териториалната компетентност за произнасяне по предложения за обезпечение на парични вземания на обезпечения кредитор върху вещи и права на длъжника, спрямо когото е наложено обезпечението, и за прилагане на обезпечението, се определя чрез правилното прилагане на разпоредбите на OZ относно териториалната компетентност на съда в изпълнителното производство за събиране на парични вземания, насочено върху отделни видове вещи, върху които се допуска принудително изпълнение. В съдебния протокол се вписват споразумението между страните относно наличието на вземане и неговия падеж, както и споразумението между страните, че вземането ще бъде обезпечено чрез учредяване на залог. Подписаното споразумение има силата на съдебна спогодба.

Нотариално обезпечение на парично вземане чрез учредяване на залог въз основа на споразумение между страните е възможно въз основа на споразумение между взискател и длъжник, изготвено под формата на нотариален документ или частен документ, чието съдържание е заверено, който съдържа също декларация за съгласие на длъжника, че върху някои от вещите му може да бъде учреден залог.

Съдебно обезпечение чрез прехвърляне на собственост върху вещи и прехвърляне на права е възможно въз снова на споразумение между страните, че споразумението между тях относно прехвърлянето на собственост (на някои от вещите на длъжника, спрямо когото е наложено обезпечението на обезпечения кредитор, с цел обезпечение на специфично парично вземане на обезпечения кредитор) или прехвърлянето на някои от правата на длъжника, спрямо когото е наложено обезпечението (на обезпечения кредитор със същата цел), ще бъде вписано в протокола от заседанието. Могат да бъдат обезпечени също бъдещи вземания. Споразумението има силата на съдебна спогодба. Съдът, който е с териториална компетентност да се произнася по предложения за обезпечение на парични вземания чрез прехвърляне на собственост върху вещи и прехвърляне на права, се определя от правилното прилагане на разпоредбите на OZ относно териториалната компетентност на съда в изпълнителното производство за изпълнение на парични вземания върху отделни видове вещи, върху които се допуска принудително изпълнение.

Нотариално обезпечение чрез прехвърляне на собственост върху вещи и прехвърляне на права, т.е. прехвърляне на акции, дялове или участия, е възможно въз основа на споразумение между взискателя и длъжника, изготвено под формата на нотариален документ или частен документ, чието съдържание е заверено. Упълномощаването на нотариус да предприеме индивидуални действия за обезпечаване се определя в съответствие с правилата относно седалището и територията на нотариусите.

Съдът с териториална компетентност да се произнася по предложения за предварително изпълнение и за осъществяването на това изпълнение е съдът, който ще бъде компетентен във връзка с изпълнението въз основа на документ, удостоверяващ изпълняемо право. Обезпечението чрез предварително изпълнение се разпорежда и прилага от съда. Въз основа на съдебно решение, постановено в рамките на гражданско производство, съдът разпорежда предварително изпълнение за обезпечение на непарично вземане, което не може да бъде обезпечено чрез предварително вписване в публичния регистър, ако взискателят докаже, че съществува риск, поради отлагането на принудителното изпълнение до влизането в сила на съдебно решение, изпълнението да бъде невъзможно или значително затруднено, и ако взискателят осигури обезпечение за вредите, които може да понесе длъжникът по изпълнителното производство поради такова принудително изпълнение.

Съдът с териториална компетентност да се произнася по предложения за обезпечение чрез предварителни мерки и за изпълнението на такива мерки, е съдът, който би бил компетентен за принудителното изпълнение въз основа на документ, удостоверяващ изпълняемо право, по силата на който е разпоредено обезпечението. Проверката за това, дали могат да бъдат разпоредени предварителни мерки, се състои в това обезпеченият кредитор да докаже, че съществува риск без тези мерки изпълнението да бъде невъзможно или значително затруднено. В някои случаи съдът може да обуслови постановяването на предварителната мярка от предоставяне на обезпечение за вредите, които длъжникът, спрямо когото е наложено обезпечението, би могъл да понесе в резултат на неговото разпореждане. Мотивираното решение, с което се разпорежда налагането на предварителна мярка, трябва да включва указание за стойността на вземането, което се обезпечава, включително лихвите и разходите, мярката, използвана за обезпечение на вземането, и времето, за което се разпорежда (не повече от 15 дни, след като са изпълнени условията за изпълнение).

