Διασφάλιση περιουσιακών στοιχείων κατά τη διάρκεια αγωγής σε χώρα της ΕΕ

Ρουμανία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ποια είναι τα διάφορα μέτρα;

Οι διαφορετικοί τύποι ασφαλιστικών μέτρων είναι η συντηρητική μεσεγγύηση, η δικαστική μεσεγγύηση και η συντηρητική κατάσχεση. Τα ασφαλιστικά μέτρα είναι διαδικαστικά μέτρα δέσμευσης και διαφύλαξης που επιβάλλονται από το δικαστήριο στην περιουσία του οφειλέτη προκειμένου να αποφευχθεί η εκ μέρους του αντιδίκου καταστροφή ή διάθεση των οικείων περιουσιακών στοιχείων ή η μείωση της περιουσίας του.

Η συντηρητική μεσεγγύηση συνίσταται στη δέσμευση εντοπίσιμων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη προκειμένου αυτά να ανακτηθούν όταν ο πιστωτής εξασφαλίσει εκτελεστό τίτλο. Ο κώδικας πολιτικής δικονομίας περιλαμβάνει σειρά ειδικών διατάξεων σχετικά με τη διαδικασία εκτέλεσης του μέτρου της συντηρητικής μεσεγγύησης επί επιβατηγών πλοίων.

Η δικαστική μεσεγγύηση συνίσταται στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων με ανάθεση της φύλαξής τους σε μεσεγγυητή.

Δικαστική μεσεγγύηση μπορεί να επιβληθεί όταν έχει κινηθεί δικαστική διαδικασία σε σχέση με την κυριότητα ή άλλο κύριο εμπράγματο δικαίωμα, με την κατοχή περιουσιακού στοιχείου ή με τη χρήση ή διαχείριση περιουσιακού στοιχείου που αποτελεί αντικείμενο συγκυριότητας, ενώ δικαστική μεσεγγύηση περιουσιακού στοιχείου επιβάλλεται κατόπιν άδειας του δικαστηρίου.

Συντηρητική κατάσχεση μπορεί να επιβληθεί σε χρήματα, τίτλους ή άλλα εντοπίσιμα κινητά άυλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία οφείλει τρίτο πρόσωπο σε οφειλέτη.

Η εκτελεστήρια κατάσχεση είναι μια μορφή έμμεσης εκτέλεσης στο πλαίσιο της οποίας ανακτώνται χρήματα, τίτλοι ή άλλα εντοπίσιμα κινητά άυλα περιουσιακά στοιχεία.

Ορισμένες πρωτόδικες αποφάσεις είναι εκ του νόμου προσωρινά εκτελεστές, όταν έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό του τρόπου άσκησης της γονικής μέριμνας, του δικαιώματος προσωπικής επικοινωνίας με τον ανήλικο και του τόπου διαμονής του ανηλίκου· αμοιβές, επιδόματα ανεργίας· αποζημιώσεις για εργατικό ατύχημα· προσόδους, υποχρεώσεις διατροφής· επιδόματα τέκνων και συντάξεις· αποζημιώσεις θανάτου, σωματικής βλάβης ή βλάβης της υγείας· άμεσες επισκευές· σφράγιση, αποσφράγιση ή απογραφή· αξιώσεις που αφορούν την κατοχή· αποφάσεις που έχουν εκδοθεί βάσει αποδοχής από τον εναγόμενο των αξιώσεων του ενάγοντος κ.λπ. Οι εν λόγω δικαστικές αποφάσεις είναι προσωρινά εκτελεστές.

Το δικαστήριο δύναται να επιτρέψει την προσωρινή εκτέλεση αποφάσεων που αφορούν περιουσιακά στοιχεία.

Όσον αφορά την εξασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων, κάθε πρόσωπο που επιδιώκει να τεκμηριώσει, επειγόντως, την κατάθεση μάρτυρα, τη γνωμοδότηση εμπειρογνώμονα ή την κατάσταση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων, ή την αναγνώριση ορισμένου αποδεικτικού στοιχείου, συμβάντος ή δικαιώματος έχει δικαίωμα να ζητήσει, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της δίκης, τη διεξαγωγή των εν λόγω αποδείξεων.

