Διασφάλιση περιουσιακών στοιχείων κατά τη διάρκεια αγωγής σε χώρα της ΕΕ

Τσεχία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ποια είναι τα διάφορα μέτρα;

Προσωρινά μέτρα

Τα προσωρινά μέτρα χρησιμοποιούνται για να ρυθμίζονται οι σχέσεις των διαδίκων προσωρινά ή όταν υπάρχει κίνδυνος να υπονομευτεί η εκτέλεση δικαστικής απόφασης.

Σε γενικές γραμμές, τα προσωρινά μέτρα που εκδίδονται πριν από την έναρξη της διαδικασίας που αφορά την ουσία της υπόθεσης διέπονται από το άρθρο 74 και επόμενα του κώδικα πολιτικής δικονομίας (νόμος 99/1963, όπως έχει τροποποιηθεί), ενώ τα προσωρινά μέτρα που εκδίδονται μετά την έναρξη της εν λόγω διαδικασίας διέπονται από το άρθρο 102 του κώδικα. Από τον νόμο περί ειδικών δικαστικών διαδικασιών (νόμος 292/2013) διέπονται ειδικά προσωρινά μέτρα για ορισμένες ειδικές καταστάσεις, και συγκεκριμένα τα προσωρινά μέτρα που ρυθμίζουν την κατάσταση ανηλίκου ο οποίος δεν έχει λάβει τη δέουσα μέριμνα (άρθρο 452 και επόμενα) και τα προσωρινά μέτρα που παρέχουν προστασία κατά της ενδοοικογενειακής βίας (άρθρο 400 και επόμενα). Το άρθρο 12 του νόμου 292/2013 ορίζει επίσης ορισμένους ειδικούς κανόνες που συμπληρώνουν τις γενικές ρυθμίσεις που ισχύουν για τα προσωρινά μέτρα, οι οποίοι καλύπτουν τα είδη διαδικασιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω νόμου.

Συντηρητική απόδειξη:

Συντηρητική απόδειξη διατάσσεται όταν θεωρείται ότι η αποδεικτική διαδικασία στο μέλλον θα είναι αδύνατη ή θα συναντήσει σοβαρά εμπόδια (π.χ. πλημμελής εκπλήρωση συμφωνίας αγοράς, το αντικείμενο της οποίας περιλαμβάνει αναλώσιμα αγαθά, ή εξέταση μάρτυρα που είναι σοβαρά άρρωστος και σε κατάσταση όπου απειλείται η ζωή του).

2 Υπό ποιες προϋποθέσεις διατάσσονται αυτά τα μέτρα;

2.1 Η διαδικασία

Προσωρινά μέτρα:

 • Το άρθρο 74 παράγραφος 3 του κώδικα πολιτικής δικονομίας (νόμος 99/1963, όπως έχει τροποποιηθεί) προβλέπει ότι οι διαδικασίες για τη λήψη προσωρινού μέτρου κινούνται κατόπιν αίτησης.
 • Ωστόσο, το άρθρο 12 του νόμου 292/2013 ορίζει ότι ένα προσωρινό μέτρο μπορεί να διαταχθεί από δικαστήριο αυτεπάγγελτα, αν επιτρέπεται επίσης στο δικαστήριο να κινήσει την εν λόγω διαδικασία αυτεπάγγελτα (π.χ. διαδικασίες επιμέλειας ανήλικου, διαδικασίες στέρησης της δικαιοπρακτικής ικανότητας, διαδικασίες κηδεμονίας και διαδικασίες που αφορούν εξαφάνιση ή θάνατο). Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, το δικαστήριο διατάσσει προσωρινό μέτρο αυτεπάγγελτα.
 • Το δικαστήριο που είναι αρμόδιο να εκδώσει προσωρινό μέτρο είναι το δικαστήριο που έχει την αρμοδιότητα να εξετάσει την ουσία, ενώ εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα προβλέπονται στα άρθρα 400 και 452 του νόμου 292/2013.