Преди образуването на спорно производство или друго съдебно производство относно вземане, което се обезпечава, съдът с териториална компетентност да се произнася по искания за обезпечение чрез временни мерки, е съдът, който иначе би бил компетентен да се произнася по искания за изпълнение. Съдът с териториална компетентност за прилагане на временни мерки е съдът, който иначе би бил компетентен за извършването на принудителното изпълнение. След образуване на производство компетентен да се произнася по искания за обезпечение чрез временни мерки, е съдът, пред който се образува производството. Дадено искане може да бъде подадено в съда с териториална компетентност за извършване на принудително изпълнение, ако обстоятелствата по дадено дело оправдават това. Съдът, който би бил компетентен да се произнася по молба за принудително изпълнение въз основа на документ, удостоверяващ изпълняемо право, съставен в рамките на административно производство, е компетентен и да се произнася по искания за разпореждане на временни мерки след прекратяване на такова производство. Съдът разпорежда временни мерки въз основа на молба, предложена преди образуването или в хода на съдебно или административно производство, и след спиране на тези производства до приключване на изпълнението. Решенията за разпореждане на временни мерки имат силата на изпълнителен лист. Видовете временни мерки зависят от това дали те обезпечават парично или непарично вземане. В зависимост от обстоятелствата по делото съдът може да разпореди налагането на няколко временни мерки, ако това е необходимо.

Обременяването с тежести, правата или забраните върху движими вещи, акции, дялове или участия се вписват въз основа на съдебно решение, нотариален документ или частен документ, чието съдържание е заверено, в регистъра за съдебни или нотариални обезпечения на вземания (Upisnik založnih prava), който се води от Финансовата агенция и представлява единствена по рода си база данни за вписани обременявания с тежести, права и забрани, докато вписванията на ипотеки или промени в правата на собственост върху недвижим имот се регистрират чрез вписване в имотния регистър.

2.2 Основни условия

Когато разпорежда обезпечение чрез задължително учредяване на ипотека върху недвижим имот, съдът се произнася по искане за обезпечение на парични вземания въз основа на документ, удостоверяващ изпълняемо право на парично вземане. Не съществуват специални изисквания за разпореждане на обезпечение и съдът, като се позовава на искането, разпорежда учредяването на обезпечение и вписанието в имотния регистър на обезпечението върху недвижимия имот в полза на обезпечения кредитор и посочва изпълняемостта на вземането. Ако длъжникът, спрямо когото е наложено обезпечението, не е вписан в имотния регистър като собственик на недвижимия имот, обезпеченият кредитор подава, заедно с искането, документ, който е подходящ за вписване на правото на собственост на длъжника, спрямо когото е наложено обезпечението.

Обезпеченият кредитор и длъжникът, спрямо когото е наложено обезпечението, могат, за целите на предоставяне на обезпечение за парично вземане на обезпечения кредитор чрез учредяване на обезпечение върху определени вещи, които могат да бъдат предмет на обезпечение, да поискат съвместно от съда да разпореди и изпълни в полза на обезпечения кредитор регистрацията на ипотека върху недвижим имот, залог върху движими вещи, парично вземане и други вещи и права на длъжника, спрямо когото е наложено обезпечението, или могат да постигнат такова споразумение под формата на нотариален документ или частен документ, включително декларация за съгласие на длъжника, че върху някои от неговите вещи може да бъде учредено обезпечение.

