Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Διασφάλιση περιουσιακών στοιχείων κατά τη διάρκεια αγωγής σε χώρα της ΕΕ

Σκωτία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ποια είναι τα διάφορα μέτρα;

Συντηρητική κατάσχεση (Diligence on the dependence)

Η συντηρητική κατάσχεση (diligence on the dependence) είναι ασφαλιστικό μέτρο το οποίο χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια δικαστικής διαδικασίας ή λίγο πριν από την έναρξή της. Παρέχει στον αιτούντα (δανειστή) τη δυνατότητα να λάβει μέτρα για τη διατήρηση της περιουσίας του καθ’ ου κατά τρόπο ώστε αυτή να είναι διαθέσιμη για την ικανοποίηση οποιασδήποτε απαίτησης τυχόν επιδικαστεί υπέρ του αιτούντος κατόπιν αγωγής του.

Υπάρχουν δύο είδη συντηρητικής κατάσχεσης. Το πρώτο, η συντηρητική κατάσχεση στα χέρια τρίτου (arrestment on the dependence), αποτελεί μέθοδο με την οποία ο αιτών-δικαιούχος χρηματικής απαίτησης μπορεί να δεσμεύσει χρήματα ή κινητά περιουσιακά στοιχεία του καθ’ ου τα οποία βρίσκονται στα χέρια τρίτου. Στην περίπτωση αυτή, απαγορεύεται στον εν λόγω τρίτο να καταβάλει τα χρήματα ή να μεταβιβάσει το περιουσιακό στοιχείο. Το δεύτερο, η προσωρινή απαγόρευση διάθεσης (inhibition on the dependence), εμποδίζει τον καθ’ ου να μεταβιβάσει ή να διαθέσει με άλλον τρόπο ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των οποίων είναι κύριος. Χρησιμοποιείται σε σχέση με γεωτεμάχια ή κτίρια, αντί σε σχέση με χρήματα ή κινητά περιουσιακά στοιχεία, και εμποδίζει τον καθ’ ου να προβεί σε συναλλαγές επί της περιουσίας του με τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει την αξίωση του αιτούντος, για παράδειγμα, με πώληση ακινήτου και διάθεση του τιμήματος.

Τόσο η συντηρητική κατάσχεση στα χέρια τρίτου όσο και η προσωρινή απαγόρευση διάθεσης μπορούν να μετατραπούν σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης αν εκδοθεί απόφαση υπέρ του αιτούντος στο πλαίσιο της αγωγής.

Προσωρινή κατάσχεση (Interim attachment)

Η προσωρινή κατάσχεση (interim attachment) αποτελεί ασφαλιστικό μέτρο παρόμοιο με τη συντηρητική κατάσχεση, το οποίο παρέχει στον αιτούντα τη δυνατότητα προσωρινής δέσμευσης της κινητής περιουσίας του καθ’ ου ενόσω διαρκεί η εκδίκαση αγωγής. Επί της ουσίας, περιορίζει τη δυνατότητα του καθ’ ου να διαθέσει τα προσωρινά κατασχεμένα κινητά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην κατοχή του, εν αναμονή της έκβασης της αγωγής. Ωστόσο, προσωρινή κατάσχεση δεν μπορεί να επιβληθεί σε κατοικία, και ορισμένα αντικείμενα εξαιρούνται από την προσωρινή κατάσχεση. Περαιτέρω, η προσωρινή κατάσχεση δεν μετατρέπεται σε αναγκαστική κατάσχεση, αλλά απαιτείται επιταγή προς πληρωμή και περαιτέρω κατάσχεση προκειμένου να εκπλειστηριαστούν τα κατασχεμένα αντικείμενα.

