Налагане на мерки по обезпечение на искове в държавите от ЕС

Латвия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Какви са различните видове мерки?

Според латвийското законодателство временните и обезпечителните мерки, които се допускат до приемане на окончателното решение, може да бъдат насочени към обезпечение на вече предявен или бъдещ иск, осигуряване на защита на права върху интелектуална собственост, които са предмет на спор, или обезпечение на доказателства. Такива мерки могат да бъдат постановени единствено от съд и по молба на дадена заинтересована страна. Процедурата е определена в Гражданския процесуален закон (Civilprocesa likums).

Следните мерки за обезпечение на иск са допустими към момента на предявяване на иск или преди това:

 • запор върху движимо имущество или средства, принадлежащи на ответника;
 • вписване на бележка , указваща забрана (aizlieguma atzīme), в регистъра на съответното движимо имущество или в друг публичен регистър;
 • вписване на бележка по обезпечението на иска в отдела за кадастър и имотен регистър или в корабния регистър;
 • изземване на плавателен съд във връзка с иск по морското право;
 • забрана за недопускане извършването на определени действия от страна на ответника;
 • запор върху вземания от трети страни, включително средства, държани в кредитни институции и други финансови институции;
 • отлагане на изпълнение (което включва забрана съдебните изпълнители да прехвърлят пари или имущество на взискател или длъжник по дадено дело или спиране на продажбата на имущество).

Иск може да бъде обезпечаван само ако е от имуществено естество.

Ако искът се обезпечава чрез вписване на бележка, указваща забрана, в даден регистър за движимо имущество или друг публичен регистър, в решението трябва да бъде посочен видът на забраната, която подлежи на вписване.

Ако предметът на иска е правото на собственост върху определено имущество, било то движимо или недвижимо, или с него се иска потвърждаване на права на собственост, искът може да бъде обезпечен чрез запор върху движимото имущество, предмет на спора, или чрез вписване на бележка, указваща забрана, в имотния регистър.

Ако искът е за парично вземане, той може да бъде обезпечен с недвижимо имущество чрез вписване на съответното обезпечение (ķīlas tiesības atzīme), в имотния регистър.

Ако предметът на даден иск е вещно право по отношение на недвижимо имущество, искът може да бъде обезпечен чрез вписването на бележка, указваща тежест (apgrūtinājuma atzīme), в имотния регистър.

Плавателни съдове могат да бъдат изземвани само при морски искове.

Спирането на продажбата на имущество не е разрешено в случаите, когато искът се отнася до връщането на пари.

Запор върху плащания, дължими от трети страни, включително средства, държани в кредитни институции и други финансови институции, не се разрешава в случаите, когато искът е за обезщетение, което е по преценка на съда.

При спорове, свързани с интелектуална собственост, са възможни следните временни мерки за защита:

 • запор върху движимо имущество, за което се предполага, че нарушава правата върху интелектуалната собственост;
 • задължение за изтегляне на стоки, които предполагаемо нарушават правата върху интелектуална собственост;
 • забрана за извършването на определени действия от страна на ответника или от лица, които предоставят услуги, чието използване нарушава правата върху интелектуална собственост, или действия от страна на лица, които позволяват извършването на тези нарушения.

Обезпечение на доказателства

Ако дадено лице има основания да смята, че представянето на доказателства, от които ще има нужда, може да стане невъзможно или проблемно, въпросното лице може да поиска обезпечение на съответните доказателства.

Молби за обезпечение на доказателства може да бъдат подавани на всяка фаза от процеса и дори преди да е предявен иск пред съда.

Преди да е предявен иск доказателства може да бъдат обезпечени от районния (rajona tiesa) или градския съд (pilsētas tiesa) по местонахождението на източника на доказателствата, които подлежат на обезпечение. След предявяването на иск доказателства може да бъдат обезпечени от съда, който се произнася по делото.

2 При какви условия могат да бъдат постановени такива мерки?