Συντηρητική απόδειξη μπορεί να διαταχθεί:

 • πριν από την έναρξη της διαδικασίας που αφορά την ουσία της υπόθεσης, κατόπιν αιτήματος. Αρμόδιο είναι το δικαστήριο που έχει αρμοδιότητα να εξετάσει την ουσία ή το δικαστήριο στην περιοχή του οποίου βρίσκονται τα αποδεικτικά στοιχεία που κινδυνεύουν.
 • κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ακόμη και χωρίς αίτηση.

Οι διάδικοι θα πρέπει να είναι παρόντες κατά τη συντηρητική απόδειξη, εκτός αν τυχόν καθυστέρηση θα συνεπαγόταν κίνδυνο εν προκειμένω.

Συντηρητική απόδειξη μπορεί επίσης να γίνει μέσω συμβολαιογραφικής πράξης (notářský zápis) ή πράξης οργάνου επιβολής του νόμου (exekutorský zápis), αν αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται ενώπιον συμβολαιογράφου ή οργάνου επιβολής του νόμου ή αν συμβολαιογράφος ή όργανο επιβολής του νόμου κατέθεσε για την κατάσταση.

2.2 Οι κύριες προϋποθέσεις

Προσωρινό μέτρο μπορεί να διαταχθεί:

 • αν χρειάζεται να θεσπιστούν προσωρινές ρυθμίσεις που να διέπουν τις σχέσεις των διαδίκων
 • αν υπάρχουν ανησυχίες ότι κινδυνεύει η εκτέλεση δικαστικής απόφασης
 • με σκοπό να ρυθμιστούν οι σχέσεις σε προσωρινή βάση.

Η αξιολόγηση του κατά πόσο υπάρχει ανάγκη για προσωρινά μέτρα που να διέπουν τις σχέσεις των διαδίκων εξαρτάται από τις περιστάσεις της εκάστοτε υπόθεσης. Προσωρινό μέτρο διατάσσεται μόνο εφόσον υπάρχει αποδεικτέα ανάγκη για προσωρινή ρύθμιση που να διέπει τις έννομες σχέσεις των διαδίκων. Όσον αφορά άλλες περιστάσεις που σχετίζονται με τη διαταγή των εν λόγω προσωρινών μέτρων, αρκεί να αποδειχτούν τουλάχιστον τα γεγονότα που είναι κρίσιμα για την επιβολή της υποχρέωσης που προβλέπεται από τα προσωρινά μέτρα.

 • Υπονόμευση της εκτέλεσης δικαστικής απόφασης

Αν πρέπει να διαταχθεί προσωρινό μέτρο επειδή η εκτέλεση δικαστικής απόφασης μπορεί να διακυβευτεί, ο δικαιούχος διάδικος πρέπει να έχει απόφαση ή άλλη πράξη που να επιτρέπει την εκτέλεση της δικαστικής απόφασης. Προσωρινό μέτρο μπορεί να διαταχθεί μόνο μέχρι να καταστεί η απόφαση εκτελεστή ή αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι για τους οποίους ο δικαιούχος διάδικος ήταν (προσωρινά) ανίκανος να εφαρμόσει – εκτελώντας την απόφαση – την υποχρέωση που έχει επιβληθεί. Ταυτόχρονα, γεγονότα που δικαιολογούν την ανησυχία ότι η εκτέλεση της απόφασης πρόκειται να υπονομευθεί (κυρίως λόγω της συμπεριφοράς του οφειλέτη) πρέπει να τεκμηριώνονται.

Η αίτηση για προσωρινό μέτρο πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 42 παράγραφος 4 και το άρθρο 75 του κώδικα πολιτικής δικονομίας (νόμος 99/1963), μεταξύ άλλων:

 • πληροφορίες που υποδεικνύουν το δικαστήριο στο οποίο απευθύνεται η αίτηση
 • το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση και την υπόθεση που αφορά, δηλ. απαρίθμηση των πραγματικών περιστατικών που δικαιολογούν το αίτημα για λήψη προσωρινού μέτρου
 • τον σκοπό που επιδιώκει η αίτηση, δηλ. ποιο προσωρινό μέτρο αιτείται ο αιτών
 • την ημερομηνία κατά την οποία συντάχθηκε η αίτηση, και την υπογραφή του αιτούντος ή του αντιπροσώπου του αιτούντος
 • περιγραφή της ανάγκης για προσωρινές ρυθμίσεις που να διέπουν τις σχέσεις των διαδίκων ή της ανησυχίας ότι η εκτέλεση της δικαστικής απόφασης διακυβεύεται.

