Διασφάλιση περιουσιακών στοιχείων κατά τη διάρκεια αγωγής σε χώρα της ΕΕ

Σλοβενία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ποια είναι τα διάφορα μέτρα;

Τα προσωρινά και συντηρητικά μέτρα που θεσπίζονται από τον νόμο περί εκτέλεσης και εξασφάλισης αστικών αξιώσεων (Zakon o izvršbi in zavarovanju, ZIZ) είναι οι προσωρινές διαταγές και τα ασφαλιστικά μέτρα.

Ως (πιο μακροπρόθεσμο) συντηρητικό μέτρο, με την έννοια της αναγκαστικής εξασφάλισης των αξιώσεων, ο νόμος περί εκτέλεσης και εξασφάλισης αστικών αξιώσεων επιτρέπει την εξασφάλιση με τη σύσταση εμπράγματου βάρους επί ακίνητης ή κινητής περιουσίας και με τη σύσταση εμπράγματου βάρους επί συμμετοχών. Ο δανειστής μπορεί να ζητήσει μέτρα για την αναγκαστική εξασφάλιση των αξιώσεων στην ίδια βάση με την εκτέλεση, δηλαδή βάσει εκτελεστού τίτλου, σε αντίθεση με τις προσωρινές διαταγές και τα ασφαλιστικά μέτρα, που είναι προσωρινού χαρακτήρα και μπορούν να ζητηθούν υπό τις κατωτέρω προϋποθέσεις.

2 Υπό ποιες προϋποθέσεις διατάσσονται αυτά τα μέτρα;

Προσωρινή διαταγή: Το δικαστήριο εκδίδει προσωρινή διαταγή βάσει απόφασης εθνικού δικαστηρίου ή άλλου οργάνου σχετικά με χρηματική απαίτηση η οποία δεν είναι ακόμη εκτελεστή, εφόσον ο δανειστής μπορέσει να αποδείξει ότι υπάρχει πιθανός κίνδυνος, σε διαφορετική περίπτωση, να καταστεί αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερής η εκτέλεση της απαίτησης.

Τα ασφαλιστικά μέτρα είναι μέτρα περιορισμένης χρονικής διάρκειας για την εξασφάλιση αξιώσεων, με τα οποία επιδιώκεται είτε, αφενός, η διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης ή η δημιουργία νέας, προσωρινής κατάστασης, ούτως ώστε να επιτραπεί μεταγενέστερα η αποτελεσματική εκτέλεση των απαιτήσεων ενός δανειστή (μέτρα προστατευτικού χαρακτήρα) είτε, αφετέρου, η αποτροπή σοβαρών και ζημιογόνων επιπτώσεων καθώς και της απειλής βίας (μέτρα ρυθμιστικού χαρακτήρα).

Σύμφωνα με τον νόμο περί εκτέλεσης και εξασφάλισης αστικών αξιώσεων, τα ασφαλιστικά μέτρα μπορούν να διαχωριστούν σε μέτρα για την εξασφάλιση χρηματικών αξιώσεων και μέτρα για την εξασφάλιση μη χρηματικών αξιώσεων.

Το δικαστήριο διατάσσει ασφαλιστικά μέτρα για την εξασφάλιση χρηματικής αξίωσης εάν ο δανειστής μπορεί να αποδείξει την πιθανότητα ύπαρξης αξίωσης ή γένεσης μελλοντικής αξίωσης έναντι του οφειλέτη, και εφόσον ο δανειστής αποδείξει ότι υπάρχει πιθανός κίνδυνος διάθεσης, απόκρυψης ή άλλης χρήσης της περιουσίας από τον οφειλέτη με αποτέλεσμα η εκτέλεση της αξίωσης να καταστεί αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερής. Ο δανειστής δεν υποχρεούται να αποδείξει ότι υπάρχει κίνδυνος, εφόσον αποδείξει την πιθανότητα να είναι μόνον αμελητέα η ζημία του οφειλέτη από τα προτεινόμενα μέτρα. Ο κίνδυνος θεωρείται αποδεδειγμένος, εάν η αξίωση πρόκειται να εκτελεστεί στο εξωτερικό, εκτός εάν πρόκειται να εκτελεστεί σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το δικαστήριο διατάσσει ασφαλιστικά μέτρα για την εξασφάλιση μη χρηματικής αξίωσης εάν ο δανειστής μπορεί να αποδείξει την πιθανότητα ύπαρξης αξίωσης ή γένεσης μελλοντικής αξίωσης έναντι του οφειλέτη.

