Sikring af aktiver under en kravsprocedure i et EU-land

Tjekkiet
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 De forskellige typer retsmidler

Foreløbige forholdsregler:

Foreløbige forholdsregler anvendes til at regulere parternes forbindelser foreløbigt, dvs. midlertidigt, eller i en situation, hvor der er frygt for, at fuldbyrdelse af en retslig afgørelse kan blive undermineret.

Generelt er foreløbige forholdsregler, der før indledningen af en sag træffes vedrørende sagens realitet, reguleret af § 74 ff. i civilprocesloven (lov nr. 99/1963, som ændret), mens foreløbige forholdsregler, der træffes efter indledningen af sagen, er reguleret af lovens § 102. Særlige foreløbige forholdsregler for visse særlige situationer er reguleret af loven om særlige retsprocedurer (lov nr. 292/2013), nemlig foreløbige forholdsregler vedrørende en mindreårig, der ikke på behørig måde bliver draget omsorg for (§ 452 ff.), og foreløbige forholdsregler til beskyttelse mod vold i hjemmet (§ 400 ff.). I § 12 i lov nr. 292/2013 er der ligeledes fastsat visse særlige bestemmelser som supplement til den generelle ordning vedrørende foreløbige forholdsregler, der dækker de typer af sager, som er omfattet af denne lov.

Bevissikring:

Bevissikring gennemføres, hvis der er frygt for, at bevisoptagelse i fremtiden bliver umulig eller i alvorlig grad vanskeliggjort (f.eks. mangelfuld opfyldelse af en købsaftale, der angår fordærvelige varer, eller afhøringen af et vidne, som er alvorligt syg og i en livstruende tilstand).

2 Betingelserne for at anvende disse retsmidler

2.1 Procedure

Foreløbige forholdsregler:

 • Civilproceslovens § 74, stk. 3, (lov nr. 99/1963) bestemmer, at sager om gennemførelse af en foreløbig forholdsregel indledes efter begæring..
 • I § 12 i lov nr. 292/2013 bestemmes det dog, at en foreløbig forholdsregel kan fastsættes af retten af egen drift, hvis den kan indlede de pågældende sager af egen drift (f.eks. sager om omsorg for en mindreårig, sager om umyndighed, værgemålssager samt sagen om en bortebleven eller død person). I disse tilfælde træffer retten bestemmelse om, der skal anordnes en foreløbig forholdsregel af egen drift.
 • Den ret, der har kompetence til at træffe bestemmelse om en foreløbige forholdsregel, er den ret, der har kompetence til at påkende hovedsagen; undtagelser til denne regel findes i §§ 400 og 453 i lov nr. 292/2013.

Bevissikring kan finde sted:

 • Forud for påbegyndelsen af en sag vedrørende sagens realitet, efter ansøgning. Den kompetente ret er den ret, der ville have kompetence med hensyn til hovedsagen, eller den ret, i hvis kreds de beviser, der er udsat for risiko, befinder sig.
 • Beviser kan sikres under sagen også uden en anmodning.

Sagens parter skal være til stede, når beviset sikres, medmindre en forsinkelse i den henseende kan udgøre en risiko.

Bevis kan også sikres gennem en notarialforretning (notářský zápis) eller en fogeds protokol (exekutorský zápis), hvis denne procedure finder sted i overværelse af en notar eller foged, eller hvis en notar eller foged har afgivet forklaring om forholdet.

2.2 De vigtigste betingelser

Der kan træffes bestemmelse om en foreløbig forholdsregel:

 • hvis foreløbige forholdsregler er nødvendige for at regulere forbindelserne mellem parterne
 • hvis der er frygt for, at fuldbyrdelsen af en retsafgørelse ellers vil blive bragt i fare
 • for at regulere forholdene på et midlertidigt grundlag.

Vurderingen af, om der er behov for en midlertidig ordning vedrørende parternes forbindelser, afhænger af omstændighederne i det enkelte tilfælde. Der vil kun blive truffet bestemmelse om en foreløbig forholdsregel, hvis der er et påviseligt behov for midlertidige ordninger, der regulerer parternes retlige forbindelser. Med hensyn til andre forhold af relevans for fastsættelsen af en foreløbige forholdsregel er det tilstrækkeligt, at i hvert fald omstændigheder, der er væsentlige med hensyn til pålæggelsen af forpligtelsen i henhold til den foreløbige forholdsregel, skal bevises.

