Hagi tagamine nõude puhul ELi liikmesriikides

Malta
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Millised on abinõude eri liigid?

Abinõude eri liigid on järgmised:

 • kirjeldamiskorraldus;
 • arestimiskorraldus;
 • elujõulise äriühingu vara arestimise korraldus;
 • kolmanda isiku valduses oleva võlgniku vara arestimise määrus;
 • lahkumiskeeld;
 • laevade arestimise korraldus;
 • õhusõiduki arestimise korraldus;
 • keelav ettekirjutus.

2 Millistel tingimustel võib selliseid abinõusid rakendada?

Abinõude kasutamine on reguleeritud Malta seadustekogu 12. peatüki artikliga 829 ja sellele järgnevate artiklitega. Mõnel juhul võidakse kohaldada ka eriõigusnorme.

2.1 Menetlus

Nimetatud abinõude rakendamise taotlemiseks peab hageja esitama vande all koostatud avalduse, mis peab sisaldama selle võla või hagi aluseid ja laadi, mida soovitakse tagada. Kui õigus, mida soovitakse tagada, kujutab endast võlga või nõuet, mis võidakse rahuldada rahasumma tasumisega, peab hagiavaldus sisaldama ka asjaomast summat.

2.2 Peamised tingimused

Neid abinõusid võimaldab võtta kohus. Malta magistraadikohus või Gozo magistraadikohus selle madalama astme pädevuses ei saa teha kirjeldamiskorraldust või näha ette lahkumiskeeldu viitega kostja vandele. Lisaks ei saa õiguste või nõude tagamiseks teha arestimiskorraldust või kolmanda isiku valduses oleva võlgniku vara arestimise määrust valitsuse vastu. Arestimiskorraldust või kolmanda isiku valduses oleva võlgniku vara arestimise määrust ei saa väljastada selleks, et tagada õigusi või nõudeid teiste riikide relvajõudude liikmete vastu või mis tahes sellistel laevadel teenivate isikute vastu, mis on täiel määral Malta valitsuse teenistuses, kui selline isik viibib Maltal oma väeüksuse või laevapere koosseisus. Lahkumiskeeldu ei saa väljastada mis tahes õiguse või nõude tagamiseks mis tahes kapteni, meremehe või mõne muu isiku vastu, kes on nõuetekohaselt laevale munsterdatud, kui laev, mille perre see isik kuulub, on klaaritud, ning mis tahes ametiastme inseneri vastu, kes on munsterdatud mis tahes aurulaevale.

Alati tuleb viidata Malta seadustekogu 12. peatüki artiklile 829 ja sellele järgnevatele artiklitele. Mõnel juhul võidakse kohaldada ka eriõigusnorme.

3 Abinõude ese ja laad

3.1 Millist liiki vara suhtes võib neid abinõusid kohaldada?

Neid abinõusid võib rakendada seoses vallas- ja kinnisvaraga. Arestimiskorralduse võib teha ka elujõulise äriühingu vara suhtes. Korralduse ennetavaks arestiks võib väljastada seoses laevadega, mis on pikemad kui 10 m, ning samuti seoses õhusõidukitega.

3.2 Milline on selliste abinõude mõju?

Abinõude mõju on erinev sõltuvalt meetme laadist, kuid üldjuhul ei saa ei vallas- ega kinnisvara maha müüa või anda üle kolmandale isikule.

Kirjelduskorralduse võib teha eesmärgiga tagada õigus vallasasjadele: sel juhul võib selleks, et hageja saaks kasutada nimetatud õigust, olla tema huvides, et selline vallasasi jääks asja algsesse asukohta või et säiliks asja algne seisukord. Vallasvara arestimise korraldusega arestib kohtusekretär võlgnikult avalduses nimetatud asja või asjad. Elujõulise äriühingu vara arestimise korralduse eesmärk on säilitada äriühingu varade terviklikkus, sealhulgas load ja firmaväärtus, ning näha ette, et äriühingut ei tohi müüa osadena või tervikuna ning et äriühing peab jätkama oma tegevust. Igal juhul ei võta kohus siiski vastu avaldust arestimiskorralduse väljastamiseks, kui ta on veendunud, et tasumisele kuuluva summa tagamiseks on olemas muid viise. Seevastu laeva ja õhusõiduki arestimise korralduse eesmärk on arestida võlgnikult enam kui 10 m pikkune laev või õhusõiduk, anda see vara asukohajärgse ametiasutuse kätte hoiule ning samuti näha ette, et nimetatud ametiasutus ei tohi vabastada sellist laeva või õhusõidukit ega lubada võlgnikul likvideerida seda vara tervikuna või osaliselt või anda või loovutada selle varaga seotud õigusi mis tahes isikule. Keelava ettekirjutuse eesmärk on takistada isikul teha midagi sellist, mis võiks kahjustada isikut, kes ettekirjutust soovis.

3.3 Kui kaua sellised abinõud kehtivad?

Kui kohus ei tunnista hagi tagamise abinõu kehtetuks või abinõu taotlenud pool seda abinõud tagasi ei võta, jäävad kõik hagi tagamise abinõud jõusse 15 päevaks pärast kohtuotsuse lõplikuks (res iudicata) muutumist.

4 Kas abinõu kohta saab esitada kaebuse?

Nende meetmete peale ei ole võimalik esitada apellatsiooni, kuid saab väljastada n‑ö vastuabinõu. Sel juhul võib kostja, kelle vastu hagi tagamise abinõu väljastatud on, esitada avalduse hagi tagamise abinõu väljastanud kohtule või teise võimalusena – kui on algatatud kohtuasi – võib ta esitada avalduse sellele kohtule, kes seda asja menetleb, et taotleda hagi tagamise abinõu tühistamist täielikult või osaliselt ühel järgmistest põhjustest:

 • hagi tagamise abinõu käsitlev akt ei kehti enam;
 • mis tahes tingimus, mis on õigusaktide kohaselt nõutav hagi tagamise abinõu väljastamiseks, ei ole tegelikult täidetud;
 • võimalik on kasutada muud piisavat tagatist selle isiku nõude rahuldamiseks, kelle taotluse alusel hagi tagamise abinõu väljastati; näiteks rakendada mõnda muud hagi tagamise abinõu või kasutada sellist muud tagatist, mis katab kohtu arvates nõude piisaval määral. või
 • kui on tõendatud, et nõutud summa ei ole esmapilgul põhjendatud või on liiga suur, või
 • kui kohus peab pakutud tagatist piisavaks või
 • kui on tõendatud, et nende asjaolude korral ei oleks mõistlik jätta hagi tagamise abinõu käsitlevat akti jõusse täielikult või osaliselt või et hagi tagamise abinõu käsitlev akt ei ole täies mahus või osaliselt enam vajalik või see ei ole enam põhjendatud.
Viimati uuendatud: 22/03/2017

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.