Ο δανειστής πρέπει επίσης να αποδείξει ότι συντρέχει μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • υπάρχει κίνδυνος η εκτέλεση της αξίωσης να καταστεί αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερής
  • τα μέτρα είναι αναγκαία προκειμένου να αποφευχθεί η χρήση βίας ή να αποτραπεί η επέλευση ανεπανόρθωτης ζημίας
  • ο οφειλέτης δεν αναμένεται να υποστεί περισσότερο ζημιογόνες συνέπειες από ό,τι ο δανειστής σε περίπτωση που τα ασφαλιστικά μέτρα αποδειχθούν αβάσιμα κατά την πορεία της διαδικασίας.

2.1 Η διαδικασία

Προσωρινή διαταγή: Το δικαστήριο που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση επί του περιουσιακού στοιχείου για το οποίο έχει ζητηθεί εξασφάλιση έχει κατά τόπον αρμοδιότητα να αποφανθεί σχετικά με το αίτημα εξασφάλισης μιας αξίωσης μέσω προσωρινής διαταγής και για την εξασφάλιση της ίδιας της αξίωσης.

Μετά την υποβολή της αίτησης για έκδοση προσωρινής διαταγής και κατόπιν εξέτασης των προϋποθέσεων για την έκδοση της διαταγής, το δικαστήριο εκδίδει απόφαση που αναφέρει, μεταξύ άλλων, το ποσό της εξασφαλιζόμενης απαίτησης, συμπεριλαμβανομένων τόκων και εξόδων, την εξασφάλιση που διατάσσεται και τη χρονική προθεσμία που ορίζει το δικαστήριο για την εκτέλεση της διαταγής. Μια προσωρινή διαταγή δεν μπορεί να έχει διάρκεια μεγαλύτερη των 15 ημερών από την εκπλήρωση των προϋποθέσεων εκτέλεσης.
Εάν η προθεσμία της προσωρινής διαταγής λήξει πριν καταστεί εκτελεστή η απόφαση βάσει της οποίας εκδόθηκε η προσωρινή διαταγή, το δικαστήριο, κατ’ αίτηση του δανειστή, παρατείνει τη διαταγή, εφόσον δεν έχουν μεταβληθεί οι περιστάσεις στο πλαίσιο των οποίων εκδόθηκε.

Ασφαλιστικά μέτρα: Εάν κινηθεί αστική ή άλλη δικαστική διαδικασία, την απόφαση λαμβάνει το αρμόδιο δικαστήριο στο οποίο πρόκειται να διεξαχθεί η διαδικασία. Το δικαστήριο που θα ήταν αρμόδιο να αποφανθεί επί ειδικής διαδικασίας γαμικών διαφορών ή διαφορών μεταξύ γονέων και τέκνων, για την οποία έχει κατατεθεί αίτηση για εξασφάλιση της αξίωσης με διαταγή ασφαλιστικών μέτρων πριν από την κίνηση δικαστικής διαδικασίας, είναι το περιφερειακό δικαστήριο, το οποίο είναι αρμόδιο να εξασφαλίσει την ίδια την αξίωση. Το δικαστήριο που είναι αρμόδιο, αφενός, να αποφανθεί σχετικά με την αίτηση εξασφάλισης μιας αξίωσης με διαταγή ασφαλιστικών μέτρων η οποία (αίτηση) έχει κατατεθεί πριν από την κίνηση δικαστικής διαδικασίας βάσει του νόμου που διέπει την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας και, αφετέρου, να εξασφαλίσει την ίδια την αξίωση είναι το περιφερειακό δικαστήριο, το οποίο θα ήταν αρμόδιο γι’ αυτή τη διαδικασία. Εάν δεν κινηθεί αστική ή άλλη δικαστική διαδικασία, το δικαστήριο που είναι αρμόδιο να αποφανθεί για το αίτημα εξασφάλισης μιας αξίωσης μέσω ασφαλιστικών μέτρων και για την εξασφάλιση της ίδιας της αξίωσης είναι το δικαστήριο με κατά τόπον αρμοδιότητα, το οποίο θα ήταν αρμόδιο να αποφανθεί για την αίτηση εκτέλεσης.
Συνεπάγεται, επομένως, ότι η κατά τόπον αρμοδιότητα των δικαστηρίων για την έκδοση ασφαλιστικών μέτρων, σε αυτές τις περιπτώσεις, καθορίζεται σε σχέση με το αντικείμενο της εξασφάλισης μιας αξίωσης. Εάν πρόκειται για κινητή περιουσία, κατά τόπον αρμόδιο είναι το δικαστήριο εκτέλεσης στην περιοχή στην οποία βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία ή στην περιοχή στην οποία ο οφειλέτης έχει τη μόνιμη ή προσωρινή κατοικία του. Εάν το αντικείμενο προς εξασφάλιση είναι χρηματική απαίτηση, τίτλος υπό μορφή λογιστικής εγγραφής ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα του οφειλέτη, κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο είναι γενικά το δικαστήριο που καλύπτει την περιοχή στην οποία ο οφειλέτης έχει τη μόνιμη κατοικία του ή την καταστατική του έδρα. Εάν το αντικείμενο προς εξασφάλιση είναι εταιρικό μερίδιο σε εταιρεία, κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο είναι αυτό που καλύπτει την περιοχή στην οποία βρίσκεται η καταστατική έδρα της εταιρείας. Εάν το αντικείμενο προς εξασφάλιση είναι ακίνητη περιουσία, κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο είναι αυτό που καλύπτει την περιοχή στην οποία βρίσκεται η ακίνητη περιουσία.