Αν ο δικαιούχος αποδείξει ότι δικαιώματά του διανοητικής ιδιοκτησίας αποτελούν το αντικείμενο παράνομης ενέργειας, τρέχουσας ή επικείμενης, και ότι η ενέργεια αυτή ενδέχεται να προκαλέσει στον δικαιούχο ζημία που είναι δύσκολο να αποκατασταθεί, μπορεί να ζητήσει προσωρινά μέτρα από το δικαστήριο (απαγόρευση της προσβολής ή προσωρινή παύση της· λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη διασφάλιση της διατήρησης αποδεικτικών στοιχείων).

Στην περίπτωση ζημίας που προκαλείται από έντυπα ή οπτικοακουστικά μέσα μαζικής επικοινωνίας, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την προσωρινή παύση της ζημιογόνου ενέργειας μόνο αν η ζημία που προκαλείται στον αιτούντα είναι σοβαρή, αν η ενέργεια είναι προδήλως αδικαιολόγητη και αν το μέτρο που λαμβάνει το δικαστήριο δεν είναι δυσανάλογο σε σχέση με την προκαλούμενη ζημία.

Το δικαστήριο αποφαίνεται επί της αίτησης σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν την προσωρινή διαταγή. Όταν η αίτηση ασκείται πριν από την άσκηση της κύριας αγωγής επί της ουσίας της διαφοράς, η απόφαση με την οποία διατάσσεται το προσωρινό μέτρο ορίζει επίσης την προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί η κύρια αγωγή επί της ουσίας της διαφοράς, αν δε η εν λόγω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, το μέτρο αίρεται αυτοδικαίως. Αν τα διατασσόμενα μέτρα ενδέχεται να προκαλέσουν ζημία στον αντίδικο, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τον αιτούντα να παράσχει εγγύηση σε ποσό που καθορίζει.

Τα μέτρα που λαμβάνονται πριν από την άσκηση της αγωγής για την υπεράσπιση του προσβληθέντος δικαιώματος αίρονται αυτοδικαίως αν ο αιτών δεν ασκήσει αγωγή εντός της ταχθείσας από το δικαστήριο προθεσμίας και το αργότερο 30 ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία διατάχθηκαν.

Ο αιτών υποχρεούται να αποκαταστήσει, κατόπιν αιτήματος του οικείου διαδίκου, κάθε ζημία που προκλήθηκε από τα ληφθέντα προσωρινά μέτρα σε περίπτωση που η αγωγή του επί της ουσίας της διαφοράς απορριφθεί ως αβάσιμη. Ωστόσο, αν ο αιτών δεν βαρυνόταν με πταίσμα ή βαρυνόταν με ελαφρύ μόνο πταίσμα, το δικαστήριο μπορεί, σε ορισμένες περιστάσεις, είτε να απορρίψει το αίτημα του αντιδίκου για καταδίκη του αιτούντος σε αποζημίωση είτε να επιδικάσει μειωμένη αποζημίωση.

2 Υπό ποιες προϋποθέσεις διατάσσονται αυτά τα μέτρα;