 • Vanskeliggørelse af fuldbyrdelsen af en afgørelse

Hvis der skal træffes bestemmelse om en foreløbig forholdsregel som svar på frygt for, at fuldbyrdelsen af en afgørelse kan blive vanskeliggjort, skal den berettigede part være i besiddelse af en afgørelse eller et andet grundlag for tvangsfuldbyrdelsen af afgørelsen. Der kan kun træffes bestemmelse om en foreløbig forholdsregel, indtil afgørelsen kan fuldbyrdes, eller, hvis der er tungtvejende grunde til, at den berettigede part er (midlertidigt) ude af stand til at iværksætte den forpligtelse, der er pålagt, ved at fuldbyrde afgørelsen. Samtidig skal oplysninger, der kan begrunde, at fuldbyrdelsen af afgørelsen ville blive bragt i fare (hovedsagelig på grund af skyldneres adfærd) underbygges.

En anmodning om en foreløbig forholdsregel skal indeholde de oplysninger, der er fastsat i § 42, stk. 4, og §75 i civilprocesloven (lov nr. 99/1963), herunder:

 • oplysninger, der angiver, til hvilken ret anmodningen er rettet
 • hvem der indgiver anmodningen, og hvilken sag det drejer sig om, dvs. en redegørelse for de forhold, der begrunder den foreløbige forholdsregel, der anmodes om
 • formålet med anmodningen, dvs. hvilken foreløbig forholdsregler rekvirenten anmoder om
 • den dato, på hvilken den blev udarbejdet og underskrevet af rekvirenten eller rekvirentens repræsentant
 • en beskrivelse af det forhold, at en midlertidig ordning vedrørende parternes forbindelser er nødvendig, eller at der er frygt for, at fuldbyrdelsen af retsafgørelsen vil blive bragt i fare.

Alle dokumenter, som rekvirenten påberåber sig, skal vedlægges anmodningen.

Ved anmodningens indgivelse skal rekvirenten indbetale et depositum på 10.000 CZK på eget initiativ, dvs. uden opfordring fra rettens side; i sager, der vedrører forretningsmæssige forhold hidrørende fra forretningsaktiviteter, er depositummet 50.000 CZK. Anmodninger er fritaget fra kravet om indbetaling af et depositum, hvis de vedrører velfærdsspørgsmål (f.eks. underhold, arbejdsforhold eller erstatning for personskade). Anmodningen afvises, hvis deponeringskravet ikke opfyldes.

Depositummet tjener til sikkerhed for krav på erstatning for skader eller andre tab, som parterne eller tredjeparter (dvs. personer, der ikke er part i sagen om de foreløbige forholdsregler) kan lide, hvis der træffes bestemmelse om en foreløbige forholdsregel.

§ 12, stk. 3, i lov nr. 292/2013 omhandler fritagelse fra det krav om indbetaling af depositum, der er foreskrevet i denne lov.

Bevissikring:

Før indledningen af en sag vedrørende realiteten kan beviser sikres (hvis der fremsættes anmodning herom), hvis der opstår frygt for, at bevisoptagelse i fremtiden bliver umulig eller i væsentlig grad vanskeliggjort. Bevis sikres ikke, hvis det åbenlyst ikke har nogen vægt i sagen. Retten nægter at godkende en anmodning om bevissikring, hvis den har mistanke om, at rekvirenten i stedet for at søge at beskytte beviser rent faktisk har indgivet anmodningen i et forsøg på at nå et andet mål (f.eks. at skaffe sig ellers ikke tilgængelige oplysninger om en anden persons aktiviteter).

Ud over generelle oplysninger skal en anmodning om bevissikring indeholde en beskrivelse af de forhold, der er genstanden for bevisoptagelsen. Det bevis, der skal sikres, skal også konkret identificeres.

3 Beskrivelse af retsmidlerne

3.1 Hvilke typer aktiver kan omfattes af disse retsmidler?

Foreløbige forholdsregler:

§ 76 i civilprocesloven bestemmer, at det ved en foreløbig forholdsregel kan pålægges en part at betale underholdsbidrag, at indbetale en sum penge til retten, at overlade en genstand i rettens varetægt, ikke at skille sig af med bestemte genstande eller rettigheder, at gøre noget, at afstå fra at gøre noget, eller at lade noget blive gjort. Forholdsreglen kan vedrøre en hvilket som helst genstand, der ejes af den pågældende part.