Подписаният съдебен протокол, нотариалният документ или частният документ, чието съдържание е заверено, също има силата на съдебна спогодба срещу лицето, което е дало своето съгласие за учредяване на обезпечение върху негова вещ или право. Въз основа на тези документи, за да се събере обезпеченото вземане, може да се поиска принудително изпълнение срещу лицето, по отношение на чиято вещ е учредено обезпечението на вземането.

Страните могат съвместно да поискат от съда да насрочи съдебно заседание и да впише в протокола от това заседание тяхното споразумение за прехвърляне на обезпечения кредитор на собствеността върху някои от вещите на длъжника, спрямо когото е наложено обезпечението, с цел да се обезпечи конкретно парично вземане на обезпечения кредитор, или да прехвърли на обезпечения кредитор с тази цел определено право на длъжника, спрямо когото е наложено обезпечението. Могат да бъдат обезпечени също бъдещи вземания. Такова споразумение може да бъде подписано като нотариален документ или частен документ, чието съдържание е заверено. Споразумението следва да съдържа разпоредба относно настъпването на падежа на обезпеченото вземане, както и относно това как той ще бъде определен. Длъжникът, спрямо когото е наложено обезпечението, може също така да бъде лице, което не е длъжник по вземането на обезпечения кредитор, което се обезпечава, т.е. трето лице, която е съгласно този вид вземане да бъде обезпечено. Споразумението може да се прилага и по отношение на обезпечение на непарични вземания, макар че в този случай в споразумението трябва да се посочва паричната стойност на вземането. Вземането трябва да бъде установено или установяемо. Към споразумението може да бъде добавена и декларация за съгласие от длъжника, спрямо когото е наложено обезпечението, която дава възможност на обезпечения кредитор да поиска директно, съгласно протокола, принудително изпълнение спрямо длъжника, за да преотстъпи подлежащата на обезпечение вещ след падежа на обезпеченото вземане. Протоколът, съдържащ такава декларация, представлява документ, удостоверяващ изпълняемо право. Когато собственост върху недвижим имот, вписан в имотния регистър, се прехвърля чрез споразумение, последното следва да съдържа декларация за съгласие на длъжника, спрямо когото е насочено обезпечението, че прехвърлянето може да бъде извършено директно в имотния регистър въз основа на споразумението и че вписването в имотния регистър ще прехвърли собствеността върху недвижимия имот на обезпечения кредитор, с анотация, че прехвърлянето е извършено, с цел да се обезпечи вземането на конкретен обезпечен кредитор. Освен ако не е предвидено друго, длъжникът, спрямо когото е наложено обезпечението, има право да продължи да използва вещта, собствеността върху която е прехвърлена на обезпечения кредитор, т.е. упражнява прехвърленото на обезпечения кредитор право, докато последният има право да продаде имуществото или прехвърленото му право при падежа на неговото вземане или да обремени недвижимия имот с ипотека.

Обезпечението чрез предварителни мерки може да бъде разпоредено за обезпечение на парични вземания въз основа на решение на съд или административен орган, което все още не влязло в сила, въз основа на спогодба, сключена пред съд или административен орган, ако все още не е настъпил падежът на определеното в нея вземане, или въз основа на нотариално решение или нотариален документ, ако все още не е настъпил падежът на определеното в него вземане. Въз основа на тези документи съдът разпорежда налагане на предварителна мярка, ако обезпеченият кредитор докаже, че съществува риск удовлетворението на вземането да стане невъзможно или да бъде значително затруднено, ако не бъде обезпечено. Рискът се счита за вероятен, ако разпореждането на предварителна мярка е поискано въз основа на заповед за плащане или изпълнителен лист, основан на автентичен документ, издаден в съответствие с публичен документ, или документ, заверен от нотариус, менителница или чек, срещу който своевременно е повдигнато възражение; решение, постановено в рамките на наказателно производство по иск в областта на вещното право, срещу който е възможно повторно разглеждане; решение, което трябва да бъде изпълнено в чужбина; съдебно решение, основано на допускане, срещу което е подадена жалба; спогодба, която е оспорена по предвидения от закона начин; нотариално решение или документ, ако все още не е настъпил падежът на определеното в него вземане, което е оспорено по предвидения от закона начин. Съдът отхвърля искането за обезпечение чрез предварителна мярка, т.е. отменя дадена предварителна мярка и спира производството, ако длъжникът, спрямо когото е наложено обезпечение, докаже, че вероятно няма риск или че вероятността да възникне такъв е прекратена.

