Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση κροατικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά
Swipe to change

Διασφάλιση περιουσιακών στοιχείων κατά τη διάρκεια αγωγής σε χώρα της ΕΕ

Κροατία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ποια είναι τα διάφορα μέτρα;

O νόμος περί εκτέλεσης [Ovršni zakon («OZ»), Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κροατίας (Narodne Novine - «NN») αριθ. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 και 73/17], στην τρίτη ενότητα που επιγράφεται Εξασφάλιση απαιτήσεων (Osiguranje), προβλέπει τα παρακάτω μέτρα:

• εξασφάλιση απαιτήσεων με αναγκαστική σύσταση εμπράγματου βάρους σε ακίνητο - τίτλος 28,

• δικαστική και συμβολαιογραφική εξασφάλιση απαιτήσεων με σύσταση εμπράγματου βάρους βάσει συμφωνίας των μερών - τίτλος 29,

• δικαστική και συμβολαιογραφική εξασφάλιση απαιτήσεων με μεταβίβαση της κυριότητας επί πραγμάτων και μεταβίβαση δικαιωμάτων - τίτλος 30,

• εξασφάλιση απαιτήσεων με συντηρητική εκτέλεση - τίτλος 31,

• εξασφάλιση απαιτήσεων με συντηρητικά μέτρα - τίτλος 32,

• προσωρινά μέτρα - τίτλος 33.

Σύμφωνα με τον OZ, ως ασφαλιστικά μέτρα μπορούν να οριστούν μόνον τα μέτρα που προσδιορίζονται ως τέτοια από αυτόν ή άλλον νόμο. Δεν επιτρέπεται η λήψη ασφαλιστικών μέτρων επί πραγμάτων και δικαιωμάτων τα οποία, σύμφωνα με τον OZ, δεν υπόκεινται σε εκτέλεση, εκτός αν άλλως ορίζεται από τον εν λόγω νόμο.

2 Υπό ποιες προϋποθέσεις διατάσσονται αυτά τα μέτρα;

2.1 Η διαδικασία

Ως (μακροπρόθεσμο) μέτρο στο πλαίσιο της αναγκαστικής εξασφάλισης απαιτήσεων, ο OZ επιτρέπει την εξασφάλιση απαιτήσεων με την αναγκαστική σύσταση εμπράγματου βάρους σε ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία (λ.χ., σε χρηματικές αξιώσεις, εισοδήματα-μισθούς, συντάξεις κ.ο.κ, τραπεζικούς λογαριασμούς, χρεόγραφα και μετοχές), καθώς και με τη μεταβίβαση της κυριότητας επί πραγμάτων και με τη μεταβίβαση δικαιωμάτων. Η εξασφάλιση απαίτησης με τη σύσταση εμπράγματου βάρους μπορεί να είναι εκούσια ή αναγκαστική, ενώ η εξασφάλιση απαίτησης με τη μεταβίβαση της κυριότητας επί πραγμάτων και με τη μεταβίβαση δικαιωμάτων μπορεί να είναι μόνον εκούσια, με διαδικασία που διεξάγεται ενώπιον δικαστηρίου ή συμβολαιογράφου.

Άλλα μέτρα που προβλέπονται από τον OZ παρέχουν εξασφάλιση με συντηρητική εκτέλεση, με συντηρητικά μέτρα και με προσωρινά μέτρα. Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να καθοριστούν μόνον δικαστικά με αναγκαστικό τρόπο, είτε κατόπιν αιτήματος διαδίκου είτε αυτεπαγγέλτως.

Τα δημοτικά δικαστήρια είναι αρμόδια για την παραγγελία και την εκτέλεση των ασφαλιστικών μέτρων, εκτός αν ο νόμος ορίζει άλλο αρμόδιο δικαστήριο, ενώ στις υποθέσεις που την αρμοδιότητα να διατάξουν την εκτέλεση έχουν τα εμπορικά δικαστήρια, αυτά είναι αρμόδια και για την παραγγελία και την εκτέλεση των ασφαλιστικών μέτρων.

Δικαστήριο αρμόδιο να διατάξει και να εκτελέσει αυτεπαγγέλτως ασφαλιστικά μέτρα είναι το δικαστήριο που είναι αρμόδιο να αποφασίσει επί της αίτησης του δανειστή που επιδιώκει τα ασφαλιστικά μέτρα, εκτός αν άλλως ορίζει ο νόμος.

Δικαστήριο αρμόδιο να αποφασίσει επί αίτησης εξασφάλισης χρηματικής απαίτησης με την αναγκαστική σύσταση εμπράγματου βάρους σε ακίνητο είναι το δικαστήριο που τηρεί το κτηματολόγιο στο οποίο πρέπει να καταχωριστεί ο εκτελεστός τίτλος που καθορίζει τη χρηματική απαίτηση. Σκοπός του εν λόγω μέτρου είναι η εξασφάλιση της χρηματικής απαίτησης με την επιβολή επί του ακινήτου εμπράγματου βάρους το οποίο θα καταχωριστεί στο κτηματολόγιο. Η καταχώριση αυτή έχει ως αποτέλεσμα να μπορεί να επισπευστεί εκτέλεση επί του ακινήτου και έναντι τρίτων που τυχόν θα αποκτήσουν το ακίνητο μεταγενέστερα.

Το δικαστήριο μπορεί, κατόπιν κοινής αίτησης του δανειστή που επιδιώκει την εξασφάλιση και του οφειλέτη που την παραχωρεί, να διατάξει τη δικαστική εξασφάλιση χρηματικής απαίτησης με τη σύσταση εμπράγματου βάρους επί συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων με συμφωνία των μερών. Το κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της αίτησης του δανειστή που επιδιώκει την εξασφάλιση χρηματικής απαίτησης ζητώντας να διαταχθεί και να επιβληθεί εμπράγματο βάρος επί πραγμάτων ή δικαιωμάτων του οφειλέτη καθορίζεται βάσει των διατάξεων του OZ για την κατά τόπο αρμοδιότητα των δικαστηρίων στη διαδικασία εκτέλεσης επί συγκεκριμένων, υποκείμενων σε εκτέλεση, περιουσιακών στοιχείων για την είσπραξη χρηματικών απαιτήσεων. Στα πρακτικά του δικαστηρίου καταχωρίζεται η συμφωνία των διαδίκων ως προς την ύπαρξη της απαίτησης και τον χρόνο κατά τον οποίο αυτή θα καταστεί απαιτητή, καθώς και η συμφωνία των διαδίκων για την εξασφάλιση της εν λόγω απαίτησης με τη σύσταση εμπράγματου βάρους. Η υπογεγραμμένη συμφωνία έχει την ισχύ δικαστικού συμβιβασμού.