Προσωρινή απαγόρευση (Interim interdict)

Η διαταγή απαγόρευσης είναι δικαστική διαταγή η οποία απαγορεύει σε ένα πρόσωπο να προβεί σε ορισμένη ενέργεια, π.χ. στη μεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου, και, ως εκ τούτου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς τον σκοπό της διατήρησης της υφιστάμενης κατάστασης του καθ’ ου. Η προσωρινή απαγόρευση παράγει τα ίδια έννομα αποτελέσματα με την απαγόρευση, αλλά κατά κανόνα διατάσσεται σε πρώιμο στάδιο της δίκης, αφού υποβληθεί αίτηση για την έκδοση διαταγής απαγόρευσης και πριν ξεκινήσει η επί της ουσίας εξέταση της υπόθεσης. Ως εκ τούτου, είναι πιο πιθανό να καταπέσει κατόπιν προσβολής της ή να ανακληθεί.

Διατήρηση εγγράφων και άλλων περιουσιακών στοιχείων

Δικαστήριο μπορεί να διατάξει την προσωρινή διατήρηση εγγράφων και άλλων περιουσιακών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων) που θα επιτρέψει σε διάδικο να διατηρήσει αποδεικτικά στοιχεία άμεσης απόδειξης ή να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία.

2 Υπό ποιες προϋποθέσεις διατάσσονται αυτά τα μέτρα;

2.1 Η διαδικασία

Συντηρητική κατάσχεση (Diligence on the dependence)

Συντηρητική κατάσχεση μπορεί να επιβληθεί μόνο βάσει διαταγής δικαστηρίου. Τόσο το Court of Session όσο και το Sheriff Court μπορούν να εκδώσουν διαταγή συντηρητικής κατάσχεσης στα χέρια τρίτου, διαταγή προσωρινής απαγόρευσης διάθεσης ή διαταγή προσωρινής κατάσχεσης. Συντηρητική κατάσχεση στα χέρια τρίτου και προσωρινή κατάσχεση μπορεί να διαταχθεί μόνο όταν η αγωγή έχει ως αντικείμενο την καταβολή χρηματικού ποσού, εξαιρουμένων των εξόδων. Προσωρινή απαγόρευση διάθεσης μπορεί να διαταχθεί αν με την αγωγή επιδιώκεται παρόμοιο αποτέλεσμα, η εκπλήρωση υποχρέωσης μεταβίβασης ακινήτου στον αιτούντα ή η χορήγηση εμπράγματης ασφάλειας επί ακινήτου.

Στην περίπτωση αγωγής ενώπιον του Sheriff Court, ο αιτών συνήθως ζητεί την έκδοση της διαταγής συντηρητικής κατάσχεσης περιλαμβάνοντας σχετικό αίτημα στο εισαγωγικό δικόγραφό του (initial writ). Το εισαγωγικό δικόγραφο ενσωματώνει την αγωγή του αιτούντος. Αίτημα για την έκδοση διαταγής συντηρητικής κατάσχεσης μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης υπέρ του αιτούντος. Η επίδοση της διαταγής συντηρητικής κατάσχεσης στα χέρια τρίτου, προσωρινής απαγόρευσης διάθεσης ή προσωρινής κατάσχεσης πραγματοποιείται συνήθως από «sheriff officer» (υπάλληλο του δικαστηρίου που είναι αρμόδιος για την επίδοση εγγράφων και την εκτέλεση διαταγών).

Στο Court of Session (το ανώτατο πολιτικό δικαστήριο στη Σκωτία), οι διαταγές συντηρητικής κατάσχεσης εκδίδονται κατόπιν σχετικής αίτησης. Αν υποβληθεί αίτηση, ο «Lord Ordinary» (κάθε δικαστής του Outer House του Court of Session) μπορεί να εκδώσει διαταγή συντηρητικής κατάσχεσης. Εν προκειμένω, οι διαταγές συντηρητικής κατάσχεσης στα χέρια τρίτου, προσωρινής απαγόρευσης διάθεσης ή προσωρινής κατάσχεσης εκτελούνται από «Messenger-at-Arms» (υπάλληλο του Court of Session που είναι αρμόδιος για την επίδοση εγγράφων και την εκτέλεση δικαστικών διαταγών).

