Varallisuuteen kohdistuvat turvaamistoimet oikeudenkäynnin aikana EU-maissa

Italia
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Minkälaisia turvaamistoimia on käytettävissä?

Italian oikeusjärjestelmässä on käytettävissä turvaamistoimia, jotka voivat olla luonteeltaan myös ennakoivia ja perustuvat lähtökohtaisesti ennalta varautumiseen. Turvaamistoimia voidaan määrätä ”ennen” asian vireillepanoa (ante causam -toimet) tai menettelyn kuluessa. Niitä voidaan myös hakea siinä yhteydessä kun riita-asia pannaan vireille. Välitoimimenettelyä koskevat säännöt sisältyvät siviiliprosessilain 669 bis §:ään ja seuraaviin pykäliin. Turvaamistoimia on erilaisia: a) ”suojatoimien” tarkoituksena on säilyttää asiaintila menettelyn aikana tai suojata omaisuutta. Takavarikoiminen turvaamistoimena on yksi esimerkki tähän ryhmään kuuluvista toimista. Tällaisilla turvaamistoimilla pyritään lähinnä varmistamaan, että menettelyn kesto ei tee myöhemmin saatavan täytäntöönpanomääräyksen soveltamista pohjimmiltaan merkityksettömäksi esimerkiksi sen vuoksi, että vaateen kohteena oleva omaisuus on tällä välin menetetty tai hävitetty; b) ”ennakoivat” toimet ovat sellaisia, joilla ennakoidaan ennen menettelyn päättymistä lopullisen päätöksen vaikutuksia. Ennakoivilla turvaamistoimilla pyritään siten varmistamaan, että oikeudenhaltijan vaateet täytetään, koska muutoin hänelle aiheutuisi vahinkoa, jota ei voitaisi myöhemmin korvata.

Turvaamistoimet ovat yleensä ”tavanomaisia”, ja niistä myös säädetään erityislaeissa, kuten perheeseen liittyviä asioita, elatusta ja patentteja koskevassa lainsäädännössä. On kuitenkin myös mahdollista hakea ”poikkeuksellisia” turvaamistoimia. Niitä nimitetään kiireellisiksi toimenpiteiksi, ja niistä säädetään siviiliprosessilain 700 §:ssä. Kyseisellä säännöksellä varmistetaan, että ne, jotka pelkäävät perustellusti, että heidän oikeuksiensa valvomiseen tavanomaista menettelyä käyttäen kuluva aika saattaa aiheuttaa heille välitöntä ja korjaamatonta vahinkoa, voivat pyytää tuomioistuinta määräämään kiireellisiä toimenpiteitä. Tilanteesta riippuen tällaisilla toimenpiteillä voidaan paremmin turvata väliaikaisesti pääasiassa annettavan ratkaisun vaikutukset.

2 Millä edellytyksillä turvaamistoimia voidaan määrätä?

Turvaamistoimi myönnetään, jos seuraavat kaksi edellytystä täyttyvät:

A) periculum in mora, eli on olemassa perusteltu uhka, että oikeudelle, jota varten turvaamista haetaan, aiheutuu korjaamatonta vahinkoa ennen kuin lainvoimainen tuomio annetaan,

B) fumus boni juris eli on ilmeistä, että vaatimus on perusteltu.

2.1 Menettely

Menettelysäännöt sisältyvät siviiliprosessilain 669 bis §:ään ja seuraaviin pykäliin. Turvaamistoimihakemus jätetään toimivaltaisen tuomioistuimen kirjaamoon. Ellei pääasiaa koskeva oikeudenkäynti ole vielä vireillä, hakemus jätetään tutkintatuomarille. Kun pääasiaa koskeva oikeudenkäynti on vireillä, hakemus on jätettävä siihen tuomioistuimeen, jossa oikeudenkäynti on vireillä. Kuultuaan asianosaisia ja noudattamatta muodollisuuksia, jotka eivät ole olennaisia kuulemismenettelyssä, tuomioistuin tutkii tarkoituksenmukaisimpana pitämällään tavalla haetun toimen edellyttämät vaatimukset. Sen jälkeen se joko hyväksyy tai hylkää hakemuksen antamalla sitä koskevan määräyksen. Jos vastapuolen kutsuminen kuultavaksi voisi haitata toimen täytäntöönpanoa, tuomioistuin voi antaa perustellun päätöksen määräyksen muodossa. Siihen voidaan tarvittaessa sisällyttää yhteenveto toimea koskevista tiedoista. Tällaisessa tapauksessa tuomioistuin vahvistaa samassa määräyksessä asianosaisten kuulemiselle ajankohdan, jonka on oltava seuraavien 14 vuorokauden kuluessa. Lisäksi se antaa hakijalle sitovan, enintään kahdeksan vuorokauden määräajan hakemuksen ja määräyksen tiedoksi antamiselle. Kuulemisessa tuomioistuin voi antamalla määräyksen vahvistaa tai peruuttaa alkuperäiseen määräykseen sisältyvät toimet tai muuttaa niitä.

