Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Varallisuuteen kohdistuvat turvaamistoimet oikeudenkäynnin aikana EU-maissa

Skotlanti
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Minkälaisia turvaamistoimia on käytettävissä?

Diligence on the dependence -toimi

Diligence on the dependence on turvaamistoimi, jota käytetään oikeudenkäynnin aikana tai vähän ennen sen alkamista. Sen avulla kantaja (velkoja) voi säilyttää vastaajan varallisuuden, jotta se on käytettävissä kantajan hyväksi oikeudenkäynnissä annetun päätöksen (tuomion) täytäntöön panemiseksi.

Diligence on the dependence ‑toimia on kahdentyyppisiä. Ensimmäinen, arrestment on the dependence, on menetelmä, jolla rahanmaksua koskevan kanteen nostaja voi tosiasiallisesti ”jäädyttää” vastaajan rahat tai varallisuuden kolmannen osapuolen haltuun. Tämän jälkeen kyseinen kolmas osapuoli ei saa maksaa rahoja eikä siirtää varallisuutta. Toinen, inhibition on the dependence, estää vastaajaa siirtämästä tai hävittämästä omistuksessaan olevaa kiinteää omaisuutta. Sitä käytetään maa-alueiden tai rakennusten kohdalla rahan tai irtaimen omaisuuden sijasta, ja se estää vastaajaa käsittelemästä omaisuuttaan tavalla, joka voisi vahingoittaa kantajan vaatimusta, esimerkiksi myymällä kiinteistön ja hävittämällä sitten tuotot.

Sekä arrestment on the dependence että inhibition on the dependence voidaan muuttaa tavanomaiseksi diligence in execution ‑täytäntöönpanotoimeksi, jos oikeudenkäynnissä annetaan päätös kantajan hyväksi.

Väliaikainen takavarikointi (interim attachment)

Väliaikainen takavarikointi on välitoimi, joka muistuttaa diligence on the dependence ‑toimea ja jonka ansiosta kantaja voi takavarikoida vastaajan irtaimen omaisuuden oikeudenkäynnin edetessä. Se rajoittaa tehokkaasti vastaajan kykyä käsitellä hallussaan olevaa irtainta omaisuutta, kunnes menettely on saatu päätökseen. Väliaikaista takavarikointia ei kuitenkaan voi käyttää asuintalon kohdalla, ja tiettyjä nimikkeitä koskee erivapaus. Sen jälkeen kun päätös on saatu, se ei muutu attachment in execution ‑täytäntöönpanotoimeksi; ennen kuin takavarikoidut nimikkeet voidaan huutokaupata, maksusta peritään maksu ja vaaditaan lisätakavarikko.

Väliaikainen kielto (interim interdict)

Väliaikainen kielto on tuomioistuimen määräys, joka estää henkilöä tekemästä jotakin, kuten luopumasta omaisuudesta, joten sen avulla voidaan säilyttää vastaajan nykyinen tilanne. Väliaikaisella kiellolla on sama oikeudellinen voima kuin kiellolla, mutta se myönnetään yleensä oikeudenkäynnin varhaisessa vaiheessa, kun kieltoa koskeva hakemus on tehty, ja ennen tosiseikkojen selvittämistä. Tämän vuoksi on todennäköisempää, että se riitautetaan tai perutaan.

Asiakirjojen ja muun omaisuuden säilyttäminen

Tuomioistuin voi määrätä asiakirjojen ja muun omaisuuden (myös maa-alueen) väliaikaisesta säilyttämisestä, jotta osapuoli voi säilyttää todellisia todisteita tai hankkia todisteita.

2 Millä edellytyksillä turvaamistoimia voidaan määrätä?

2.1 Menettely

Diligence on the dependence -toimi

Diligence on the dependence ‑toimi voidaan toteuttaa vain tuomioistuimen määräyksestä. Sekä Court of Session (ylin siviilituomioistuin) että Sheriff Court (alueellinen siviilituomioistuin) voi antaa määräyksen arrestment on the dependence- tai inhibition on the dependence ‑toimesta tai väliaikaisesta takavarikoinnista. Arrestment on the dependence ja väliaikainen takavarikointi ovat päteviä vain silloin, kun kanteessa vaaditaan rahasumman (muiden kuin kulujen) maksamista. Määräys inhibition on the dependence ‑toimesta on pätevä, jos kanne sisältää samankaltaisen päätelmän, tai jos kanteella pyritään panemaan täytäntöön erityinen velvollisuus luovuttaa kiinteää omaisuutta kantajalle tai myöntää reaalinen panttioikeus kiinteään omaisuuteen.

Sheriff Court ‑ tuomioistuimessa nostettavassa kanteessa kantaja pyytää yleensä diligence on the dependence ‑määräystä hakemalla sitä ensimmäisessä kannekirjelmässä. Ensimmäinen kannekirjelmä sisältää kantajan vaatimuksen. Diligence on the dependence ‑toimea voidaan soveltaa milloin tahansa lopulliseen kantajan eduksi annettavaan päätökseen saakka. Pidätyksen (arrestment), kiellon (inhibition) tai takavarikoinnin (attachment) antaa tiedoksi yleensä sheriff officer (tuomioistuimen virkamies, joka on nimitetty antamaan tiedoksi asiakirjoja ja panemaan määräyksiä täytäntöön).