Η συμβολαιογραφική εξασφάλιση χρηματικής απαίτησης με τη σύσταση εμπράγματου βάρους βάσει συμφωνίας των μερών είναι εφικτή με συμφωνία του δανειστή και του οφειλέτη που έχει περιβληθεί τον τύπο συμβολαιογραφικού εγγράφου ή επικυρωμένου ιδιωτικού εγγράφου και που συμπεριλαμβάνει δήλωση του οφειλέτη ότι συμφωνεί στη σύσταση εμπράγματου βάρους σε συγκεκριμένο περιουσιακό του στοιχείο.

Η δικαστική εξασφάλιση απαίτησης με τη μεταβίβαση της κυριότητας επί πραγμάτων ή τη μεταβίβαση δικαιωμάτων είναι εφικτή με συμφωνία των διαδίκων να καταχωριστεί στα πρακτικά της δίκης συμφωνία τους για τη μεταβίβαση της κυριότητας επί συγκεκριμένων πραγμάτων του οφειλέτη που παραχωρεί την εξασφάλιση προς τον δανειστή που λαμβάνει την εξασφάλιση, ή για τη μεταβίβαση συγκεκριμένων δικαιωμάτων του οφειλέτη που παραχωρεί την εξασφάλιση προς τον δανειστή που λαμβάνει την εξασφάλιση, με σκοπό την εξασφάλιση συγκεκριμένης χρηματικής απαίτησης του δανειστή. Μπορούν να εξασφαλίζονται και μελλοντικές απαιτήσεις. Η συμφωνία έχει την ισχύ δικαστικού συμβιβασμού. Το κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της αίτησης του δανειστή που επιδιώκει την εξασφάλιση χρηματικής απαίτησης ζητώντας να του μεταβιβαστεί η κυριότητα επί πραγμάτων ή δικαιώματα καθορίζεται βάσει των διατάξεων του OZ για την κατά τόπο αρμοδιότητα των δικαστηρίων στη διαδικασία εκτέλεσης επί συγκεκριμένων, υποκείμενων σε εκτέλεση, περιουσιακών στοιχείων για την είσπραξη χρηματικών απαιτήσεων.

Η συμβολαιογραφική εξασφάλιση απαίτησης με τη μεταβίβαση της κυριότητας επί πραγμάτων, τη μεταβίβαση δικαιωμάτων ή τη μεταβίβαση μετοχών, μεριδίων ή συμμετοχών σε εταιρεία είναι εφικτή με συμφωνία του δανειστή και του οφειλέτη που έχει περιβληθεί τον τύπο συμβολαιογραφικού εγγράφου ή επικυρωμένου ιδιωτικού εγγράφου. Η αρμοδιότητα του συμβολαιογράφου να προβαίνει σε επιμέρους πράξεις εξασφάλισης καθορίζεται βάσει των κανόνων για την έδρα και την περιφέρεια των συμβολαιογράφων.

Κατά τόπον αρμόδιο για την εκδίκαση αίτησης συντηρητικής εκτέλεσης και τη διεξαγωγή της εν λόγω εκτέλεσης είναι το δικαστήριο που θα ήταν αρμόδιο για την εκτέλεση βάσει εκτελεστού τίτλου. Η εξασφάλιση απαίτησης με συντηρητική εκτέλεση διατάσσεται και εκτελείται από το δικαστήριο. Με απόφαση που εκδίδεται στο πλαίσιο αστικής διαδικασίας, το δικαστήριο διατάσσει συντηρητική εκτέλεση για την εξασφάλιση μη χρηματικής απαίτησης που δεν μπορεί να εξασφαλιστεί με προσωρινή καταχώριση στο δημόσιο μητρώο, εφόσον πιθανολογηθεί από τον επισπεύδοντα δανειστή κίνδυνος να καταστεί αδύνατη ή κατά πολύ δυσχερέστερη η εκτέλεση αν αναβληθεί έως ότου η απόφαση καταστεί εκτελεστή και εφόσον ο επισπεύδων δανειστής παρέχει ασφάλεια για τη ζημία που ενδέχεται να υποστεί ο καθ’ ου η εκτέλεση οφειλέτης από την εν λόγω εκτέλεση.

Κατά τόπον αρμόδιο για την εκδίκαση αίτησης εξασφάλισης απαίτησης με συντηρητικά μέτρα και την εκτέλεση των εν λόγω μέτρων είναι το δικαστήριο που θα ήταν αρμόδιο για την εκτέλεση βάσει του εκτελεστού τίτλου με τον οποίο διατάχθηκε η εξασφάλιση. Προϋπόθεση για να διαταχθούν συντηρητικά μέτρα είναι να πιθανολογήσει ο δανειστής που ζητά την εξασφάλιση ότι υπάρχει κίνδυνος να καταστεί αδύνατη ή κατά πολύ δυσχερέστερη η ικανοποίηση της απαίτησής του χωρίς τα εν λόγω μέτρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το δικαστήριο μπορεί να εξαρτήσει το συντηρητικό μέτρο από την παροχή ασφάλειας για τις ζημίες που ο οφειλέτης που παραχωρεί την εξασφάλιση ενδέχεται να υποστεί από τη λήψη του εν λόγω μέτρου. Η αιτιολογημένη απόφαση που διατάσσει συντηρητικό μέτρο πρέπει να μνημονεύει το ύψος της απαίτησης που εξασφαλίζεται, περιλαμβανομένων των τόκων και των εξόδων, το μέτρο που χρησιμοποιείται για την εξασφάλιση της απαίτησης και τον χρόνο για τον οποίο διατάσσεται (το αργότερο μέχρι 15 ημέρες μετά την εκπλήρωση των προϋποθέσεων εκτέλεσης).

