Διασφάλιση περιουσιακών στοιχείων κατά τη διάρκεια αγωγής σε χώρα της ΕΕ

Μάλτα
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ποια είναι τα διάφορα μέτρα;

Τα διάφορα είδη ασφαλιστικών μέτρων είναι τα ακόλουθα:

 • ένταλμα περιγραφής της κατάστασης
 • ένταλμα κατάσχεσης
 • ένταλμα κατάσχεσης συνεχιζόμενων εμπορικών δραστηριοτήτων
 • ένταλμα κατάσχεσης εις χείρας τρίτου
 • ένταλμα παρακώλυσης απόπλου
 • ένταλμα κατάσχεσης θαλάσσιου σκάφους
 • ένταλμα κατάσχεσης αεροσκάφους
 • ένταλμα απαγορευτικού ασφαλιστικού μέτρου.

2 Υπό ποιες προϋποθέσεις διατάσσονται αυτά τα μέτρα;

Τα μέτρα διέπονται από τα άρθρα 829 και επόμενα του κεφαλαίου 12 της Νομοθεσίας της Μάλτας. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εφαρμόζονται διατάξεις ειδικών νόμων.

2.1 Η διαδικασία

Η αίτηση έκδοσης ενός από τα προαναφερθέντα μέτρα πρέπει να υποβάλλεται μέσω ένορκης αίτησης, η οποία συντάσσεται από τον αιτούντα και πρέπει να περιέχει το ιστορικό και το είδος της οφειλής ή της απαίτησης που επιδιώκεται να εξασφαλιστεί: στην περίπτωση που το δικαίωμα που επιδιώκεται να εξασφαλιστεί αφορά οφειλή ή αίτημα το οποίο μπορεί να ικανοποιηθεί με την πληρωμή ενός χρηματικού ποσού, το ποσό πρέπει να προσδιορίζεται στην αίτηση.

2.2 Οι κύριες προϋποθέσεις

Τα εν λόγω εντάλματα εκδίδονται από το δικαστήριο. Το ένταλμα περιγραφής της κατάστασης ή παρακώλυσης απόπλου βάσει επαγωγής όρκου εκ μέρους του εναγομένου δεν μπορεί να εκδοθεί από το κατώτερο δικαστήριο της Μάλτας ή το κατώτερο τμήμα του κατώτερου δικαστηρίου του Γκόζο. Επιπλέον, δεν είναι δυνατή η έκδοση ενταλμάτων κατάσχεσης ή ενταλμάτων κατάσχεσης εις χείρας τρίτου εις βάρος της κυβέρνησης για την εξασφάλιση δικαιωμάτων ή απαιτήσεων. Δεν είναι δυνατή η έκδοση ενταλμάτων κατάσχεσης ή ενταλμάτων κατάσχεσης εις χείρας τρίτου για την εξασφάλιση δικαιωμάτων ή απαιτήσεων κατά μελών των ένοπλων δυνάμεων ή σκάφους που είναι εξ ολοκλήρου ναυλωμένο στην υπηρεσία της κυβέρνησης της Μάλτας, εάν το εν λόγω πρόσωπο βρίσκεται στη Μάλτα ως μέλος των ενόπλων δυνάμεων ή ως μέλος του πληρώματος στο εν λόγω σκάφος. Δεν είναι δυνατή η έκδοση εντάλματος παρακώλυσης απόπλου για την εξασφάλιση τυχόν δικαιώματος ή απαίτησης κατά πλοιάρχου, ναυτικού ή άλλου προσώπου που απασχολείται νόμιμα σε πλοίο, εάν το πλοίο στο πλήρωμα του οποίου ανήκει έχει λάβει άδεια απόπλου, καθώς και κατά μηχανικού οποιουδήποτε βαθμού που απασχολείται σε ατμόπλοιο.

Αναφορά πρέπει να γίνεται πάντοτε στο άρθρο 829 και επόμενα του κεφαλαίου 12 της Νομοθεσίας της Μάλτας. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εφαρμόζονται διατάξεις ειδικών νόμων.

3 Αντικείμενο και φύση αυτών των μέτρων

3.1 Ποια περιουσιακά στοιχεία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αυτών των μέτρων;

Τα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο των εν λόγω μέτρων είναι είτε κινητά είτε ακίνητα περιουσιακά στοιχεία. Ένταλμα κατάσχεσης μπορεί επίσης να εκδίδεται εις βάρος εμπορικής συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Ένταλμα κατάσχεσης μπορεί να εκδοθεί και για θαλάσσια σκάφη μήκους άνω των δέκα μέτρων, καθώς και για αεροσκάφη.

3.2 Ποια τα αποτελέσματα αυτών των μέτρων;

Οι συνέπειες ποικίλλουν ανάλογα με το είδος του μέτρου, ωστόσο σε γενικές γραμμές ούτε τα κινητά ούτε τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να πωληθούν ή να μεταβιβαστούν σε τρίτους.

