Den originale sprogudgave af denne side kroatisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Sikring af aktiver under en kravsprocedure i et EU-land

Kroatien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 De forskellige typer retsmidler

Lov om tvangsfuldbyrdelse (Ovršni zakon) (Narodne Novine (NN, Republikken Kroatiens lovtidende), nr. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 og 73/17, herefter: OZ), tredje kapitel, med titlen "Sikring ved foreløbige foranstaltninger" (Osiguranje), foreskriver følgende foranstaltninger:

• sikring ved obligatorisk optagelse af pant i fast ejendom – afsnit 28

• retslig og notariel pantesikring på grundlag af en aftale mellem parterne – afsnit 29

• retslig og notariel sikring ved overdragelse af ejendomsretten til genstande og overdragelse af rettigheder – afsnit 30

• sikring ved foreløbig fuldbyrdelse – afsnit 31

• sikring ved foreløbige foranstaltninger – afsnit 32

• foreløbige retsmidler – afsnit 33.

Ifølge OZ må kun foranstaltninger, der er defineret som sådanne i denne eller en anden lov, anses for at være forebyggende foranstaltninger. Forebyggende retsmidler er ikke tilladt vedrørende genstande og rettigheder, som ifølge OZ ikke kan være genstand for fuldbyrdelse, medmindre andet er fastsat i denne lov.

2 Betingelserne for at anvende disse retsmidler

2.1 Procedure

Som en (langsigtet) foranstaltning i betydningen obligatorisk sikring af krav er det ifølge OZ muligt at foretage sikring ved obligatorisk optagelse af pant i fast ejendom og løsøre (f.eks. økonomiske krav, indkomst (løn, pension osv.), bankkonti, gældsbreve og aktier) og sikring ved overdragelse af ejendomsretten til genstande og overdragelse af rettigheder. Sikring ved optagelse af pant kan være frivillig eller obligatorisk, mens sikring ved overdragelse af ejendomsret til genstande og overdragelse af rettigheder kun kan være frivillig ved behandling af sagen ved enten en domstol eller for en notar.

Andre foranstaltninger, som reguleres i OZ, er sikring ved foreløbig fuldbyrdelse, sikring ved foreløbige foranstaltninger og foreløbige retsmidler. Disse foranstaltninger må kun iværksættes af retten, enten på anmodning af en part i sagen eller af egen drift.

Byretter har kompetence til at pålægge og gennemføre sikring, medmindre dette ved lov er blevet overladt til en anden domstol, mens handelsretter har kompetence til at pålægge og gennemføre sikring i sager, hvor de har kompetence til at træffe afgørelse om fuldbyrdelse.

Kompetencen til af egen drift at pålægge og gennemføre sikring ligger hos den domstol, som har kompetence til at træffe afgørelse om den sikrede kreditors begæring, medmindre andet er fastsat i lovgivningen.

Kompetencen til at træffe afgørelse om begæringer om at sikre pengekrav ved obligatorisk optagelse af pant i fast ejendom ligger hos den domstol, der fører den matrikelbog, hvor indførslen på grundlag af eksekutionsfundamentet vedrørende pengekravet skal foretages. Formålet med at fastsætte denne foranstaltning er at sikre pengekravet ved at optage pant i fast ejendom via indførsel i matrikelbogen. Virkningen af at indføre en panteret i matrikelbogen er, at fuldbyrdelsen i den pågældende faste ejendom også kan gennemføres over for tredjemand, som efterfølgende måtte erhverve den faste ejendom.

Retten kan pålægge retslig sikring af et pengekrav ved optagelse af pant på grundlag af en aftale mellem parterne på fælles anmodning fra den sikrede kreditor og den sikrede debitor for så vidt angår visse genstande med henblik på at sikre pengekravet. Den stedlige kompetence til at træffe afgørelse om begæringer om at sikre den sikrede kreditors pengekrav i den sikrede debitors genstande og rettigheder og til at gennemføre sikringen afgøres ved den rette anvendelse af bestemmelserne i OZ om den stedligt kompetente ret i fuldbyrdelsessager vedrørende inddrivelse af pengekrav i de enkelte typer af fuldbyrdelsesgenstande. Parternes aftale om kravets eksistens og forfaldstidspunkt samt parternes aftale om, at dette krav skal sikres ved optagelse af pant, indføres i retsprotokollen. Den undertegnede aftale har samme retskraft som et retsforlig.