2.1 Η διαδικασία

Το μέτρο της συντηρητικής μεσεγγύησης διατάσσεται από το δικαστήριο και εκτελείται από τον δικαστικό επιμελητή χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άδεια ή διατύπωση πέραν της καταχώρισής του. Επιπλέον, η μεσεγγύηση εκτελείται χωρίς κλήτευση ή προηγούμενη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Ασφαλιστικά μέτρα μπορεί να διατάξει μόνο το καθ’ ύλην αρμόδιο πρωτοβάθμιο δικαστήριο (δικαστική μεσεγγύηση, συντηρητική κατάσχεση) ή το πρωτοβάθμιο δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η υπόθεση ή το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το περιουσιακό στοιχείο (δικαστική μεσεγγύηση). Στις εν λόγω ειδικές δικαστικές διαδικασίες δεν είναι υποχρεωτική η συνδρομή δικηγόρου. Οι αποφάσεις που αφορούν συντηρητική μεσεγγύηση και συντηρητική κατάσχεση εκτελούνται από δικαστικό επιμελητή. Ο μεσεγγυητής μπορεί να καταρτίζει όλα τα έγγραφα διαφύλαξης και διαχείρισης, να εισπράττει τυχόν έσοδα και οφειλόμενα ποσά και να καταβάλλει τρέχουσες οφειλές και οφειλές που βεβαιώνονται με εκτελεστό τίτλο. Οι προβλεπόμενες δαπάνες είναι μόνο το δικαστικό ένσημο, το οποίο, βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχείο b) του επείγοντος κυβερνητικού διατάγματος αριθ. 80, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με το δικαστικό ένσημο, ανέρχεται σε 100 RON για τις αξιώσεις που συνδέονται με ασφαλιστικά μέτρα και σε 1 000 RON για τις αξιώσεις που αφορούν την κατάσχεση πλοίων και αεροσκαφών. Ο πιστωτής μπορεί να υποχρεωθεί να καταβάλει χρηματική εγγύηση που ορίζεται από το δικαστήριο. Αν η αξίωση του πιστωτή δεν δηλώνεται εγγράφως, η χρηματική εγγύηση ορίζεται βάσει νόμου στο μισό της αξίας που ζητείται.

Η εκτελεστήρια κατάσχεση εκτελείται, κατόπιν αιτήματος του πιστωτή, από δικαστικό επιμελητή του οποίου το γραφείο βρίσκεται εντός της περιφέρειας του εφετείου όπου έχει την κατοικία/έδρα του ο οφειλέτης ή ο τρίτος σε βάρος του οποίου επιβάλλεται η κατάσχεση ή, στην περίπτωση τραπεζικών λογαριασμών, από δικαστικό επιμελητή με έδρα στον τόπο όπου έχει την κατοικία/έδρα του ο οφειλέτης ή στον τόπο όπου έχει την κεντρική/δευτερεύουσα έδρα του το πιστωτικό ίδρυμα.

Όσον αφορά την προσωρινή εκτέλεση, το αίτημα μπορεί να υποβληθεί εγγράφως ή προφορικώς στο δικαστήριο έως την περάτωση της ακροαματικής διαδικασίας. Το δικαστήριο δύναται να επιτρέψει την προσωρινή εκτέλεση αποφάσεων σχετικά με περιουσιακά στοιχεία εφόσον κρίνει ότι το μέτρο είναι αναγκαίο ενόψει της προφανούς βασιμότητας της αξίωσης ή της κατάστασης αφερεγγυότητας του οφειλέτη, καθώς και όταν εκτιμά ότι η μη άμεση εκτέλεση της εν λόγω απόφασης θα είναι προφανώς επιζήμια για τον πιστωτή. Στις περιπτώσεις αυτές, το δικαστήριο δύναται να υποχρεώσει τον πιστωτή να καταβάλει χρηματική εγγύηση.

Όσον αφορά την εξασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων, το αίτημα υποβάλλεται, πριν από τη δικαστική διαδικασία, στο πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο μάρτυρας ή το αντικείμενο της απόδειξης και, κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, στο δικαστήριο στο οποίο εκδικάζεται σε πρώτο βαθμό η υπόθεση. Στο αίτημα του διαδίκου αναφέρονται τα αποδεικτικά στοιχεία, τα γεγονότα που προτίθεται να αποδείξει και οι λόγοι για τους οποίους είναι αναγκαία η διεξαγωγή των εν λόγω στοιχείων ή η συναίνεση του αντιδίκου.

2.2 Οι κύριες προϋποθέσεις

Όσον αφορά τη συντηρητική μεσεγγύηση και τη συντηρητική κατάσχεση, πρέπει να εκκρεμεί η εκδίκαση της υπόθεσης. Στην περίπτωση της δικαστικής μεσεγγύησης, το μέτρο μπορεί να διαταχθεί ακόμη και αν δεν εκκρεμεί η εκδίκαση της υπόθεσης. Ο πιστωτής που δεν διαθέτει εκτελεστό τίτλο μπορεί να ζητήσει την επιβολή συντηρητικής μεσεγγύησης ή συντηρητικής κατάσχεσης εφόσον αποδείξει ότι έχει καταθέσει αγωγή.