Τυχόν πράξεις στις οποίες αναφέρεται ο αιτών πρέπει να επισυνάπτονται στην αίτηση.

Έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ο αιτών απαιτείται να καταθέσει 10 000 CZK με δική του πρωτοβουλία, δηλ. όχι κατ’ απαίτηση του δικαστηρίου. Για υποθέσεις που αφορούν σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων οι οποίες προκύπτουν από επιχειρηματικές δραστηριότητες, η κατάθεση ανέρχεται σε 50 000 CZK. Οι αιτήσεις απαλλάσσονται από την απαίτηση κατάθεσης, αν αφορούν ζητήματα κοινωνικής πρόνοιας (π.χ. διατροφή, απασχόληση ή αποζημίωση για προσωπική βλάβη). Η αίτηση απορρίπτεται αν δεν πληρούται η απαίτηση της κατάθεσης.

Η κατάθεση λειτουργεί ως ασφάλεια σε περίπτωση αξίωσης για αποκατάσταση ζημίας ή άλλης απώλειας που ενδέχεται να υποστούν οι διάδικοι ή τρίτοι (δηλ. πρόσωπα που δεν συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης προσωρινού μέτρου), αν διαταχθεί προσωρινό μέτρο.

Το άρθρο 12 παράγραφος 3 του νόμου 292/2013 προβλέπει εξαίρεση από την υποχρέωση της κατάθεσης που προβλέπει ο εν λόγω νόμος.

Συντηρητική απόδειξη:

Πριν από την έναρξη της διαδικασίας που αφορά την ουσία της υπόθεσης, είναι δυνατή η διεξαγωγή συντηρητικής απόδειξης (αν έχει γίνει σχετική πρόταση) αν υπάρχουν ανησυχίες ότι η διεξαγωγή αποδείξεων μέσω των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων θα είναι αδύνατη στο μέλλον ή θα συναντήσει σοβαρά εμπόδια. Δεν διεξάγεται συντηρητική απόδειξη, αν είναι σαφές ότι τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία δεν επηρεάζουν τη διαδικασία. Το δικαστήριο αρνείται να αποδεχτεί αίτηση διεξαγωγής συντηρητικής απόδειξης, αν υποπτεύεται ότι ο αιτών, αντί να επιδιώκει την προστασία των αποδεικτικών στοιχείων, έχει στην πραγματικότητα υποβάλει την αίτηση με απώτερο στόχο να επιτύχει άλλον σκοπό (δηλ. να λάβει πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες τρίτου, οι οποίες δεν είναι αλλιώς προσβάσιμες).

Εκτός από τα γενικά στοιχεία, η αίτηση διεξαγωγής συντηρητικής απόδειξης πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή των πραγματικών περιστατικών που πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο της συντηρητικής απόδειξης. Πρέπει επίσης να προσδιορίζεται σαφώς το αποδεικτικό μέσο που θα αποτελέσει αντικείμενο της συντηρητικής απόδειξης.

3 Αντικείμενο και φύση αυτών των μέτρων

3.1 Ποια περιουσιακά στοιχεία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αυτών των μέτρων;

Προσωρινά μέτρα:

Το άρθρο 76 του κώδικα πολιτικής δικονομίας προβλέπει ότι με προσωρινό μέτρο μπορεί να διατάσσεται αντίδικος, π.χ., να καταβάλει διατροφή, να καταθέσει χρηματικό ποσό στο δικαστήριο, να θέσει αντικείμενο υπό τη φύλαξη του δικαστηρίου, να μη διαθέσει ορισμένα αντικείμενα ή δικαιώματα, να πράξει κάτι, να μην πράξει κάτι ή να επιτρέψει να συμβεί κάτι. Τα μέτρα μπορούν να αφορούν οποιοδήποτε αντικείμενο βρίσκεται υπό την κατοχή του εν λόγω διαδίκου.