Notariel sikring af et pengekrav ved optagelse af pant på grundlag af en aftale mellem parterne er mulig efter aftale mellem en kreditor og en debitor, som indgås i form af et notaroprettet dokument eller et privat dokument, der legaliseres for så vidt angår indholdet, og som også indeholder skyldnerens frivillige erklæring om, at der må gøres udlæg i visse af hans ejendele.

Retslig sikring ved overdragelse af ejendomsretten til genstande og overdragelse af rettigheder er mulig efter en aftale mellem sagens parter om, at en aftale mellem dem om overdragelse af ejendomsretten (til nogle af den sikrede debitors genstande til den sikrede kreditor med det formål at sikre en sikret kreditors specifikke pengekrav) eller overdragelse af nogle af den sikrede debitors rettigheder (til den sikrede kreditor med samme formål) indføres i retsprotokollen. Fremtidige krav kan også sikres. Aftalen har samme retsvirkning som et retsforlig. Den stedligt kompetente domstol, der kan træffe afgørelse om begæringer om at sikre pengekrav ved overdragelse af ejendomsretten til genstande og overdragelse af rettigheder, afgøres ved anvendelse af bestemmelserne i OZ om en domstols stedlige kompetence i fuldbyrdelsessager med henblik på fuldbyrdelse af pengekrav i de enkelte typer af fuldbyrdelsesgenstande.

Notariel sikring ved overdragelse af ejendomsretten til genstande og overdragelse af rettigheder, dvs. overdragelse af anparter, aktier og kapitalinteresser, er mulig på grundlag af en aftale mellem kreditor og debitor, som indgås i form af et notaroprettet dokument eller et privat dokument, som legaliseres for så vidt angår indholdet. En notars beføjelse til at iværksætte individuelle sikringsforanstaltninger afgøres efter reglerne om notarers hjemsted og område.

Den stedlige kompetence til at træffe afgørelse om begæringer om foreløbig fuldbyrdelse og til at gennemføre fuldbyrdelsen ligger hos den domstol, som ville have haft kompetence til at foretage fuldbyrdelsen på grundlag af et eksekutionsfundament. Sikring ved foreløbig fuldbyrdelse anordnes og gennemføres af retten. På grundlag af en dom, der afsiges i en civil sag, træffer retten afgørelse om en foreløbig fuldbyrdelse for at sikre et ikkeøkonomisk krav, som ikke kan sikres ved en foreløbig indførsel i det offentlige register, hvis kreditor påviser, at der på grund af udsættelsen af fuldbyrdelsen, indtil dommen får retskraft, foreligger en sandsynlig risiko for, at fuldbyrdelsen bliver umulig eller betydeligt vanskeligere, og hvis kreditor stiller sikkerhed for den skade, skyldneren måtte lide på grund af en sådan fuldbyrdelse.

Den stedlige kompetence til at træffe afgørelse om begæringer om sikring ved foreløbige foranstaltninger og til at gennemføre disse foranstaltninger ligger hos den domstol, som ville have haft kompetence til fuldbyrdelse på grundlag af et eksekutionsfundament, ifølge hvilket der var truffet afgørelse om sikring. Det afgørende for, om der kan iværksættes foreløbige foranstaltninger, er, om den sikrede kreditor kan påvise, at der foreligger en sandsynlig risiko for, at det uden disse foranstaltninger ville være umuligt eller betydeligt vanskeligere at opfylde kravet. I visse tilfælde kan retten gøre den foreløbige foranstaltning betinget af, at der stilles sikkerhed for det tab, den sikrede debitor måtte lide herved. En begrundet kendelse om en foreløbig foranstaltning skal indeholde oplysninger om størrelsen af det krav, der skal sikres, herunder renter og omkostninger, den foranstaltning der benyttes til at sikre kravet, og sikringstiden (højst 15 dage, efter at betingelserne for fuldbyrdelsen er opfyldt).

