Sikring af aktiver under en kravsprocedure i et EU-land

Malta
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 De forskellige typer retsmidler

Der findes følgende typer sikrende retsmidler:

 • warrant of description, som sikrer løsøre og indeholder en detaljeret beskrivelse heraf (antal og kvalitet)
 • warrant of seizure, som giver ret til beslaglæggelse af ejendom hos skyldner
 • warrant of seizure of a commercial going concern, som giver ret til beslaglæggelse af en kommerciel going concern
 • garnishee order, som giver ret til beslaglæggelse af penge eller løsøre hos tredjepart, som påstås at skulle betales til eller at tilhøre skyldner
 • warrant of impediment of departure, som giver ret til at forhindre et skibs eller fartøjs afgang for at sikre en fordring, der ellers eventuelt ikke vil kunne inddrives eller gøres gældende
 • warrant of arrest of sea vessels, som giver ret til at beslaglægge skibe
 • warrant of arrest of aircraft, som giver ret til at beslaglægge luftfartøjer
 • warrant of prohibitory injunction, som giver ret til at forhindre en person i at påbegynde eller fortsætte opførelsen af en bygning eller udførelsen af et arbejde.

2 Betingelserne for at anvende disse retsmidler

Disse retsmidler er omfattet af kap. 12, artikel 289 ff, i Laws of Malta (Maltas lovsamling). Bestemmelserne i særlovgivning kan også finde anvendelse i visse tilfælde.

2.1 Procedure

Anmodninger om udstedelse af et af ovennævnte retsmidler fremsættes i form af en erklæring på tro og love, som skal indeholde en beskrivelse af oprindelsen til og arten af den gæld eller fordring, der søges sikret. Er den rettighed, der søges sikret, en gæld eller et krav, der skal opfyldes ved betaling af en sum penge, skal beløbet anføres i kravet.

2.2 De vigtigste betingelser

Disse retsmidler udstedes af retten. En warrant of description eller en warrant of impediment of departure med henvisning til modpartens ed kan ikke udstedes af Court of Magistrates (underret) (Malta) eller Court of Magistrates (Gozo) som underinstans. Desuden kan en warrant of seizure eller en garnishee order ikke udstedes over for regeringen til sikring af rettigheder eller krav. En warrant of seizure eller en garnishee order kan ikke udstedes for at sikre rettigheder over for eller krav mod medlemmer af væbnede styrker eller et skib eller fartøj, der udelukkende arbejder på vegne af Maltas regering, hvis den pågældende er i Malta med en væbnet styrke eller et fartøj, som han henhører under. Der kan ikke udstedes en warrant of impediment of departure til sikring af en rettighed eller et krav over for en kaptajn, sømand eller anden person, der er behørigt hyret, hvis det skib, den pågældende er hyret på, har fået tilladelse til afgang, eller over for en tekniker, der uanset rang er ansat om bord på et dampskib.

Der skal altid henvises til artikel 829 ff. i kap. 12 i Maltas lovsamling. Bestemmelserne i særlovgivning kan også finde anvendelse i visse tilfælde.

3 Beskrivelse af retsmidlerne

3.1 Hvilke typer aktiver kan omfattes af disse retsmidler?

Både løsøre og fast ejendom kan være genstand for et sikrende retsmiddel. En warrant of seizure kan også udstedes mod en kommerciel going concern. En warrant of precautionary arrest kan udstedes for skibsfartøjer på over 10 meter og for luftfartøjer.

3.2 Retsmidlernes virkning

Deres virkning varierer alt efter retsmidlets art, men generelt kan hverken løsøre eller fast ejendom sælges eller overføres til tredjepart.

En warrant of description kan udstedes for at sikre en rettighed i flytbare genstande. For at sagsøger kan udøve sin rettighed i dette tilfælde, kan det være i den pågældendes interesse bevare genstandenes oprindelige tilstand og placering. I en warrant of seizure of movable property beslaglægger justitskontoret den eller de genstande hos skyldner, der er anført i stævningen. Formålet med en warrant of seizure over for en kommerciel going concern er at bevare de samlede aktiver i den pågældende going concern, herunder licenser og goodwill, og at sikre, at hverken nogle af eller alle disse sælges, men bevares i virksomheden. Under alle omstændigheder godtager retten dog ikke en ansøgning om at udstede et sikrende retsmiddel, hvis den finder, at der findes andre måder at sikre det skyldige beløb på. Omvendt er formålet med en warrant of arrest of sea vessels and aircraft at beslaglægge skibsfartøjet (på over 10 meter) eller luftfartøjet hos skyldneren, at overdrage det pågældende fartøj til den myndighed, hvor det er placeret, og også at bestemme, at denne myndighed ikke må frigive det pågældende fartøj eller tillade skyldner på nogen måde at afhænde dette enten i sin helhed eller dele deraf eller at give eller overdrage rettigheder deri til tredjepart. Formålet med en warrant of prohibitory injunction er at forhindre en person i at gøre noget, der kan være til skade for den person, som har ønsket at anvende det sikrende retsmiddel.

3.3 Retsmidlernes gyldighed

Indtil et sikrende retsmiddel er ophævet af retten eller tilbagekaldt af den part, der har ønsket at få det udstedt, forbliver det i kraft i 15 dage, efter at retssagen får res judicata-virkning.

4 Mulighed for appel af kendelser om retsmidlerne

Det er ikke muligt at anlægge sag til prøvelse af disse sikrende retsmidler. Det er dog muligt at udstede modkrav. Den sagsøgte, som det sikrende retsmiddel er udstedt mod, kan indgive et modkrav i den ret, som udstedte det sikrende retsmiddel; alternativt kan han, hvis der er anlagt en retssag, indgive et modkrav i den ret, der behandler sagen, hvor han anmoder om at få tilbagekaldt det sikrende retsmiddel enten helt eller delvist af en af følgende grunde:

 • at retsmidlet ikke længere er i kraft
 • at en af de ved lov krævede betingelser for udstedelsen af det sikrende retsmiddel ikke er opfyldt
 • at der findes anden tilstrækkelig sikkerhed for det krav, der er fremsat af den person, som har ønsket at få udstedt det sikrende retsmiddel, idet der enten kan udstedes et andet sikrende retsmiddel, eller hvis retten finder, at anden sikkerhed kan sikre kravet i tilstrækkelig grad, eller
 • hvis det påvises, at det beløb, der er omfattet af kravet, ikke umiddelbart er begrundet eller er overdrevet, eller
 • hvis retten vurderer, at den stillede sikkerhed er tilstrækkelig, eller
 • hvis det påvises, at det under de foreliggende omstændigheder ville være urimeligt at opretholde det sikrende retsmiddel, enten helt eller delvist, eller at hele eller dele af det sikrende retsmiddel ikke længere er nødvendigt eller berettiget.
Sidste opdatering: 22/03/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.