Σε επείγουσες περιπτώσεις, αίτηση για συντηρητική μεσεγγύηση πλοίου μπορεί να υποβληθεί ακόμη και πριν από την άσκηση αγωγής επί της ουσίας της διαφοράς.

Το δικαστήριο μπορεί να κάνει δεκτή την αίτηση για δικαστική μεσεγγύηση ή συντηρητική κατάσχεση αν το εν λόγω μέτρο είναι αναγκαίο για τη διαφύλαξη του σχετικού δικαιώματος και εκκρεμεί δίκη που αφορά την κυριότητα ή άλλο κύριο εμπράγματο δικαίωμα, την κατοχή περιουσιακού στοιχείου ή τη χρήση ή διαχείριση περιουσιακού στοιχείου που αποτελεί αντικείμενο συγκυριότητας.

Δικαστική μεσεγγύηση μπορεί να διαταχθεί, ακόμη και αν δεν εκκρεμεί δίκη επί της ουσίας της διαφοράς, σε σχέση με περιουσιακό στοιχείο το οποίο προσφέρει ο οφειλέτης για την απαλλαγή του· σε σχέση με περιουσιακό στοιχείο για το οποίο το ενδιαφερόμενο μέρος έχει βάσιμους λόγους να φοβάται ότι μπορεί να διατεθεί, να καταστραφεί ή να αλλοιωθεί από τον κάτοχό του· σε σχέση με κινητά περιουσιακά στοιχεί που αποτελούν την εγγύηση του πιστωτή όταν ο πιστωτής ισχυρίζεται ότι ο οφειλέτης του είναι αφερέγγυος ή όταν ο πιστωτής έχει λόγους να υποπτεύεται ότι ο οφειλέτης θα επιδιώξει να αποφύγει την εκτέλεση της απόφασης ή να φοβάται το ενδεχόμενο απομάκρυνσης ή υποβάθμισης των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων.

Το δικαστήριο εκδίδει απόφαση επί της αίτησης επείγουσας συντηρητικής μεσεγγύησης / συντηρητικής κατάσχεσης χωρίς ακροαματική διαδικασία και χωρίς κλήτευση των διαδίκων, εκδίδοντας εκτελεστή απόφαση στην οποία ορίζεται, εφόσον συντρέχει περίπτωση, το ύψος της χρηματικής εγγύησης και η προθεσμία για την καταβολή της. Η αίτηση δικαστικής μεσεγγύησης εξετάζεται με επείγουσα διαδικασία, κατόπιν κλήτευσης των διαδίκων. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή, το δικαστήριο δύναται να υποχρεώσει τον αιτούντα να καταβάλει χρηματική εγγύηση και, στην περίπτωση ακίνητων περιουσιακών στοιχείων, πραγματοποιείται σχετική καταχώριση στο κτηματολόγιο.

Δεν υφίσταται καμία απαίτηση όσον αφορά τον επείγοντα χαρακτήρα της αίτησης, αλλά ο πιστωτής έχει τη δυνατότητα να αποδείξει ότι η απόφαση δεν θα εκτελεστεί λόγω απομάκρυνσης ή καταστροφής του οικείου περιουσιακού στοιχείου εκ μέρους του οφειλέτη, στην περίπτωση συντηρητικής μεσεγγύησης και συντηρητικής κατάσχεσης, ακόμη και αν η απαίτηση δεν είναι ληξιπρόθεσμη.

Η εκτελεστήρια κατάσχεση εκτελείται χωρίς κλήτευση, βάσει διάταξης που επιτρέπει την εκτέλεση, με εντολή στην οποία επισημαίνεται επίσης ο εκτελεστός τίτλος και η οποία πρέπει να κοινοποιηθεί στον τρίτο, συνοδευόμενη από την απόφαση με την οποία επιτρέπεται η εκτέλεση. Ο οφειλέτης επίσης ενημερώνεται για τη λήψη του μέτρου. Με τη δικαστική απόφαση για την κατάσχεση ενημερώνεται ο τρίτος, ο οποίος καθίσταται δεσμευόμενο πρόσωπο, ότι απαγορεύεται να καταβάλει στον οφειλέτη το χρηματικό ποσό ή τα κινητά περιουσιακά στοιχεία που του οφείλει ή που θα του οφείλει, με αναφορά ότι αυτά υπόκεινται σε κατάσχεση στο μέτρο που απαιτείται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης την οποία αφορά η εκτέλεση.