Πριν από την έναρξη δίκης ή την κίνηση άλλης δικαστικής διαδικασίας σχετικά με την απαίτηση που αποτελεί το αντικείμενο εξασφάλισης, κατά τόπον αρμόδιο για την εκδίκαση της αίτησης εξασφάλισης απαίτησης με συντηρητικά μέτρα είναι το δικαστήριο που θα ήταν αρμόδιο να εκδικάσει την αίτηση εκτέλεσης. Κατά τόπον αρμόδιο για την εκτέλεση των συντηρητικών μέτρων είναι το δικαστήριο που θα ήταν αρμόδιο να διεξαγάγει την εκτέλεση. Μετά την κίνηση δικαστικής διαδικασίας, αρμόδιο για την εκδίκαση της αίτησης εξασφάλισης με απαίτησης με συντηρητικά μέτρα είναι το δικαστήριο ενώπιον του οποίου έχει κινηθεί η διαδικασία. Εάν δικαιολογείται από τις ιδιαίτερες περιστάσεις της υπόθεσης, αίτηση μπορεί επίσης να κατατεθεί ενώπιον του δικαστηρίου που είναι κατά τόπον αρμόδιο να διεξαγάγει την εκτέλεση. Το δικαστήριο που θα ήταν αρμόδιο για την εκδίκαση αίτησης εκτέλεσης βάσει εκτελεστού τίτλου που εκδόθηκε στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας είναι επίσης αρμόδιο για την εκδίκαση αίτησης λήψης συντηρητικών μέτρων μετά το πέρας της εν λόγω διαδικασίας. Τα συντηρητικά μέτρα διατάσσονται από το δικαστήριο βάσει αίτησης που υποβάλλεται πριν από την κίνηση ή κατά τη διάρκεια της δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας και μετά το πέρας της εν λόγω διαδικασίας έως τη διεξαγωγή της εκτέλεσης. Οι αποφάσεις που διατάσσουν συντηρητικά μέτρα έχουν την ισχύ διαταγής εκτέλεσης. Τα είδη των συντηρητικών μέτρων εξαρτώνται από το αν με το συντηρητικό μέτρο εξασφαλίζεται χρηματική ή μη χρηματική απαίτηση. Το δικαστήριο μπορεί, ανάλογα με τις περιστάσεις της υπόθεσης, να διατάξει περισσότερα συντηρητικά μέτρα, αν το κρίνει αναγκαίο.

Η σύσταση βάρους, η παραχώρηση δικαιωμάτων και η επιβολή απαγορεύσεων επί κινητών, μετοχών, μεριδίων ή συμμετοχών καταχωρίζονται, βάσει δικαστικής απόφασης, συμβολαιογραφικού εγγράφου ή επικυρωμένου ιδιωτικού εγγράφου, στο μητρώο δικαστικών και συμβολαιογραφικών εξασφαλίσεων που έχουν συσταθεί υπέρ δανειστών (μητρώο εμπράγματων βαρών) (Upisnik založnih prava), το οποίο τηρείται στην Οικονομική Υπηρεσία και αποτελεί μια μοναδική βάση δεδομένων με τα εμπράγματα βάρη που έχουν συσταθεί, τα δικαιώματα που έχουν παραχωρηθεί και τις απαγορεύσεις που έχουν επιβληθεί, ενώ η σύσταση εμπράγματων βαρών και η μεταβολή δικαιωμάτων ιδιοκτησίας επί ακινήτων πραγματοποιείται με την καταχώρισή τους στα κτηματολόγια.

2.2 Οι κύριες προϋποθέσεις

Όταν διατάζει την εξασφάλιση απαίτησης με την αναγκαστική σύσταση εμπράγματου βάρους σε ακίνητο, το δικαστήριο αποφασίζει επί της αίτησης εξασφάλισης χρηματικής απαίτησης βάσει εκτελεστού τίτλου που διατάζει την εξόφληση της χρηματικής απαίτησης. Η διαταγή εξασφάλισης δεν υπόκειται σε ειδικές προϋποθέσεις και το δικαστήριο, βασιζόμενο στην αίτηση, διατάζει την εξασφάλιση και τη σύσταση εμπράγματου βάρους υπέρ του εξασφαλισμένου δανειστή στο ακίνητο που έχει καταχωριστεί στο κτηματολόγιο, μνημονεύοντας επίσης την εκτελεστότητα της απαίτησης. Αν ο οφειλέτης σε βάρος του οποίου διατάζεται η εξασφάλιση δεν είναι καταχωρισμένος στο κτηματολόγιο ως κύριος του ακινήτου, ο δανειστής που ζητά την εξασφάλιση συνυποβάλλει με την αίτηση το κατάλληλο έγγραφο για την καταχώριση του δικαιώματος κυριότητας του οφειλέτη σε βάρος του οποίου διατάζεται η εξασφάλιση.

Προς τον σκοπό της εξασφάλισης χρηματικής απαίτησης του δανειστή που ζητά την εξασφάλιση με τη σύσταση εμπράγματου βάρους σε συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία, ο δανειστής που ζητά την εξασφάλιση και το ασφαλειοδότης μπορούν να ζητήσουν συναινετικά από το δικαστήριο να διατάξει και να επιβάλει, προς όφελος του δανειστή που ζητά την εξασφάλιση, τη σύσταση εμπράγματου βάρους σε ακίνητα, κινητά, χρηματικές απαιτήσεις και άλλα πράγματα και δικαιώματα που ανήκουν στον ασφαλειοδότη. Ομοίως, μπορούν να καταρτίσουν συμφωνία υπό τη μορφή συμβολαιογραφικού ή επικυρωμένου ιδιωτικού εγγράφου στην οποία ο ασφαλειοδότης θα δηλώνει τη συμφωνία του στη σύσταση εμπράγματου βάρους σε συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο του.