2.2 Οι κύριες προϋποθέσεις

Το δικαστήριο εκδίδει προσωρινή διαταγή βάσει απόφασης εθνικού δικαστηρίου ή άλλου οργάνου σχετικά με χρηματική απαίτηση η οποία δεν είναι ακόμη εκτελεστή, εφόσον ο δανειστής μπορέσει να αποδείξει ότι υπάρχει πιθανός κίνδυνος, σε διαφορετική περίπτωση, να καταστεί αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερής η εκτέλεση της αξίωσης. Αυτός ο κίνδυνος θεωρείται αποδεδειγμένος, εάν το αίτημα εξασφάλισης μιας αξίωσης μέσω προσωρινής διαταγής βασίζεται σε κάποιο από τα ακόλουθα:

  • σε δικαστική απόφαση εκδοθείσα σε ποινική δίκη, με την οποία αναγνωρίζεται η εμπράγματη αξίωση του ζημιωθέντος διαδίκου και εφόσον κατά της απόφασης έχει υποβληθεί αίτηση επανάληψης της ποινικής διαδικασίας
  • σε απόφαση βάσει της οποίας η εκτέλεση θα πρέπει να διενεργηθεί στο εξωτερικό, εκτός εάν η εκτέλεση διενεργηθεί σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • σε απόφαση αναγνώρισης κατά της οποίας έχει ασκηθεί έφεση (σε αυτήν την περίπτωση, το δικαστήριο μπορεί, κατόπιν αιτήματος του οφειλέτη, να θεσπίσει έναν όρο για την εξασφάλιση της αξίωσης μέσω προσωρινής διαταγής, δηλαδή να καταθέσει ο δανειστής εγγύηση για τη ζημία που ενδέχεται να υποστεί ο οφειλέτης ως αποτέλεσμα της προσωρινής διαταγής)
  • σε συμβιβασμό που συνάπτεται ενώπιον δικαστηρίου ή διοικητικού οργάνου, ο οποίος αμφισβητείται όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία (σε αυτήν την περίπτωση, το δικαστήριο μπορεί, κατόπιν αιτήματος του οφειλέτη, να θεσπίσει έναν όρο για την εξασφάλιση της αξίωσης μέσω προσωρινής διαταγής, δηλαδή να καταθέσει ο δανειστής εγγύηση για τη ζημία που ενδέχεται να υποστεί ο οφειλέτης ως αποτέλεσμα της προσωρινής διαταγής)
  • σε συμβολαιογραφική πράξη που συνιστά εκτελεστό τίτλο για χρηματική αξίωση η οποία δεν έχει ακόμη καταστεί απαιτητή.