Обезпечението чрез временни мерки може да бъде предложено преди образуването или в хода на съдебно или административно производство, и след спиране на тези производства до приключване на изпълнението. В искането за разпореждане на временна мярка обезпеченият кредитор трябва да посочи изрично вземането, което иска да бъде обезпечено, да определи вида на мярката, която иска да бъде наложена, и нейната продължителност, и когато е необходимо — способа за обезпечение, чрез който временната мярка се налага, както и предмета на обезпечение. В искането трябва да се посочват фактите, върху които се основава искането за разпореждане на временна мярка, и то трябва да се позовава на доказателствата, които потвърждават тези твърдения. Обезпеченият кредитор е задължен да приложи тези доказателства към искането, ако това е възможно. Временна мярка може да бъде разпоредена за обезпечение на вземания, чийто падеж още не е настъпил, или на условни вземания и не се допуска, ако са изпълнени условията за разпореждане на предварителна мярка, с която може да се постигне същият ефект от обезпечението. Временна мярка за обезпечение на парично вземане може да бъде разпоредена, ако обезпеченият кредитор докаже, че вземането вероятно съществува и че съществува риск без такава мярка длъжникът, спрямо когото е наложено обезпечението, да предотврати или значително да затрудни събирането на вземането, като отчужди имуществото си, като го скрие или се разпореди с него по друг начин. Даден обезпечен кредитор не трябва да доказва съществуването на риск, ако покаже, че е възможно длъжникът, спрямо когото е наложено обезпечението, да понесе само незначителни вреди от предложената мярка, и се счита, че рискът е доказан, ако вземането трябва да бъде изпълнено в чужбина. С цел обезпечаване на непарично вземане може да бъде разпоредена временна мярка, ако обезпеченият кредитор докаже, че вземането му вероятно съществува, и ако докаже, че съществува риск без тази мярка длъжникът, спрямо когото е наложено обезпечението, да предотврати или значително да затрудни изпълнението на вземането, по-специално чрез промяна на съществуващото положение, или ако докаже, че мярката вероятно е необходима за предотвратяване на насилие или настъпване на непоправими вреди. Освен това даден обезпечен кредитор не трябва да доказва съществуването на риск, ако докаже, че е възможно длъжникът, спрямо когото е наложено обезпечението, да понесе само незначителни вреди от предложената мярка, и се счита, че рискът е доказан, ако вземането трябва да бъде изпълнено в чужбина. Съдът може да разпореди налагането на временна мярка по искане на обезпечения кредитор дори когато той не е доказал, че е вероятно съществуването на вземане, и риск, ако преди това в рамките на определения от съда срок е предоставил обезпечение за вредите, които длъжникът, спрямо когото е наложено обезпечението, може да понесе в резултат на разпореждането и изпълнението на дадена временна мярка. Ако обезпеченият кредитор не предостави обезпечителния депозит в рамките на определения срок, съдът ще отхвърли искането за обезпечение. С оглед на обстоятелствата по делото съдът може да разпореди налагането на няколко временни мерки, ако това е необходимо; ако по дадено дело е възможно да се разпоредят няколко временни мерки, съдът разпорежда тази, която е най-подходяща за постигане на целта на обезпечението (а ако всички те са еднакво подходящи, съдът разпорежда тази, която е най-малко обременяваща по отношение на длъжника, спрямо когото е наложено обезпечението).

3 Предмет и естество на тези мерки?

3.1 Какви видове активи могат да бъдат обект на тези мерки?