Το υπογεγραμμένο πρακτικό της δίκης, το συμβολαιογραφικό έγγραφο ή το επικυρωμένο ιδιωτικό έγγραφο έχει επίσης την ισχύ δικαστικού συμβιβασμού έναντι του προσώπου που παρείχε τη συμφωνία του για τη σύσταση εμπράγματου βάρους σε πράγμα ή δικαίωμά του. Επομένως, για την είσπραξη της εξασφαλισμένης αξίωσης, είναι δυνατόν, βάσει του εν λόγω εγγράφου, να ζητηθεί εκτέλεση απευθείας κατά του προσώπου που παραχώρησε το περιουσιακό στοιχείο στο οποίο επιβλήθηκε το εμπράγματο βάρος για την εξασφάλιση απαίτησης.

Οι διάδικοι μπορούν να ζητήσουν από κοινού από το δικαστήριο να ορίσει προφορική συνεδρίαση και να καταχωρίσει στα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης τη συμφωνία τους για μεταβίβαση της κυριότητας περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη που παρέχει την εξασφάλιση προς τον δανειστή που λαμβάνει την εξασφάλιση ή για μεταβίβαση δικαιώματος του οφειλέτη που παρέχει την εξασφάλιση προς τον δανειστή που λαμβάνει την εξασφάλιση, προς τον σκοπό της εξασφάλισης συγκεκριμένης χρηματικής απαίτησης του δανειστή. Μπορούν να εξασφαλίζονται και μελλοντικές απαιτήσεις. Η εν λόγω συμφωνία μπορεί να καταρτιστεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με επικυρωμένο ιδιωτικό έγγραφο. Η συμφωνία θα πρέπει να περιέχει διάταξη σχετικά με τον χρόνο που θα καταστεί απαιτητή η εξασφαλισμένη απαίτηση ή σχετικά με τον τρόπο που θα καθοριστεί ο εν λόγω χρόνος. Ο πάροχος της εξασφάλισης μπορεί να είναι διαφορετικό πρόσωπο από αυτό που οφείλει στον εξασφαλισμένο δανειστή την εξασφαλισμένη απαίτηση, δηλαδή να είναι τρίτος που συναινεί να παράσχει εξασφάλιση στην οικεία απαίτηση. Η συμφωνία μπορεί επίσης να αφορά την εξασφάλιση μη χρηματικών απαιτήσεων, ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, η συμφωνία πρέπει να προσδιορίζει τη χρηματική αξία της απαίτησης. Η απαίτηση θα πρέπει να είναι βεβαιωμένη ή να μπορεί να βεβαιωθεί. Στη συμφωνία μπορεί να προστεθεί δήλωση του παρόχου της εξασφάλισης ότι συναινεί να επιτρέπεται στον εξασφαλισμένο δανειστή να ζητήσει απευθείας, με βάση τα πρακτικά, εκτέλεση σε βάρος του παρόχου της εξασφάλισης για την απόδοση του περιουσιακού στοιχείου που αποτελεί το αντικείμενο της εξασφάλισης, αφότου καταστεί απαιτητή η εξασφαλισμένη απαίτηση. Τα πρακτικά που περιλαμβάνουν τέτοια δήλωση αποτελούν εκτελεστό τίτλο. Όταν με τη συμφωνία μεταβιβάζεται η κυριότητα ακινήτου που έχει καταχωριστεί στο κτηματολόγιο, η συμφωνία θα πρέπει να περιέχει δήλωση του παρόχου της εξασφάλισης ότι συναινεί η μεταβίβαση να μπορεί να εκτελεστεί απευθείας στο κτηματολόγιο βάσει της συμφωνίας και ότι η καταχώριση στο κτηματολόγιο θα επιφέρει τη μεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου στον εξασφαλισμένο δανειστή, με σημείωση ότι η μεταβίβαση πραγματοποιείται με σκοπό την εξασφάλιση μιας συγκεκριμένης εξασφαλισμένης απαίτησης του εξασφαλισμένου δανειστή. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, ο πάροχος της εξασφάλισης μπορεί να συνεχίσει να κάνει χρήση του αντικειμένου το οποίο μεταβιβάστηκε κατά κυριότητα στον εξασφαλισμένο δανειστή, δηλαδή να ασκεί το δικαίωμα που μεταβιβάστηκε στον εξασφαλισμένο δανειστή, ενώ ο εξασφαλισμένος δανειστής μπορεί να πωλήσει το πράγμα ή το δικαίωμα που του μεταβιβάστηκε ή να βαρύνει με υποθήκη το ακίνητο, μόλις καταστεί απαιτητή η απαίτησή του.

Εξασφάλιση με συντηρητικά μέτρα μπορεί να διαταχθεί για την εξασφάλιση χρηματικών απαιτήσεων που βασίζονται σε απόφαση δικαστηρίου ή διοικητικού οργάνου η οποία δεν έχει ακόμη καταστεί εκτελεστή, σε δικαστικό συμβιβασμό ή συμβιβασμό ενώπιον διοικητικού οργάνου αν η οριζόμενη σ' αυτόν απαίτηση δεν έχει ακόμη καταστεί απαιτητή, ή σε συμβολαιογραφική απόφαση ή πράξη αν η οριζόμενη σ' αυτήν απαίτηση δεν έχει ακόμη καταστεί απαιτητή. Το δικαστήριο, βάσει των εν λόγω εγγράφων, διατάζει το συντηρητικό μέτρο εφόσον πιθανολογηθεί από τον δανειστή που ζητά την εξασφάλιση ότι υπάρχει κίνδυνος να καταστεί αδύνατη ή κατά πολύ δυσχερέστερη η ικανοποίηση της απαίτησης αν αυτή δεν εξασφαλιστεί. Ο κίνδυνος θεωρείται πιθανός αν η λήψη του συντηρητικού μέτρου ζητείται στη βάση διαταγής πληρωμής ή εντολής εκτέλεσης εκδοθείσας στη βάση γνήσιου εγγράφου το οποίο εκδόθηκε βάσει δημοσίου εγγράφου ή εγγράφου επικυρωμένου από συμβολαιογράφο, συναλλαγματικής ή επιταγής κατά των οποίων έχει ασκηθεί εγκαίρως ανακοπή στη βάση απόφασης που εκδόθηκε στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας για απαίτηση που αφορά ακίνητο και η οποία μπορεί να επανεκδικαστεί στη βάση απόφασης που πρέπει να εκτελεστεί στην αλλοδαπή στη βάση απόφασης που έχει εκδοθεί βάσει ομολογίας κατά της οποίας έχει ασκηθεί έφεση στη βάση συμβιβασμού που προσβάλλεται με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος στη βάση συμβολαιογραφικής απόφασης ή πράξης, αν η οριζόμενη σ' αυτήν απαίτηση δεν έχει καταστεί απαιτητή, η οποία προσβάλλεται με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος. Το δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση εξασφάλισης με συντηρητικό μέτρο ή ανακαλεί προηγουμένως διαταχθέν συντηρητικό μέτρο και αναστέλλει τη διαδικασία αν ο οφειλέτης κατά του οποίου ζητείται η εξασφάλιση πιθανολογήσει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ή ότι αυτός έχει εκλείψει.

