V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Zajištění majetku při nároku v jiné zemi EU

Skotsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Jaké druhy opatření existují?

Předběžný postih (Diligence on the dependence)

Předběžný postih je ochranné opatření, které se používá v době, kdy probíhá soudní řízení, nebo krátce před jeho zahájením. Umožňuje žalobci (věřiteli) zachovat majetek žalovaného, aby byl k dispozici za účelem splnění rozhodnutí (rozsudku) vydaného v soudním řízení ve prospěch žalobce.

Existují dva druhy předběžného postihu. Za prvé předběžné obstavení, což je způsob, kterým může žalobce v případě žaloby na zaplacení určité peněžní částky účinně „zajistit“ peněžní prostředky nebo majetek žalovaného nacházející se v držení třetí osoby. Tato třetí osoba pak nesmí vyplatit peněžní prostředky nebo převést majetek. Za druhé předběžný zákaz, který brání žalovanému v tom, aby převedl nebo zcizil nemovitost, kterou vlastní. Používá se v souvislosti s pozemky nebo budovami, nikoli penězi či movitým majetkem, a brání tomu, aby žalovaný nakládal se svým majetkem způsobem, který by mohl žalobce poškodit, například prodejem nemovitosti a poté zcizením výnosů.

Předběžné obstavení a předběžný zákaz lze při výkonu rozhodnutí přeměnit na běžný postih, je-li v rámci soudního řízení rozhodnuto ve prospěch žalobce.

Dočasné zabavení (Interim attachment)

Dočasné zabavení představuje prozatímní postih podobný předběžnému postihu, který žalobci umožňuje zabavit movitý majetek žalovaného v průběhu soudního řízení. Účinným způsobem omezuje možnost žalovaného nakládat se zabaveným movitým majetkem, který vlastní, a to do doby, než bude znám výsledek řízení. Dočasné zabavení však nelze použít s ohledem na obydlí a určité věci jsou z něj vyňaty. Jakmile je získáno rozhodnutí, není zabavení přeměněno na exekuční titul; před tím, než mohou být zabavené předměty vydraženy, se vyžaduje příkaz k platbě a další zabavení.

Dočasný soudní zákaz (Interim interdict)

Soudní zákaz je rozhodnutí soudu, které brání dotyčné osobě v určitém jednání, například rozdělení majetku, a proto jej lze využít k zachování stávajících poměrů žalovaného. Dočasný soudní zákaz má stejnou právní sílu jako zákaz, zpravidla je však vydán v počáteční fázi soudního řízení, jakmile je podán návrh na vydání soudního zákazu, a před posouzením skutečností. V důsledku toho je náchylnější k napadení nebo zrušení.

Zajištění dokumentů a jiného majetku

Soud může nařídit dočasné zajištění dokumentů a jiného majetku (včetně pozemků), které straně umožní zachovat věcné důkazy nebo získat důkazy.

2 Za jakých podmínek lze tato opatření vydat?

2.1 Postup

Předběžný postih

Předběžný postih lze provést pouze na základě rozhodnutí soudu. Příkaz k předběžnému obstavení nebo předběžný zákaz nebo příkaz k dočasnému zabavení majetku může vydat Court of Session i Sheriff Court. Předběžné obstavení a dočasné zabavení je možné pouze v případě, směřuje-li žaloba k zaplacení jiné peněžní částky než výdajů. Předběžný zákaz je přípustný v případě, že žaloba obsahuje podobný závěr, nebo směřuje-li ke splnění konkrétní povinnosti týkající se předání nemovitosti žalobci, či přiznání věcného práva k nemovitosti.

V řízení u Sheriff Court žalobce žádá o vydání příkazu k předběžnému postihu podáním počátečního návrhu na zahájení řízení. Počáteční návrh na zahájení řízení zahrnuje nárok žalobce. Předběžný postih lze uplatnit kdykoli až do vydání konečného rozhodnutí ve prospěch žalobce. Doručení příkazu k obstavení, zákazu nebo příkazu k zabavení poté obvykle provádí soudní úředník (sheriff officer) (úředník soudu jmenovaný pro doručování písemností a výkonu rozhodnutí).

U Court of Session (nejvyšší civilní soud ve Skotsku) jsou příkazy k předběžnému postihu získány na základě návrhu. Rozhodnutí o postihu pak může vydat kterýkoli soudce Outer House of the Court of Session (Lord Ordinary). Prohlášení o obstavení, zákazu či zabavení obvykle provádí Messenger-at-Arms (pracovník Court of Session jmenovaný pro doručování písemností a výkon soudních rozhodnutí).

Zajištění dokumentů a jiného majetku

Předtím, než může soud vydat příkaz v případě, že řízení, jehož se dokumenty nebo majetek týkají, nebylo dosud zahájeno, je třeba, aby navrhovatel prokázal, že je pravděpodobné, že bude zahájeno občanskoprávní řízení a že v tomto řízení mohou vyvstat otázky ohledně příslušných dokumentů nebo jiného majetku. V zahájeném soudním řízení bude příkaz vydán pouze tehdy, jestliže navrhovatel prokáže, je nezbytný k upřesnění toho, co již bylo tvrzeno (tj. k prokázání uvedených skutečností). Je-li návrhu vyhověno, je v příkazu určen požadovaný způsob jeho splnění. Osobám, proti nimž byl příkaz vydán, musí být poté doručena ověřená kopie rozhodnutí.