Το δικαστήριο επιτρέπει την εξασφάλιση αξίωσης με προσωρινή διαταγή για επιδικασθέν ποσό διατροφής που δεν έχει ακόμη καταστεί απαιτητό, αποζημίωση για απώλεια διατροφής λόγω θανάτου του προσώπου που τη χορηγούσε, καθώς και αποζημίωση για ζημία που προκλήθηκε από μείωση ή απώλεια δραστηριότητας ή από μείωση ή απώλεια της ικανότητας για εργασία, μόνον όσον αφορά ποσά που πρόκειται να καταστούν απαιτητά εντός ενός έτους.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο κίνδυνος θεωρείται αποδεδειγμένος εάν έχει ήδη υποβληθεί αίτηση για την εκτέλεση της αξίωσης είσπραξης του απαιτητού ποσού από τον οφειλέτη ή εάν έχει προταθεί η εκτέλεση της αξίωσης.

Το δικαστήριο διατάσσει ασφαλιστικά μέτρα για την εξασφάλιση χρηματικής αξίωσης υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: εάν ο δανειστής μπορεί να αποδείξει την πιθανότητα ύπαρξης αξίωσης ή γένεσης μελλοντικής αξίωσης έναντι ενός οφειλέτη, και εάν ο δανειστής αποδείξει τον πιθανό κίνδυνο διάθεσης, απόκρυψης ή άλλης χρήσης της περιουσίας από τον οφειλέτη, με αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερής η εκτέλεση της αξίωσης (υποκειμενικός κίνδυνος).

Το δικαστήριο διατάσσει ασφαλιστικά μέτρα για την εξασφάλιση μη χρηματικής αξίωσης υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: εάν ο δανειστής μπορεί να αποδείξει την πιθανότητα ύπαρξης μιας αξίωσης ή γένεσης μελλοντικής αξίωσης έναντι του οφειλέτη, και εφόσον ο δανειστής αποδείξει την πιθανότητα να συντρέχει κάποια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: υπάρχει κίνδυνος να καταστεί αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερής η εκτέλεση της αξίωσης (αντικειμενικός κίνδυνος), η διαταγή είναι αναγκαία για να αποφευχθεί η χρήση βίας ή να αποτραπεί η επέλευση ανεπανόρθωτης ζημίας, και ο οφειλέτης δεν αναμένεται να υποστεί περισσότερο ζημιογόνες επιπτώσεις από ό,τι ο δανειστής σε περίπτωση που τα ασφαλιστικά μέτρα αποδειχθούν αβάσιμα κατά την πορεία της διαδικασίας.

Και στις δύο περιπτώσεις (ασφαλιστικά μέτρα για την εξασφάλιση χρηματικής αξίωσης και ασφαλιστικά μέτρα για την εξασφάλιση μη χρηματικής αξίωσης), ο δανειστής δεν υποχρεούται να αποδείξει την ύπαρξη κινδύνου, εφόσον αποδείξει ότι είναι πιθανό η ζημία που θα υποστεί ο οφειλέτης από τα προτεινόμενα μέτρα να είναι μόνον αμελητέα. Και στις δύο περιπτώσεις, ο κίνδυνος θεωρείται αποδεδειγμένος, εάν η αξίωση πρόκειται να εκτελεστεί στο εξωτερικό, εκτός εάν πρόκειται να εκτελεστεί σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3 Αντικείμενο και φύση αυτών των μέτρων

3.1 Ποια περιουσιακά στοιχεία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αυτών των μέτρων;

Οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο του οφειλέτη είναι δυνατόν να αποτελέσει αντικείμενο προσωρινής διαταγής ή ασφαλιστικών μέτρων, π.χ. τραπεζικές καταθέσεις, κινητή περιουσία, ταξινομημένα οχήματα, ακίνητη περιουσία και άλλα εμπράγματα δικαιώματα, εφόσον δεν εξαιρούνται από την αναγκαστική εκτέλεση δυνάμει του νόμου ή δεν πρόκειται για στοιχεία με εκ του νόμου περιορισμένη δυνατότητα αναγκαστικής εκτέλεσης (π.χ. στοιχεία που δεν είναι σε κυκλοφορία, ορυκτός πλούτος, στοιχεία απαραίτητα στον οφειλέτη προκειμένου να παράσχει μια δημόσια υπηρεσία, κ.λπ.).