Εξασφάλιση με προσωρινό μέτρο μπορεί να ζητηθεί πριν από την κίνηση ή όσο διαρκεί η δικαστική ή η διοικητική διαδικασία και μετά το πέρας αυτής έως τη διεξαγωγή της εκτέλεσης. Στην αίτηση με αντικείμενο τη λήψη προσωρινού μέτρου, ο δανειστής που ζητά την εξασφάλιση πρέπει να υποβάλει αίτημα με το οποίο να προσδιορίζει ακριβώς την απαίτηση της οποίας ζητά την εξασφάλιση, και να ορίζει το είδος του μέτρου που ζητά και τη διάρκειά του, καθώς και, όποτε είναι αναγκαίο, τα μέσα εξασφάλισης με τα οποία θα εκτελεστεί αναγκαστικά το προσωρινό μέτρο και το αντικείμενο της εξασφάλισης. Η αίτηση πρέπει να μνημονεύει τα πραγματικά περιστατικά στα οποία βασίζεται η αίτηση λήψης του προσωρινού μέτρου και να προτείνει αποδεικτικά στοιχεία για την τεκμηρίωση των σχετικών ισχυρισμών. Ο δανειστής που ζητά την εξασφάλιση οφείλει να επισυνάψει τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία, εφόσον είναι εφικτό, στην αίτηση. Προσωρινό μέτρο μπορεί να διαταχθεί για την εξασφάλιση μη ληξιπρόθεσμων και υπό αίρεση αξιώσεων, ενώ δεν επιτρέπεται να διαταχθεί σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις λήψης συντηρητικού μέτρου με το οποίο μπορεί να επιτευχθεί το ίδιο αποτέλεσμα. Προσωρινό μέτρο προς εξασφάλιση χρηματικής απαίτησης μπορεί να διαταχθεί εφόσον πιθανολογηθεί από τον δανειστή που ζητά την εξασφάλιση η ύπαρξη της απαίτησης και του κινδύνου, χωρίς το εν λόγω μέτρο, ο οφειλέτης κατά του οποίου ζητείται η εξασφάλιση να αποτρέψει ή να καταστήσει κατά πολύ δυσχερέστερη την είσπραξη της απαίτησης, με την εκποίηση των περιουσιακών του στοιχείων ή την απόκρυψη ή διάθεσή τους με άλλον τρόπο. Ο δανειστής που ζητά την εξασφάλιση δεν απαιτείται να πιθανολογήσει τον κίνδυνο εφόσον πιθανολογήσει ότι ο οφειλέτης κατά του οποίου ζητείται η εξασφάλιση θα υφίστατο επουσιώδη μόνον ζημία από το ζητούμενο μέτρο, ενώ ο κίνδυνος θεωρείται ότι έχει καταδειχθεί σε περίπτωση απαίτησης που πρέπει να εκτελεστεί στην αλλοδαπή. Προς τον σκοπό της εξασφάλισης μη χρηματικής απαίτησης, μπορεί να διαταχθεί προσωρινό μέτρο εφόσον πιθανολογηθεί από τον δανειστή που ζητά την εξασφάλιση η ύπαρξη της απαίτησης και του κινδύνου, χωρίς το εν λόγω μέτρο, ο οφειλέτης κατά του οποίου ζητείται η εξασφάλιση να αποτρέψει ή να καταστήσει κατά πολύ δυσχερέστερη την εκτέλεση της απαίτησης, ιδίως μεταβάλλοντας την υφιστάμενη κατάσταση, ή ότι το μέτρο είναι αναγκαίο για την αποτροπή βίας ή ανεπανόρθωτης ζημίας. Περαιτέρω, ο δανειστής που ζητά την εξασφάλιση δεν χρειάζεται να πιθανολογήσει τον κίνδυνο εφόσον πιθανολογήσει ότι ο οφειλέτης κατά του οποίου ζητείται η εξασφάλιση θα υφίστατο επουσιώδη μόνον ζημία από το ζητούμενο μέτρο, ενώ ο κίνδυνος θεωρείται ότι έχει καταδειχθεί σε περίπτωση απαίτησης που πρέπει να εκτελεστεί στην αλλοδαπή. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει προσωρινό μέτρο κατόπιν αίτησης του δανειστή που ζητά την εξασφάλιση, ακόμη και αν δεν έχει πιθανολογηθεί η ύπαρξη της απαίτησης και του κινδύνου, εάν προηγουμένως, εντός προθεσμίας που είχε τάξει το δικαστήριο, ο δανειστής είχε παράσχει εγγύηση για τη ζημία που ενδέχεται να υποστεί ο οφειλέτης κατά του οποίου ζητείται η εξασφάλιση από τη λήψη και την εκτέλεση του προσωρινού μέτρου. Αν ο δανειστής που ζητά την εξασφάλιση δεν παράσχει την εγγύηση εντός της ταχθείσας προθεσμίας, το δικαστήριο θα απορρίψει την αίτηση εξασφάλισης. Το δικαστήριο μπορεί, ενόψει των περιστάσεων της υπόθεσης και αν το κρίνει αναγκαίο, να διατάξει περισσότερα προσωρινά μέτρα αν σε μια δεδομένη υπόθεση είναι δυνατόν να διαταχθούν περισσότερα προσωρινά μέτρα, το δικαστήριο διατάζει το πλέον κατάλληλο μέτρο για την επίτευξη του σκοπού της εξασφάλισης (και αν όλα είναι εξίσου κατάλληλα, το δικαστήριο διατάζει το λιγότερο επαχθές για τον οφειλέτη κατά του οποίου ζητείται η εξασφάλιση).