Δυνάμει προσωρινού μέτρου, ένα δικαστήριο μπορεί να επιβάλει υποχρέωση σε πρόσωπο πέραν των διαδίκων, που συμμετέχει στη διαδικασία, όταν αυτό μπορεί δικαιολογημένα να απαιτηθεί (π.χ. αν κάποιος αγοράζει περιουσιακό στοιχείο με πλήρη γνώση ότι το αγοράζει από κύριο που δεν έχει τηρήσει δεόντως τις υποχρεώσεις πληρωμής προς τους πιστωτές του).

Ειδικά προσωρινά μέτρα δυνάμει του νόμου 292/2013:

Το ειδικό προσωρινό μέτρο που διέπει την κατάσταση παιδιού δυνάμει του άρθρου 452 και επόμενα εφαρμόζεται αν ανήλικος δεν έχει λάβει τη δέουσα φροντίδα, ασχέτως με το κατά πόσο κάποιος έχει ή όχι το δικαίωμα να παρέχει φροντίδα στο παιδί, ή αν η ζωή, η φυσιολογική εξέλιξη ή άλλα σημαντικά συμφέροντα του παιδιού απειλούνται σοβαρά ή έχουν υπονομευτεί. Το προσωρινό μέτρο του δικαστηρίου ρυθμίζει την κατάσταση του παιδιού αυστηρά για τον χρόνο που είναι αναγκαίος, με την τοποθέτηση του παιδιού σε κατάλληλο περιβάλλον, όπως προβλέπεται στη δικαστική απόφαση.

Στον καθού μπορεί να επιβληθεί ειδικό προσωρινό μέτρο δυνάμει του άρθρου 400 και επόμενα, με το οποίο του ζητείται να εγκαταλείψει την οικογενειακή στέγη και το άμεσο περιβάλλον αυτής, να παραμείνει μακριά και να μην εισέρχεται στην οικογενειακή στέγη, να μην έρχεται σε επαφή με τον αιτούντα ή να μην παρακολουθεί επίμονα και παρενοχλεί τον αιτούντα κατά οποιοδήποτε τρόπο. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή των πραγματικών περιστατικών που δείχνουν ότι η συνύπαρξη του αιτούντος και του καθού στο σπίτι ή το διαμέρισμα που συνιστά την οικογενειακή στέγη τους είναι ανυπόφορη για τον αιτούντα, λόγω σωματικής ή ψυχολογικής βίας που ασκείται κατά του αιτούντος ή άλλων ατόμων που κατοικούν στην οικογενειακή στέγη, ή περιγραφή των πραγματικών περιστατικών που αποδεικνύουν την επίμονη παρακολούθηση ή παρενόχληση του αιτούντος.

Συντηρητική απόδειξη:

Η αίτηση θα πρέπει να εξηγεί επίσης για ποιους λόγους ζητεί ο αιτών τη συντηρητική απόδειξη. Όλα τα μέσα με τα οποία επαληθεύεται το καθεστώς ορισμένης υπόθεσης, ιδίως η εξέταση μαρτύρων, η γνωμοδότηση πραγματογνώμονα, οι εκθέσεις και παρατηρήσεις αρχών και νομικών προσώπων κ.λπ., μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία.

Ένα ειδικό μέσο συντηρητικής απόδειξης αφορά τη συντηρητική απόδειξη σε υπόθεση που σχετίζεται με δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας [άρθρο 78β του κώδικα πολιτικής δικονομίας (νόμος 99/1963)]. Πρόσωπο που υπήρξε μάρτυρας παραβίασης δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας έχει ενεργητική νομιμοποίηση. Το αρμόδιο δικαστήριο είναι το περιφερειακό δικαστήριο στη δικαιοδοσία του οποίου βρίσκεται το αντικείμενο που αποτελεί αντικείμενο της συντηρητικής απόδειξης. Τα ακόλουθα δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο συντηρητικής απόδειξης: τα επίμαχα αγαθά υλικά και εργαλεία έγγραφα που σχετίζονται με τα επίμαχα αγαθά.

