På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Sikring af aktiver under en kravsprocedure i et EU-land

Skotland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 De forskellige typer retsmidler

Betingede udlæg

Betingede udlæg (diligence on the dependence) er en beskyttelsesforanstaltning, som anvendes, mens en retssag verserer, eller kort ført den indledes. Den gør det muligt for en sagsøger (kreditor) at sikre sagsøgtes aktiver, således at den sagsøgte vil kunne efterkomme en eventuel afgørelse (dom), der afsiges til fordel for sagsøgeren i forbindelse med en retssag.

Der er to former for betingede udlæg. Ved den første, betinget udlæg i fordringer (arrestment on the dependence), kan en sagsøger i forbindelse med et søgsmål med henblik på betaling af et pengebeløb reelt få "indefrosset" eventuelle penge eller aktiver, som tilhører sagsøgte, men som er i en tredjemands besiddelse. Den pågældende tredjemand forbydes at udbetale pengene eller overdrage aktivet. Den anden, betinget udlæg i fast ejendom, forhindrer en sagsøgt i at overdrage eller afhænde fast ejendom, som den pågældende ejer. Den mulighed anvendes i forbindelse med grunde eller bygninger – frem for penge eller løsøre – og forhindrer en sagsøgt i at råde over sin ejendom på en måde, der kan skade sagsøgerens krav, ved f.eks. at afhænde den faste ejendom og efterfølgende råde over indtægterne.

Betinget udlæg i fordringer og betinget udlæg i fast ejendom kan begge konverteres til almindelige sikrende retsmidler til fuldbyrdelse af en dom afsagt til fordel for sagsøgeren i retssagen.

Foreløbig beslaglæggelse

Foreløbig beslaglæggelse er et foreløbigt sikrende retsmiddel i lighed med betingede udlæg, som gør det muligt for en sagsøger at beslaglægge sagsøgtes løsøre, mens en retssag verserer. Det begrænser på effektiv vis en sagsøgers mulighed for at råde over beslaglagt løsøre i sagsøgers besiddelse, indtil der er afsagt dom i sagen. Foreløbig beslaglæggelse kan imidlertid ikke anvendes i forhold til en bolig, og visse artikler er undtaget. En dom konverterer desuden ikke den foreløbige beslaglæggelse til beslaglæggelse til fuldbyrdelse af en dom. Der opkræves en afgift, og der stilles krav om yderligere beslaglæggelse, inden de beslaglagte artikler kan bortauktioneres.

Midlertidigt forbud

Et forbud er en retskendelse, som forhindrer en person i at gøre noget, f.eks. afhænde ejendom, og kan dermed bruges til at opretholde en sagsøgts nuværende situation. Et midlertidigt forbud har samme retskraft som et forbud, men udstedes generelt i en tidlig fase af retssagen, når der er fremsat en anmodning om forbud, og inden der foretages en undersøgelse af de faktiske omstændigheder. Sandsynligheden for, at det anfægtes eller tilbagekaldes, er dermed højere.

Sikring af dokumenter og anden ejendom

En domstol kan træffe kendelse om midlertidig sikring af dokumenter og anden ejendom (herunder jord), som vil sætte en part i stand til at sikre fysiske beviser eller fremskaffe beviser.

2 Betingelserne for at anvende disse retsmidler

2.1 Procedure

Betingede udlæg

Betingede udlæg kan kun foretages efter kendelse fra en domstol. Både Court of Session og Sheriff Court kan afsige kendelse om betinget udlæg i fordringer eller fast ejendom eller foreløbig beslaglæggelse. Betinget udlæg i fordringer og foreløbig beslaglæggelse er kun mulig, når søgsmålet vedrører betaling af et pengebeløb, bortset fra udgifter. Der kan afsiges kendelse om betinget udlæg i fast ejendom, når søgsmålet indeholder en tilsvarende konklusion eller vedrører specifik gennemførelse af en pligt til at overdrage arvelig ejendom til sagsøger eller give panteret i fast ejendom.

I sager ved sheriff court (lokal ret) søger sagsøger sædvanligvis kendelse om betinget udlæg ved at anmode herom i stævningen. Stævningen indeholder en redegørelse for sagsøgers krav. Betinget udlæg kan anvendes på ethvert tidspunkt indtil afsigelsen af den endelige dom til fordel for sagsøger. Forkyndelse af udlægget eller beslaglæggelsen foretages som regel af en "sheriff officer" (en foged, der er udpeget til at forkynde dokumenter og fuldbyrde kendelser).

Court of Session (den øverste civile domstol i Skotland) afsiger kendelser om betingede retsmidler efter anmodning. Kendelsen om det betingede udlæg afsiges derefter af Lord Ordinary (enhver dommer i Outer House of the Court of Session). Udlæg eller beslaglæggelse foretages som regel af en Messenger-at-Arms (en foged ved Court of Session, der er udpeget til at forkynde dokumenter og fuldbyrde retskendelser).