3 Αντικείμενο και φύση αυτών των μέτρων

3.1 Ποια περιουσιακά στοιχεία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αυτών των μέτρων;

Αντικείμενο μέτρων εξασφάλισης και προσωρινών μέτρων μπορεί να είναι οποιοδήποτε πράγμα ή δικαίωμα που ανήκει στην κυριότητα του οφειλέτη που παρέχει την εξασφάλιση, λ.χ., ακίνητα, κινητά, χρηματικές απαιτήσεις, συντάξεις, παροχές αναπηρίας, καταθέσεις μετρητών σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή αποταμιευτικοί λογαριασμοί και άλλα περιουσιακά δικαιώματα, εφόσον δεν είναι ακατάσχετα βάσει του νόμου ή δεν υφίσταται νομικός περιορισμός στο δικαίωμα εκτέλεσης επί των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων (λ.χ., πράγματα εκτός συναλλαγών, αγροτεμάχια και αγροτικά οικήματα των αγροτών στο μέτρο που είναι αναγκαία για τη διαβίωση του οφειλέτη και των μελών της στενής οικογένειάς του, καθώς και των άλλων προσώπων που υποχρεούται από τον νόμο να διατρέφει κ.ο.κ.).

3.2 Ποια τα αποτελέσματα αυτών των μέτρων;

H εξασφάλιση με τη σύσταση εμπράγματου βάρους σε ακίνητο (εκούσια ή αναγκαστική, δικαστική ή συμβολαιογραφική) πραγματοποιείται με την καταχώριση του εμπράγματου βάρους στο κτηματολόγιο στο οποίο είναι καταχωρισμένο το ακίνητο.

Στη δικαστική ή συμβολαιογραφική εξασφάλιση με τη μεταβίβαση της κυριότητας πραγμάτων ή τη μεταβίβαση δικαιωμάτων, ο εξασφαλισμένος δανειστής καθίσταται κύριος του πράγματος ή του δικαιώματος από την καταχώριση στα από τον νόμο προβλεπόμενα δημόσια βιβλία ή μητρώα. Ο δανειστής που ζητά την εξασφάλιση και ο οφειλέτης που την παρέχει μπορούν, προς τον σκοπό της εξασφάλισης χρηματικής απαίτησης του δανειστή με τη σύσταση εμπράγματου βάρους σε συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία, να ζητήσουν συναινετικά από το δικαστήριο να διατάξει και να εκτελέσει, προς όφελος του δανειστή που ζητά την εξασφάλιση:

1. την επιβολή εμπράγματου βάρους σε ακίνητη περιουσία του οφειλέτη που παρέχει την εξασφάλιση,

2. την κατάθεση συμφωνίας των μερών για την επιβολή εμπράγματου βάρους σε ακίνητο που δεν έχει καταχωριστεί στο κτηματολόγιο ενώπιον του δικαστηρίου του κτηματολογίου,

3. την επιβολή εμπράγματου βάρους σε κινητή περιουσία του οφειλέτη που παρέχει την εξασφάλιση,

4. την επιβολή εμπράγματου βάρους σε χρηματική απαίτηση του οφειλέτη που παρέχει την εξασφάλιση,

5. την επιβολή εμπράγματου βάρους σε μέρος των εισοδημάτων του οφειλέτη που παρέχει την εξασφάλιση από σύμβαση απασχόλησης ή παροχή υπηρεσιών,

6. την επιβολή εμπράγματου βάρους σε μέρος της σύνταξης, του επιδόματος αναπηρίας ή της αποζημίωσης λόγω απώλειας εισοδήματος,

7. την επιβολή εμπράγματου βάρους σε απαίτηση του οφειλέτη που παρέχει την εξασφάλιση από τραπεζικό λογαριασμό ή βιβλιάριο αποταμιεύσεων,

8. την επιβολή εμπράγματου βάρους σε απαίτηση απόδοσης ή παράδοσης κινητών ή απόδοσης ακινήτου,

9. την επιβολή εμπράγματου βάρους σε άλλα εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα,

10 την επιβολή εμπράγματου βάρους σε τίτλους μετοχών και άλλα χρεόγραφα και την παράδοσή τους προς φύλαξη,

11. την επιβολή εμπράγματου βάρους σε μετοχές για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί τίτλοι μετοχών και σε μερίδια και συμμετοχές σε εταιρείες,

12. την επιβολή εμπράγματου βάρους σε τίτλους που τηρούνται από θεματοφύλακα.

Εξασφάλιση με συντηρητική εκτέλεση: για την εξασφάλιση της εκτέλεσης μη χρηματικής απαίτησης που δεν μπορεί να εξασφαλιστεί με υπό αίρεση καταχώριση σε δημόσιο βιβλίο, το δικαστήριο μπορεί, βάσει απόφασης εκδοθείσας στο πλαίσιο αστικής διαδικασίας, να διατάξει συντηρητική εκτέλεση.

Εξασφάλιση με συντηρητικά μέτρα: το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τα παρακάτω συντηρητικά μέτρα:

1. την επιβολή εμπράγματου βάρους σε ακίνητο του οφειλέτη που παρέχει την εξασφάλιση ή σε δικαίωμά του επί ακινήτου,

2. την κατάθεση συμφωνίας των μερών για την επιβολή εμπράγματου βάρους σε ακίνητο που δεν έχει καταχωριστεί στο κτηματολόγιο ενώπιον του δικαστηρίου του κτηματολογίου,

3. την επιβολή εμπράγματου βάρους σε κινητή περιουσία του οφειλέτη που παρέχει την εξασφάλιση,

4. την επιβολή εμπράγματου βάρους σε χρηματική απαίτηση του οφειλέτη που παρέχει την εξασφάλιση,

5. την επιβολή εμπράγματου βάρους σε μέρος των εισοδημάτων του οφειλέτη που παρέχει την εξασφάλιση από σύμβαση απασχόλησης ή παροχή υπηρεσιών,