2.1 Производство

Обезпечение на иск

Ако има основания да се смята, че изпълнението на дадено решение на съд по определено дело, разглеждано от съответния съд, може да бъде затруднено или да стане невъзможно, съдът или съдията, в отговор на мотивирана молба от ищеца, може да вземе решение за обезпечаване на иска. Иск може да бъде обезпечаван само ако е от имуществено естество. Молба за обезпечение на иск може да бъде разглеждана на всяка фаза от процеса и дори преди искът да е предявен пред съда.

Молбата за обезпечение на иск трябва да съдържа:

 • посочване на съда, в който се подава молбата,
 • собствено и фамилно име на ищеца, личен идентификационен номер и регистрирано място на пребиваване или, ако няма такова, фактическото местожителство; за юридическо лице — наименование, регистрационен номер и седалище. Ако ищецът се съгласи да комуникира със съда по електронен път и ако е включен сред лицата/субектите, изброени в член 56, параграф 2, алинея 3 от Гражданския процесуален закон, следва да се посочи и електронният адрес, а ако е регистриран в онлайн системата за кореспонденция със съда — и референтният регистрационен номер. Ищецът може освен това да посочи друг адрес за кореспонденция със съда;
 • собствено и фамилно име, личен идентификационен номер и регистрирано място на пребиваване или, ако няма такова, фактическото местожителство на ответника или трета страна; за юридическо лице — наименование, регистрационен номер и седалище. Личният идентификационен номер или регистрационният номер на ответника се посочва, ако е известен;
 • собствено и фамилно име, личен идентификационен номер и адрес за кореспонденция на представителя на ищеца (ако искът е предявен от представител); за юридическо лице — наименование, регистрационен номер и седалище. Ако представителят на ищеца, с регистрирано място на пребиваване или адрес за кореспонденция в Латвия, се съгласи да комуникира със съда по електронен път, следва да бъде посочен и електронният адрес, а ако е регистриран в онлайн системата за кореспонденция със съда, следва да посочи и регистрационният номер. Ако регистрираното място на пребиваване или адресът за кореспонденция на представителя на ищеца е извън Латвия, следва също да бъде посочен неговият електронен адрес и участие в онлайн системата за кореспонденция. Ако представителят на ищеца е адвокат, следва да се добави електронният адрес на адвокатската му колегия;
 • предметът на иска,
 • размера на вземането;
 • средствата за обезпечаване на иска, чието изпълнение ищецът иска;
 • обстоятелствата, с които ищецът обосновава необходимостта от обезпечение на иска.

Молба за обезпечение на иск преди предявяването на иска пред съда се подава в съда, който ще разглежда самия иск. Когато страните се споразумеят за отнасяне на спора към арбитраж, молбата за обезпечение на иска трябва да се подаде в общия съд по местожителството на длъжника или по местонахождението на имуществото на длъжника.

Спирането на продажбата на имущество не е разрешено в случаите, когато искът се отнася до връщането на пари.

Запор върху плащания, дължими от трети страни, включително средства, държани в кредитни институции и други финансови институции, не се разрешава в случаите, когато искът е за обезщетение, което е по преценка на съда.

При разглеждане на молба от една от страните съдът може да замени средствата за обезпечаване на предявения иск с други средства.

Бъдещият ищец може да поиска обезпечение на иск дори преди да предяви иска пред съда и дори преди да е настъпил срокът за изпълнение на дадено задължение, ако длъжникът, с цел да избегне изпълнението на дадено задължение, премести имуществото или го отчужди, напусне местожителството си без да уведоми кредитора или предприеме други действия, от които да е видно, че той не действа добросъвестно. При подаването на молба за обезпечение на иск преди искът да е предявен в съда, бъдещият ищец трябва да представи доказателства в подкрепа на своите права и на обезпечителната нужда за иска.

Решението по молба за обезпечение на иск се взема от съда или съдията най-късно на следващия ден, без да се отправя предварително известие до ответника или до други заинтересовани страни. За целите на вземането на решение, съдът или съдията разглежда prima facie официалното правно основание. Ако молбата за обезпечение на иск бъде удовлетворена, съдът или съдията може да изиска ищецът да предостави гаранция за всички загуби, които е възможно ответникът да претърпи в резултат на мярката за обезпечение на иска, като внесе определена парична сума по депозитна сметка на съдебен изпълнител.

