Налагане на мерки по обезпечение на искове в държавите от ЕС

Малта
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Какви са различните видове мерки?

Различните видове обезпечителни мерки са следните:

 • заповед за опис на движими вещи;
 • заповед за учредяване на залог;
 • заповед за възбрана на действащо търговско предприятие;
 • заповед за запор;
 • заповед за забрана за напускане на страната от плавателен съд;
 • заповед за задържане на морски плавателни съдове;
 • заповед за задържане на въздухоплавателни средства;
 • заповед за забрана за извършване на определени действия.

2 При какви условия могат да бъдат постановени такива мерки?

Мерките са уредени в член 829 и следващите от глава 12 от Законите на Малта. В някои случаи са приложими разпоредбите на специални закони.

2.1 Производство

Искането за налагане на някоя от посочените по-горе мерки се отправя с подаването на молба, изготвена от взискателя, която трябва да съдържа информация за основанието и характера на вземането или задължението, чието обезпечение се иска: когато правото, чието обезпечение се иска, е парично задължение или друга престация, чието изпълнение може да се замени с плащане на парична сума, цената на иска се посочва в молбата.

2.2 Основни условия

Заповедите за обезпечителни мерки се издават от съда. Заповедта за опис на движими вещи или заповедта за забрана за напускане на страната от плавателен съд, основаващи се на клетвено обещание от страна на ответника, не могат да бъдат издавани от Съда на магистратите в Малта или Съда на магистратите в Гозо в неговата нисшестояща компетентност. Освен това не е допустимо издаването на заповед за учредяване на залог или заповед за запор срещу държавата с цел обезпечаване на права или вземания. Не е допустимо издаването на заповед за или заповед за запор, с цел обезпечаване на права или вземания, срещу служители на въоръжените сили или срещу плавателни съдове, които са наети в служба на правителството на Малта, ако тези лица се намират в Малта в състава на въоръжените сили или на корабите, към чиито екипаж принадлежат. Не е допустимо издаването на заповед за забрана за напускане на страната от плавателен съд, с цел обезпечаване на права или вземания, срещу морски офицери, моряци или други лица, които плават на редовно основание, ако корабът, към чийто екипаж принадлежат, е получил разрешение за отплаване, както и срещу корабни инженери, без оглед на техния ранг, които са наети на работа на параход.

Във всички случаи следва да се прави позоваване на член 829 и следващите от глава 12 от Законите на Малта. В някои случаи са приложими и разпоредбите на специални закони.

3 Предмет и естество на тези мерки?

3.1 Какви видове активи могат да бъдат обект на тези мерки?

Тези мерки могат да се насочват срещу движимо и недвижимо имущество. Заповед за възбрана може да се издаде и спрямо действащо търговско предприятие. Заповед за задържане на морски плавателен съд може да се издаде спрямо морски плавателни съдове, по-дълги от десет метра, както и спрямо въздухоплавателни средства.

3.2 Какви са последиците от тези мерки?

Последиците от тези мерки се различават в зависимост от естеството на мярката, но като цяло мерките не позволяват движими и недвижими вещи да се продават или прехвърлят на трети лица.

Заповедта за опис на движими вещи може да бъде издадена с цел обезпечаване на право върху движими вещи: в този случай, с цел да се гарантира възможността на взискателя да упражни това право, може да е в негов интерес движимите вещи да останат на мястото или в състоянието, в което са били. При заповедта за запор на движимо имущество съдебният секретар изземва от длъжника вещите или вещта, посочени в молбата. Последиците от заповедта за възбрана на действащо търговско предприятие са насочени към това да се запазят всички активи на действащото търговско предприятие, включително лицензи и търговска репутация, и да се гарантира, че тези активи няма да бъдат продадени, на части или изцяло, и че предприятието ще продължи да извършва търговската си дейност: във всички случаи обаче съдът не приема искания за налагане на възбрана, ако прецени, че съществуват други средства за обезпечаване на дължимите суми. И обратно, последиците от заповедта за задържане на морски плавателни съдове и въздухоплавателни средства се изразяват в изземване от длъжника на морски плавателни съдове с дължина над десет метра или въздухоплавателни средства и предаването им на административните органи на мястото, където се намира имуществото, както и разпореждане на съответните органи да не освобождават тези морски плавателни съдове или въздухоплавателни средства и да не допускат длъжникът да се разпореди по какъвто и да е начин с тях, изцяло или отчасти, или да прехвърли или да се откаже в полза на други лица от права върху тези вещи. Целта на заповедта за забрана на извършване на определени действия е да се забрани на дадено лице да извършва каквито и да е действия във вреда на лицето, което е поискало обезпечителната мярка.

3.3 Каква е валидността на тези мерки?

Ако не бъде отменена от съда или оттеглена от страната, която е поискала нейното налагане, всяка обезпечителна мярка остава в сила в срок от петнадесет дни след влизането в сила на съдебното решение.

4 Има ли възможност за обжалване на наложена мярка?

Не е предвиден механизъм за обжалване на тези мерки. Съществува обаче възможност за постановяване на насрещни мерки. В този случай ответникът, срещу когото е наложена обезпечителна мярка, може да подаде молба до съда, който е наложил обезпечителната мярка, или, ако е заведено дело, да подаде молба до съда, който гледа делото, с която да поиска частична или пълна отмяна на решението за налагане на обезпечителната мярка на едно от следните основания:

 • решението за налагане на обезпечителна мярка вече не е в сила;
 • някое от изискванията по закон за налагане на обезпечителна мярка всъщност не е налице;
 • съществуват други подходящи средства за обезпечаване на вземането на лицето, по чиято молба е наложена обезпечителната мярка, като това може да стане или чрез налагане на друг вид обезпечителна мярка, или на друго средство за обезпечаване, което по преценка на съда може в достатъчна степен да обезпечи вземането;
 • когато се докаже, че размерът на търсеното вземане не е обоснован извън всякакво съмнение или е прекомерен;
 • ако съдът прецени, че предоставените други обезпечения са достатъчни; или
 • ако се докаже, че предвид обстоятелствата изцяло или отчасти е отпаднало основанието за обезпечителната мярка или че обезпечителната марка изцяло или отчасти вече не е необходима или оправдана.
Последна актуализация: 22/03/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.