6. την επιβολή εμπράγματου βάρους σε μέρος της σύνταξης, του επιδόματος αναπηρίας ή της αποζημίωσης λόγω απώλειας εισοδήματος,

7. την επιβολή εμπράγματου βάρους σε απαίτηση του οφειλέτη που παρέχει την εξασφάλιση από τραπεζικό λογαριασμό ή βιβλιάριο αποταμιεύσεων,

8. την επιβολή εμπράγματου βάρους σε απαίτηση απόδοσης ή παράδοσης κινητών ή απόδοσης ακινήτου,

9. την επιβολή εμπράγματου βάρους σε άλλα εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα,

10. την επιβολή εμπράγματου βάρους σε τίτλους μετοχών και άλλα χρεόγραφα και την παράδοσή τους προς φύλαξη,

11. την επιβολή εμπράγματου βάρους σε μετοχές για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί τίτλοι μετοχών και σε μερίδια και συμμετοχές σε εταιρείες,

12. την επιβολή εμπράγματου βάρους σε τίτλους που τηρούνται από θεματοφύλακα,

13. την απαγόρευση σε τράπεζα να πληρώσει από τον λογαριασμό του οφειλέτη που παρέχει την εξασφάλιση ή τρίτου ποσό για το οποίο έχει διαταχθεί συντηρητικό μέτρο.

Ο δανειστής που λαμβάνει την εξασφάλιση αποκτά εμπράγματο βάρος στο περιουσιακό στοιχείο που αποτελεί το αντικείμενο της εξασφάλισης με την επιβολή του συντηρητικού. Όταν διατάζεται απαγόρευση καταβολής ποσού από τραπεζικές καταθέσεις του οφειλέτη, το εν λόγω ποσό δεν μπορεί να μεταφερθεί από τον λογαριασμό όσο διαρκεί η απαγόρευση, παρά μόνον για την πληρωμή της εξασφαλισμένης απαίτησης.

Προσωρινά μέτρα

- για την εξασφάλιση χρηματικής απαίτησης μπορεί να διαταχθεί οποιοδήποτε μέτρο που επιτυγχάνει τον εν λόγω σκοπό, και ιδίως τα παρακάτω:

1. να απαγορευθεί στον οφειλέτη που παρέχει την εξασφάλιση η διάθεση ή η επιβάρυνση κινητών περιουσιακών του στοιχείων, να διαταχθεί η κατάσχεση αυτών και να οριστεί μεσεγγυούχος ο εξασφαλισμένος δανειστής ή τρίτος για την ασφαλή τους φύλαξη

2. να κατασχεθούν και να κατατεθούν στο δικαστήριο ή σε συμβολαιογράφο μετρητά, χρεόγραφα και παρεμφερή περιουσιακά στοιχεία

3. να απαγορευθεί στον οφειλέτη που παρέχει την εξασφάλιση η διάθεση ή η επιβάρυνση ακινήτων του ή εμπράγματων δικαιωμάτων που έχουν καταχωριστεί υπέρ του επί ακινήτου, με σημείωση της απαγόρευσης στο κτηματολόγιο

4. να απαγορευθεί σε οφειλέτη του οφειλέτη που παρέχει την εξασφάλιση η εκούσια εκπλήρωση της υποχρέωσης που υπέχει έναντι αυτού και να απαγορευθεί στον οφειλέτη που παρέχει την εξασφάλιση να λάβει το προϊόν από την εκπλήρωση της εν λόγω υποχρέωσης ή να διαθέσει τις απαιτήσεις του

5. να διαταχθεί τράπεζα να αρνηθεί να καταβάλει, από τον λογαριασμό του οφειλέτη που παρέχει την εξασφάλιση, το ποσό για το οποίο έχει διαταχθεί το προσωρινό μέτρο στον οφειλέτη που παρέχει την εξασφάλιση ή σε τρίτο κατ' εντολή του οφειλέτη που παρέχει την εξασφάλιση.

- Για την εξασφάλιση μη χρηματικής απαίτησης μπορεί να διαταχθεί οποιοδήποτε μέτρο που επιτυγχάνει τον εν λόγω σκοπό, και ιδίως τα παρακάτω:

1. να απαγορευθεί η διάθεση ή η επιβάρυνση των κινητών τα οποία αφορά η απαίτηση, να διαταχθεί η κατάσχεση αυτών και να οριστεί μεσεγγυούχος ο εξασφαλισμένος δανειστής ή τρίτος για την ασφαλή τους φύλαξη

2. να απαγορευθεί η διάθεση ή η επιβάρυνση των μετοχών, μεριδίων ή συμμετοχών τα οποία αφορά η απαίτηση, με σημείωση της απαγόρευσης στο μητρώο μετοχών και, όταν απαιτείται, στο μητρώο του δικαστηρίου να απαγορευθεί η χρήση ή η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις εν λόγω μετοχές, μερίδια ή συμμετοχές να ανατεθεί η διαχείριση των μετοχών, μεριδίων ή συμμετοχών σε τρίτο να συγκροτηθεί προσωρινό διαχειριστικό συμβούλιο σε εταιρεία

3. να απαγορευθεί η διάθεση ή η επιβάρυνση των άλλων δικαιωμάτων τα οποία αφορά η απαίτηση και να ανατεθεί η διαχείριση των εν λόγω δικαιωμάτων σε τρίτο

4. να απαγορευθεί η διάθεση ή η επιβάρυνση του ακινήτου το οποίο αφορά η απαίτηση ή εμπράγματων δικαιωμάτων που έχουν καταχωριστεί επί του ακινήτου το οποίο αφορά η απαίτηση, με σημείωση της απαγόρευσης στο κτηματολόγιο να κατασχεθεί το ακίνητο και να οριστεί μεσεγγυούχος ο εξασφαλισμένος δανειστής ή τρίτος για την ασφαλή του φύλαξη

5. να απαγορευθεί σε οφειλέτη του οφειλέτη που παρέχει την εξασφάλιση η απόδοση του πράγματος, η μεταβίβαση του δικαιώματος ή η ανάληψη οποιασδήποτε μη χρηματικής υποχρέωσης την οποία αφορά η απαίτηση έναντι του οφειλέτη που παρέχει την εξασφάλιση