На обезпечителни и временни мерки може да подлежи всяка вещ или право, притежавано от длъжник, спрямо когото е наложено обезпечение, напр. недвижим имот, движими вещи, парични вземания, пенсии, обезщетения за инвалидност, парични депозити в банкови сметки или спестовни сметки и други права на собственост, доколкото те не са изключени от принудителното изпълнение съгласно закона или не съществува законово ограничено право за принудително изпълнение по отношение на вещите (напр. вещи, които не са в обращение, земеделски парцели и земеделски сгради на земеделски производители в степента, необходима за издръжка и за издръжката на близки членове на семейството и други лица, които по закон се нуждаят от подкрепа, и др.).

3.2 Какви са последиците от тези мерки?

Обезпечение върху недвижим имот чрез учредяване на ипотека (доброволно или задължително, съдебно или нотариално) се извършва чрез вписване на ипотеката в имотния регистър, в който е вписан имотът.

Чрез съдебно или нотариално обезпечение, включващо прехвърляне на собственост върху вещи и прехвърляне на права, обезпеченият кредитор става собственик на вещта или правото чрез вписване в изисквани по закон публични книги или регистри. Обезпеченият кредитор и длъжникът, спрямо когото е наложено обезпечението, могат, за целите на предоставяне на обезпечение за парично вземане на обезпечения кредитор чрез учредяване на обезпечение върху определени вещи, които могат да бъдат предмет на обезпечение, да поискат заедно от съда да разпореди и изпълни в полза на обезпечения кредитор:

1. вписване на ипотека върху недвижим имот на длъжника, спрямо когото е наложено обезпечението;

2. депозиране в съда, водещ имотния регистър, на споразумение между страните относно учредяването на ипотека върху недвижим имот, която не е вписана в имотния регистър;

3. вписване на залог върху движими вещи на длъжника, спрямо когото е наложено обезпечението;

4. вписване на залог върху парични вземания на длъжника, спрямо когото е наложено обезпечението;

5. вписване на залог върху част от доходите на длъжника, спрямо когото е наложено обезпечението по трудов договор или договор за услуги;

6. вписване на залог върху част от пенсия, обезщетение за инвалидност или обезщетение за загуба на доходи;

7. вписване на залог върху вземане на длъжника, спрямо когото е наложено обезпечението, спрямо банкова сметка или спестовна книжка,

8. вписване на залог върху вземане във връзка с предаване на движими вещи или преотстъпване на недвижим имот;

9. вписване на залог върху друго имущество или вещни права;

10. вписване на залог върху удостоверения за акции или други ценни книжа и тяхното предаване за отговорно пазене;

11. вписване на залог върху акции, за които не са издадени удостоверения за дялове, както и върху дялове и участия в дружества;

12. вписване на ценни книжа, държани в Депозитарно дружество (Depozitno društvo).

Обезпечение чрез предварително изпълнение: За да осигури обезпечение на непарично вземане, подлежащо на изпълнение, което не може да бъде обезпечено чрез условно вписване в публичен регистър, съдът може да разпореди предварително изпълнение въз основа на решение, постановено в рамките на гражданско производство.

Обезпечение чрез предварителни мерки: съдът може да разпореди следните предварителни мерки:

1. регистрация на ипотека върху недвижим имот на длъжника, спрямо когото е наложено обезпечението, или върху право, вписано върху недвижим имот;

2. депозиране в съда, водещ имотния регистър, на споразумение между страните относно учредяването на ипотека върху недвижим имот, която не е вписана в имотния регистър;

3. вписване на залог върху движими вещи на длъжника, спрямо когото е наложено обезпечението;

4. вписване на залог върху парични вземания на длъжника, спрямо когото е наложено обезпечението;

5. вписване на залог върху част от доходите на длъжника, спрямо когото е наложено обезпечението по трудов договор или договор за услуги;

6. вписване на залог върху част от пенсия, обезщетение за инвалидност или обезщетение за загуба на доходи;