3.2 Ποια τα αποτελέσματα αυτών των μέτρων;

Προσωρινά μέτρα:

Ένα προσωρινό μέτρο συνιστά προσωρινή ρύθμιση που αποσκοπεί στην προστασία του αιτούντος. Εκδίδεται για την προστασία δικαιώματος του αιτούντος το οποίο έχει παραβιαστεί ή κινδυνεύει να παραβιαστεί. Όταν εκδίδεται προσωρινό μέτρο, αυτό δεν επηρεάζει τα δικαιώματα του αιτούντος που δεν έχουν κριθεί ακόμα. Ούτε αποτελεί μέσο διευθέτησης προδικαστικού ζητήματος. Ομοίως, απλώς και μόνο το γεγονός της έκδοσης προσωρινού μέτρου δεν πρέπει να επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων του δικαστηρίου για την ουσία της υπόθεσης. Ακόμη και μετά την έκδοση προσωρινού μέτρου, οι οφειλέτες μπορεί να συνεχίσουν να διαθέτουν στοιχεία της περιουσία τους, ωστόσο οφείλουν να ενεργούν σύμφωνα με το εκδοθέν μέτρο.

Όποιος εμποδίζει κατάφωρα τη διαδικασία, ιδίως με τη μη εμφάνισή του —χωρίς εύλογη αιτία— ενώπιον του δικαστηρίου ή με την παραβίαση δικαστικής απόφασης, ενδέχεται να διαταχθεί από το δικαστήριο να καταβάλει πρόστιμο ύψους έως 50 000 CZK. Δικαστήριο μπορεί να εκτελέσει το ίδιο απόφαση προσωρινού μέτρου, αν ο διάδικος δεν συμμορφώνεται εκουσίως με την εν λόγω απόφαση. Η ποινή για παρεμπόδιση εκτέλεσης επίσημης απόφασης ή έξωσης (από την οικογενειακή στέγη) καθορίζεται επίσης στο άρθρο 337 παράγραφος 2 του νόμου 40/2009 του ποινικού κώδικα, ο οποίος προβλέπει το πλημμέλημα της παρεμπόδισης εκτέλεσης επίσημης απόφασης ή έξωσης.

3.3 Ποια η ισχύς αυτών των μέτρων;

Προσωρινά μέτρα:

 • Προσωρινό μέτρο ορισμένου χρόνου

Σε διαταγή έκδοσης προσωρινού μέτρου, το δικαστήριο μπορεί να ορίσει ότι το μέτρο θα είναι περιορισμένο χρονικά, ακόμα και αν αυτό δεν το έχει ζητήσει ο ενάγων (αιτών).

 • Επιβολή υποχρέωσης άσκησης αγωγής ή υποβολής άλλης αίτησης για την έναρξη διαδικασίας

Δικαστήριο που διατάσσει προσωρινό μέτρο απαιτεί επίσης από τον αιτούντα (ενάγοντα) να υποβάλει αίτηση προς το δικαστήριο για την έναρξη διαδικασίας (άσκηση αγωγής) για την ουσία εντός συγκεκριμένης χρονικής προθεσμίας, η οποία ορίζεται ταυτόχρονα με την έκδοση του μέτρου.

Το προσωρινό μέτρο παραμένει σε ισχύ μέχρι να παρέλθει η ισχύς του ή να αρθεί από το δικαστήριο.

Το προσωρινό μέτρο παύει να ισχύει, αν ο αιτών δεν ζητήσει την κίνηση διαδικασίας εντός της προθεσμίας που έχει οριστεί από το δικαστήριο αν η αίτηση επί της ουσίας της υπόθεσης δεν γίνει δεκτή αν η αίτηση επί της ουσίας της υπόθεσης γίνει δεκτή και έχουν παρέλθει περισσότερες από 15 ημέρες από την ημερομηνία που η απόφαση για την υπόθεση κατέστη εκτελεστή ή αν η διάρκεια ισχύος που έχει καθοριστεί για το προσωρινό μέτρο έχει εκπνεύσει.

Το δικαστήριο αίρει το προσωρινό μέτρο, αν οι λόγοι για τους οποίους είχε διαταχθεί έπαψαν να υφίστανται.

Προσωρινό μέτρο που διατάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 400 και επόμενα του νόμου 292/2013 διαρκεί έναν μήνα από την ημερομηνία που καθίσταται εκτελεστό (άρθρο 408) και η διάρκειά του μπορεί να παραταθεί, ανάλογα με την έναρξη διαδικασίας επί της ουσίας της υπόθεσης.