Før der kan indledes en retssag eller anden retslig procedure vedrørende et krav, der sikres, ligger den stedlige kompetence til at træffe afgørelse om begæringer om sikring ved foreløbige retsmidler hos den domstol, som ellers ville have haft kompetencen til at træffe afgørelse om fuldbyrdelsesbegæringer. Den stedlige kompetence til at gennemføre foreløbige retsmidler ligger hos den domstol, som ellers ville have haft kompetencen til at gennemføre fuldbyrdelsen. Efter sagens anlæg ligger kompetencen til at træffe afgørelse om begæringer til sikring ved foreløbige retsmidler hos den domstol, ved hvilken sagen blev anlagt. Hvis omstændighederne ved en individuel sag berettiger det, kan en begæring også indgives til den domstol, som er stedligt kompetent til at gennemføre fuldbyrdelsen. Den domstol, der ville have haft kompetence til at træffe afgørelse vedrørende en begæring om fuldbyrdelse på grundlag af et eksekutionsfundament, der er udfærdiget i en forvaltningssag, er også kompetent til at træffe afgørelse vedrørende begæringer om at iværksætte foreløbige retsmidler efter afslutningen af en sådan sag. Retten kan iværksætte foreløbige retsmidler efter en begæring herom før eller under en retssag eller forvaltningssag, og efter at disse sager er afsluttet, og indtil fuldbyrdelsen er gennemført. Iværksættelse af foreløbige retsmidler har samme retskraft som en fuldbyrdelseskendelse. Hvilken type foreløbigt retsmiddel der anvendes, afhænger af, om det foreløbige retsmiddel sikrer et økonomisk eller ikkeøkonomisk krav. Retten kan alt efter sagens omstændigheder om nødvendigt iværksætte flere foreløbige retsmidler.

Behæftelser, rettigheder eller forbud vedrørende løsøre, aktier, anparter eller kapitalinteresser indføres efter en kendelse på grundlag af et notaroprettet dokument eller et privat dokument, der er legaliseret for så vidt angår indholdet og indført i finansagenturets register over kreditorkrav omfattet af retslig og notariel sikring (panteregistret) (Upisnik založnih prava), der er en unik database, hvor behæftelser, rettigheder og forbud er indført, mens indførsel af panterettigheder eller overdragelser af ejendomsretten til fast ejendom registreres i matrikelregistre.

2.2 De vigtigste betingelser

Når retten træffer afgørelse om sikring ved obligatorisk optagelse af pant i fast ejendom, afsiger den kendelse om en begæring om sikring af pengekrav på grundlag af et tvangsfuldbyrdelsesdokument vedrørende kravet. Der stilles ingen særlige krav til iværksættelse af sikring, og på grundlag af begæringen træffer retten afgørelse om sikring og indfører en panteret for den sikrede kreditor på den faste ejendom, der er indført i matrikelregistret, og anfører kravets eksigibilitet. Såfremt den sikrede skyldner ikke er anført i matrikelregistret som ejer af den faste ejendom, skal den sikrede kreditor sammen med begæringen indgive et dokument, der kan indføres vedrørende den sikrede skyldners ejendomsret.

Den sikrede kreditor og den sikrede skyldner kan med det formål at stille sikkerhed for en sikret kreditors pengekrav ved at optage pant i visse sikkerhedsgenstande i enighed anmode retten om til fordel for den sikrede kreditor at pålægge og gennemføre registrering af et pant i den sikrede skyldners faste ejendom, løsøre, pengekrav og andre genstande og rettigheder tilhørende den sikrede skyldner, eller de kan indgå en sådan aftale i form af et notaroprettet dokument eller et privat dokument, herunder en skyldners aftaleerklæring om, at der må optages pant i en eller flere af dennes ejendele.

Det undertegnede retslige dokument, dvs. det notaroprettede dokument eller private dokument legaliseret for så vidt angår indholdet, har også retskraft som et retsforlig mod den person, som har accepteret, at der optages pant i den pågældendes genstand eller rettighed, og med henblik på inddrivelse af det sikrede krav på grundlag af disse dokumenter kan der direkte foretages fuldbyrdelse mod den person, hos hvem der er optaget pant med det formål at sikre et krav.

