Sikring af aktiver under en kravsprocedure i et EU-land

Rumænien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 De forskellige typer retsmidler

De forskellige typer af sikrende retsmidler er beslaglæggelse, retslig beslaglæggelse og arrest. Sikrende retsmidler er processuelle bestemmelser truffet af retten om beslaglæggelse og sikring af skyldnerens aktiver for at forhindre modparten i at tilintetgøre eller fjerne de pågældende aktiver eller forringe deres værdi.

Beslaglæggelse består i at indefryse skyldnerens sporbare aktiver for at søge fuldbyrdelse i dem, når fordringshaveren har opnået en eksigibel retsafgørelse. Den civile retsplejelov indeholder en række særlige bestemmelser om proceduren for beslaglæggelse af civile skibe.

Retslig beslaglæggelse består i at beslaglægge aktiver og overlade dem til en foged med henblik på sikring.

Retslig beslaglæggelse kan anvendes, når der er indledt en sag om ejendomsret eller en anden overordnet tinglig rettighed, ejendomsret til et aktiv eller brug eller administration af et aktiv i sameje, hvorved retten har kompetence til at godkende retslig beslaglæggelse af aktivet.

Arrest kan gøres i penge, værdipapirer eller andre sporbare immaterielle aktiver, som skyldneren har til gode hos en tredjepart.

Eksigibel arrest er en form for indirekte fuldbyrdelse, hvorved penge, værdipapirer eller andre sporbare immaterielle aktiver inddrives.

Nogle domme afsagt af retten i første instans er ifølge loven foreløbigt eksigible, når formålet er at fastslå udøvelse af forældremyndighed, retten til at have en personlig forbindelse med den mindreårige samt den mindreåriges bopæl, lønninger, ydelser ved arbejdsløshed, kompensation for arbejdsulykke, livrenter, underholdspligt, børneydelser og pensioner, erstatning ved dødsfald eller personskade eller skade på helbred, øjeblikkelig erstatning, forsegling, brydning af segl eller ransagning, krav vedrørende besiddelse, domme afsagt på grundlag af skyldnerens anerkendelse af fordringshaverens krav mv. Disse domme er foreløbigt eksigible.

Retten kan indrømme foreløbig fuldbyrdelse af retsafgørelser vedrørende aktiver.

Med henblik på sikring af bevis kan enhver, der har en uopsættelig interesse i en persons vidnesbyrd, sagkyndige erklæringer eller bestemte aktivers tilstand, eller i at få et anbringende, en faktisk omstændighed eller en ret anerkendt, både før og under retssagen anmode om, at det pågældende bevis føres.

Hvis rettighedsindehaveren fører bevis for, at vedkommendes intellektuelle ejendomsrettigheder er genstand for en igangværende eller nært forestående ulovlig handling, og denne handling vil kunne påføre vedkommende en skade, som det vil være vanskeligt at rette op på, kan han anmode retten om at vedtage foreløbige forholdsregler (forbud mod eller midlertidigt ophør af den ulovlige handling, vedtagelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre bevismaterialet).

Hvis skaden forårsages via pressen eller radio/tv, kan retten kun anordne om midlertidigt ophør af den skadevoldende handling, hvis den skade, der er forvoldt sagsøger, er alvorlig, hvis handlingen er åbenbart uberettiget, og hvis den foranstaltning, som retten har truffet afgørelse om, ikke synes at være uforholdsmæssig i forhold til den forvoldte skade.

Retten træffer afgørelse i sagen i henhold til bestemmelserne om påbud. Såfremt anmodningen indgives, inden der anlægges et søgsmål vedrørende sagens realitet, skal afgørelsen om den foreløbige forholdsregel ligeledes indeholde en angivelse af den frist, inden for hvilken søgsmålet vedrørende sagens realitet skal anlægges, idet denne foranstaltning i modsat fald ophæves. Hvis de trufne foranstaltninger kan påføre modparten skade, kan retten kræve, at sagsøger stiller en sikkerhed, hvis størrelse retten selv fastsætter.

Foranstaltninger, der træffes, inden der anlægges et søgsmål for at beskytte den krænkede rettighed, ophører automatisk, hvis sagsøger ikke har anlagt søgsmålet inden for den af retten fastsatte frist, og senest 30 dage efter vedtagelsen af de omhandlede foranstaltninger.

Hvis sagen afvises som ugrundet, skal sagsøger efter anmodning fra den berørte part erstatte enhver skade, som vedtagelsen af de foreløbige foranstaltninger har forårsaget. Hvis sagsøger ikke har begået nogen fejl eller kun har begået en mindre fejl, kan retten i lyset af de særlige omstændigheder enten afvise at idømme vedkommende den af modparten påståede erstatning eller sænke erstatningsbeløbet.