3.2 Ποια τα αποτελέσματα αυτών των μέτρων;

Προσωρινές διαταγές: Το δικαστήριο μπορεί να ορίσει τις ακόλουθες προσωρινές διαταγές: κατάσχεση κινητής περιουσίας και καταχώριση της κατάσχεσης στο σχετικό μητρώο, εάν υπάρχει κατάσχεση χρηματικών απαιτήσεων ή αξιώσεων μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων κατάσχεση άλλων περιουσιακών ή εμπράγματων δικαιωμάτων κατάσχεση χρηματικών απαιτήσεων στον λογαριασμό του οφειλέτη σε οργανισμό πληρωμής σύσταση εμπράγματου βάρους επί εταιρικού μεριδίου σε εταιρεία στο μητρώο εταιρειών ή επί τίτλου υπό μορφή λογιστικής εγγραφής στο κεντρικό μητρώο άυλων τίτλων προσωρινή σύσταση εμπράγματου βάρους επί της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη ή ενός δικαιώματος στην ακίνητη περιουσία.

Το δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει την πώληση κατασχεθέντων κινητών περιουσιακών στοιχείων εάν αυτά είναι ευπαθή ή εάν υπάρχει κίνδυνος να μειωθεί σημαντικά η τιμή τους, εφόσον η πώληση των κατασχεθέντων αντικειμένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί εκτέλεσης και εξασφάλισης αστικών αξιώσεων σχετικά με την αναγκαστική εκτέλεση επί κινητής περιουσίας.

Εάν το δικαστήριο κατάσχει μια απαίτηση με προσωρινή διαταγή, μπορεί, κατόπιν αιτήματος του δανειστή ή του οφειλέτη, να επιτρέψει τη μεταβίβαση της εν λόγω απαίτησης στον δανειστή, όταν υπάρχει κίνδυνος τυχόν καθυστέρηση να εμποδίσει την είσπραξη της απαίτησης ή να επιφέρει απόσβεση του δικαιώματος προσφυγής κατά τρίτου.

Το ποσό που αποκτάται από την πώληση περιουσιακών στοιχείων ή την είσπραξη μιας απαίτησης φυλάσσεται από το δικαστήριο έως τη λήξη της προσωρινής διαταγής ή έως ότου ο δανειστής να αιτηθεί εκτέλεση, αλλά όχι για περισσότερο από 30 ημέρες από την ημέρα που η αξίωση καθίσταται εκτελεστή.

Ασφαλιστικά μέτρα: Ασφαλιστικά μέτρα για την εξασφάλιση χρηματικών αξιώσεων μπορεί να είναι όλα τα μέτρα που αποσκοπούν στην εξασφάλιση μιας αξίωσης και τα οποία μπορεί να είναι, όσον αφορά τους στόχους τους, καθαρά προστατευτικού χαρακτήρα. Ο νόμος παραθέτει ενδεικτικά τα ακόλουθα είδη ασφαλιστικών μέτρων για την εξασφάλιση χρηματικών αξιώσεων: απαγόρευση στον οφειλέτη να χρησιμοποιεί ελεύθερα την κινητή περιουσία του, και φύλαξη αυτής της περιουσίας απαγόρευση στον οφειλέτη να μεταβιβάσει ή να υποθηκεύσει την ακίνητη περιουσία του ή τα εμπράγματα δικαιώματά του σε ακίνητη περιουσία καταχωρισμένη στο όνομά του, και εγγραφή αυτής της απαγόρευσης στο κτηματολόγιο απαγόρευση σε οφειλέτη του οφειλέτη να εξοφλεί απαιτήσεις ή να μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία στον οφειλέτη (εναγόμενο), και απαγόρευση στον οφειλέτη (εναγόμενο) να αποκτά περιουσιακά στοιχεία, να εισπράττει απαιτήσεις ή να τις χρησιμοποιεί ελεύθερα εντολή σε χρηματοπιστωτικό οργανισμό να μην επιτρέψει στον οφειλέτη, ή σε άλλο πρόσωπο κατ’ εντολή του οφειλέτη, την ανάληψη του ποσού που υπόκειται στα ασφαλιστικά μέτρα από τον λογαριασμό του οφειλέτη.

