Sikring af aktiver under en kravsprocedure i et EU-land

Italien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 De forskellige typer retsmidler

Det italienske retssystem indeholder bestemmelser om foreløbige retsmidler, som også kan være foregribende, og som i princippet er sikrende. Foreløbige retsmidler kan iværksættes, "før" sagen anlægges (ante causam-foranstaltninger) eller under retssagen. De kan også søges gennemført, når hovedsagen indledes. De generelle regler for foreløbige retssager er fastsat i artikel 669a ff. i den civile retsplejelov. Der findes forskellige typer af foreløbige retsmidler: a) "sikrende" retsmidler er udformet med henblik på at bevare situationen under sagen eller beskytte aktiver. Sikrende arrest er ét eksempel på et retsmiddel, der falder ind under denne kategori. Sikrende foreløbige retsmidler har i alt væsentligt til formål at sikre, at retssagens varighed ikke gør anvendelsen af det tvangsfuldbyrdelsesgrundlag, som senere opnås, praktisk talt værdiløst, fordi det aktiv, der gøres krav på, siden f.eks. er gået tabt eller er blevet ødelagt, b) "foregribende" retsmidler er retsmidler, der forud for sagens udfald foregriber virkningerne af den endelige kendelse. Foregribende foreløbige retsmidler har derfor til formål at sikre, at den person, der har rettigheden, ikke forbliver utilfreds, hvilket ellers ville resultere i skader, der ikke efterfølgende kunne godtgøres.

Foreløbige retsmidler er generelt "typiske" og er også omfattet af særlige love, f.eks. vedrørende familieretlige anliggender, underholdpligt, patenter osv. Det er imidlertid også muligt at anmode om "atypiske" foreløbige retsmidler, der er kendt som hastende retsmidler og er omfattet af den civile retsplejelovs artikel 700. Denne bestemmelse sikrer, at personer, som har en berettiget frygt for, at den tid, der kræves for at håndhæve deres rettigheder på almindelig vis, potentielt kan forvolde dem overhængende og uoprettelig skade, kan anmode retten om at træffe hasteforanstaltninger, som alt efter omstændighederne bedre vil kunne sikre virkningerne af afgørelsen om sagens realitet midlertidigt.

2 Betingelserne for at anvende disse retsmidler

To betingelser skal være opfyldt for, at et foreløbigt retsmiddel kan anordnes:

A) periculum in mora (fare ved at opsætte), dvs. en begrundet frygt for, at den rettighed, som det foreløbige retsmiddel har til formål at sikre, kan lide uoprettelig skade, mens afgørelsen af sagens realitet afventes,

B) fumus boni juris, dvs. at kravet synes berettiget.

2.1 Procedure

Procedurereglerne er fastlagt i artikel 669a ff. i den civile retsplejelov. Begæringen indgives i form af en stævning, der indleveres til justitskontoret ved den kompetente ret. Inden hovedsagen anlægges, indgives begæringen til den domstol, der skal behandle sagen. Når der er en verserende hovedsag, skal begæringen indgives til den ret, der træffer afgørelse om den pågældende sag. Efter at have hørt parterne og udeladt formaliteter, der ikke er afgørende for en kontradiktorisk procedure, går retten videre – på den måde, den finder mest hensigtsmæssig – med at undersøge, hvilke krav der er nødvendige med henblik på den ønskede foranstaltning, inden den accepterer eller forkaster begæringen ved en kendelse. Hvis indkaldelsen af modparten kan være til skade for gennemførelsen af foranstaltningen, kan retten træffe en begrundet afgørelse i form af en kendelse, der om nødvendigt indeholder kortfattede oplysninger. I så fald skal retten ved samme kendelse fastsætte en dato for, hvornår parterne skal høres senest 15 dage efter, og give sagsøger en præklusiv frist på højst otte dage, inden for hvilken forkyndelsen af stævningen og kendelsen skal ske. I retsmødet kan retten ved kendelse bekræfte, ændre eller ophæve de foranstaltninger, der er indeholdt i den oprindelige kendelse.

Retten kan afgøre sagen ved at afsige en kendelse om afslag på eller hel eller delvis imødekommelse af begæringen. Hvis begæringen imødekommes og er indgivet før indledningen af hovedsagen, skal der i kendelsen om imødekommelse af begæringen fastsættes en præklusiv frist på højst 60 dage til indledning af hovedsagen: Denne regel gælder dog ikke for foregribende og hastende retsmidler som fastsat i den civile retsplejelovs artikel 700.