2 Betingelserne for at anvende disse retsmidler

2.1 Procedure

Beslaglæggelse anordnes af retten og fuldbyrdes af en foged uden anden tilladelse eller formalitet end registrering. Desuden fuldbyrdes beslaglæggelse uden varsel og fremsættelse af påkrav mod skyldneren.

Afgørelse om beslaglæggelse kan kun træffes af den førsteinstansret, der har kompetence i sagen (retslig beslaglæggelse, arrest) eller af den førsteinstansret, der behandler sagen, eller af retten i den retskreds, hvor aktivet befinder sig (retslig beslaglæggelse). I sådanne særlige sager er advokatbistand ikke obligatorisk. Domme vedrørende beslaglæggelse og arrest fuldbyrdes af en foged. Fogeden kan udarbejde alle dokumenter vedrørende sikring og administration, modtage alle indtægter og tilgodehavender og betale løbende gæld samt gæld, der er fastslået i en eksigibel retsafgørelse. De forventede omkostninger er alene domstolenes stempelafgift, som i henhold til artikel 11, stk. 1, litra b), i undtagelsesbekendtgørelse nr. 80 af 26. juni 2013 om domstolenes stempelafgifter er på 100 RON for sikrende retsmidler og 1 000 RON for krav om arrest i skibe og fly. Det kan pålægges fordringshaver at indbetale en af retten fastsat sikkerhed. Hvis fordringshaverens krav ikke er nedfældet skriftligt, er sikkerheden ifølge loven halvdelen af det krævede beløb.

Eksigibel arrest gennemføres på fordringshavers anmodning af en foged, hvis kontor ligger i retskredsen for den appeldomstol, hvor den skyldner eller tredjepart, hos hvem arresten skal foretages, har bopæl/hjemsted, eller, hvor der er tale om bankkonti, i retskredsen for den appeldomstol, hvor skyldneren har bopæl/hjemsted, eller kreditinstituttet har hjemsted/en filial.

Foreløbig fuldbyrdelse kan begæres skriftligt eller mundtligt for den kompetente ret, indtil retsforhandlingerne afsluttes. Retten kan indrømme foreløbig fuldbyrdelse af afgørelser vedrørende aktiver, når den finder, at foranstaltningen er nødvendig af vægtige juridiske grunde eller på grund af skyldnerens insolvens, eller når den skønner, at det er klart til skade for skyldneren ikke at fuldbyrde en afgørelse straks. I disse tilfælde kan retten pålægge fordringshaver at indbetale en sikkerhed.

Med henblik på sikring af bevis rettes anmodningen før retssagen til den ret, i hvis retskreds vidnet eller genstanden for beviset befinder sig, og under retssagen til den ret, der behandler sagen i første instans. En parts anmodning skal angive beviset og de faktiske omstændigheder, som parten agter at bevise, samt grundene til, at det er nødvendigt at tilvejebringe det pågældende bevis, eller modpartens samtykke.

2.2 De vigtigste betingelser

For at beslaglæggelse og arrest kan foretages, skal der versere en sag. I tilfælde af retslig beslaglæggelse kan der træffes afgørelse, selv om der ikke er en verserende sag. En fordringshaver, der ikke har en eksigibel afgørelse, kan anmode om beslaglæggelse eller arrest, hvis fordringshaveren kan bevise, at der er anlagt en sag.

I hastende tilfælde kan en anmodning om beslaglæggelse af et skib indgives, allerede inden der er anlagt sag med henblik på realitetsprøvelse.

Retten kan tillade anvendelsen af retslig beslaglæggelse eller arrest, hvis dette er nødvendigt for at sikre den pågældende rettighed, og der verserer en sag om ejendomsret eller en anden overordnet tinglig rettighed, ejendomsret til et aktiv eller brug eller administration af et aktiv i sameje.

Retslig beslaglæggelse kan godkendes også uden en retssag med henblik på realitetsprøvelse for et aktiv, som skyldneren tilbyder med henblik på frigørelse, for et aktiv, med hensyn til hvilket den pågældende part har rimelig grund til at frygte, at det bliver fjernet, tilintetgjort eller ændret af besidderen, for løsøre, der udgør en sikkerhed for fordringshaveren, når denne gør gældende, at skyldneren er insolvent, eller når fordringshaveren har en begrundet formodning om, at skyldneren vil søge at unddrage sig tvangsfuldbyrdelse, eller frygter, at aktiverne fjernes eller ødelægges.

Retten træffer afgørelse vedrørende anmodningen om beslaglæggelse/arrest som en hastesag uden afholdelse af retsmøde og uden at indkalde parterne, ved en eksigibel kendelse, og angiver i givet fald sikkerhedens størrelse og fristen for indbetaling af denne. En anmodning om retslig beslaglæggelse behandles som en hastesag, og parterne indkaldes. Hvis anmodningen imødekommes, kan retten pålægge sagsøger at indbetale en sikkerhed, og hvis der er tale om fast ejendom, indføres denne i tingbogen.