Parterne kan i fællesskab anmode retten om at beramme et retsmøde og i retsprotokollen indføre deres aftale om overdragelse af ejendomsretten til nogle af den sikrede skyldners genstande til den sikrede kreditor med henblik på at sikre en sikret kreditors særlige økonomiske krav eller overdrage nogle af den sikrede skyldners rettigheder til den sikrede kreditor med det samme formål. Fremtidige krav kan også sikres. En sådan aftale kan underskrives som et notaroprettet dokument eller et privat dokument legaliseret med hensyn til indhold. Aftalen bør indeholde en bestemmelse om, hvornår det sikrede krav forfalder til betaling, og hvordan dette afgøres. Den sikrede skyldner kan også være en person, mod hvem den sikrede kreditor ikke har det krav, som bliver sikret, dvs. en tredjepart, som giver sit samtykke til, at denne form for krav bliver sikret. Aftalen kan også finde anvendelse på sikring af ikkeøkonomiske krav, men i så fald skal kravets økonomiske størrelse anføres i aftalen. Kravet bør være fastslået eller bør kunne fastslås. En samtykkeerklæring fra den sikrede skyldner om, at den sikrede kreditor direkte og ifølge retsprotokollen må søge fuldbyrdelse mod ham med henblik på overgivelse af sikkerhedsgenstanden efter det sikrede kravs forfaldstidspunkt, kan vedlægges afgørelsen. En retsprotokol, der indeholder en sådan erklæring, udgør et tvangsfuldbyrdelsesdokument. Når ejendomsretten til fast ejendom, som er indført i matrikelregistret, overdrages efter aftale, bør denne aftale indeholde den sikrede skyldners samtykkeerklæring om, at overdragelsen kan gennemføres direkte i matrikelregistret på grundlag af aftalen, og at indførslen i matrikelregistret vil overføre ejendomsretten til den faste ejendom til den sikrede kreditor, med en bemærkning om, at overdragelsen er foretaget med det formål at sikre en bestemt sikret kreditors krav. Medmindre andet er fastsat, har den sikrede skyldner lov til fortsat at bruge den genstand, hvortil ejendomsretten er blevet overdraget til den sikrede kreditor, dvs. at udøve den ret, der er overført til den sikrede kreditor, mens den sikrede kreditor har lov til at sælge den ejendel eller rettighed, som er overført til ham, ved kravets forfald eller til at behæfte den faste ejendom.

Der kan udstedes påbud om sikring ved foreløbige foranstaltninger for at sikre pengekrav efter en afgørelse truffet af en domstol eller et forvaltningsorgan, som endnu ikke har fået retsvirkning, baseret på et forlig indgået for en domstol eller et forvaltningsorgan, såfremt det deri fastsatte krav endnu ikke er forfaldet til betaling, eller baseret på en notarafgørelse eller et notaroprettet dokument, hvis det deri fastsatte krav endnu ikke er forfaldet til betaling. Retten skal på grundlag af disse dokumenter iværksætte en foreløbig foranstaltning, hvis den sikrede kreditor påviser, at der foreligger en sandsynlig risiko for, at det vil blive umuligt eller betydeligt vanskeligere at få opfyldt kravet, hvis det ikke sikres. Risikoen anses for sandsynlig, hvis iværksættelsen en foreløbig foranstaltning er foreslået på grundlag af et betalingspåbud eller en fuldbyrdelsesordre på grundlag af et officielt bekræftet dokument udstedt ifølge et offentligt dokument eller et dokument legaliseret af notaren, en veksel eller check, som der rettidigt er gjort indsigelse imod, en dom afsagt i en straffesag vedrørende et ejendomsretligt krav, som det er muligt at underkaste fornyet domstolsprøvelse, en afgørelse, som skal fuldbyrdes i udlandet, en dom på grundlag af en anerkendelse, mod hvilken der er indgivet appel, et forlig, der anfægtes på en måde, som er foreskrevet ved lov, en notarafgørelse eller et notardokument, såfremt det deri fastsatte krav stadig ikke er forfaldet til betaling, som anfægtes på en måde, som er foreskrevet ved lov. Retten afslår begæringen om sikring ved en foreløbig foranstaltning, dvs. tilbagekalder en bestemt foreløbig foranstaltning og suspenderer sagen, hvis den sikrede skyldner påviser, at der ikke foreligger en sandsynlig risiko, eller at denne er ophørt.