I forbindelse med en foreløbig forholdsregel kan en ret pålægge andre end en part i sagen en forpligtelse, hvor dette med rimelighed kan kræves (f.eks. hvis nogen køber en ejendom med viden om, at han køber den af en ejer, der ikke behørigt har opfyldt sine betalingsforpligtelser over for kreditorerne).

Særlige foreløbige forholdsregler i medfør af lov nr. 292/2013:

De særlige foranstaltninger vedrørende et barn, jf. § 452 ff., finder anvendelse, hvis der ikke drages behørig omsorg for en mindreårig, uanset om nogen har ret til at drage omsorg for barnet, eller hvis barnets liv, normale udvikling eller andre vigtige interesser er alvorligt truet eller er blevet undermineret. Rettens foreløbige forholdsregel regulerer barnets situation i det tidsrum, der er strengt nødvendigt, ved at placere barnet i passende omgivelser som angivet i retsafgørelsen.

Ved en særlig foreløbig forholdsregel efter §§ 400 ff. kan det pålægges en person at forlade en fælles bopæl og de nærmeste omgivelser i forhold til denne, at holde sig væk fra og ikke at begive sig ind på den fælles bopæl, at undlade at komme i kontakt med rekvirenten og at afstå fra at forfølge og chikanere rekvirenten på nogen som helst måde. Anmodningen skal indeholde en beskrivelse af omstændigheder, der viser, at sameksistensen mellem rekvirenten og rekvisitus i det hus eller den lejlighed, hvor de deler en bopæl, er uudholdelig for rekvirenten på grund af fysisk eller psykisk vold mod rekvirenten eller en anden person, der bor på den fælles bopæl, eller en beskrivelse af omstændigheder, der viser forfølgelse eller chikane af rekvirenten.

Bevissikring:

Anmodningen skal også forklare, hvorfor rekvirenten anmoder om bevissikring. Alle måder, hvorpå en sags stade kan konstateres, særligt afhøring af vidner, en ekspertudtalelse, rapporter og observationer fra myndigheder og juridiske personer mv. kan anvendes som bevis.

Et tilfælde af bevissikring er sikring af en genstand som bevis i en sag vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder (§ 78b i civilprocesloven (lov nr. 99/1963). En person, der har været udsat for en krænkelse af en intellektuel ejendomsrettighed, har søgsmålskompetence. Den kompetente domstol er den byret, i hvis retskreds genstanden er blevet sikret. Følgende vil kunne sikres: de pågældende genstande, materialer og værktøjer, dokumenter vedrørende de pågældende genstande.

3.2 Retsmidlernes virkning

Foreløbige forholdsregler:

En foreløbige forholdsregel er en midlertidig afgørelse, der skal beskytte rekvirenten. Den træffes for at beskytte en rekvirent, som er blevet krænket eller risikerer at blive det. Det forhold, at der træffes bestemmelse om en foreløbige forholdsregel, tillægger ikke rekvirenten rettigheder, om hvilke der endnu ikke er truffet afgørelse. Det er heller ikke et middel til at behandle et spørgsmål præjudicielt. Ligeledes må alene det forhold, at der er truffet bestemmelse om en foreløbig forholdsregel, ikke påvirke rettens afgørelse af sagens realitet. Selv efter at der er truffet bestemmelse om en foreløbig forholdsregel, kan låntagere fortsat disponere over deres ejendom, men skal handle i overensstemmelse med den fastsatte forholdsregel.

Enhver, der groft lægger hindringer i vejen for sagens behandling, navnlig ved – uden gyldig grund – at undlade at give møde i retten eller ved ikke at rette sig efter en retskendelse, kan blive dømt til at betale en bøde på op til 50.000 CZK. En ret kan gennemtvinge en afgørelse om en foreløbig forholdsregel, hvis den forpligtede part undlader at efterkomme den pågældende afgørelse frivilligt. Straf for at lægge hindringer i vejen for fuldbyrdelse af en afgørelse eller en udvisning (fra en fælles bopæl) er også hjemlet i § 337, stk. 2, i straffeloven, lov nr. 40/2009, der fastslår, at det er strafbart at lægge hindringer i vejen for fuldbyrdelse af en afgørelse eller en udvisning.

3.3 Retsmidlernes gyldighed

Foreløbige forholdsregler:

 • Tidsbegrænset foreløbige forholdsregel

I en afgørelse om en foreløbig forholdsregel kan en ret bestemme, at forholdsreglen skal begrænses i tid, selvom rekvirenten ikke har anmodet herom.