Der gælder ingen krav med hensyn til anmodningens hastende karakter, men fordringshaveren har mulighed for at vise, at afgørelsen ikke vil kunne fuldbyrdes på grund af skyldners fjernelse eller tilintetgørelse af de pågældende aktiver, når der er tale om beslaglæggelse og arrest, også selv om fordringen ikke er eksigibel.

Eksigibel arrest foretages uden indkaldelse i henhold til en kendelse, hvorved fuldbyrdelsen anerkendes, ved et påbud med angivelse af den eksigible afgørelse, som sendes til tredjepart sammen med den kendelse, hvorved fuldbyrdelsen anerkendes. Skyldneren informeres ligeledes om den trufne afgørelse. Rettens påbud om arrest informerer den tredjepart, som bliver bundet af arresten, om, at det er forbudt at betale de penge eller udlevere det løsøre til skyldneren, som den pågældende skylder eller kommer til at skylde denne, idet det angives, at den pågældende er bundet af arresten, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde forpligtelsen.

Med henblik på sikring af bevis er det et krav, at der er en risiko for, at beviset kan forsvinde eller være vanskeligere at have med at gøre på et senere tidspunkt. Hvis modparten giver sit samtykke, kan anmodningen fremsættes, også selv om det ikke haster. Retten indkalder parterne og forkynder en genpart af anmodningen for modparten. Retten behandler anmodningen uden afholdelse af retsmøde. Hvor der er risiko for forsinkelse, kan retten imødekomme anmodningen uden at indkalde parterne.

3 Beskrivelse af retsmidlerne

3.1 Hvilke typer aktiver kan omfattes af disse retsmidler?

Bankkonti, immaterielle aktiver, værdipapirer osv. kan gøres til genstand for beslaglæggelse.

Løsøregenstande, registrerede transportmidler, fast ejendom mv. kan gøres til genstand for beslaglæggelse.

Fast ejendom, løsøre mv. kan gøres til genstand for retslig beslaglæggelse.

Penge, værdipapirer eller andre immaterielle aktiver kan gøres til genstand for eksigibel arrest.

3.2 Retsmidlernes virkning

For så vidt angår beslaglæggelse og arrest kan beslaglagte aktiver først realiseres, når fordringshaveren har opnået en eksigibel retsafgørelse.

En afgørelse om arrest i skibe fuldbyrdes ved at lade skibet tilbageholde af havnemesterens kontor i den havn, hvor skibet ligger. I dette tilfælde vil havnemesterens kontor ikke frigive de nødvendige afskibningspapirer eller tillade, at skibet forlader havnen.

Der pålægges kun en bøde som straf, hvis sagsøger i ond tro opnår et sikrende retsmiddel, der er til skade for sagsøgte. Sagsøgte/skyldneren kan gøres til genstand for strafferetlig sanktion for manglende overholdelse af rettens afgørelser.

Hvis skyldneren stiller tilstrækkelig garanti, kan retten på skyldnerens anmodning ophæve beslaglæggelsen. Anmodningen om frigivelse af aktiverne behandles som en hastesag, og parterne indkaldes med kort varsel.

Tilsvarende gælder det, at hvis det primære krav, der ligger til grund for anvendelsen af et sikrende retsmiddel, udløber, forkastes eller bortfalder som følge af en endelig dom, eller hvis den, der har fremsat kravet, opgiver forfølgelsen, kan skyldneren anmode den ret, der har truffet afgørelsen, om at frigive aktiverne. Retten træffer en endelig afgørelse vedrørende anmodningen uden at indkalde parterne.

For så vidt angår eksigibel arrest fryses alle de midler og aktiver, der er genstand for arresten, fra den dato, hvor påbuddet om arrest blev forkyndt for den tredjepart, der er bundet af arresten. Fra tidspunktet for fastfrysningen og frem til den fulde betaling af de fordringer, der er fastsat i den eksigible afgørelse, må den tredjepart, der er bundet af arresten, ikke foretage nogen betaling eller anden handling, der vil kunne forringe de indefrosne aktivers værdi. Når den fordring, for hvilken der er gjort arrest, er sikret ved pant i fast ejendom eller anden realsikkerhed, kan den arrestsøgende fordringshaver anmode om, at arresten indføres i tingbogen eller i andre offentlige registre.

3.3 Retsmidlernes gyldighed

For så vidt angår beslaglæggelse og arrest kan der ved en retsafgørelse fastsættes frister, som ikke dækker hele den periode, der gælder for afgørelsen om beslaglæggelse eller arrest (f.eks. fristen for fordringshaverens indbetaling af en sikkerhed, hvis vedkommende vil undgå, at aktiverne frigives).