Sikring ved et foreløbigt retsmiddel kan foreslås før eller under en retslig procedure eller forvaltningssag, og efter at disse procedurer er afsluttet, og indtil fuldbyrdelsen er gennemført. I en begæring om iværksættelse af et foreløbigt retsmiddel skal en sikret kreditor præcist anføre, hvilket krav han ønsker sikret, hvilken type retsmiddel han ønsker og varigheden heraf og, om nødvendigt, hvilke sikringsmidler der ønskes benyttet ved obligatorisk fuldbyrdelse af det foreløbige retsmiddel, samt sikkerhedsgenstanden. Begæringen om et foreløbigt retsmiddel skal indeholde oplysninger om de faktiske omstændigheder, som begæringen er baseret på, og bevismidler der underbygger disse påstande. Den sikrede kreditor har pligt til om muligt at vedlægge begæringen disse bevismidler. Der iværksættes et foreløbigt retsmiddel for at sikre ikkeforfaldne og betingede krav, men det er ikke tilladt, hvis betingelserne for at iværksætte en foreløbig foranstaltning, hvorved den samme sikringsvirkning kan opnås, er opfyldt. Der kan udstedes påbud om et foreløbigt retsmiddel til at sikre et pengekrav, hvis den sikrede kreditor påviser, at kravet sandsynligvis eksisterer, og at der er en sandsynlig risiko for, at den sikrede skyldner uden et sådant retsmiddel vil forhindre inddrivelsen af kravet eller gøre denne betydeligt vanskeligere ved at afhænde sine ejendele, skjule dem eller på anden vis bortskaffe dem. En sikret kreditor behøver ikke bevise en risiko, hvis den pågældende påviser, at det er sandsynligt, at den sikrede skylder kun vil lide ubetydelig skade ved det foreslåede retsmiddel, og det antages, at risikoen er blevet påvist, hvis kravet skal fuldbyrdes i udlandet. Med det formål at sikre et andet krav end et pengekrav kan der iværksættes et foreløbigt retsmiddel, hvis den sikrede kreditor påviser, at hans krav sandsynligvis eksisterer, og hvis han påviser, at der foreligger en sandsynlig risiko for, at den sikrede skyldner uden dette retsmiddel vil forhindre eller gøre det betydeligt vanskeligere at fuldbyrde kravet, især ved at ændre den aktuelle situation, eller hvis han påviser, at retsmidlet sandsynligvis er nødvendigt for at forhindre vold eller forhindre, at der sker uoprettelig skade. Endvidere behøver en sikret kreditor ikke bevise, at der foreligger en risiko, hvis den pågældende påviser, at det er sandsynligt, at den sikrede skylder kun vil lide ubetydelig skade ved det foreslåede retsmiddel, og det antages, at risikoen er blevet påvist, hvis kravet skal fuldbyrdes i udlandet. Retten kan iværksætte et foreløbigt retsmiddel på den sikrede kreditors anmodning, selv om den pågældende ikke har påvist, at det er sandsynligt, at der foreligger et krav og en risiko, hvis han tidligere inden for en af retten fastsat frist har stillet sikkerhed for den skade, den sikrede skyldner måtte lide, ved at der iværksættes og gennemføre et foreløbigt retsmiddel. Hvis den sikrede kreditor ikke stiller sikkerhed inden for den fastsatte frist, giver retten afslag på sikringsbegæringen. Retten kan på baggrund af en sags omstændigheder iværksætte flere foreløbige retsmidler, hvis dette er nødvendigt. Hvis det i en given sag er muligt at anvende flere foreløbige retsmidler, vælger retten det, som er mest hensigtsmæssigt for at opfylde sikringsformålet (og hvis de alle er lige velegnede, iværksætter retten det, som er mindst indgribende for den sikrede skyldner).