Διατήρηση εγγράφων και άλλων περιουσιακών στοιχείων

Αν η δίκη με την οποία σχετίζονται τα έγγραφα ή τα περιουσιακά στοιχεία δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, για να μπορεί το δικαστήριο να εκδώσει διαταγή, ο αιτών πρέπει να καταδείξει ότι είναι πιθανό να κινηθεί αστική δίκη και ότι στη δίκη αυτή ενδέχεται να ανακύψουν ζητήματα σχετικά με τα οικεία έγγραφα ή περιουσιακά στοιχεία. Αν έχει ήδη ασκηθεί αγωγή, η διαταγή εκδίδεται μόνο αν ο αιτών καταδείξει ότι είναι απαραίτητη προκειμένου να του δοθεί η δυνατότητα να εξειδικεύσει τα ήδη δηλωθέντα (δηλαδή να αποδείξει τους ισχυρισμούς του στην υπόθεση). Αν η αίτηση γίνει δεκτή, η διαταγή εξειδικεύει τον τρόπο συμμόρφωσης προς αυτήν. Στη συνέχεια, επικυρωμένο αντίγραφο της διαταγής πρέπει να επιδοθεί στους καθ’ ου η διαταγή.

2.2 Οι κύριες προϋποθέσεις

Συντηρητική κατάσχεση (Diligence on the dependence)

Η αποδοχή ή μη της αίτησης συντηρητικής κατάσχεσης επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου και το δικαστήριο δεν κάνει δεκτή την αίτηση παρά μόνο αν πειστεί ότι πληρούνται οι όροι του σκωτικού νόμου περί οφειλετών του 1987 [Debtors (Scotland) Act 1987] και ότι η έκδοση της διαταγής δικαιολογείται υπό το φως των περιστάσεων. Ο αιτών φέρει το βάρος να πείσει το δικαστήριο ότι η διαταγή θα πρέπει να εκδοθεί.

Προσωρινή απαγόρευση (Interim interdict)

Για την έκδοση διαταγής προσωρινής απαγόρευσης, πρέπει να πειστεί ο δικαστής (Sheriff) για τον επείγοντα χαρακτήρα του ζητήματος και για την πιθανότητα βασιμότητας της υπόθεσης. Η έκδοση της διαταγής πρέπει να δικαιολογείται βάσει του συνόλου των περιστάσεων της υπόθεσης και ο δικαστής πρέπει να πειστεί ότι η επιβάρυνση του αιτούντος σε περίπτωση μη έκδοσης της διαταγής προσωρινής απαγόρευσης θα είναι σημαντικότερη από την επιβάρυνση του καθ’ ου σε περίπτωση έκδοσής της.

Διατήρηση εγγράφων και άλλων περιουσιακών στοιχείων

Για να μπορεί το δικαστήριο να εκδώσει τη διαταγή, ο αιτών πρέπει να καταδείξει ότι είναι πιθανό να κινηθεί αστική δίκη και ότι στη δίκη αυτή ενδέχεται να ανακύψουν ζητήματα σχετικά με τα οικεία έγγραφα ή περιουσιακά στοιχεία. Αν έχει κινηθεί αστική δίκη, η διαταγή εκδίδεται μόνο αν ο αιτών καταδείξει ότι είναι απαραίτητη (βλ. σημείο 2.1 ανωτέρω).

3 Αντικείμενο και φύση αυτών των μέτρων

3.1 Ποια περιουσιακά στοιχεία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αυτών των μέτρων;

Συντηρητική κατάσχεση (Diligence on the dependence)

Η κατάσχεση στα χέρια τρίτου ουσιαστικά δεσμεύει πράγματα ή χρήματα που ανήκουν στον καθ’ ου αλλά βρίσκονται στα χέρια τρίτου. Ο τρίτος στα χέρια του οποίου επιβλήθηκε η κατάσχεση ονομάζεται «arrestee». Τα κατασχεμένα κεφάλαια ή πράγματα δεν μπορούν να αναληφθούν από δανειστή ή να πωληθούν πριν από την έκδοση της απόφασης. Αν εκδοθεί απόφαση υπέρ του αιτούντος, τα κεφάλαια μπορούν να αποδεσμευθούν αυτόματα, αλλά για την αποδέσμευση κινητών απαιτείται η άσκηση αγωγής απόδοσης (action of furthcoming).