Afgørelsen om beslaglæggelse eller arrest gælder, indtil afgørelsen vedrørende begæringen om frigivelse af aktiverne foreligger, hvis begæringen afvises, bortfalder eller forkastes, eller, hvis begæringen imødekommes, indtil afgørelsen fuldbyrdes, eller indtil skyldneren har stillet tilstrækkelige garantier.

Appelsager afgøres altid efter indkaldelse af parterne.

For så vidt angår eksigibel arrest fryses alle de midler og aktiver, der er genstand for arresten, fra den dato, hvor påbuddet om arrest blev forkyndt for den tredjepart, der er bundet af arresten. Fra tidspunktet for fastfrysningen og frem til den fulde betaling af de fordringer, der er fastsat i den eksigible afgørelse, herunder den periode, hvori fuldbyrdelsen har været suspenderet, må den tredjepart, der er bundet af arresten, ikke foretage nogen betaling eller anden handling, der vil kunne forringe de indefrosne aktivers værdi, medmindre andet er fastsat ved lov.

Den tredjepart, der er bundet af arresten, skal registrere pengebeløbet eller fastfryse de arresterede immaterielle aktiver senest fem dage efter meddelelsen om arrest eller efter gældens forfaldsdato. Fogeden vil frigive eller fordele det registrerede pengebeløb.

Hvis den tredjepart, der er bundet af arresten, ikke opfylder sine forpligtelser, kan den forfølgende fordringshaver, skyldneren eller fogeden underrette den fuldbyrdende ret med henblik på at få arresten stadfæstet. Hvis det af bevisførelsen fremgår, at den tredjepart, der er bundet af arresten, skylder skyldneren penge, skal retten træffe afgørelse om stadfæstelse af arresten og dermed forpligte den tredjepart, der er bundet af arresten, til at betale fordringshaveren det beløb, som tredjeparten skylder skyldneren, og ellers om ophævelse af arresten. Hvis arresten er blevet foretaget i immaterielle aktiver, som på tidspunktet for fuldbyrdelsen var ejet af den tredjepart, der er bundet af arresten, beslutter retten, at de skal sælges.

Med henblik på sikring af bevis vurderes tilladelsen til at føre de tilvejebragte beviser og deres bevisværdi i forbindelse med sagens pådømmelse. De tilvejebragte beviser kan også benyttes af den part, der ikke har anmodet om, at de blev ført. Udgifter i forbindelse med bevisførelsen registreres af den ret, der behandler sagens realitet.

4 Mulighed for appel af kendelser om retsmidlerne

For så vidt angår beslaglæggelse og arrest, kan kendelsen kun appelleres inden for fem dage efter afsigelsen eller forkyndelsen, alt efter om dommen blev afsagt med eller uden indkaldelse af parterne, til den hierarkisk overordnede ret. Hvis kompetencen i første instans ligger hos appeldomstolen, kan der iværksættes appel. Konsekvensen af denne appel er enten frigivelse af aktiverne eller opretholdelse af det sikrende retsmiddel. Alle, der har retlig interesse heri, kan rejse indsigelse mod afgørelsen om beslaglæggelse eller arrest.

For så vidt angår eksigibel arrest kan den afgørelse, der er truffet med hensyn til stadfæstelse af arresten, kun appelleres inden for fem dage efter forkyndelsen. Den endelige afgørelse om stadfæstelse har virkning som overdragelse af en fordring og gør det ud for en eksigibel afgørelse over for den tredjepart, der er bundet af arresten, op til de beløb, der er omhandlet af stadfæstelsen. Når arresten er blevet stadfæstet, registrerer eller indbetaler den tredjepart, der er bundet af arresten, et beløb, som ligger inden for det beløb, der udtrykkeligt er angivet i afgørelsen om stadfæstelse.

For foreløbig fuldbyrdelse gælder, at hvis anmodningen blev afvist ved retten i første instans, kan der iværksættes appel. Den foreløbige fuldbyrdelse kan begæres udsat, enten ved den indgivne appel eller særskilt i løbet af appelsagen. Indtil der er truffet afgørelse vedrørende begæringen om udsættelse, kan fuldbyrdelse tillades foreløbigt ved en kendelse afsagt af retspræsidenten, også inden begæringen er indkommet.

For så vidt angår sikring af bevis er den afgørelse, hvorved anmodningen om sikring af bevis blev imødekommet, eksigibel og kan ikke appelleres. En afgørelse, hvorved anmodningen forkastes, kan kun appelleres inden for fem dage efter afsigelsen, hvis parterne har været indkaldt, og efter forkyndelsesdatoen, hvis parterne ikke har været indkaldt.

Bevis, der skal tilvejebringes, kan føres omgående eller på den dato, der er fastsat i denne henseende. Bevisførelsen fastslås i en kendelse, der ikke kan kæres.

Sidste opdatering: 08/08/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.