Ако бъде взето решение за обезпечение на вече предявен или на бъдещ иск, съдът издава заповед за изпълнение (izpildu raksts), като с изпълнението на заповедта се натоварва сертифициран съдебен изпълнител (zvērināts tiesu izpildītājs).

Искът е обезпечен до деня на влизане в сила на окончателното решение на съда. Ако по иска не бъде произнесено решение или производството бъде прекратено, мярката за обезпечение на иска се отменя със съдебното решение. Искът е обезпечен до деня на влизане в сила на окончателното решение на съда. Ако искът бъде отхвърлен, съдебното решение отменя мярката за обезпечаване на вземането.

Ако решението за обезпечение на иск бъде взето преди предявяването на самия иск пред съда и на практика искът не бъде предявен пред съда в определения от съда срок, съдията може да реши да отмени мярката за обезпечение на иск по молба на бъдещия ищец или на бъдещия ответник.

Временни мерки за защита

Ако има основание да се смята, че правата на даден притежател на интелектуална собственост се нарушават или може да бъдат нарушени, съдът може да постанови временни мерки за защита въз основа на мотивирана молба от страна на ищеца. В молбата за временни мерки за защита трябва да се посочат временните мерки за защита, които да бъдат предприети (член 250.10 от Гражданския процесуален закон).

Молба за временни мерки за защита може да бъде подадена на всяка фаза от процеса и дори преди да е предявен иск пред съда.

Съдът или съдията взема решение по молбата за временни мерки за защита в срок от 10 дни от получаване на молбата или от откриване на производството, ако молбата за временни мерки за защита е подадена заедно със самия иск.

Ако поради забава е възможно да бъдат причинени необратими вреди на притежателя на правото върху интелектуална собственост, съдът или съдията трябва да вземе решение по молбата за временни мерки за защита в срок най-късно до следващия ден след получаването ѝ, без предварително да уведомява ответника и други заинтересовани страни. Ако решението за постановяване на временни мерки за защита бъде взето в отсъствието на ответника или някоя друга заинтересована страна, те следва да бъдат уведомени за решението най-късно към момента на влизането му в сила.

Ако молбата за обезпечение на иск бъде удовлетворена от съда или съдията преди самият иск да е предявен, съдът или съдията може да изиска от ищеца предоставяне на гаранция като внесе определена парична сума по депозитна сметка на съдебен изпълнител или като предостави еквивалентна гаранция за всички загуби, които ответникът или доставчиците на услуги могат да претърпят в резултат на временните мерки за защита.

По молба на ищеца, съдът може да замени с други мерки разпоредените преди това временни мерки за защита.

По молба на заинтересована страна, временните мерки за защита могат да бъдат отменени от същия съд.

Ако съдът отхвърли иска, с неговото решение се прекратяват и временните мерки за защита. Временните мерки за защита остават в сила до датата на законно влизане в сила на съдебното решение.

Ако по иска не бъде произнесено съдебно решение или производството бъде прекратено, със съдебното решение се прекратяват и временните мерки за защита. Временните мерки за защита остават в сила до датата на законно влизане в сила на съдебното решение.

Ако решението за постановяване на временни мерки за защита е взето преди предявяването на самия иск пред съда и на практика искът не бъде предявен пред съда в определения от съда срок, съдията може да реши да отмени временните мерки за защита по молба от страна на бъдещия ищец, друга заинтересована страна или бъдещия ответник.

Ако молбата за временни мерки за защита бъде подадена заедно с предявяването на самия иск, решението за постановяване на временни мерки за защита трябва да бъде изпълнено в срок до 30 дни от датата на вземане на решението. Фактът, че срещу решението е подадено допълнително възражение (blakus sūdzība) не пречи на изпълнението на разпореждането.

Решението за постановяване на временни мерки за защита, взето на основанието, че поради забава може да бъдат причинени необратими вреди на притежателя на правото върху интелектуална собственост, влиза в сила след заплащане от страна на ищеца на определената от съда или съдията сума по депозитната сметка на съдебния изпълнител или след предоставяне на еквивалентна гаранция. Изпълнителният документ се връчва след получаване на плащането на определената сума или еквивалентната гаранция.