2.2 Hlavní podmínky

Předběžný postih

Předběžný postih je diskreční povahy a soudy příslušný příkaz nevydají, nejsou-li splněna ustanovení skotského zákona o dlužnících z roku 1987 (Debtors (Scotland) Act 1987) a není-li přiměřené tak učinit za všech okolností. Je na žalobci, aby soud přesvědčil, že by rozhodnutí mělo být vydáno.

Dočasný soudní zákaz

Před vydáním dočasného soudního zákazu se musí soudce hrabství (Sheriff) přesvědčit o naléhavosti dané záležitosti a o přesvědčivosti dané věci. Dočasný soudní zákaz musí být s ohledem na všechny okolnosti vhodný a soudce hrabství se musí ujistit o tom, že by žalobci byly v případě nevydání dočasného soudního zákazu způsobeny větší nesnáze, než žalovanému v případě uložení takového zákazu.

Zajištění dokumentů a jiného majetku

Než může soud vydat příslušný příkaz, je třeba, aby žalobce prokázal, že je pravděpodobné, že bude zahájeno občanskoprávní řízení a že v tomto řízení mohou vyvstat otázky ohledně příslušných dokumentů nebo jiného majetku. Pokud již bylo občanskoprávní řízení zahájeno, bude příkaz vydán pouze v případě, že navrhovatel prokáže to, co je nezbytné (viz bod 2.1).

3 Účel a povaha opatření?

3.1 Jaké druhy majetku mohou být předmětem takových opatření?

Předběžný postih

V důsledku obstavení dochází k „zajištění“ věcí nebo peněžních prostředků ve vlastnictví žalovaného, jež se však nacházejí v držení třetí osoby. Tato třetí osoba se označuje jako osoba, jíž byl vydán příkaz k obstavení. Obstavené finanční prostředky nebo věci nemohou být předány do vlastnictví věřitele nebo prodány před tím, než bylo vydáno soudní rozhodnutí. Je-li vydáno soudní rozhodnutí ve prospěch žalobce, mohou být finanční prostředky uvolněny automaticky, za účelem uvolnění obstavených věcí je však nutné podat žalobu na jejich vydání.

Zákaz je osobní postih, který žalovanému brání ve zcizení nemovitosti nebo ve zřízení zástavního práva k nemovitosti, kterou vlastní, což by poškodilo věřitele. Zákazy se používají ve vztahu k nemovitostem ve vlastnictví žalovaného, a nikoli k majetku, který mu dluží třetí osoba.

Dočasné zabavení se může vztahovat na hmotný movitý majetek s výhradou určitých výjimek. K těmto výjimkám patří předměty v domácnosti žalovaného, předměty potřebné pro výkon živnosti nebo podnikání žalovaného, zboží rychle podléhající zkáze a vozidlo žalovaného s výhradou stanovené hodnoty.

Dočasný soudní zákaz

Dočasný soudní zákaz zakazuje žalovanému provedení konkrétního úkonu s okamžitým účinkem. Může zabránit tomu, aby žalovaný nebo třetí osoba podnikli kroky ve vztahu k jakémukoli druhu majetku.

Zachování dokumentů a jiného majetku

Court of Session a Sheriff Court mají rozsáhlé pravomoci k nařízení zachování, úschovy a zajištění dokumentů a jiného majetku (včetně pozemků), jež mohou být důležité pro jakékoli stávající či budoucí soudní řízení. Soud může nařídit předložení majetku a obnovení původního stavu, jakož i odběr vzorků, a může v tomto ohledu provést jakýkoli pokus.

3.2 Jaké jsou účinky těchto opatření?

Předběžný postih

V důsledku obstavení dochází k „zajištění“ věcí nebo peněžních prostředků ve vlastnictví žalovaného, jež se však nacházejí v držení třetí osoby. Pokud s obstaveným majetkem nakládá třetí osoba, odpovídá žalobci za jejich hodnotu. Má-li žalobce v dané věci úspěch, má přednostní právo na obstavený majetek. Předběžné obstavení zajišťuje majetek, nepřevádí však na žalobce vlastnické právo.

Předběžný zákaz nepřiznává žalobci věcné právo k majetku a tento nemůže přijmout opatření k převzetí majetku nebo k jeho prodeji. Tento postih má zachovat majetek jako součást majetkové podstaty žalovaného, a tudíž brání mu ve zcizení majetku nebo ve zřízení zástavního práva k majetku. Žalobce může zrušit dobrovolný právní úkon týkající se majetku učiněný poté, co zákaz nabyl účinnosti, a to v rozsahu, v jakém byly poškozeny jeho zájmy.

