Den originale sprogudgave af denne side polsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Sikring af aktiver under en kravsprocedure i et EU-land

Polen
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 De forskellige typer retsmidler

Foranstaltningens art afhænger af, hvilken type krav, der skal sikres. I henhold til artikel 747 i loven om civil retspleje (kodeks postępowania cywilnego), er pengekrav sikret gennem:

 • beslaglæggelse af løsøre, lønninger, krav fra en bankkonto eller et andet krav eller en anden ejendomsrettighed
 • behæftelse i form af prioritetsgæld af skyldnerens ejendom gennem udskrivning af tvangslån
 • udstedelse af et forbud mod afhændelse eller behæftelse af fast ejendom, for hvilken der ikke findes en opgørelse over jord og pant, eller for hvilken opgørelsen over jord og pant er gået tabt eller er ødelagt
 • behæftelse af et skib eller et skib under bygning med maritimt pant
 • indførelse af et forbud mod deponering af fælles ejendomsret til lokaler
 • Bobehandling vedrørende en virksomhed eller landbrugsbedrift tilhørende den tilbagetagningspligtige enhed eller en virksomhed, der indgår i et foretagende eller en del deraf eller en del af en landbrugsbedrift tilhørende den tilbagetagningspligtige part.

Hvis et andet krav end et økonomisk krav bliver imødekommet, vil domstolen sørge for, at der bliver stillet den sikkerhed, som den finder passende i det enkelte tilfælde, hvilket ikke udelukker foranstaltninger, der vil sikre økonomiske krav (Loven om civil retspleje, artikel 755). Domstolen kan navnlig:

 • standardisere rettigheder og forpligtelser for parterne eller deltagerne i en retssag for hele retssagens forløb
 • indføre et forbud mod deponering af genstande eller rettigheder, der er omfattet af retssagen
 • udsætte fuldbyrdelsesproceduren eller andre procedurer, som har til formål at eksekvere en dom
 • regulere spørgsmål om forældremyndighed (mindreårige) og kontakt med børnene
 • beordre at en passende advarsel registreres i opgørelsen over jord og pant eller et andet passende register.

I retssager bør der tages højde for parternes eller deltagernes interesser ved valg af den form, hvori der skal stilles sikkerhed, med henblik på at sikre en passende retsbeskyttelse for den berettigede part og ikke at bebyrde den tilbagetagningspligtige virksomhed unødigt.

2 Betingelserne for at anvende disse retsmidler

2.1 Procedure

Procedurer for sikkerhedsstillelse udarbejdes:

 • efter anmodning fra en part eller deltager i sager indgivet til den kompetente domstol til at behandle sager i første instans. Hvis denne domstol ikke umiddelbart kan identificeres, er den kompetente domstol domstolen på det sted, hvor beslutningen om sikkerhed skal gennemføres eller, i mangel af dette grundlag, eller hvis afgørelsen om sikkerhed skal gennemføres under forskellige domstoles jurisdiktioner, er det byretten (sąd rejonowy) for hovedstaden Warszawa. En anmodning om sikkerhedsstillelse, der indgives under retssagen, bliver behandlet af den domstol, hvor sagen afventer behandling, undtagen når det drejer sig om Højesteret (Sąd Najwyższy). I sådanne tilfælde vil den første instans bestemme, hvorvidt sikkerhedsstillelsen skal ske (Loven om civil retspleje, artikel 734)
 • ex officio i tilfælde, hvor sagen kan indbringes for domstolen ex officio (Loven om civil retspleje, artikel 732).