3 Beskrivelse af retsmidlerne

3.1 Hvilke typer aktiver kan omfattes af disse retsmidler?

Genstanden for sikringsforanstaltninger eller foreløbige retsmidler kan være enhver genstand eller rettighed, der ejes eller indehaves af den sikrede skyldner, f.eks. fast ejendom, løsøre, pengekrav, pensioner, invaliditetsydelser, kontante indlån på bankkonti eller opsparingskonti og andre ejendomsrettigheder, for så vidt det ikke er genstande, der ved lov er fritaget for tvangsfuldbyrdelse, eller der ikke er nogen lovligt begrænset ret til fuldbyrdelse i aktiverne (f.eks. aktiver, der ikke er i omløb, landbrugeres landbrugsparceller og -bygninger i det omfang, som er nødvendigt for landbrugerens og dennes umiddelbare familiemedlemmers underhold samt for andre personer, som ved lov har krav på underhold osv.).

3.2 Retsmidlernes virkning

Sikring af fast ejendom ved oprettelse af en panteret (frivillig eller obligatorisk, retslig eller notariel) foretages ved at indføre panteretten i det matrikelregister, hvori den faste ejendom er indført.

Ved hjælp af retslig og notariel sikring, som indebærer overdragelse af ejendomsret til genstande og overdragelse af rettigheder, bliver den sikrede kreditor ejer af en genstand eller rettighed via en indførsel i de lovbestemte offentlige bøger eller registre. Den sikrede kreditor og den sikrede skyldner kan med henblik på at stille sikkerhed for en sikret kreditors pengekrav gennem en panteret i visse sikkerhedsgenstande i fællesskab anmode retten om til gavn for den sikrede kreditor at iværksætte og gennemføre:

1. registrering af en panteret i den sikrede skyldners faste ejendom

2. deponering af en aftale mellem parterne om oprettelse af en panteret i fast ejendom, der ikke indføres i matrikelregistret, ved tinglysningsretten

3. registrering af en panteret i den sikrede skyldners løsøre

4. registrering af en panteret i den sikrede skyldners pengekrav

5. registrering af en panteret i en del af den sikrede skyldners indtægt baseret på en ansættelses- eller tjenestekontrakt

6. registrering af en panteret i en del af en pension, invaliditetsydelse eller godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste

7. registrering af en panteret i den sikrede skyldners krav vedrørende en bankkonto eller bankbog

8. registrering af en panteret i et krav om at overgive eller levere løsøre eller at overdrage fast ejendom

9. registrering af en panteret i andre aktiver eller tinglige rettigheder

10. registrering af en panteret i aktiebeviser og andre værdipapirer og levering heraf med henblik på opbevaring

11. registrering af en panteret i aktier, for hvilke der ikke er udstedt aktiebeviser, og i anparter og kapitalinteresser i selskaber

12. registrering af værdipapirer, der opbevares i det kroatiske depotselskab (Depozitno društvo).

Sikring ved foreløbig fuldbyrdelse: Med henblik på at stille sikkerhed for fuldbyrdelsen af et andet krav end et pengekrav, som ikke kan sikres ved en betinget registrering i en offentlig bog, kan retten på grundlag af en dom afsagt i en civil sag træffe afgørelse om en foreløbig fuldbyrdelse.

Sikring ved foreløbige foranstaltninger: Retten kan iværksætte følgende foreløbige foranstaltninger:

1. registrering af en panteret i den sikrede skyldners faste ejendom eller i en rettighed, der er registreret på den faste ejendom

2. deponering af aftalen mellem parterne om oprettelse af panteret i fast ejendom, der ikke indføres i matrikelregistret, ved tinglysningsretten

3. registrering af en panteret i den sikrede skyldners løsøre

4. registrering af en panteret i den sikrede skyldners pengekrav

5. registrering af en panteret i en del af den sikrede skyldners indtægt baseret på en ansættelses- eller tjenestekontrakt