Όσον αφορά την εξασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων, απαιτείται η ύπαρξη κινδύνου εξαφάνισης των στοιχείων ή δυσκολίας μελλοντικής τους διαχείρισης. Εάν ο αντίδικος συναινέσει, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ακόμη και αν δεν συντρέχει επείγουσα περίπτωση. Το δικαστήριο κλητεύει τους διαδίκους και επιδίδει αντίγραφο της αίτησης στον αντίδικο. Το δικαστήριο εξετάζει το αίτημα χωρίς ακροαματική διαδικασία και εκδίδει διάταξη. Όταν συντρέχει κίνδυνος καθυστέρησης, το δικαστήριο δύναται να κάνει δεκτή την αίτηση χωρίς κλήτευση των διαδίκων.

3 Αντικείμενο και φύση αυτών των μέτρων

3.1 Ποια περιουσιακά στοιχεία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αυτών των μέτρων;

Τραπεζικοί λογαριασμοί, άυλα περιουσιακά στοιχεία, τίτλοι κ.λπ. μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συντηρητικής κατάσχεσης.

Ενσώματα κινητά περιουσιακά στοιχεία, ταξινομημένα μέσα μεταφοράς, ακίνητα περιουσιακά στοιχεία κ.λπ. μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο προληπτικής μεσεγγύησης.

Ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, κινητά περιουσιακά στοιχεία κ.λπ. μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο δικαστικής μεσεγγύησης.

Χρήματα, τίτλοι ή άλλα άυλα κινητά περιουσιακά στοιχεία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εκτελεστήριας κατάσχεσης.

3.2 Ποια τα αποτελέσματα αυτών των μέτρων;

Όσον αφορά τη συντηρητική μεσεγγύηση και τη συντηρητική κατάσχεση, τα δεσμευθέντα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να ανακτηθούν μόνο αφού ο πιστωτής εξασφαλίσει εκτελεστό τίτλο.

Διάταξη για συντηρητική μεσεγγύηση πλοίου εκτελείται με ακινητοποίηση του πλοίου από το λιμεναρχείο του λιμένα όπου βρίσκεται το πλοίο. Στην περίπτωση αυτή, το λιμεναρχείο δεν εκδίδει τα απαιτούμενα έγγραφα απόπλου και δεν επιτρέπει στο πλοίο να αναχωρήσει από τον λιμένα.

Πρόστιμο ως ποινή μπορεί να επιβληθεί μόνο αν ο αιτών επιτύχει κακόπιστα την έκδοση ασφαλιστικού μέτρου που είναι επιζήμιο για τον καθ' ου. Ο καθ' ου/οφειλέτης μπορεί να υπόκειται σε κυρώσεις ποινικού δικαίου για μη συμμόρφωση με δικαστική απόφαση.

Εφόσον ο οφειλέτης καταθέσει επαρκή εγγύηση, το δικαστήριο δύναται, κατόπιν αιτήματος του οφειλέτη, να ανακαλέσει την απόφασή του περί συντηρητικής μεσεγγύησης. Η αίτηση αποδέσμευσης περιουσιακών στοιχείων εκδικάζεται βάσει επείγουσας διαδικασίας χωρίς ακροαματική διαδικασία, ενώ τα μέρη κλητεύονται με διάταξη και με σύντομη προθεσμία.

Ομοίως, αν ακυρωθεί, απορριφθεί ή καταστεί άνευ αντικειμένου η βασική αγωγή στην οποία στηρίζεται η αίτηση του ασφαλιστικού μέτρου δυνάμει οριστικής απόφασης, ή αν το πρόσωπο που υπέβαλε την εν λόγω αγωγή παραιτηθεί από την επιδίωξή της, ο οφειλέτης δύναται να ζητήσει την αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων από το δικαστήριο που εξέδωσε τα ασφαλιστικά μέτρα. Το δικαστήριο αποφασίζει επί της εν λόγω αίτησης με οριστική διάταξη, χωρίς κλήτευση των διαδίκων.