7. вписване на залог върху вземане на длъжника, спрямо когото е наложено обезпечението, спрямо банкова сметка или спестовна книжка;

8. вписване на залог върху вземане във връзка с преотстъпване или предаване на движими вещи, или преотстъпване на недвижим имот;

9. вписване на залог върху друго имущество или вещни права;

10. вписване на залог върху удостоверения за акции и други ценни книжа и тяхното предаване за отговорно пазене;

11. вписване на залог върху акции, за които не са издадени удостоверения, както и върху дялове и участия в дружества;

12. вписване на ценни книжа, държани в Депозитарно дружество (Depozitno društvo);

13. забрана за банка да плати от сметката на длъжника, спрямо когото е наложено обезпечението, или на трето лице, сума, за която е разпоредена предварителна мярка.

Даден обезпечен кредитор може да учреди залог върху вещта, която се обезпечава, въз основа на предварителна мярка. Когато е разпоредена забрана за плащане на сума от средствата на длъжника, спрямо когото е наложено обезпечението, държана в банка, тази сума не може да бъде прехвърлена от сметката за срока на забраната, освен за да се плати обезпеченото вземане.

Временни мерки

- За целите на обезпечението на парично вземане може да бъде разпоредена всяка мярка, чрез която ще бъде постигната тази цел, и по-специално, както следва:

1. да се забрани на длъжника, спрямо когото е наложено обезпечението, да отчуждава или обременява с тежести движими вещи; да се изземат тези вещи и да бъдат поверени на обезпечения кредитор или на трета страна за отговорно пазене;

2. да се изземват и депозират парични средства, ценни книжа и други подобни на тях в съда или при нотариус;

3. да се забрани на длъжника, спрямо когото е наложено обезпечението, да отчуждава или обременява с тежести недвижим имот или вещни права, които са вписани върху недвижимия имот в негова полза, с анотация за тази забрана в имотния регистър;

4. да се забрани на длъжник на длъжника, спрямо когото е наложено обезпечението, да изпълни доброволно задължението си към длъжника, спрямо когото е наложено обезпечението, и да се забрани на длъжника, спрямо когото е наложено обезпечението, да получи изпълнението по това задължение, т.е. да се разпорежда със вземането си;

5. да се разпореди на банката да откаже плащане от сметката на длъжника, спрямо когото е наложено обезпечението, на последния или на трето лице по искане на длъжника, спрямо когото е наложено обезпечението, в размера, за който е разпоредена временната мярка.

- За целите на обезпечението на непарично вземане може да бъде разпоредена всяка мярка, чрез която да се постигне целта за такова обезпечение, и по-специално както следва:

1. да се забрани отчуждаването и обременяването с тежести на движими вещи, срещу които е насочено вземането, да се разпореди тяхното изземване и поверяването им за отговорно пазене на обезпечения кредитор или на трета страна;

2. да се забрани отчуждаването и обременяването с тежести на акции, дялове или участия, срещу които е насочено вземането, с анотация на забраната в регистъра на дяловете и при необходимост в съдебния протокол; да се забрани използването или упражняването на права, основани на такива акции, дялове или участия; да се повери управлението на акции, дялове или участия на трета страна; да се сформира вътрешен управителен съвет в дружеството;

3. да се забрани отчуждаването и обременяването с тежести на други права, срещу които е насочено вземането, и да се повери управлението на тези права на трето лице;

4. да се забрани отчуждаването и обременяването с тежести на недвижим имот, срещу който е насочено вземането, или вещни права, вписани върху недвижимия имот, срещу който е насочено вземането, с анотация на забраната в имотния регистър; да се възбрани недвижимият имот и да се повери за отговорно пазене на обезпечения кредитор или трето лице;

5. да се забрани на длъжник на длъжника, спрямо когото е наложено обезпечението да преотстъпва вещ, да прехвърля право или да поема друго непарично задължение, срещу което е насочено вземането на длъжника, спрямо когото е наложено обезпечението;