Προσωρινό μέτρο που διατάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 452 και επόμενα του νόμου 292/2013 διαρκεί έναν μήνα από την ημερομηνία που καθίσταται εκτελεστό (άρθρο 459) και η διάρκειά του μπορεί να παραταθεί.

Συντηρητική απόδειξη:

Η συντηρητική απόδειξη διεξάγεται εντός της προθεσμίας που ορίζεται από το δικαστήριο ή το νωρίτερο δυνατό. Οι διάδικοι μπορούν να παρίστανται κατά τη διεξαγωγή της συντηρητικής απόδειξης, αλλά δεν έχουν τέτοιο δικαίωμα αν τυχόν καθυστέρηση ενέχει κίνδυνο. Μετά την έναρξη της διαδικασίας επί της ουσίας της υπόθεσης, οι διάδικοι δικαιούνται να απαντήσουν στα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίζονται και σε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που καταχωρίζονται. Επιπλέον, οι διάδικοι μπορεί να εξεταστούν.

4 Υπάρχει δυνατότητα προσφυγής κατά ενός τέτοιου μέτρου;

Προσωρινά μέτρα:

Οι αποφάσεις για προσωρινά μέτρα έχουν τη μορφή δικαστικών αποφάσεων. Απόφαση που επιβάλλει προσωρινό μέτρο καθίσταται εκτελεστή τη στιγμή της δημοσίευσής της. Αν δεν δημοσιευτεί, καθίσταται εκτελεστή τη στιγμή της επίδοσής της στο υπόχρεο μέρος. Γραπτό αντίγραφο του προσωρινού μέτρου επιδίδεται στους διαδίκους και σε τρίτο μέρος (όταν το εν λόγω τρίτο μέρος υπέχει υποχρέωση) και, αν το μέτρο αφορά την υποχρέωση μη διάθεσης ακίνητης περιουσίας, αντίγραφο επιδίδεται επίσης στο αρμόδιο κτηματολόγιο. Απόφαση με την οποία διατάσσεται προσωρινό μέτρο καθίσταται εκτελεστή τη στιγμή της δημοσίευσης ή της επίδοσης (άρθρο 76δ του κώδικα πολιτικής δικονομίας), και συνιστά βάση για την εκτέλεση δικαστικής απόφασης.

Οι εφέσεις κατά αποφάσεων έκδοσης προσωρινών μέτρων είναι παραδεκτές. Οι εφέσεις ασκούνται στο δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη δικαστική απόφαση, αλλά εξετάζονται από δευτεροβάθμια δικαστήρια, δηλ. από περιφερειακά ή ανώτερα δικαστήρια. Οι εφέσεις ασκούνται εντός 15 ημερών από τη λήψη γραπτού αντιγράφου της δικαστικής απόφασης.

Αν παραδεκτή έφεση ασκηθεί εμπρόθεσμα από μέρος που έχει δικαίωμα προς τούτο, η απόφαση δεν καθίσταται τελεσίδικη μέχρι το εφετείο να εκδώσει τελική απόφαση για την έφεση. Ωστόσο, μια απόφαση έκδοσης προσωρινού μέτρου καθίσταται εκτελεστή (δηλ. ακολουθείται διαδικασία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εν λόγω απόφαση) τη στιγμή της εκπνοής της προθεσμίας εκτέλεσης, η οποία αρχίζει την ημερομηνία της επίδοσης εναλλακτικά καθίσταται εκτελεστή τη στιγμή της επίδοσης, αν δεν επιβάλλεται μ’ αυτήν υποχρέωση εκτέλεσης. Το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει ότι απόφαση για προσωρινό μέτρο καθίσταται εκτελεστή μόνο αφού καταστεί τελεσίδικη η δικαστική απόφαση, εκτός αν κάτι τέτοιο αποκλείεται από τη φύση του προσωρινού μέτρου ή αντιβαίνει στον σκοπό του.

Τα άρθρα 409 και 463 του νόμου 292/20013 περιέχουν διατάξεις περί εφέσεων κατά των ειδικών προσωρινών μέτρων δυνάμει του εν λόγω νόμου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/11/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.