6. να απαγορευθεί στον οφειλέτη που παρέχει την εξασφάλιση κάθε πράξη που θα μπορούσε να προκαλέσει ζημία στον εξασφαλισμένο δανειστή και να απαγορευθεί κάθε τροποποίηση των πραγμάτων τα οποία αφορά η απαίτηση

7. να διαταχθεί ο οφειλέτης που παρέχει την εξασφάλιση να προβεί σε συγκεκριμένες πράξεις που απαιτούνται για τη διατήρηση των κινητών ή ακινήτων ή για τη διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης των πραγμάτων

8. να εξουσιοδοτηθεί ο εξασφαλισμένος δανειστής να παρακρατήσει τα πράγματα του οφειλέτη που παρέχει την εξασφάλιση τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του και τα οποία αφορά η απαίτηση μέχρι το πέρας της αντιδικίας

9. να εξουσιοδοτηθεί ο εξασφαλισμένος δανειστής να προβεί σε συγκεκριμένες πράξεις ή να αποκτήσει συγκεκριμένα πράγματα, μόνος ή διά πληρεξουσίου, ιδίως προς τον σκοπό της επαναφοράς των πραγμάτων στην πρότερη κατάσταση

10. να επιστρέψει προσωρινά ο εργαζόμενος στην εργασία του να καταβληθεί αποζημίωση στο πλαίσιο εργατικής διαφοράς, αν είναι αναγκαία για τη διαβίωσή και τη διαβίωση των προσώπων που υποχρεούται να διατρέφει σύμφωνα με τον νόμο.

3.3 Ποια η ισχύς αυτών των μέτρων;

Η δικαστική και η συμβολαιογραφική εξασφάλιση με τη σύσταση εμπράγματου βάρους ή με τη μεταβίβαση της κυριότητας πραγμάτων ή τη μεταβίβαση δικαιωμάτων ισχύουν, κατά κανόνα, έως την οριστική περάτωση της διαδικασίας.

Η απόφαση που διατάζει το συντηρητικό μέτρο πρέπει να μνημονεύει το ύψος της εξασφαλιζόμενης απαίτησης, περιλαμβανομένων των τόκων και των εξόδων, το μέτρο που χρησιμοποιείται για την εξασφάλιση της απαίτησης και τον χρόνο για τον οποίο διατάζεται. Το διάστημα για το οποίο διατάζεται συντηρητικό μέτρο δεν μπορεί να υπερβεί τις 15 ημέρες μετά την ημέρα εκπλήρωσης των προϋποθέσεων εκτέλεσης. Εάν παρέλθει το εν λόγω διάστημα προτού καταστεί εκτελεστή η απόφαση βάσει της οποίας διατάχθηκε το συντηρητικό μέτρο, το δικαστήριο, κατόπιν αίτησης του δανειστή που ζητά την εξασφάλιση η οποία υποβάλλεται στο δικαστήριο πριν από την παρέλευση της περιόδου για την οποία διατάχθηκε το συντηρητικό μέτρο, παρατείνει το εν λόγω διάστημα, υπό τον όρο ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι περιστάσεις υπό τις οποίες διατάχθηκε το μέτρο.

Η απόφαση με την οποία διατάζεται προσωρινό μέτρο επίσης προσδιορίζει τη διάρκεια του εν λόγω μέτρου και, αν το μέτρο διαταχθεί πριν από την άσκηση αγωγής ή την κίνηση άλλης διαδικασίας, τάσσει επίσης την προθεσμία εντός της οποίας ο δανειστής που ζητά την εξασφάλιση οφείλει να ασκήσει αγωγή ή να υποβάλει αίτηση κίνησης της διαδικασίας, προκειμένου να δικαιολογηθεί το μέτρο. Το δικαστήριο, κατόπιν αίτησης του δανειστή που ζητά την εξασφάλιση, παρατείνει τη διάρκεια ισχύος του προσωρινού μέτρου, υπό τον όρο ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι περιστάσεις υπό τις οποίες διατάχθηκε το μέτρο.

4 Υπάρχει δυνατότητα προσφυγής κατά ενός τέτοιου μέτρου;

Κατά της πρωτοβάθμιας απόφασης μπορεί να ασκηθεί έφεση μέσα σε οκτώ ημέρες από την ημερομηνία επίδοσής της, εκτός αν άλλως ορίζεται από τον OZ. Κατά κανόνα, η έφεση δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Επί της έφεσης αποφασίζει το εφετείο.

Η έφεση κατά απόφασης που έχει εκδοθεί επί αίτησης λήψης προσωρινού μέτρου δεν κοινοποιείται στον αντίδικο για αντίκρουση και το εφετείο εκδίδει την απόφασή του επί της έφεσης εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή της.

Δεν υπάρχει ένδικο βοήθημα για την προσβολή συμβολαιογραφικού εγγράφου ή επικυρωμένου ιδιωτικού εγγράφου, ωστόσο, ο οφειλέτης μπορεί να προβάλει τις αντιρρήσεις του κατά της συμβολαιογραφικής εξασφάλισης σε ειδική δίκη στην οποία προσβάλλει τις συμφωνίες. Οι τρίτοι μπορούν να προβάλουν τις αντιρρήσεις τους κατά της συμβολαιογραφικής εξασφάλισης σε διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου, σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τις ανακοπές κατά δικαστικής εξασφάλισης.

Αναίρεση στο πλαίσιο διαδικασίας εξασφάλισης επιτρέπεται μόνο αν η απόφαση που εκδόθηκε στον δεύτερο βαθμό εξαρτάται από την επίλυση ουσιαστικού ή δικονομικού ζητήματος που είναι σημαντικό για τη διασφάλιση της ομοιόμορφης εφαρμογής του νόμου και την ισότητα όλων στην εφαρμογή του, σύμφωνα με τους κανόνες της πολιτικής δικονομίας. Δεν επιτρέπεται η επανεκδίκαση, ενώ η επαναφορά των πραγμάτων στην πρότερη κατάσταση επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση απώλειας της προθεσμίας για άσκηση έφεσης ή ανακοπής.

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/02/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.