Anmodninger om sikkerhedsstillelse indgives skriftligt. De skal opfylde kravene for processkrifter og præcisere i hvilken form, der skal stilles sikkerhed samt, hvis der er tale om økonomiske krav, størrelsen af sikkerhedsstillelsen (der ikke kan overstige det økonomiske krav inklusive renter, der beregnes fra den dag, hvor beslutningen om sikkerhed er overleveret, samt omkostningerne ved at stille sikkerhed, og de kan også inkludere de forventede omkostninger) samt de omstændigheder, der ligger til grund for ansøgningen. Hvis en anmodning om sikkerhedsstillelse indgives, før sagen anlægges, skal sagens genstand også kort beskrives (Loven om civil retspleje, artikel 736)

Sikkerheden kan stilles, inden der indledes en egentlig retssag eller under sagens behandling. Når den berettigede part har opnået et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag, kan der alene stilles sikkerhed, hvis formålet med den er at sikre en fordring, for hvilken fristen for udførelsen endnu ikke er udløbet (Loven om civil retspleje, artikel 736, stk. 2)

Når der stilles sikkerhed, før sagen er anlagt, fastsætter domstolen en tidsfrist for meddelelsen af det indledende processkrift, efter hvilken sikkerhedsstillelsen annulleres (Loven om civil retspleje, artikel 733).

Anmodninger om sikkerhed skal behandles uden unødig forsinkelse og inden for en uge efter, de er indgivet til domstolen, medmindre særlige bestemmelser fastsætter andet. Hvis en lov tillader, at anmodninger kan behandles under afhøringen, skal afhøringen finde sted inden for en måned fra datoen for indgivelsen af anmodningen (Loven om civil retspleje, artikel 733).

Der kan stilles sikkerhed på grundlag af en retsafgørelse.

2.2 De vigtigste betingelser

Der kan anmodes om sikkerhedsstillelse i alle civile sager, der behandles ved en domstol eller voldgiftsret (Loven om civil retspleje, artikel 730).

Betingelserne for sikkerhedsstillelse er følgende: kravet og den retlige interesse i at yde sikkerhed skal begrundes. Der er en retlig interesse i at yde sikkerhed, hvis det er umuligt eller meget vanskeligt at gennemføre dommen, der er afsagt i sagen, eller det vil være umuligt eller meget vanskeligt at nå retssagens mål, hvis sikkerheden ikke er stillet til rådighed (Loven om civil retspleje, artikel 7301).

Formålet med sikkerhedsstillelse kan ikke være at opfylde et krav, medmindre andet fremgår af lovgivningen (Loven om civil retspleje, artikel 731).

Domstolen kan bestemme, at fuldbyrdelsen af en afgørelse om sikkerhedsstillelse er betinget af den klageberettigedes indbetaling af et depositum med henblik på at sikre den tilbagetagningspligtige virksomheds krav i forbindelse med gennemførelsen af afgørelsen om sikkerhedsstillelse, medmindre den klageberettigede er statskassen, og hvor der er stillet sikkerhed i forbindelse med krav om underhold, invalidepension eller gæld til en medarbejder i sager relateret til arbejdsretten, der ikke overstiger en fuld månedsløn for en medarbejder (Loven om civil retspleje, artikel 739).

3 Beskrivelse af retsmidlerne

3.1 Hvilke typer aktiver kan omfattes af disse retsmidler?

Der kan stilles sikkerhed for:

 • løsøre
 • lønninger
 • krav fra en bankkonto eller andre krav eller en anden ejendomsrettighed
 • ejendomme
 • skibe og skibe under konstruktion
 • fælles ejendomsret til lokaliteter
 • en virksomhed eller landbrugsbedrift, en virksomhed, der indgår i et foretagende eller en del deraf eller en del af en landbrugsbedrift.

Sikkerhedsstillelse kan ikke omfatte varer, fordringer eller rettigheder, som ikke kan håndhæves. Letfordærvelige varer kan tjene som sikkerhed, hvis den tilbagetagningspligtige part ikke har anden ejendom, som kan sikre den berettigede parts fordringer, og varerne kan sælges hurtigt.

3.2 Retsmidlernes virkning

Hovedformålet med retssager om sikkerhedsstillelse er at sikre, at den berettigede part (oftest kreditoren) er beskyttet mod eventuelle skadelige virkninger af forsinkelse i sager, der er indbragt for domstolen, og at forbedre den berettigede parts situation i sager om tvangsfuldbyrdelse, hvis genstanden for retssagen og sikkerhedsstillelsen er et eksigibelt krav. Sikkerhedsstillelse kan i begrænset omfang gøre det muligt for den berettigede part at opnå likvide midler.