Ασφαλιστικά μέτρα για την εξασφάλιση μη χρηματικών αξιώσεων μπορεί να είναι επίσης όλα τα μέτρα που αποσκοπούν στην εξασφάλιση μιας αξίωσης και που μπορεί να είναι, όσον αφορά τους στόχους τους, προστατευτικού ή ρυθμιστικού χαρακτήρα. Ο νόμος παραθέτει ενδεικτικά τα ακόλουθα είδη ασφαλιστικών μέτρων για την εξασφάλιση μη χρηματικών αξιώσεων: απαγόρευση μεταβίβασης ή υποθήκευσης της κινητής περιουσίας που αποτελεί αντικείμενο της αξίωσης και διαταγή φύλαξης αυτής της περιουσίας απαγόρευση μεταβίβασης ή υποθήκευσης από τον οφειλέτη της ακίνητης περιουσίας που αποτελεί αντικείμενο της αξίωσης, και εγγραφή της απαγόρευσης αυτής στο κτηματολόγιο απαγόρευση στον οφειλέτη να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια ενδέχεται να αποβεί επιζήμια για τον δανειστή, ή απαγόρευση να επιφέρει οποιαδήποτε μεταβολή στην περιουσία που αποτελεί αντικείμενο της αξίωσης και επιβολή προστίμου σε περίπτωση παραβίασης αυτής της απαγόρευσης απαγόρευση σε οφειλέτη του οφειλέτη (εναγομένου) να μεταβιβάσει στον τελευταίο την περιουσία που αποτελεί αντικείμενο της αξίωσης καταβολή αποζημίωσης για απώλεια μισθού σε εργαζόμενο ενώ εκκρεμεί διαφορά για τη νομιμότητα μιας καταγγελίας σύμβασης εργασίας, όταν αυτή η αποζημίωση είναι αναγκαία για τη διαβίωση του εργαζόμενου και των προσώπων που εξαρτώνται από αυτόν.

Όταν μια απόφαση για ασφαλιστικά μέτρα εκδίδεται στο πλαίσιο αστικής ή άλλης διαδικασίας, έχει ισχύ απόφασης αναγκαστικής εκτέλεσης αυτό επιτρέπει παρέμβαση μόνον ως προς τα συμφέροντα του οφειλέτη και όχι οποιουδήποτε τρίτου. Επομένως, η λήψη ασφαλιστικών μέτρων δεν συνεπάγεται εγγραφή εμπράγματου βάρους επί του περιουσιακού στοιχείου του οποίου ζητείται η εξασφάλιση.

Συνεπώς, όταν π.χ. μια απόφαση ασφαλιστικών μέτρων απαγορεύει στον οφειλέτη να χρησιμοποιήσει ελεύθερα το προς εξασφάλιση περιουσιακό στοιχείο, αυτό δεν εμποδίζει τη νομική παρέμβαση από άλλο πρόσωπο σε σχέση με το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο (π.χ. σε διαδικασίες εκτέλεσης). Εάν ο οφειλέτης αγνοήσει τα ασφαλιστικά μέτρα, η μόνη συνέπεια είναι ότι ο δανειστής δικαιούται να αμφισβητήσει τις νομικές ενέργειες που επιφέρουν σε αυτόν ζημία, σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες του ενοχικού δικαίου. Τα πρόσωπα που αποκτούν περιουσία την οποία ο οφειλέτης δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί ελεύθερα προστατεύονται, σε αυτές τις περιπτώσεις, εάν την απέκτησαν καλή τη πίστει (δεν γνώριζαν και δεν θα μπορούσαν να γνωρίζουν ότι αυτή η ενέργεια ήταν επιζήμια για τον δανειστή). Εάν το πρόσωπο που αποκτά την περιουσία δεν την απέκτησε καλή τη πίστει, η νομική ενέργεια παύει να παράγει αποτελέσματα αποκλειστικά όσον αφορά τον δανειστή (ενάγοντα) και στον βαθμό που είναι απαραίτητο ώστε να ικανοποιηθεί η απαίτηση του δανειστή.

Όταν ο οφειλέτης παραβιάζει τα ασφαλιστικά μέτρα, υπέχει επίσης ποινική ευθύνη για το αδίκημα της προσβολής δικαιωμάτων τρίτου. Το δικαστήριο εκτέλεσης μπορεί επίσης να επιβάλει πρόστιμο στον οφειλέτη που παραβιάζει ασφαλιστικά μέτρα, ενώ ο οφειλέτης έχει το δικαίωμα να απαιτήσει αποζημίωση από τον δανειστή για τη ζημία που υπέστη από ασφαλιστικά μέτρα τα οποία ήταν αβάσιμα ή τα οποία δεν είχε δικαίωμα να λάβει ο δανειστής.