Решението за постановяване на временна защита чрез запор върху движимото имущество, с което предполагаемо се нарушават правата върху интелектуалната собственост, се изпълнява в съответствие с предвидената в Гражданския процесуален закон процедура за уреждане на вземания по запорирано движимо имущество.

Решението за постановяване на временна защита чрез налагане на забрана за извършване на определени действия или задължение за изтегляне на стоки, които предполагаемо нарушават правата върху интелектуална собственост, се привежда в действие от съдебен изпълнител, като ответникът или която и да било друга заинтересована страна се уведомяват за него срещу подпис или с препоръчана поща.

Ако дадена временна мярка за защита бъде отменена, отмяната се привежда в действие от съдебния изпълнител, който е изпълнил заповедта за първоначалното ѝ налагане.

Ако дадена временна мярка за защита бъде отменена, отмяната се привежда в действие от съдебния изпълнител, който е изпълнил заповедта за първоначалното ѝ налагане.

В глава 30.5 от Гражданския процесуален закон е предвидена така временна защита срещу насилие.

Временна защита срещу насилие може да бъде постановена във връзка с искове за прекратяване или унищожаване на брак; искове, вследствие на телесна повреда; искове за събиране на вземания за издръжка; искове за делба на общо жилище или за уреждане използването на общо жилище, ако страните живеят в едно домакинство, както по въпроси, свързани с попечителство и права на достъп.

Молба за временна защита срещу насилие може да бъде подадена от съпрузи или бивши съпрузи, лица, между които съществува отношението родител — дете, лица, между които съществуват или е имало попечителски отношения или други отношения на извънсемейни грижи, лица с родство по права или съребрена линия или по сватовство, лица, които живеят или са живели в едно домакинство, лица, които имат или очакват общо дете, независимо от това дали са сключили брак или са живели заедно или не са, или лица, между които има или е имало тесни лични или интимни отношения.

Възможно е едновременно да бъдат налагани различни мерки за осигуряване на временна защита срещу насилие.

Ако дадено лице е претърпяло физическо, сексуално, психическо или икономическо насилие, извършено между бивши или настоящи съпрузи или лица, които са свързани помежду си по друг начин, независимо от това дали извършителят живее или е живял в едно домакинство с пострадалото лице, съдът или съдията може да постанови временна защита срещу насилие в отговор на мотивирана молба от страна на лицето или по молба, подадена чрез полицията.

Предвидени са аналогични мерки по случаите, когато лице претърпи неправомерен контрол, т.е. действие или съвкупност от действия, включително тормоз, сексуална принуда, заплахи, унижение, сплашване или други неправомерни действия, целящи увреждане, санкциониране или сплашване на пострадалото лице.

Временна защита срещу насилие може да се иска на всяка фаза от процеса и дори преди да е предявен иск пред съда.

Обезпечение на доказателства

Ако дадено лице има основания да смята, че представянето на доказателства, от които ще има нужда, може да стане невъзможно или проблемно, въпросното лице може да поиска обезпечение на съответните доказателства. Молби за обезпечение на доказателства може да бъдат подавани на всяка фаза от процеса и дори преди да е предявен иск пред съда.

Молбата за обезпечение на доказателства се разглежда на съдебно заседание, на което молителят и заинтересованите страни биват призовават. Съдът обаче може да разгледа молбата дори ако споменатите лица не се явят.

Когато молбата за обезпечение на доказателства е подадена преди да е предявен иск, съдът или съдията взема решение по молбата в срок до 10 дни от нейното получаване.

Доказателства може да бъдат обезпечени без призоваване на потенциалните заинтересовани страни само в спешни случаи, в това число нарушаване или потенциално нарушаване на права върху интелектуална собственост, или в случаи, когато не може да бъде установено кои са възможните заинтересовани страни.

Ако бъде взето решение за постановяване на временни мерки за обезпечение на доказателства в отсъствието на ответника или друга заинтересована страна, те следва да бъдат уведомени за решението най-късно към момента на изпълнението му.

