Διασφάλιση περιουσιακών στοιχείων κατά τη διάρκεια αγωγής σε χώρα της ΕΕ

Ενδέχεται να θέλετε να ληφθούν ταχέως μέτρα σε ένα κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο εκκρεμεί η κύρια υπόθεσή σας χωρίς να περιμένετε την έκδοση οριστικής απόφασης.

Ενδεχομένως έχετε ασκήσει αγωγή, αλλά σας έχει αποθαρρύνει η βραδύτητα της διαδικασίας. Φοβάστε ότι ο οφειλέτης σας θα επωφεληθεί από τη βραδύτητα των διαδικασιών και από τα πολυάριθμα ένδικα βοηθήματα για να αποφύγει την ικανοποίηση των δανειστών του πριν από την έκδοση της οριστικής απόφασης. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να φροντίσει να καταστεί αφερέγγυος ή να μεταβιβάσει τα περιουσιακά του στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή, έχετε συμφέρον να ζητήσετε από το δικαστήριο τη λήψη προσωρινών μέτρων.

Με την Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού (ΕΔΔΛ), τα δικαστήρια μιας χώρας της ΕΕ μπορούν να δεσμεύουν κεφάλαια στον τραπεζικό λογαριασμό οφειλέτη σε άλλη χώρα της ΕΕ. Η διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε διασυνοριακές υποθέσεις, γεγονός που σημαίνει ότι το δικαστήριο που διεξάγει τη διαδικασία ή η κατοικία του πιστωτή πρέπει να βρίσκεται σε διαφορετικό κράτος μέλος από εκείνο στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός του οφειλέτη.

Το δικαστήριο θα διατάξει, εφόσον συντρέχει λόγος, προσωρινά ή ασφαλιστικά μέτρα επί των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. Αποτέλεσμα όλων αυτών των μέτρων είναι να προκαταλάβουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα την οριστική απόφαση επί της ουσίας, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η μετέπειτα εκτέλεσή της.

Ωστόσο, αρκετά σημαντικές διαφορές διαπιστώνονται όσον αφορά τις προϋποθέσεις λήψης των εν λόγω μέτρων στα κράτη μέλη.

Επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/08/2022

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.