Ένταλμα περιγραφής της κατάστασης μπορεί να εκδοθεί με σκοπό την εξασφάλιση δικαιώματος επί κινητών αντικειμένων: σε αυτήν την περίπτωση, για να μπορέσει ο αιτών να ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα, μπορεί να είναι προς το συμφέρον του τα συγκεκριμένα κινητά αντικείμενα να παραμείνουν στην παρούσα θέση ή κατάστασή τους. Σε περίπτωση εντάλματος κατάσχεσης κινητού περιουσιακού στοιχείου, ο γραμματέας κατάσχει από τον οφειλέτη τα αντικείμενα ή το αντικείμενο που αναφέρεται στην αίτηση. Οι συνέπειες ενός εντάλματος κατάσχεσης συνεχιζόμενων εμπορικών δραστηριοτήτων είναι η διατήρηση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των αδειών και της υπεραξίας, και η διαταγή μη πώλησής τους, μερικής ή ολικής, και παράλληλα της συνέχισης της λειτουργίας της: σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, το δικαστήριο δεν κάνει δεκτή αίτηση για την έκδοση εντάλματος εάν διαπιστώσει ότι υπάρχουν άλλα μέσα για την εξασφάλιση του οφειλόμενου ποσού. Αντιθέτως, οι συνέπειες ενός εντάλματος κατάσχεσης θαλάσσιου σκάφους και αεροσκάφους είναι η κατάσχεση του θαλάσσιου σκάφους μήκους άνω των δέκα μέτρων ή του αεροσκάφους από τον οφειλέτη, η παράδοσή του στις αρχές του τόπου όπου βρίσκεται το περιουσιακό στοιχείο και η διαταγή της μη αποδέσμευσης του εν λόγω θαλάσσιου σκάφους ή αεροσκάφους από τις αρχές ή της απαγόρευσης από τις αρχές της μερικής ή ολικής απαλλαγής του οφειλέτη με οποιονδήποτε τρόπο από το περιουσιακό στοιχείο ή της παροχής ή εκχώρησης δικαιωμάτων επί αυτού σε οποιοδήποτε πρόσωπο. Στόχος του εντάλματος απαγορευτικού ασφαλιστικού μέτρου είναι η αποτροπή προσώπου από το να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία ενδέχεται να ζημιώσει το πρόσωπο που αιτήθηκε την έκδοση του εντάλματος.

3.3 Ποια η ισχύς αυτών των μέτρων;

Εάν δεν ακυρωθεί από το δικαστήριο ή δεν αποσυρθεί από τον διάδικο που αιτήθηκε την έκδοση του εντάλματος, το ένταλμα με το οποίο παραγγέλλεται το ασφαλιστικό μέτρο παραμένει σε ισχύ επί δεκαπέντε ημέρες αφότου η προσφυγή αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου.

4 Υπάρχει δυνατότητα προσφυγής κατά ενός τέτοιου μέτρου;

Δεν υπάρχει δυνατότητα άσκησης ένδικου μέσου κατά των εν λόγω μέτρων. Ωστόσο, υπάρχει δυνατότητα έκδοσης αντίθετου εντάλματος. Σε αυτήν την περίπτωση, ο εναγόμενος εις βάρος του οποίου έχει εκδοθεί το ασφαλιστικό μέτρο μπορεί να υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο που εξέδωσε το ασφαλιστικό μέτρο και, εναλλακτικά, εάν έχει ασκηθεί αγωγή, μπορεί να υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο που έχει επιληφθεί της υπόθεσης ζητώντας την ολική ή μερική ανάκληση του ασφαλιστικού μέτρου, για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

 • η ισχύς του ασφαλιστικού μέτρου έχει παύσει
 • μία από τις απαιτούμενες εκ του νόμου προϋποθέσεις για την έκδοση ασφαλιστικού μέτρου δεν υφίσταται στην πραγματικότητα
 • υπάρχει άλλο ενδεδειγμένο μέτρο εξασφάλισης για την ικανοποίηση της απαίτησης του προσώπου που υπέβαλε την αίτηση έκδοσης ασφαλιστικού μέτρου, είτε μέσω της έκδοσης άλλου ασφαλιστικού μέτρου είτε εφόσον αυτό το άλλο μέτρο μπορεί να εξασφαλίσει δεόντως την απαίτηση αποδεικνύοντάς το δεόντως στο δικαστήριο ή
 • προκύπτει ότι το ποσό της απαίτησης δεν δικαιολογείται εκ πρώτης όψεως ή είναι υπερβολικό ή
 • η εγγύηση που παρέχεται κρίνεται επαρκής από το δικαστήριο ή
 • εάν προκύπτει ότι, σύμφωνα με τις περιστάσεις, δεν θα ήταν εύλογη η διατήρηση της ισχύος του ασφαλιστικού μέτρου είτε εξ ολοκλήρου είτε εν μέρει ή ότι το ασφαλιστικό μέτρο εν όλω ή εν μέρει δεν είναι πλέον απαραίτητο ή δικαιολογημένο
Τελευταία επικαιροποίηση: 22/03/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.