Ако молбата за обезпечение на доказателства бъде удовлетворена от съдията преди да е предявен иск пред съда, съдията определя срок за предявяването на иска, който не може да бъде по-дълъг от 30 дни.

Ако молбата за обезпечение на доказателства бъде удовлетворена от съдията преди предявяването на самия иск, съдията може да изиска от ищеца да предостави гаранция за всички загуби, които е възможно ответникът да претърпи в резултат на мярката за обезпечение на доказателства, като внесе определена сума по депозитна сметка на съдебен изпълнител или като предостави еквивалентна гаранция.

Протоколът от съдебното заседание и всички книжа, които бъдат събрани в хода на обезпечаването на доказателства, се съхраняват за срока, изискан от съда, който се произнася по основното дело.

Ако в хода на разглеждане на дадено дело съдът не е в състояние да събере доказателства, които се намират в друг град или район, съдът или съдията се обръща към съответния съд, който да предприеме определени процесуални действия от името на първия съд.

2.2 Основни условия

Временни мерки за защита може да бъдат постановени само ако има основание да се смята, че изпълнението на съдебно решение по спор от имуществено естество може да стане проблемно или невъзможно, или че правата на притежател на интелектуална собственост се нарушават или могат да бъдат нарушени или че представянето на необходими доказателства може да стане невъзможно или проблемно.

3 Предмет и естество на тези мерки?

В молбата за временна защита на интелектуална собственост трябва да бъде указана исканата временна мярка за защита.

Допустимите временни мерки за защита са:

 • запор върху движимо имущество, за което се предполага, че нарушава правата върху интелектуалната собственост;
 • задължение за изтегляне на стоки, които предполагаемо нарушават правата върху интелектуална собственост;
 • забрана за извършването на определени действия от страна на ответника или от лица, които предоставят услуги, чието използване нарушава правата върху интелектуална собственост, или действия от страна на лица, които позволяват извършването на тези нарушения.

В молбата за обезпечение на иск трябва да бъде указана исканата мярка за обезпечение на иска.

Допустимите мерки за обезпечение на иск са:

 • запор върху движимо имущество или средства, принадлежащи на ответника;
 • вписване на бележка , указваща забрана (aizlieguma atzīme), в регистъра на съответното движимо имущество или в друг публичен регистър;
 • вписване на бележка по обезпечението на иска в отдела за кадастър и имотен регистър или в корабния регистър;
 • изземване на плавателен съд във връзка с иск по морското право;
 • забрана за недопускане извършването на определени действия от страна на ответника;
 • запор върху вземания от трети страни, включително средства, държани в кредитни институции и други финансови институции;
 • отлагане на изпълнение (което включва забрана съдебните изпълнители да прехвърлят пари или имущество на взискател или длъжник по дадено дело или спиране на продажбата на имущество).

В молбата за временна защита срещу насилие трябва да бъде указана мярката, която да бъде наложена.

Допустимите мерки за осигуряване на временна защита срещу насилие са:

 • на ответника може да бъде наредено да напусне жилището по обичайното местожителство на ищеца и да му бъде забранено да се връща или да пребивава в него;
 • на ответника може да бъде забранено да се приближава на по-малко от определено разстояние до жилището по обичайно местожителство на ищеца;
 • на ответника може да бъде забранено да посещава определени места;
 • на ответника може да бъде забранено да се среща с ищеца и да влиза във физически или визуален контакт с ищеца;
 • на ответника може да бъде забранена всякаква комуникация с ищеца;
 • на ответника може да бъде забранено да организира чрез посредничеството на други лица срещи с ищеца или да общува с ищеца;
 • на ответника може да бъде забранено да използва личните данни на ищеца;
 • съдът или съдията може да наложи на ответника други забрани и задължения с цел осигуряването на временна защита срещу насилие за ищеца.

3.1 Какви видове активи могат да бъдат обект на тези мерки?

Движимо и недвижимо имущество, в това число плавателни съдове, пари в брой и средства в кредитни институции и други финансови институции.

3.2 Какви са последиците от тези мерки?