Όσον αφορά την εκτελεστήρια κατάσχεση, όλα τα χρήματα και τα περιουσιακά στοιχεία στα οποία έχει επιβληθεί η κατάσχεση δεσμεύονται από την ημερομηνία κατά την οποία η διάταξη κατάσχεσης επιδίδεται στον δεσμευόμενο τρίτο. Από τη στιγμή της δέσμευσης έως την πλήρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στον εκτελεστό τίτλο, ο δεσμευόμενος τρίτος δεν πραγματοποιεί οποιαδήποτε πληρωμή ούτε προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη που ενδέχεται να απομειώσει τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία. Όταν η κατασχεθείσα απαίτηση ασφαλίζεται με υποθήκη ή άλλη εμπράγματη ασφάλεια, ο πιστωτής που προβαίνει στην κατάσχεση δικαιούται να ζητήσει την καταχώριση της κατάσχεσης στο κτηματολόγιο ή σε άλλο δημόσιο μητρώο.

3.3 Ποια η ισχύς αυτών των μέτρων;

Όσον αφορά τη συντηρητική μεσεγγύηση και τη συντηρητική κατάσχεση, μπορούν να οριστούν με δικαστική απόφαση προθεσμίες που δεν καλύπτουν τη διάρκεια του ασφαλιστικού μέτρου που έχει διατάξει το δικαστήριο (για παράδειγμα, προθεσμία για να καταβάλει ο πιστωτής εγγύηση, επί ποινή αποδέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων).

Το ασφαλιστικό μέτρο ισχύει μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησης άρσης της μεσεγγύησης αν η αίτηση έχει απορριφθεί ή καταστεί άνευ αντικειμένου, ή, εάν η αίτηση έχει γίνει δεκτή, έως την εκτέλεση της απόφασης ή έως ότου ο οφειλέτης παράσχει επαρκείς εγγυήσεις.

Η έφεση εκδικάζεται πάντοτε με κλήτευση των διαδίκων.

Όσον αφορά την εκτελεστήρια κατάσχεση, όλα τα χρήματα και τα περιουσιακά στοιχεία στα οποία έχει επιβληθεί η κατάσχεση δεσμεύονται από την ημερομηνία κατά την οποία η διάταξη κατάσχεσης επιδίδεται στον δεσμευόμενο τρίτο. Από τη στιγμή της δέσμευσης έως την πλήρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στον εκτελεστό τίτλο, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου αναστολής της εκτέλεσης μέσω κατάσχεσης, ο δεσμευόμενος τρίτος δεν πραγματοποιεί οποιαδήποτε πληρωμή ούτε προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη που ενδέχεται να απομειώσει τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον νόμο.

Ο δεσμευόμενος τρίτος πρέπει να παρακαταθέσει το κατασχεθέν χρηματικό ποσό ή να δεσμεύσει τα κατασχεθέντα άυλα κινητά περιουσιακά στοιχεία εντός πέντε ημερών από την κοινοποίηση της κατάσχεσης ή από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής των οφειλόμενων ποσών. Ο δικαστικός επιμελητής θα αποδεσμεύσει ή θα κατανείμει το χρηματικό ποσό που παρακατατέθηκε.

Αν ο δεσμευόμενος τρίτος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, ο πιστωτής που επέβαλε την κατάσχεση, ο οφειλέτης ή ο δικαστικός επιμελητής δύναται να ζητήσει από το δικαστήριο της εκτέλεσης να επικυρώσει την κατάσχεση. Αν από τα προσκομισθέντα στοιχεία προκύπτει ότι ο δεσμευόμενος τρίτος οφείλει χρήματα στον οφειλέτη, το δικαστήριο εκδίδει απόφαση για την επικύρωση της κατάσχεσης, με την οποία υποχρεώνει έτσι τον δεσμευόμενο τρίτο να καταβάλει στον πιστωτή το ποσό που οφείλει στον οφειλέτη, ενώ, σε αντίθετη περίπτωση, εκδίδει απόφαση για άρση της κατάσχεσης. Αν η κατάσχεση έχει εκτελεστεί επί άυλων κινητών περιουσιακών στοιχείων τα οποία την ημερομηνία της εκτέλεσης βρίσκονταν στην κατοχή του δεσμευόμενου τρίτου, το δικαστήριο αποφασίζει την πώλησή τους.