6. registrering af en panteret i en del af en pension, invaliditetsydelse eller godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste

7. registrering af en panteret i den sikrede skyldners krav vedrørende en bankkonto eller bankbog

8. registrering af en panteret i kravet om at overgive eller levere løsøre eller at overdrage fast ejendom

9. registrering af en panteret i andre aktiver eller tinglige rettigheder

10. registrering af en panteret i aktiebeviser og andre værdipapirer og levering heraf med henblik på opbevaring

11. registrering af en panteret i aktier, for hvilke der ikke er udstedt aktiebeviser, og i anparter og kapitalinteresser i selskaber

12. registrering af værdipapirer, der opbevares i det kroatiske depotselskab (Depozitno društvo).

13. forbud mod, at en bank udbetaler et beløb fra en sikret skyldners eller en tredjeparts konto, for hvilken der er iværksat en foreløbig foranstaltning.

En sikret kreditor kan opnå en panteret på sikkerhedsgenstanden på grundlag af en foreløbig foranstaltning. Når der er truffet afgørelse om et betalingsforbud vedrørende et beløb af den sikrede skyldners penge, som indestår i en bank, kan det pågældende beløb ikke overføres fra kontoen, så længe forbuddet varer, bortset fra til dækning af det sikrede krav.

Foreløbige retsmidler

- Med det formål at sikre et pengekrav kan der iværksættes enhver foranstaltning, der opfylder dette formål, og især følgende:

1. at forbyde den sikrede skyldner at afhænde eller behæfte løsøre, at beslaglægge disse genstande og overdrage dem til den sikrede kreditor eller tredjepart til opbevaring

2. at beslaglægge og deponere kontanter, værdipapirer og lignende hos retten eller en notar

3. at forbyde den sikrede skyldner at afhænde eller behæfte fast ejendom eller tinglige rettigheder, som er registreret på den faste ejendom, til sin fordel med en påtegning om dette forbud i matrikelbogen

4. at forbyde den sikrede skyldners skyldner at opfylde sin forpligtelse over for den sikrede skyldner frivilligt og forbyde den sikrede skyldner at modtage opfyldelsen af denne forpligtelse, dvs. afhænde sine krav

5. at pålægge en bank at afvise betaling fra den sikrede skyldners konto til den sikrede skyldner eller tredjemand på den sikrede skyldners anmodning med det beløb, for hvilket det foreløbige retsmiddel er iværksat.

- Med det formål at sikre et andet krav end et pengekrav kan der iværksættes enhver foranstaltning, der opfylder formålet med en sådan sikring, og især følgende:

1. at forbyde afhændelse og behæftelse af det løsøre, som kravet er rettet imod, samt beslaglæggelse og overdragelse heraf til opbevaring hos den sikrede kreditor eller tredjemand

2. at forbyde afhændelse og behæftelse af aktier, anparter eller kapitalinteresser, som kravet er rettet imod, med en påtegning om forbuddet i aktieregistret og om nødvendigt i retsprotokollen; at forbyde benyttelse eller udøvelse af rettigheder på grundlag af sådanne aktier eller kapitalandele; at overdrage aktier, anparter eller kapitalinteresser til en tredjeparts forvaltning; at oprette en fungerende bestyrelse i et selskab

3. at forbyde afhændelse og behæftelse af andre rettigheder, mod hvilke kravet er rettet, og at overdrage forvaltningen af disse rettigheder til tredjemand

4. at forbyde afhændelse og behæftelse af fast ejendom, mod hvilken kravet er rettet, eller tinglige rettigheder, som er registreret på den faste ejendom, mod hvilken kravet er rettet, med en påtegning om forbuddet i matrikelregistret; at beslaglægge den faste ejendom og overdrage den til den sikrede kreditor eller tredjemand til beskyttelse

5. at forbyde en sikret skyldners skyldner at overgive en genstand eller overdrage en rettighed til den sikrede skyldner eller påtage sig enhver anden ikke-økonomisk forpligtelse, mod hvilken kravet er rettet, over for den sikrede skyldner