Dočasný soudní zákaz

Jestliže žalovaný soudní zákaz nedodrží, může žalobce proti němu zahájit řízení z důvodu porušení zákazu. Je-li porušení přiznáno nebo prokázáno, patří k sankcím, jež mohou být žalovanému uloženy, pokuta nebo případně trest odnětí svobody.

Zajištění dokumentů a jiného majetku

Nedodržení příkazu by mohlo vést k vydání kontumačního rozsudku proti straně, která příkaz nesplnila, v hlavním řízení. Mimoto by mohlo vést k řízení z důvodu pohrdání soudem, které je zahájeno proti osobě, jež má k dispozici dokument nebo majetek uvedený v soudním příkazu.

3.3 Jaká je platnost těchto opatření?

Předběžný postih

Má-li žalovaný v případě obstavení ve věci úspěch, je předběžné obstavení zrušeno, jakmile je vydáno konečné rozhodnutí. Má-li v dané věci úspěch žalobce, je obstavení vykonatelné po dobu tří let ode dne vydání rozhodnutí.

Zákaz brání žalovanému ve zcizení nemovitosti nebo ve zřízení zástavního práva k nemovitosti. Předběžný zákaz se po vydání rozhodnutí automaticky mění na zákaz. Zákaz má účinek po dobu pěti let, tuto lhůtu však lze prodloužit.

Je-li provedeno dočasné zabavení, je platné po dobu šesti měsíců, nebo do doby, kdy je zrušeno. Není-li žaloba na žalovaného úspěšná, znamená to rovněž ukončení dočasného zabavení.

Dočasný soudní zákaz

Dočasný soudní zákaz platí do doby, než je zrušen, nebo do okamžiku, kdy je vydáno konečné rozhodnutí o žalobě. Je-li zákaz časově omezený, platí do uplynutí stanovené lhůty.

Zajištění dokumentů a jiného majetku

Příkaz pozbývá platnosti ke dni vydání konečného rozhodnutí o žalobě.

4 Je možné podat proti těmto opatřením opravný prostředek?

Předběžný postih

Žalovaný může získat zákaz, který brání využití předběžného obstavení, ve dvou případech. Za prvé, je-li možné okamžitě ověřit, že by obstavení bylo protiprávní v tom smyslu, že je provedeno bez příkazu, nebo bylo provedeno nesprávně či ve zlém úmyslu bez pravděpodobné příčiny. Druhým případem je situace, kdy žalovaný složil u soudu částku jistiny, jíž se žaloba týká.

Pokud byl vydán příkaz týkající se předběžného postihu, může o jeho zrušení či omezení požádat žalovaný nebo jiná osoba, která má na dané věci zájem. Zrušení zcela ruší příkaz i případný postih z něj vyplývající. V případě předběžného obstavení nebo zákazu či dočasného zabavení provedeného na základě příkazu, který se považuje za nepřípustný, je nutné obstavení, zákaz nebo zabavení zrušit.

Pokud byl příkaz ve skutečnosti platný, obstavení, zákaz či dočasné zabavení však byly buď neúčinné, nebo chybné, může být postih omezen.

Jestliže žalovaný žádá o zrušení nebo omezení předběžného postihu, je na žalobci, aby soud přesvědčil, že by postih zrušen nebo omezen být neměl. Soud může rovněž požadovat, aby žalovaný poskytl záruku (jistotu), že v případě vynesení rozhodnutí v jeho neprospěch budou žalobci vydány obstavené finanční prostředky nebo odpovídající hodnota, nebo častěji celá dlužná částka, jíž se žaloba týká.

Dočasný soudní zákaz

Proti rozhodnutí o udělení či zamítnutí dočasného soudního zákazu, které vydal Sheriff Court, lze bez povolení podat opravný prostředek hlavnímu soudci hrabství (Sheriff Principal (vrchní soudce v dané oblasti) nebo Court of Session.

Proti rozhodnutí o udělení nebo zamítnutí dočasného soudního zákazu, které vydal Court of Session, lze podat opravný prostředek do čtrnácti dnů ode dne vydání příslušného rozhodnutí.

Zajištění dokumentů a jiného majetku

Proti rozhodnutí, kterým se vyhovuje návrhu na zajištění dokumentů nebo majetku a které vydal Sheriff Court, lze podat opravný prostředek ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne vydání příslušného rozhodnutí.

U Court of Session se může kterákoli osoba, která obdrží návrh na zajištění dokumentů nebo majetku, dostavit a podat proti návrhu námitku, pokud si to přeje. Při výkonu rozhodnutí informuje komisař ustanovený soudem za tímto účelem příjemce o jeho právu vyžádat si právní poradenství. Je-li účelem tohoto poradenství poskytnutí pomoci při rozhodování o tom, zda požádat soud o změnu rozhodnutí, nezahájí komisař vyhledávání položek na seznamu, jejich převzetí nebo zajištění.

Související odkazy

Skotská soudní služba (Scottish Courts and Tribunals Service)

Správce podstaty (Accountant in Bankruptcy)

Poslední aktualizace: 28/09/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.