2.2 De vigtigste betingelser

Anordning af et foreløbigt retsmiddel forudsætter, at de to ovennævnte betingelser, nemlig: periculum in mora og fumus boni juris er opfyldt.

3 Beskrivelse af retsmidlerne

Som midlertidige foranstaltninger anvendes de, indtil der træffes en afgørelse i hovedsagen. Selv om dette altid er tilfældet med hensyn til sikrende retsmidler, som forudsætter, at der er en verserende hovedsag, gælder det imidlertid kun delvist for foregribende retsmidler, der kan gennemføres, uanset om der verserer en sag eller ej, selv om de ikke har samme retskraft som en endelig dom, hvorved der træffes afgørelse om sagens realitet.

Indholdet af det foreløbige retsmiddel varierer efter den form for risiko, som de har til formål at imødegå. Eksempelvis vedrører arrest skyldnerens aktiver. En kendelse om at genansætte en uretmæssigt afskediget arbejdstager udgør derimod en forpligtelse til at udføre en handling.

3.1 Hvilke typer aktiver kan omfattes af disse retsmidler?

Afhængig af behovet kan retsmidlerne iværksættes i relation til løsøre eller fast ejendom, men også i forhold til intellektuelle ejendomsrettigheder og ophavsretsbeskyttede værker.

3.2 Retsmidlernes virkning

Formålet med sikrende retsmidler er at opretholde den retlige og faktiske situation på tidspunktet for iværksættelsen af retsmidlet for derved at sikre, at den tid, det tager at behandle hovedsagen, ikke skader rettighedshaveren. Formålet med foregribende retsmidler er derimod at foregribe virkningerne af den endelige dom i hovedsagen.

3.3 Retsmidlernes gyldighed

Foreløbige retsmidler gælder, indtil dommen i hovedsagen er afsagt, idet denne erstatter retsmidlerne. Sikrende foranstaltninger, der forudsætter, at der verserer en retssag (f.eks. bemyndigelse til retlig arrest i medfør af artikel 670 i den civile retsplejelov, eller sikrende arrest i medfør af artikel 671 i den civile retsplejelov), mister ligeledes deres virkning, hvis der ikke er anlagt en retssag, eller hvis denne sag ikke videreføres inden udløbet af den frist, der er fastsat i lovgivningen eller af retten, eller hvis den af retten pålagte indbetaling af et beløb som sikkerhed ikke er foretaget. Foregribende retsmidler, herunder atypiske retsmidler (hvis indhold ikke er fastlagt i lovgivningen, men fastsættes af retten, i medfør af artikel 700 i den civile retsplejelov), er, selv om de ikke kan tillægges samme retskraft som en dom, fortsat gældende, selv om der ikke anlægges en hovedsag, eller sagen indledes, men efterfølgende hæves.

4 Mulighed for appel af kendelser om retsmidlerne

Afgørelser om foreløbige retsmidler kan, uanset om en begæring herom afslås eller tiltrædes, appelleres (artikel 669l) med den begrundelse, at de er fejlbehæftede, eller der kan forelægges appeldomstolen supplerende omstændigheder og begrundelser, som ikke fremgik af den oprindelige begæring.

Relevante links

Den italienske forfatning (EN)

https://www.senato.it/sites/default/files/media-documents/COST_INGLESE.pdf

Italiensk lovgivning (IT)

https://www.normattiva.it/?language=en

Den italienske civile retsplejelov (IT)

http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2015/01/02/codice-di-procedura-civile

Lov om forvaltningssager (EN)

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzk3/~edisp/nsiga_4276977.pdf

Lov om forvaltningsdomstole (FR)

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/njiz/~edisp/nsiga_4506451.pdf

Den italienske lov om forvaltningsprocedurer (DE)

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nda5/~edisp/nsiga_4289867.pdf

Det italienske retssystem (EN)

https://www.csm.it/web/csm-international-corner/consiglio-superiore-della-magistratura/sistema-giudiziario-italiano?show=true&title=&show_bcrumb=

Lov om skatteprocedurer (IT)

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?id=%7BECD81E71-D37B-4722-AA36-116B5BCB2232%7D

Justitsministeriet (IT)

https://www.giustizia.it/giustizia

Sidste opdatering: 28/12/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.