Η προσωρινή απαγόρευση διάθεσης απαγορεύει στον καθ’ ου να πωλήσει ή να διαθέσει με άλλον τρόπο ή να παράσχει ασφάλεια επί των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων του προς βλάβη του δανειστή. Η απαγόρευση διάθεσης χρησιμοποιείται σε σχέση με τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην κυριότητα του καθ’ ου και όχι σε σχέση με περιουσιακά στοιχεία που οφείλονται στον καθ’ ου από τρίτο.

Με την προσωρινή κατάσχεση μπορούν να δεσμευθούν κινητά πράγματα, με ορισμένες εξαιρέσεις. Στις εξαιρέσεις περιλαμβάνονται τα είδη που διατηρούνται εντός της κατοικίας του καθ’ ου, τα αντικείμενα που είναι αναγκαία για την εμπορική ή επιχειρηματική δραστηριότητα του καθ’ ου, τα αλλοιώσιμα αγαθά και, έως ορισμένη αξία, το αυτοκίνητο του καθ’ ου.

Προσωρινή απαγόρευση (Interim interdict)

Η διαταγή προσωρινής απαγόρευσης απαγορεύει στον καθ’ ου να προβεί σε συγκεκριμένη ενέργεια με άμεση ισχύ.  Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να απαγορευθεί στον καθ’ ου ή σε τρίτο η πραγματοποίηση ενεργειών σε σχέση με οποιοδήποτε είδος περιουσιακού στοιχείου.

Διατήρηση εγγράφων και άλλων περιουσιακών στοιχείων

Το Court of Session και το Sheriff Court έχουν ευρείες εξουσίες να διατάσσουν τη διατήρηση, τη μεσεγγύηση και τη διακράτηση εγγράφων και άλλων περιουσιακών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων) τα οποία ενδέχεται να είναι σημαντικά στο πλαίσιο υφιστάμενης ή μελλοντικής δίκης. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την επίδειξη και απόδοση οποιουδήποτε τέτοιου περιουσιακού στοιχείου, τη λήψη δειγμάτων και τη διεξαγωγή οποιουδήποτε πειράματος σε σχέση με αυτό.

3.2 Ποια τα αποτελέσματα αυτών των μέτρων;

Συντηρητική κατάσχεση (Diligence on the dependence)

Η συντηρητική κατάσχεση στα χέρια τρίτου έχει ως αποτέλεσμα τη δέσμευση κινητών ή κεφαλαίων που ανήκουν στον καθ’ ου και βρίσκονται στην κατοχή τρίτου. Αν ο τρίτος διαθέσει τα κατασχεμένα περιουσιακά στοιχεία, ευθύνεται έναντι του αιτούντος μέχρι του ποσού της αξίας τους. Αν η αγωγή του αιτούντος γίνει δεκτή, ο αιτών έχει προνόμιο επί των κατασχεμένων περιουσιακών στοιχείων. Η συντηρητική κατάσχεση στα χέρια τρίτου επιφέρει τη δέσμευση, αλλά όχι τη μεταβίβαση της κυριότητας στον αιτούντα.

Η προσωρινή απαγόρευση διάθεσης δεν παρέχει στον αιτούντα εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου και ο αιτών δεν μπορεί να προβεί σε ενέργειες για την ανάληψη της κατοχής ή την πώληση του ακινήτου. Το αποτέλεσμα του εν λόγω ασφαλιστικού μέτρου είναι η διατήρηση του ακινήτου στην περιουσία του καθ’ ου και, επομένως, η απαγόρευση στον καθ’ ου της διάθεσης του ακινήτου ή της παροχής ασφάλειας επί αυτού. Κάθε εκούσια δικαιοπραξία η οποία επηρεάζει το ακίνητο μετά την ημερομηνία της έναρξης ισχύος της απαγόρευσης διάθεσης μπορεί να ανατραπεί από τον αιτούντα στο μέτρο που θίγονται τα συμφέροντά του.