Με τα ασφαλιστικά μέτρα μπορεί επίσης να επιβληθεί απαγόρευση πληρωμών σε οφειλέτη του οφειλέτη (π.χ. μια τράπεζα) σε αυτήν την περίπτωση, η απαγόρευση αρχίζει να ισχύει από τη στιγμή που επιδίδεται στον οφειλέτη του οφειλέτη. Αφού λάβει γνώση της απαγόρευσης, ο τελευταίος δεν μπορεί πλέον να εκπληρώσει αποτελεσματικά τις υποχρεώσεις του προς τον οφειλέτη (εναγόμενο) και ενδέχεται να είναι επίσης υπόχρεος καταβολής αποζημίωσης στον δανειστή. Στις διαδικασίες έκδοσης ασφαλιστικών μέτρων, η τράπεζα μπορεί να αποκαλύψει πληροφορίες για την ύπαρξη και τους αριθμούς λογαριασμών συναλλαγών, ή για άλλες απαιτήσεις του οφειλέτη, μόνο κατόπιν αιτήματος του δικαστηρίου πάντως, πληροφορίες για τους τρέχοντες αριθμούς λογαριασμών νομικών προσώπων και για το εάν οι εν λόγω λογαριασμοί είναι δεσμευμένοι διατίθενται στο κοινό από τον ιστότοπο του Οργανισμού Δημοσίων Νομικών Μητρώων και Συναφών Υπηρεσιών της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve).

3.3 Ποια η ισχύς αυτών των μέτρων;

Μια απόφαση προσωρινής διαταγής που εκδίδεται από το δικαστήριο πρέπει να αναφέρει, μεταξύ άλλων, το ποσό της εξασφαλισθείσας αξίωσης, συμπεριλαμβανομένων τόκων και εξόδων, την εξασφάλιση που διατάχθηκε και την προθεσμία που τάσσει το δικαστήριο για την εκτέλεση της διαταγής, καθώς η προσωρινή διαταγή μπορεί να έχει διάρκεια οκτώ ημερών κατ’ ανώτατο όριο από την εκπλήρωση των προϋποθέσεων εκτέλεσης.

Η περίοδος ισχύος των ασφαλιστικών μέτρων δεν καθορίζεται από τον νόμο προσδιορίζεται όμως από το δικαστήριο στην απόφαση που διατάσσει τα ασφαλιστικά μέτρα. Εάν τα μέτρα διαταχθούν πριν από την υποβολή αγωγής ή την έναρξη άλλης διαδικασίας ή εάν εκδοθούν με σκοπό την εξασφάλιση μιας αξίωσης που δεν έχει ακόμη γεννηθεί, το δικαστήριο ορίζει στον δανειστή μια προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να κινήσει διαδικασία ή να ασκήσει αγωγή. Εάν ο δανειστής δεν ασκήσει αγωγή ή δεν κινήσει διαδικασία εντός αυτής της προθεσμίας, το δικαστήριο διακόπτει τις διαδικασίες. Τα ασφαλιστικά μέτρα μπορούν να τεθούν σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσης της δικαστικής απόφασης βάσει της οποίας εκδόθηκαν.

4 Υπάρχει δυνατότητα προσφυγής κατά ενός τέτοιου μέτρου;

Ο οφειλέτης μπορεί να ασκήσει ανακοπή κατά μιας απόφασης για την έκδοση προσωρινής διαταγής ή ασφαλιστικών μέτρων εντός οκτώ ημερών από την επίδοση της απόφασης. Η ανακοπή υποβάλλεται στο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση προσωρινής διαταγής ή ασφαλιστικών μέτρων το ίδιο δικαστήριο αποφαίνεται εν συνεχεία και για την ανακοπή.

Ένας οφειλέτης ή δανειστής μπορεί να ασκήσει έφεση κατά μιας δικαστικής απόφασης επί ανακοπής και κατά απορριπτικής απόφασης επί αιτήματος για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων στο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση, εντός οκτώ ημερών από την επίδοση της απόφασης. Η έφεση εκδικάζεται από δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Η ανακοπή και οι εφέσεις, κατά κανόνα, δεν αναστέλλουν τη διαδικασία.

Σχετικοί σύνδεσμοι

http://www.pisrs.si/Pis.web/

https://www.uradni-list.si/

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

http://www.sodisce.si/

http://www.ajpes.si/

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/01/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.