Tuomioistuin voi päättää menettelyn antamalla määräyksen, jossa hakemus hylätään tai hyväksytään osittain tai kokonaan. Jos hakemus hyväksytään ja se on jätetty ennen pääasiaa koskevan oikeudenkäynnin vireillepanoa, hakemuksen hyväksymisestä annettavassa määräyksessä on asetettava enintään 60 vuorokauden sitova määräaika pääasiaa koskevan oikeudenkäynnin vireille panemiselle. Tätä sääntöä ei sovelleta siviiliprosessilain 700 §:ssä säädettyihin ennakoiviin ja kiireellisiin toimenpiteisiin.

2.2 Tärkeimmät edellytykset

Turvaamistoimien myöntäminen riippuu kahden edellä mainitun edellytyksen (periculum in mora ja fumus boni juris) täyttymisestä.

3 Turvaamistoimien tarkoitus ja luonne

Turvaamistoimet ovat luonteeltaan väliaikaisia, ja niitä käytetään välineenä lopullisia oikeuksia määritettäessä. Tämä koskee aina suojatoimia, joiden toimeenpano edellyttää, että käynnissä on pääasian käsittely. Sen sijaan ennakoivat toimet ovat aina toimeenpantavissa riippumatta siitä, onko pääasian käsittely meneillään, vaikka niiden vaikuttavuus ei ole yhtä suuri kuin varsinaisen tuomion.

Toimenpiteiden sisältö sen sijaan vaihtelee sen mukaan, mikä on se uhka, jota niillä pyritään välttämään. Esimerkiksi takavarikon kohteena on velkojan omaisuus, kun taas määräys ottaa lainvastaisesti irtisanottu työntekijä uudelleen palvelukseen muodostaa toimintavelvoitteen.

3.1 Minkä tyyppinen varallisuus voi olla turvaamistoimien kohteena?

Turvaamistoimen kohteena voi olla turvaamistarpeen mukaan irtain tai kiinteä omaisuus, mutta myös immateriaalioikeudet ja tekijänoikeuksilla suojatut teokset.

3.2 Mikä on näiden toimien vaikutus?

Suojatoimilla pyritään säilyttämään entisellään hakemuksen jättämishetkellä vallitseva oikeudellinen ja tosiasiallinen tilanne, jotta varmistetaan, ettei prosessiin kuluva aika aiheuta haittaa oikeudenhaltijalle. Ennakoivilla toimilla ennakoidaan niitä etuja ja vaikutuksia, jotka tuleva tuomio saa lopullisesti aikaan.

3.3 Mikä on turvaamistoimien voimassaoloaika?

Turvaamistoimi on voimassa siihen asti, kun tuomioistuin antaa tuomion, joka kumoaa sen. Suojatoimien, joiden osalta on tarpeen aloittaa pääasiaa koskeva oikeudenkäynti (esimerkiksi siviiliprosessilain 670 §:ssä tarkoitettu konkurssipesä tai 671 §:ssä tarkoitettu takavarikko), vaikutus lakkaa myös, jos pääasiaa koskevaa oikeudenkäyntiä ei aloiteta tai saada päätökseen laissa määrätyssä tai tuomioistuimen asettamassa määräajassa, tai jos tuomioistuimen asettamaa vakuutta ei makseta. Vaikka ennakoivat toimet, myös poikkeukselliset toimet (joiden sisältöä ei määritetä lainsäädännössä vaan sen määrittää tuomioistuin siviiliprosessilain 700 §:n mukaisesti) eivät ole lainvoimaisia, niiden vaikuttavuus säilyy silloinkin, kun pääasiaa koskevaa oikeudenkäyntiä ei aloiteta, tai aloitetaan, mutta se keskeytetään.

4 Voiko turvaamistointa koskevaan päätökseen hakea muutosta?

Sekä kielteisiin että myönteisiin turvaamistoimia koskeviin päätöksiin voidaan hakea muutosta (siviiliprosessilain 669 terdecies §) joko niiden sisältämisen virheiden vuoksi tai siksi, että tuomioistuimen tietoon halutaan tuoda hakemuksen jättämisen jälkeen esiin tulleita olosuhteita ja perusteluja.

Linkkejä

The Italian Constitution (EN)

https://www.senato.it/sites/default/files/media-documents/COST_INGLESE.pdf

Italian lainsäädäntö (IT)

https://www.normattiva.it/?language=en

Italian siviiliprosessilaki (IT)

http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2015/01/02/codice-di-procedura-civile

The Code of administrative trial (EN)

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzk3/~edisp/nsiga_4276977.pdf

Code de justice administrative (FR)

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/njiz/~edisp/nsiga_4506451.pdf

Italienische Verwaltungsprozessordnung (DE)

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nda5/~edisp/nsiga_4289867.pdf

Italian oikeusjärjestelmä (IT)

https://www.csm.it/web/csm-international-corner/consiglio-superiore-della-magistratura/sistema-giudiziario-italiano?show=true&title=&show_bcrumb=

Verotusmenettelykoodeksi (IT)

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?id=%7bECD81E71-D37B-4722-AA36-116B5BCB2232%7d

Oikeusministeriö (IT)

https://www.giustizia.it/giustizia

Päivitetty viimeksi: 28/12/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.