6. да се забрани на длъжника, спрямо когото е наложено обезпечението, да предприема всякакви действия, които могат да причинят вреда на обезпечения кредитор, и да се забранят всякакви промени по отношение на вещите, срещу които е насочено вземането;

7. да се разпореди на длъжника, спрямо когото е наложено обезпечението, да предприеме определени действия, които са необходими за запазване на движими вещи или недвижим имот, или да запази настоящото състояние на вещите;

8. да се упълномощи обезпеченият кредитор да запази вещите на обезпечения длъжник, които са на отговорно пазене при него, и за които се отнася вземането, до разрешаване на съдебния спор;

9. да се упълномощи обезпеченият кредитор да предприеме определени действия или да получи определени вещи самостоятелно или чрез пълномощник, особено с цел възстановяване на предишното положение;

10. да се върне временно служител на работа; да се изплати обезщетение по време на трудовия спор, ако това е необходимо, за да може да се издържа и да издържа лицата, за които е задължен да се грижи съгласно закона.

3.3 Каква е валидността на тези мерки?

Съдебното и нотариалното обезпечение чрез залог или чрез прехвърляне на собственост върху вещи, и прехвърляне на права по правило са валидни до окончателното приключване на процедурата.

Решение, с което се разпорежда предварителна мярка, трябва да включва указание за стойността на вземането, което се обезпечава, включително лихвите и разходите, мярката, използвана за обезпечаване на вземането, и времето, за което се разпорежда. Срокът, за който се разпорежда предварителна мярка, не може да бъде по-дълъг от 15 дни, след като са изпълнени условията за изпълнение. Ако срокът изтече преди решението, въз основа на което е разпоредена предварителната мярка, да влезе в сила, по искане на обезпечения кредитор, представено пред съда преди изтичането на срока, за който е била разпоредена предварителната мярка, съдът удължава срока, при условие че обстоятелствата, съгласно които тази мярка е била разпоредена, не са се променили.

В решението, с което се разпорежда временна мярка, се определя също така продължителността на тази мярка, и ако мярката е разпоредена преди да бъде предявен иск, или да бъде образувано друго производство, тя също определя срока, в рамките на който обезпеченият кредитор трябва да предяви иск или да направи искане за образуване на друго производство с оглед обосноваването на мярката. Съдът, по искане на обезпечения кредитор, удължава срока на временната мярка, при условие че обстоятелствата, при които тази мярка е била разпоредена, не са се променили.

4 Има ли възможност за обжалване на наложена мярка?

Жалба срещу решение, постановено на първа инстанция, може да бъде подадена в срок до 8 дни от датата на връчване на решението, постановено от първоинстанционния съд, освен ако в OZ не е предвидено друго. По правило жалбата не отлага изпълняемостта на решението. Жалбата се разглежда от апелативния съд.

Жалба срещу решение, постановено по искане за постановяване на временна мярка, не се изпраща на ответната страна за отговор и апелативният съд постановява решението си по жалбата в срок от тридесет дни от нейното получаване.

Не съществува съдебно средство за правна защита срещу нотариален документ или частен документ, чието съдържание е заверено, макар че длъжникът може да внесе възраженията си срещу нотариално обезпечение в рамките на специален съдебен спор, в който той оспорва споразуменията. Трети лица могат да подадат своите възражения срещу нотариалното обезпечение в рамките на процедура пред съда в съответствие с правилата, които се прилагат по отношение на възраженията срещу съдебно обезпечение.

Преразглеждане се допуска само при обезпечителни производства, ако решението, постановено на втора инстанция, зависи от решаването на материален или процесуален въпрос, който е от значение за гарантирането на еднакво прилагане на закона и равенството на всички страни при неговото прилагане, в съответствие с правилата за водене на съдебни спорове. Не се допуска ново гледане на делото и възстановяване на предишното положение е допустимо само ако е пропуснат краен срок за обжалване или възражение.

Последна актуализация: 06/02/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.