Sikkerhedsstillelse kan desuden anvendes som modsvar til den tilbagetagningspligtige parts handlinger til skade for den berettigede parts berettigede interesser.

Virkningerne af sikkerhedsstillelse for den tilbagetagningspligtige part varierer alt efter den form, hvori der stilles sikkerhed, og kan indebære følgende:

 • hvis løsøre beslaglægges, har forvaltningen af løsøre efter beslaglæggelsen ingen indflydelse på den videre retssag, og tvangsfuldbyrdelse af beslaglagt løsøre kan også blive udført mod køber
 • hvis bankkontoen for en virksomhed eller ejer af en landbrugsbedrift er beslaglagt som sikkerhed, kan den tilbagetagningspligtige part kun opkræve de beløb, der er fastsat af domstolen til betaling af aktuelle lønninger og lønsumsafgift og andre lovpligtige beløb samt omkostninger
 • der kan gøres begrænset brug af beslaglagt gæld og ejendomsrettigheder (anvendelsen fastsættes af domstolen)
 • en foged sælger alle de beslaglagte genstande sammen med rettighederne til de finansielle instrumenter, der er optaget på en værdipapirkonto eller anden konto i overensstemmelse med reglerne for handel med finansielle instrumenter, og det beløb, der er deponeret i domstolens depositumkonto
 • der nedlægges forbud mod deponering eller behæftelse af ejendom og fælles ejendomsret til lokaliteter
 • et skib eller et skib under konstruktion behæftes med et maritimt pantebrev
 • den tilbagetagningspligtige part fratages ledelsesretten, bobehandlingen indledes, og indtægterne fra bobehandlingen tjener som sikkerhed
 • i sager vedrørende vedligeholdelse skal den tilbagetagningspligtige part betale et bestemt beløb til den berettigede part på en gang eller i flere portioner.

3.3 Retsmidlernes gyldighed

Den tilbagetagningspligtige part kan til enhver tid kræve, at en retligt bindende beslutning om at yde sikkerhed tilbagekaldes eller ændres, hvis årsagen til, at sikkerheden skulle stilles, ophører med at eksistere eller ændres (Loven om civil retspleje, artikel 742).

En sikkerhedsstillelse bortfalder hvis:

 • den tilbagetagningspligtige part deponerer det sikkerhedsbeløb, som den berettigede part har anmodet om i anmodningen om sikkerhed, på domstolens depositumskonto
 • et krav eller en anmodning er lovligt returneret eller afvist
 • et krav eller en anmodning er afvist, eller retssagen opgives
 • den berettigede part ikke anmoder om hele kravet i en retssag eller gør andre krav gældende end det, der blev sikret før retssagens begyndelse
 • en retskendelse, der godkender en pant, bliver endelig (garantien bortfalder en måned efter den endelig retskendelse)
 • den berettigede ikke anmoder om yderligere gennemførelsesforanstaltninger senest to uger efter endelig dom er afsagt om, at et krav er imødekommet i sager, hvor der har været stillet sikkerhed ved beslaglæggelse af løsøre, lønninger, krav fra en bankkonto eller andre fordringer, andre ejendomsrettigheder eller gennem etablering af konkursen i en virksomhed eller bedrift af den tilbagetagningspligtige part eller en virksomhed, der indgår i et foretagende eller en del deraf eller en del af en landbrugsbedrift af den tilbagetagningspligtige part.

4 Mulighed for appel af kendelser om retsmidlerne

Både den klageberettigede og den tilbagetagningspligtige virksomhed kan indgive en klage over afgørelsen om sikkerhedsstillelse fra domstolen i første instans (Loven om civil retspleje, artikel 741).

Sidste opdatering: 08/01/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.