Запорът върху движимото имущество на длъжника се налага чрез съставянето на опис на имуществото, запечатване на имуществото (като се указва кой е наложил запора върху имуществото и по какъв начин) и поставянето му под охрана. Имуществото може да не се запечатва, ако това ще го увреди или значително да засегне неговата стойност.

Съдебният изпълнител предава запорираното имущество на грижите на физическо лице, което с подписа си удостоверява получаването. Длъжникът или членове на неговото или нейното семейство все пак могат да използват имуществото, ако — вследствие характеристиките на имуществото — използването не унищожава имуществото или не понижава значително неговата стойност.

Ако молбата за обезпечение на иск бъде удовлетворена от съда или съдията преди самият иск да е предявен пред съда, съдът или съдията може да изиска от бъдещия ищец предоставяне на гаранция за всички загуби, които е възможно ответникът да претърпи в резултат на мярката за обезпечение на иска, като внесе определена парична сума по депозитна сметка на съдебен изпълнител. Депозити и други ценни книжа, които принадлежат на длъжник и се държат в кредитна институция или на друго място, могат да бъдат запорирани само въз основа на изпълнителен документ, издаден от съда, заповед на съдебен изпълнител или прокурорска заповед.

Вписването на бележка в регистъра на недвижимото имущество, указващо събиране на вземания или обезпечение на иск, предотвратява всяко доброволно вписване от страна на собственика.

Ако молба за обезпечение на доказателства бъде удовлетворена от съдия преди да е предявен иск пред съда, съдията може да изиска от бъдещия ищец предоставянето на гаранция за всички загуби, които е възможно ответникът да претърпи в резултат на мярката за обезпечение на доказателства, като внесе определена парична сума по депозитна сметка на съдебен изпълнител или предостави еквивалентна гаранция.

Временните мерки за защита дават възможност на даден автор да поиска от съда обезпечение на граждански иск дори ако не е от имуществено естество, като по този начин се намалява броят на потенциалните нарушения на права върху интелектуална собственост и размерът на претърпените от автора загуби. Тези мерки дават възможност за предотвратяване на нарушения на права върху интелектуална собственост и за възстановяване на законните интереси и права на автора, засегнати от нарушението.

3.3 Каква е валидността на тези мерки?

Мерките за обезпечение на иска остават в сила до датата на законно влизане в сила на съдебното решение или до прекратяване на производството, или докато съдията отмени мярката за обезпечение на иск или докато съдията замени мярката за обезпечение на иска с друга мярка.

Временните мерки за защита остават в сила до датата на законно влизане в сила на съдебното решение.

По молба на заинтересована страна, временните мерки за защита могат да бъдат отменени от същия съд. Ако съдът отхвърли иска, с неговото решение се прекратяват и временните мерки за защита. Ако по иска не бъде произнесено съдебно решение или производството бъде прекратено, със съдебното решение се прекратяват и временните мерки за защита. Временните мерки за защита остават в сила до датата на законно влизане в сила на съдебното решение.

Ако решението за постановяване на временни мерки за защита е взето преди предявяването на самия иск пред съда и на практика искът не бъде предявен пред съда в определения от съда срок, съдията може да реши да отмени мярката за обезпечаване на доказателствата по молба на бъдещия ищец, друга заинтересована страна или бъдещия ответник.

Ако решението за постановяване на мярка за обезпечение на доказателства е взето преди да е предявен иск пред съда и на практика искът не бъде предявен пред съда в определения от съда срок, съдията може да реши да отмени мярката за обезпечение на доказателства по молба на бъдещия ищец или ответник.

Мярката за временна защита срещу насилие остава в сила до датата на законно влизане в сила на окончателното съдебно решение. В определени случаи съдът може да посочи в своето решение, че временната защита срещу насилие остава в сила след законното влизане в сила на съдебното решение, но за срок не по-дълъг от една година от тази дата. Ако е била постановена временна защита срещу насилие спрямо ответник, чието обичайно местожителство е в едно и също жилище с ищеца, например когато ответникът е трябвало да напусне жилище по обичайното местожителство на ищеца и му е било забранено да се връща или да пребивава в него или когато на ответника е било забранено да се приближава на по-малко от определено разстояние до жилището по обичайно местожителство на ищеца, съдът може да определи, че временната защита срещу насилие ще остане в сила най-много 30 дни след законното влизане в сила на съдебното решение.