 • Pålæggelse af en pligt til at anlægge sag eller at indgive endnu en anmodning for at indlede sagen

En ret, der træffer bestemmelse om en foreløbig forholdsregel, fastsætter også, at rekvirenten skal indgive en stævning til retten med henblik på at indlede en sag om realiteten inden en frist, der fastsættes samtidig med, at forholdsreglen fastsættes.

En foreløbig forholdsregel forbliver i kraft, indtil den udløber eller ophæves af retten.

En foreløbig forholdsregel ophører, hvis rekvirenten ikke anlægger sag inden for den frist, der er fastsat af retten, hvis der ikke gives sagsøgeren medhold med hensyn til sagens realitet, hvis der gives medhold med hensyn til realiteten, og der er forløbet mere end 15 dage, efter at afgørelsen i sagen blev eksigibel, eller hvis fristen for den foreløbige forholdsregel er udløbet.

Retten ophæver en foreløbig forholdsregel, hvis årsagerne til, at den blev fastsat, ikke længere er til stede.

§§ 400 ff. i lov nr. 292/2013 bestemmer, at en foreløbig forholdsregel skal vare en måned fra den dato, hvor den blev eksigibel (§ 408), og at denne frist kan forlænges, afhængigt af indledningen af sagen om sagens realitet.

§§ 452 ff. i lov nr. 292/2013 bestemmer, at en foreløbig forholdsregel skal vare en måned fra den dato, hvor den blev eksigibel (§ 459), og at denne frist kan forlænges.

Bevissikring:

Bevis sikres inden for den frist, som retten har fastsat, eller snarest muligt. Parterne kan være til stede, når bevis sikres, men det er ikke deres ret at være til stede, hvis en forsinkelse vil udgøre en risiko. Efter indledningen af sagen om sagens realitet har parterne ret til at svare på de tilbudte beviser og alle optagne beviser. Herudover kan parterne afhøres.

4 Mulighed for appel af kendelser om retsmidlerne

Foreløbige forholdsregler:

Afgørelse om foreløbige forholdsregler træffes i form af retskendelser. En kendelse om foreløbige forholdsregler kan fuldbyrdes fra offentliggørelsen. Hvis den ikke offentliggøres, kan den fuldbyrdes, når den er blevet forkyndt for den forpligtede part ifølge kendelsen. En skriftlig kopi af en foreløbig forholdsregel forkyndes for sagens parter og for en tredjepart (hvor der er tale om en forpligtelse, der påhviler den pågældende tredjepart), og hvis der er tale om en forpligtelse til ikke at afhænde fast ejendom, sendes der også en kopi til det kompetente tinglysningskontor. En kendelse, hvorved der træffes bestemmelse om en foreløbig foranstaltning, kan fuldbyrdes efter offentliggørelse eller forkyndelse (§ 76d i civilprocesloven) og danner grundlag for fuldbyrdelsen af en afgørelse.

Kendelser om foreløbige forholdsregler kan appelleres. Appel indgives til den ret, der har truffet den anfægtede afgørelse, men behandles af andeninstansdomstole, dvs. af regionale retter eller appeldomstole. Appel skal indgives inden 15 dage efter modtagelsen af en skriftlig kopi af afgørelsen.

Hvis en appel, der kan antages til realitetsbehandling, indgives rettidigt af en berettiget part, bliver afgørelsen først endelig, når appelretten har truffet en endelig afgørelse vedrørende appellen. En kendelse, hvorved der træffes bestemmelse om en foreløbig forholdsregel bliver eksigibel (dvs. proceduren ifølge den pågældende kendelse følges) ved udløbet af tidsfristen for opfyldelse, som begynder på datoen for forkyndelse, eller også bliver den eksigibel efter forkyndelsen, hvis den ikke pålægger nogen handleforpligtelse. En ret kan beslutte, at en kendelse, hvorved der træffes bestemmelse om en foreløbig forholdsregel, først kan fuldbyrdes, når rettes afgørelse er blevet endelig, medmindre dette er udelukket som følge af arten af den foreløbige forholdsregel, eller det ville stride mod dens formål.

§§ 409 og 463 i lov nr. 292/20013 indeholder bestemmelser om appel af særlige midlertidige foranstaltninger i henhold til denne lov.

Sidste opdatering: 09/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.