Sikring af dokumenter og anden ejendom

Hvis den retssag, som de pågældende dokumenter eller ejendomme er relevante for, endnu ikke er indledt, kan retten kun afsige kendelse om betinget udlæg, hvis sagsøger kan bevise, at det er sandsynligt, at der vil blive indledt et civilt søgsmål, og at der i forbindelse med søgsmålet kan opstå spørgsmål, som vedrører de pågældende dokumenter eller ejendomme. Hvis retssagen er indledt, kan der kun afsiges kendelse, hvis sagsøger kan påvise, at dette er nødvendigt, for at han kan bevise den påstand, der er indeholdt i stævningen. Hvis begæringen efterkommes, vil det være nærmere angivet i kendelsen, hvordan den skal gennemføres. En bekræftet kopi af kendelsen skal derefter forkyndes for de berørte parter.

2.2 De vigtigste betingelser

Betingede udlæg

Betingede udlæg er skønsbaserede, og domstolene afsiger ikke kendelse herom, medmindre der er hjemmel hertil i bestemmelserne i den skotske lov om skyldnere (Debtors (Scotland) Act 1987), og det under alle omstændigheder er rimeligt at gøre det. Det påhviler sagsøgeren at godtgøre over for retten, at kendelsen bør afsiges.

Midlertidigt forbud

Forbuddets hastende karakter og sagens relevans skal kunne godtgøres over for dommeren, før der kan indrømmes midlertidigt forbud. Det skal være hensigtsmæssigt under hensyntagen til alle omstændighederne, og dommeren skal være overbevist om, at det ville give anledning til flere ulemper for sagsøgeren, hvis det midlertidige forbud ikke blev udstedt, end for sagsøgte, hvis det blev udstedt.

Sikring af dokumenter og anden ejendom

Før domstolen kan udstede kendelsen, skal sagsøger kunne bevise, at det er sandsynligt, at der vil blive indledt et civilt søgsmål, og at der i forbindelse med søgsmålet kan opstå spørgsmål, som vedrører de pågældende dokumenter eller ejendomme. Hvis der allerede er indledt civilt søgsmål, kan der kun afsiges kendelse, hvis sagsøger kan bevise, at der er nødvendigt (jf. 2.1 ovenfor).

3 Beskrivelse af retsmidlerne

3.1 Hvilke typer aktiver kan omfattes af disse retsmidler?

Betingede udlæg

Et betinget udlæg i fordringer "indefryser" reelt ejendele eller penge, der ejes af sagsøgte, men som er i en tredjemands besiddelse. Denne tredjemand betegnes som "arrestee". Midler eller ejendele, der er foretaget udlæg i, må ikke tages i kreditors besiddelse eller sælges, før der er afsagt dom i sagen. Hvis der afsiges dom til fordel for sagsøger, kan midler frigivelse automatisk, mens der skal indgives et søgsmål med henblik på frigivelse af ejendele.

Betinget udlæg i fast ejendom er et personligt retsmiddel, som forhindrer sagsøgte i at afhænde, eller give pant i, fast ejendom, som de ejer, til skade for kreditorerne. Inhibition (betinget udlæg i fast ejendom) anvendes på arvelig ejendom, som sagsøgte besidder, men ikke på ejendom, som han har til gode hos tredjemand.

Midlertidig beslaglæggelse kan vedrøre løsøre, dog med visse undtagelser. Artikler, der er omfattet af undtagelserne, er alle artikler i den sagsøgtes bolig, artikler, der er nødvendige for sagsøgtes virksomhed eller forretning, letfordærvelige varer og, hvis det ligger under en fastsat værdi, sagsøgtes køretøj.

Midlertidigt forbud

Et midlertidigt forbud forbyder den sagsøgte at foretage en specifik handling med øjeblikkelig virkning. Det kan forhindre sagsøgte eller en tredjepart i at disponere over alle typer aktiver.

Sikring af dokumenter og anden ejendom

Court of Session og Sherrif Court har vidtrækkende beføjelser til at træffe kendelse om sikring, forvaring og tilbageholdelse af dokumenter og anden ejendom (herunder jord), som kan være relevant i verserende eller fremtidige retssager. Retten kan afsige kendelse om fremlæggelse og udlevering af den pågældende ejendom og om udtagelse af stikprøver og udførelse af alle former for prøver.

3.2 Retsmidlernes virkning

Betingede udlæg

Betinget udlæg i fordringer har den virkning, at ejendele eller midler, der ejes af sagsøgte, og som er i en tredjemands besiddelse, indefryses. Hvis en tredjemand afsætter de aktiver, der er omfattet af udlægget, er den pågældende ansvarlig for deres værdi overfor sagsøger. Hvis sagsøgeren får medhold i sagen, har han en fortrinsstilling i forhold til den beslaglagte ejendom. Ved betinget udlæg i fordringer indefryses ejendommen, men ejendomsretten overdrages ikke til sagsøgeren.

Betinget udlæg i fast ejendom giver ikke sagsøgeren en tinglig rettighed over ejendommen, og sagsøgeren må ikke tage skridt til at tage ejendommen i besiddelse eller sælge den. Virkningen af dette retsmiddel er at sikre ejendommen som en del af sagsøgtes ejendom og dermed forhindre sagsøgte i at afhænde eller give pant i sin ejendom. Alle frivillige retshandler vedrørende ejendelene efter datoen for udlægget kan tilsidesættes af sagsøger, hvis de skader hans interesser.