Προσωρινή απαγόρευση (Interim interdict)

Αν ο καθ’ ου δεν συμμορφώνεται με προσωρινή απαγόρευση, ο αιτών μπορεί να καταθέσει σε βάρος του έγκληση για παραβίαση απαγόρευσης. Αν η κατηγορία ομολογηθεί ή αποδειχθεί, ο καθ’ ου θα αντιμετωπίσει χρηματική ποινή ή ενδεχομένως και ποινή φυλάκισης.

Διατήρηση εγγράφων και άλλων περιουσιακών στοιχείων

Η μη συμμόρφωση με τη διαταγή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την έκδοση στην κύρια δίκη απόφασης ερήμην, εκδοθείσας σε βάρος μη συμμορφούμενου διαδίκου. Επιπλέον, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την κίνηση διαδικασίας λόγω απείθειας προς το δικαστήριο σε βάρος οποιουδήποτε κατέχει έγγραφο ή περιουσιακό στοιχείο που προσδιορίζεται στη διαταγή.

3.3 Ποια η ισχύς αυτών των μέτρων;

Συντηρητική κατάσχεση (Diligence on the dependence)

Στην περίπτωση της συντηρητικής κατάσχεσης στα χέρια τρίτου, αν ο καθ’ ου νικήσει στη δίκη, η κατάσχεση ανατρέπεται με την έκδοση της οριστικής απόφασης.  Αν ο αιτών νικήσει στη δίκη, η κατάσχεση καθίσταται εκτελεστή για διάστημα έως τριών ετών από την ημερομηνία της απόφασης.

Η απαγόρευση διάθεσης εμποδίζει τον καθ’ ου να διαθέσει τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του ή να χορηγήσει ασφάλεια επί αυτών.  Η προσωρινή απαγόρευση διάθεσης μετατρέπεται αυτόματα σε αναγκαστική απαγόρευση διάθεσης με την έκδοση της απόφασης.  Η απαγόρευση διάθεσης διαρκεί πέντε έτη, αλλά μπορεί να παραταθεί.

Στην περίπτωση της εκτέλεσης προσωρινής κατάσχεσης, αυτή παράγει αποτελέσματα για έξι μήνες ή έως ότου ανακληθεί.  Αν η αγωγή κατά του καθ’ ου απορριφθεί, η εν λόγω απόρριψη επιφέρει και την άρση της προσωρινής κατάσχεσης.

Προσωρινή απαγόρευση (Interim interdict)

Η προσωρινή απαγόρευση παράγει αποτελέσματα έως ότου ανακληθεί ή έως ότου εκδοθεί οριστική απόφαση επί της αγωγής.  Αν η απαγόρευση είναι ορισμένου χρόνου, παράγει αποτελέσματα έως την εκπνοή του εν λόγω χρόνου.

Διατήρηση εγγράφων και άλλων περιουσιακών στοιχείων

Η διαταγή παύει να ισχύει με την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αγωγής.

4 Υπάρχει δυνατότητα προσφυγής κατά ενός τέτοιου μέτρου;

Συντηρητική κατάσχεση (Diligence on the dependence)

Ο καθ’ ου μπορεί να επιτύχει την έκδοση διαταγής απαγόρευσης που να εμποδίζει τη χρήση της συντηρητικής κατάσχεσης στα χέρια τρίτου σε δύο περιπτώσεις.  Η πρώτη περίπτωση είναι όταν μπορεί αμέσως να επαληθευτεί ότι η κατάσχεση θα ήταν ελαττωματική, υπό την έννοια ότι θα εκτελείτο χωρίς διαταγή ή παράτυπα ή δόλια και χωρίς εύλογη αιτία. Η δεύτερη περίπτωση είναι όταν ο καθ’ ου έχει καταθέσει στο δικαστήριο το ποσό του κεφαλαίου για το οποίο ενάγεται.