Όσον αφορά την εξασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων, τα υποβληθέντα στοιχεία εξετάζονται από το δικαστήριο κατά την εκδίκαση της υπόθεσης ως προς το παραδεκτό και το λυσιτελές τους. Τα υποβληθέντα αποδεικτικά στοιχεία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από τον διάδικο που δεν ζήτησε τη διεξαγωγή των σχετικών αποδείξεων. Τα έξοδα που προκύπτουν για τη διεξαγωγή των αποδείξεων λαμβάνονται υπόψη από το δικαστήριο που εκδικάζει την ουσία της υπόθεσης..

4 Υπάρχει δυνατότητα προσφυγής κατά ενός τέτοιου μέτρου;

Όσον αφορά τη συντηρητική μεσεγγύηση και τη συντηρητική κατάσχεση, η απόφαση υπόκειται μόνο σε προσφυγή, ενώπιον του ιεραρχικά ανώτερου δικαστηρίου, εντός πέντε ημερών από την έκδοση ή την επίδοσή της, ανάλογα με το αν η δίκη πραγματοποιήθηκε με ή χωρίς κλήτευση των διαδίκων. Αν η αρμοδιότητα της πρωτοβάθμιας εκδίκασης ανήκει στο εφετείο, τότε το ένδικο μέσο είναι η έφεση. Το αποτέλεσμα αυτών των ένδικων μέσων είναι είτε η αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων είτε η διατήρηση του ασφαλιστικού μέτρου. Κάθε ενδιαφερόμενος διάδικος δύναται να προσφύγει κατά της εκτέλεσης του μέτρου της μεσεγγύησης ή της κατάσχεσης.

Όσον αφορά την εκτελεστήρια κατάσχεση, η απόφαση που εκδόθηκε σχετικά με την επικύρωση της κατάσχεσης υπόκειται μόνο σε προσφυγή εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία επίδοσής της. Η οριστική απόφαση επικύρωσης παράγει αποτελέσματα εκχώρησης απαίτησης και αποτελεί εκτελεστό τίτλο κατά του δεσμευόμενου τρίτου έως το ποσό που αντιστοιχεί στα ποσά για τα οποία επικυρώθηκε η κατάσχεση. Μετά την επικύρωση της κατάσχεσης, ο δεσμευόμενος τρίτος προβαίνει σε παρακατάθεση ή πληρωμή εντός των ορίων του ποσού που ορίζεται ρητά στην απόφαση επικύρωσης.

Όσον αφορά την προσωρινή εκτέλεση, αν το αίτημα απορρίφθηκε από το πρωτοδικείο, μπορεί να επανυποβληθεί στην έφεση. Αίτημα για αναστολή της προσωρινής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί είτε με το δικόγραφο της έφεσης είτε αυτοτελώς κατά τη διαδικασία της έφεσης. Ενόσω εκκρεμεί το αίτημα για αναστολή, μπορεί να επιτραπεί προσωρινά η εκτέλεση με διάταξη του προέδρου, ακόμη και πριν από την άφιξη της δικογραφίας.

Όσον αφορά την εξασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων, η απόφαση με την οποία γίνεται δεκτό το αίτημα προσκόμισης αποδεικτικών στοιχείων είναι εκτελεστή και δεν υπόκειται σε προσφυγή. Η απόφαση με την οποία απορρίπτεται το αίτημα υπόκειται μόνο σε προσφυγή εντός πέντε ημερών από την έκδοσή της αν οι διάδικοι έχουν κλητευθεί ή από την ημερομηνία επίδοσής της αν οι διάδικοι δεν έχουν κλητευθεί.

Οι αποδείξεις προς προσκόμιση μπορούν να διεξαχθούν αμέσως ή εντός της προθεσμίας που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό. Η συγκέντρωση των προσκομισθέντων στοιχείων επιβεβαιώνεται με διάταξη που δεν υπόκειται σε προσφυγή.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/08/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.