6. at forbyde den sikrede skyldner at træffe nogen foranstaltninger, der måtte forvolde den sikrede kreditor skade, og forbyde ændringer af genstande, mod hvilke kravet er rettet

7.at pålægge den sikrede skyldner at træffe visse foranstaltninger, der er nødvendige for at bevare løsøre eller fast ejendom, eller at bevare genstandenes aktuelle tilstand

8. at bemyndige den sikrede kreditor til at tilbageholde den sikrede skyldners genstande, som opbevares i hans varetægt, og som kravet vedrører, indtil tvisten er bilagt

9. at bemyndige den sikrede kreditor til at træffe visse foranstaltninger eller fremskaffe visse genstande selv eller ved stedfortræder, især med det formål at genoprette tingenes tidligere tilstand

10. midlertidigt at sende en arbejdstager tilbage på arbejde og at betale godtgørelse under en arbejdskonflikt, hvis dette er nødvendigt af hensyn til den pågældendes underhold og underhold af personer, over for hvilke denne har forsørgerpligt ifølge lovgivningen.

3.3 Retsmidlernes gyldighed

Retslig og notariel sikring ved panteret eller ved overdragelse af ejendomsret til genstande og overdragelse af rettigheder er som regel gyldig indtil sagens afslutning.

En kendelse om en foreløbig foranstaltning skal indeholde oplysninger om størrelsen af det krav, der skal sikres, herunder renter og omkostninger, den foranstaltning der benyttes til at sikre kravet, og sikringstiden. Den periode, en foreløbig foranstaltning iværksættes for, kan højst være på 15 dage, efter at betingelserne for fuldbyrdelsen er opfyldt. Hvis fristen udløber, før den afgørelse, der dannede grundlag for den foreløbige foranstaltning, bliver eksigibel, forlænges denne frist af retten på den sikrede kreditors anmodning, som skal indgives til retten før udløbet af den periode, for hvilken den foreløbige foranstaltning er truffet, forudsat at omstændighederne, hvorunder foranstaltningen blev truffet, ikke har ændret sig.

I den kendelse, hvorefter der er iværksat et foreløbigt retsmiddel, fastsættes også varigheden af dette retsmiddel, og hvis retsmidlet er iværksat, før der er anlagt sag eller indledt en anden procedure, fastsættes også den sikrede kreditors frist til at anlægge sag, dvs. begæring om at indlede andre procedurer med henblik på at begrunde retsmidlet. På den sikrede kreditors anmodning forlænger retten det foreløbige retsmiddels varighed, forudsat at de omstændigheder, hvorunder foranstaltningen blev truffet, ikke har ændret sig.

4 Mulighed for appel af kendelser om retsmidlerne

Der kan indgives appel mod en afgørelse truffet i første instans senest otte dage efter forkyndelsen af afgørelsen i første instans, medmindre andet er fastsat i OZ. Som regel udsætter en appel ikke en afgørelses eksigibilitet. En appelret træffer afgørelse om appellen.

En appel af en afgørelse vedrørende en begæring om iværksættelse af et foreløbigt retsmiddel sendes ikke til modparten med henblik på replik, og appelretten afsiger sin dom i appelsagen inden for 30 dage efter modtagelsen heraf.

Der findes intet retsmiddel mod et notaroprettet dokument eller et privat dokument, der er legaliseret for så vidt angår indholdet; dog kan en skyldner gøre indsigelse mod notariel sikring i en særlig tvist, hvor han anfægter aftalen. Tredjeparter kan gøre indsigelse mod notariel sikring i en sag ved retten efter de bestemmelser, der gælder for indsigelser mod retslig sikring.

Prøvelse er kun tilladt i sager om sikring, hvis den dom, der blev afsagt i anden instans, vedrører behandlingen af et materielt eller formelt spørgsmål, som er vigtigt for en ensartet anvendelse af lovgivningen og alle parters lighed i forbindelse med anvendelsen ifølge procedurereglerne. Fornyet prøvelse er ikke tilladt, og genoprettelse af en tidligere status er kun tilladt, hvis fristen for appel eller indsigelse overskrides.

Sidste opdatering: 06/02/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.