Midlertidigt forbud

Hvis sagsøgte undlader at efterkomme et forbud, kan sagsøger anlægge sag mod vedkommende. Såfremt sagsøger får medhold, kan sagsøgte idømmes en bøde eller eventuelt fængselsstraf.

Sikring af dokumenter og anden ejendom

Undladelse af at efterkomme kendelsen kan medføre, at der i hovedsagen automatisk afsiges kendelse mod den part, der ikke har efterkommet kendelsen. Undladelsen kan desuden føre til, at der indledes en sag om foragt for retten mod enhver, der er i besiddelse af et dokument eller ejendom, der er omfattet af forbuddet.

3.3 Retsmidlernes gyldighed

Betingede udlæg

Hvis det ved arrestment (betinget udlæg i fordringer) er sagsøgte, der vinder sagen, ophører udlægget, når den endelige dom er afsagt. Hvis sagsøger vinder sagen, er kendelsen eksigibel i indtil tre år efter domsafsigelsen.

Et forbud forhindrer en sagsøgt i at råde over eller give sikkerhed i deres ejendom. Det betingede udlæg i fast ejendom konverteres automatisk til et udlæg, når der er afsagt kendelse. Udlægget har virkning i fem år, men kan forlænges.

Hvis der er tale om en midlertidig beslaglæggelse, har den virkning i seks måneder, eller indtil den tilbagekaldes. Hvis sagsøgte får medhold, vil dette også afslutte den midlertidige beslaglæggelse.

Midlertidigt forbud

Et midlertidigt forbud fortsætter, indtil det kaldes tilbage, eller indtil der er afsagt endelig dom. Hvis forbuddet er tidsspecifikt, gælder det indtil udløbet af den fastsatte frist.

Sikring af dokumenter og anden ejendom

Kendelsen bortfalder, når retssagen er endelig afsluttet.

4 Mulighed for appel af kendelser om retsmidlerne

Betingede udlæg

Sagsøgte kan få nedlagt forbud mod anvendelsen af arrestment on the dependence i to tilfælde. For det første, hvis det umiddelbart kan bevises, at et udlæg ville være forkert, fordi det foretages uden kendelse, eller fordi det er uberettiget eller begæret i ond hensigt og uden rimelig grund. For det andet, hvis sagsøgte har deponeret det omtvistede beløb i retten.

Når der er afsagt kendelse om betinget udlæg, kan sagsøgte eller andre, der har en interesse, anmode om tilbagekaldelse eller begrænsning heraf. Ved tilbagekaldelse bortfalder kendelsen og de retsmidler, der udløber af den, i alt væsentligt. Såfremt en kendelse om betinget udlæg i fast ejendom, eller foreløbig beslaglæggelse, som er fuldbyrdet efter afsigelsen af kendelsen, vurderes at være ugyldig, skal det pågældende retsmiddel tilbagekaldes.

Hvis kendelsen rent faktisk var gyldig, men udlægget eller den foreløbige beslaglæggelse var enten uden virkning eller ulovlig, kan retsmidlet begrænses.

Når sagsøgte anmoder om tilbagekaldelse eller begrænsning af det betingede udlæg, påhviler det sagsøger at overbevise retten om, at retsmidlet ikke bør tilbagekaldes eller begrænses. Retten kan også anmode sagsøgte om at stille sikkerhed for, at de udlagte værdier eller et tilsvarende beløb - eller almindeligvis - hele den omstridte gæld, vil blive stillet til sagsøgers rådighed, hvis dommen falder negativt ud for sagsøgte.

Midlertidigt forbud

En kendelse om at tillade eller nægte midlertidigt forbud, der er truffet i sheriff court, kan uden forudgående tilladelse kæres til sheriff principal (den øverste dommer i lokalområdet) eller med tilladelse til Court of Session.

En kendelse om at tillade eller nægte midlertidigt forbud truffet af Court of Session kan kæres inden for 14 dage efter dens afsigelse.

Sikring af dokumenter og anden ejendom

En kendelse om sikring af dokumenter eller anden ejendom afsagt af sheriff court kan kæres inden for 14 dage efter dens afsigelse.

Enhver, der har modtaget en begæring om sikring af dokumenter eller ejendom, kan møde op i Court of Session og fremsætte indsigelser mod begæringen. Den embedsmand, som er udpeget af retten til at gennemføre kendelsen, underretter modtagen om hans ret til at søge juridisk vejledning. Hvis modtageren vil søge juridisk vejledning for at få hjælp til at beslutte, om han skal anmode retten om at ændre kendelsen, vil embedsmanden ikke begynde at eftersøge, beslaglægge eller sikre de genstande, der er nævnt i kendelsen.

Relevante links

Scottish Courts and Tribunals Service

Accountant in Bankruptcy

Sidste opdatering: 28/09/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.