Мерките за осигуряване на временна защита срещу насилие остават в сила до датата на законно влизане в сила на решение на съдията за отмяна на мярката или на решение на съдията за замяна на временната мярка за защита с друга мярка.

4 Има ли възможност за обжалване на наложена мярка?

Обезпечение на иск

В отговор на мотивирана молба от дадена страна, мярката за обезпечение на иск може да бъде отменена от същия съд, който я е постановил, или от съд, който разглежда делото по същество.

В срок от 10 дни може да бъде подадено допълнително възражение ( blakus sūdzība ) срещу решение на съда за заместване на мярка за обезпечаване на иск с друга мярка, срещу решение за отхвърляне на молба за обезпечаване на иск или срещу решение за отхвърляне на молба за отмяна на мярка за обезпечение на иск.

Ако дадена молба за обезпечение на иск бъде удовлетворена, ищецът може да подаде допълнително възражение срещу част от съдебното решение, в която от ищеца се изисква да предостави гаранция за всички загуби, които могат да бъдат претърпени в резултат на мярката за обезпечение на иска на ищеца.

Ако бъде взето решение за обезпечение на иск в отсъствието на заинтересована страна, десетдневният срок за подаване на допълнително възражение започва да тече от датата, на която страната получи решението.

Временни мерки за защита

По молба на заинтересована страна, временните мерки за защита могат да бъдат отменени от същия съд.

Допълнително възражение може да се подаде срещу решение по молба на ответника за замяна на вече постановена временна мярка за защита с друга мярка, срещу решение за отхвърляне на молба за временна мярка за защита или срещу решение за отхвърляне на молба за временна мярка за защита или срещу решение за отхвърляне на молба за отмяна на временна мярка за защита.

Ако решението за постановяване на временна защита бъде взето в отсъствието на заинтересована страна, десетдневният срок за подаване на допълнително възражение започва да тече от датата на връчване на решението.

Обезпечение на доказателства

Решението за удовлетворяване на молба за обезпечение на доказателства е необжалваемо. Ответникът обаче може да поиска компенсация за претърпените загуби в резултат на мярката за обезпечение на доказателства, когато:

 • доказателството е обезпечено преди предявяването на иска и на практика искът не бъде предявен в рамките на разрешения от съда срок;
 • предявеният иск срещу ответника бъде отхвърлен;
 • по иска не бъде постановено решение;
 • производството е прекратено, поради предявяване на иск от лице, което не е имало право на това, или защото ищецът е оттеглил иска.

Допълнително възражение може да бъде подадено срещу решението на съдията за отхвърляне на молба за обезпечение на доказателства или срещу решение, което е взето без призоваване на съответните страни. Ако решението за обезпечение на доказателства е взето в отсъствието на заинтересована страна, 10-дневният срок за подаване на допълнително възражение започва да тече от датата на връчване или изпращане на решението.

Временна защита срещу насилие

В отговор на мотивирана молба от дадена страна, една мярка, осигуряваща временна защита срещу насилие, може да бъде заменена с друга мярка от същия съд, който я е постановил, или от съда, който ще разглежда делото по същество.

В отговор на мотивирана молба от дадена страна, една мярка, осигуряваща временна защита срещу насилие, може да бъде отменена от същия съд, който я е постановил, или от съда, който ще разглежда делото по същество.

Допълнително възражение може да бъде подадено в срок от 10 дни срещу решение за замяна на вече постановена временна мярка за защита срещу насилие с друга мярка, срещу решение за отхвърляне на молба за временна мярка за защита срещу насилие или срещу решение за отхвърляне на молба за временна мярка за защита срещу насилие или срещу решение за отхвърляне на молба за отмяна на временна мярка за защита срещу насилие. Ако решението е взето в отсъствието на заинтересована страна, десетдневният срок за подаване на допълнително възражение започва да тече от датата на връчване на решението.

Последна актуализация: 24/03/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.