Hagi tagamine nõude puhul ELi liikmesriikides

Teil võib tekkida vajadus selle järele, et meetmeid võetaks kiiresti muus liikmesriigis kui see, kus menetlus toimub, ootamata ära lõplikku kohtuotsust.

Te võite olla esitanud hagi kohtusse, kuid menetlus on aeglane ja Te tunnete end kõrvalejäetuna. Te kardate, et võlgnik kasutab ära pikalevenivaid menetlusi ja muid õiguskaitsevahendeid, et vältida võlausaldajaid enne kohtuotsuse tegemist. Näiteks võib võlgnikul tekkida kiusatus korraldada oma maksejõuetus või kirjutada oma vara kellegi teise nimele. Sellisel juhul on Teie huvides pöörduda hagi tagamiseks kohtusse.

Pangakontode Euroopa arestimismäärus võimaldab ühe ELi liikmesriigi kohtul arestida vara, mis on võlgniku pangakontol mõnes muus ELi liikmesriigis. Seda menetlust saab kasutada ainult piiriüleste juhtumite korral: menetlust läbiviiv kohus või võlausaldaja elu- või asukoht peab olema muus liikmesriigis kui selles, kus võlgniku pangakontot peetakse.

Kohus võib teha määruse hagi tagamise või ettevaatusabinõude kohta võlgniku vara suhtes. Nende meetmete eesmärk on ennetada lõplikku sisulist kohtuotsust teatava aja jooksul, et tagada otsuse täitmine.

Nende meetmete määramise tingimused erinevad liikmesriikide lõikes üsna märkimisväärselt.

Riigi kohta üksikasjaliku teabe saamiseks klõpsake paremas servas selle lipukesel.

Viimati uuendatud: 12/08/2022

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.