Όταν έχει εκδοθεί διαταγή συντηρητικής κατάσχεσης, ο καθ’ ου και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την ανάκληση ή τον περιορισμό της.  Η ανάκληση εξαφανίζει τη διαταγή συνολικά και κάθε ασφαλιστικό μέτρο που απορρέει από αυτήν.  Αν συντηρητική κατάσχεση στα χέρια τρίτου, προσωρινή απαγόρευση διάθεσης ή προσωρινή κατάσχεση που έχει επιβληθεί βάσει σχετικής διαταγής κριθεί ότι κακώς επιβλήθηκε, πρέπει να ανακληθεί.

Αν η διαταγή ήταν έγκυρη, αλλά η συντηρητική κατάσχεση στα χέρια τρίτου, προσωρινή απαγόρευση διάθεσης ή προσωρινή κατάσχεση ήταν είτε ανίσχυρη είτε παράτυπη, το ασφαλιστικό μέτρο μπορεί να περιοριστεί.

Όταν ο καθ’ ου ζητεί την ανάκληση ή τον περιορισμό του ασφαλιστικού μέτρου, ο αιτών φέρει το βάρος να πείσει το δικαστήριο ότι αυτό δεν θα πρέπει να ανακληθεί ή να περιοριστεί.  Το δικαστήριο μπορεί επίσης να επιβάλει στον καθ’ ου να παράσχει εγγύηση (ασφάλεια) ότι, αν εκδοθεί απόφαση σε βάρος του, θα υπάρχουν στη διάθεση του αιτούντος τα κατασχεμένα κεφάλαια ή η αξία τους ή, συνηθέστερα, το συνολικό ποσό της αγωγικής αξίωσης.

Προσωρινή απαγόρευση (Interim interdict)

Διαταγή που δέχεται ή απορρίπτει αίτηση προσωρινής απαγόρευσης η οποία έχει εκδοθεί από το Sheriff Court μπορεί, χωρίς να χρειάζεται άδεια άσκησης έφεσης, να προσβληθεί με έφεση ενώπιον του Sheriff Principal (του αρχαιότερου Sheriff της περιοχής) ή, υπό την προϋπόθεση της λήψης άδειας άσκησης έφεσης, ενώπιον του Court of Session.

Διαταγή που δέχεται ή απορρίπτει αίτηση προσωρινής απαγόρευσης η οποία έχει εκδοθεί από το Court of Session μπορεί να προσβληθεί με έφεση εντός προθεσμίας 14 ημερών από την έκδοσή της.

Διατήρηση εγγράφων και άλλων περιουσιακών στοιχείων

Διαταγή που δέχεται αίτηση διατήρησης εγγράφων ή περιουσιακών στοιχείων η οποία έχει εκδοθεί από το Sheriff Court μπορεί να προσβληθεί με έφεση εντός προθεσμίας 14 ημερών από την έκδοσή της.

Στο Court of Session, κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει κοινοποιηθεί η αίτηση διατήρησης εγγράφων ή περιουσιακών στοιχείων μπορεί, αν το επιθυμεί, να παραστεί και να αντιταχθεί στην αίτηση. Κατά την εκτέλεση της διαταγής, ο επίτροπος που έχει διοριστεί από το δικαστήριο για την εκτέλεση ενημερώνει το πρόσωπο προς το οποίο απευθύνεται η διαταγή για το δικαίωμά του να ζητήσει νομική συμβουλή. Όταν σκοπός της λήψης της εν λόγω συμβουλής είναι να λάβει το οικείο πρόσωπο βοήθεια για να αποφασίσει αν θα ζητήσει από το δικαστήριο να μεταβάλει τη διαταγή, ο επίτροπος δεν αρχίζει να αναζητεί, να παίρνει στην κατοχή του ή να διασφαλίζει τα απαριθμούμενα αντικείμενα.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Scottish Courts and Tribunals Service (Υπηρεσία Δικαστηρίων της Σκωτίας)

Accountant in Bankruptcy (Επόπτης για θέματα πτωχεύσεων)

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/09/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.