Court of Session ‑tuomioistuimessa diligence on the dependence ‑toimia koskevat määräykset saadaan hakemuksesta. Lord Ordinary (kuka tahansa tuomari Court of Sessionin ensimmäisen asteen tuomioistuimessa) voi sen jälkeen antaa diligence-määräyksen. Pidätyksen, kiellon tai takavarikoinnin toteuttaa yleensä haastemies (Messenger-at-Arms, Court of Sessionin virkamies, joka on nimitetty antamaan tiedoksi asiakirjoja ja panemaan tuomioistuimen määräyksiä täytäntöön).

Asiakirjojen ja muun omaisuuden säilyttäminen

Ennen kuin tuomioistuin voi antaa määräyksen, kun oikeudenkäyntiä, johon asiakirjat tai omaisuus liittyvät, ei ole vielä aloitettu, hakijan on osoitettava, että siviilioikeudelliset menettelyt pannaan todennäköisesti vireille ja että tällaisissa menettelyissä voi tulla esiin kysymyksiä kyseisistä asiakirjoista tai muusta omaisuudesta. Jo käynnistetyssä menettelyssä määräys annetaan vain, jos hakija osoittaa sitä tarvittavan, jotta hän voi täsmentää jo väittämänsä (toisin sanoen todistaa, mitä hän on väittänyt kanteessaan). Jos hakemukseen suostutaan, määräyksessä täsmennetään, millä tavalla sitä on noudatettava. Sen jälkeen oikeaksi todistettu jäljennös määräyksestä on annettava tiedoksi niille osapuolille, joita vastaan määräys on annettu.

2.2 Tärkeimmät edellytykset

Diligence on the dependence -toimi

Diligence on the dependence on harkinnanvarainen, eivätkä tuomioistuimet anna sitä koskevaa määräystä, elleivät ne ole vakuuttuneet vuonna 1987 velallisista annetun lain (Skotlanti) (Debtors (Scotland) Act 1987) säännösten noudattamisesta ja siitä, että se on kohtuullista kaikissa olosuhteissa. On kantajan vastuulla vakuuttaa tuomioistuin siitä, että määräys on annettava.

Väliaikainen kielto (interim interdict)

Tuomarin (sheriff) on oltava vakuuttunut asian kiireellisyydestä ja varmuudesta ennen väliaikaisen kiellon määräämistä. Sen on oltava asianmukainen kaikki olosuhteet huomioon ottaen, ja tuomarin on oltava vakuuttunut siitä, että kantajalle aiheutuu enemmän haittaa, jos väliaikaista kieltoa ei määrätä, kuin mitä sen määräämisestä aiheutuisi vastaajalle.

Asiakirjojen ja muun omaisuuden säilyttäminen

Ennen kuin tuomioistuin voi antaa määräyksen, hakijan on osoitettava, että siviilioikeudelliset menettelyt pannaan todennäköisesti vireille ja että tällaisissa menettelyissä voi tulla esiin kysymyksiä kyseisistä asiakirjoista tai muusta omaisuudesta. Jos siviilioikeudellinen menettely on jo pantu vireille, määräys annetaan vain, jos hakija osoittaa sen olevan tarpeen (ks. edellä 2.1 kohta).

3 Turvaamistoimien tarkoitus ja luonne

3.1 Minkä tyyppinen varallisuus voi olla turvaamistoimien kohteena?

Diligence on the dependence -toimi

Pidätys (arrestment) itse asiassa ”jäädyttää” vastaajan omistamat tavarat tai rahat, jotka ovat kuitenkin kolmannen osapuolen hallussa. Tätä kolmatta osapuolta kutsutaan pidättäjäksi (arrestee). Pidätettyjä varoja tai tavaroita ei saa ottaa velkojan haltuun eikä myydä ennen määräyksen antamista. Jos määräys annetaan kantajan hyväksi, varat voidaan vapauttaa automaattisesti, mutta tavaroiden siirtoa varten on nostettava kanne (action of furthcoming).

Kielto(inhibition) on henkilökohtainen diligence-toimi, joka estää vastaajaa luovuttamasta omistusoikeuttaan omistamaansa kiinteään omaisuuteen tai myöntämästä sitä koskevaa vakuutta velkojien vahingoksi. Kieltoja käytetään vastaajan omistuksessa olevan kiinteän omaisuuden kohdalla eikä sellaisen omaisuuden kohdalla, jonka kolmas osapuoli on tälle velkaa.

Väliaikainen takavarikointi (interim attachment) voi koskea aineellista irtainta omaisuutta tietyin poikkeuksin. Poikkeuksiin sisältyvät kaikki esineet, joita säilytetään vastaajan asuinrakennuksessa, esineet, joita tarvitaan vastaajan elinkeinossa tai liiketoiminnassa, pilaantuvat tavarat ja määrätyn arvon huomioon ottaen vastaajan ajoneuvo.

Väliaikainen kielto (interim interdict)

Väliaikainen kielto kieltää vastaajaa toteuttamasta välittömästi tiettyä toimenpidettä. Se voi estää vastaajaa tai kolmatta osapuolta ryhtymästä toimiin kaikenlaisen varallisuuden suhteen.

Asiakirjojen ja muun omaisuuden säilyttäminen

Court of Session- ja Sheriff Court ‑tuomioistuimilla on laaja toimivalta määrätä sellaisten asiakirjojen ja muun omaisuuden (myös maa-alueiden) säilyttämisestä, säilöönotosta ja pidättämisestä, jotka voivat olla merkityksellisiä missä tahansa käynnissä olevassa tai tulevassa oikeudenkäynnissä. Tuomioistuin voi määrätä tällaisen omaisuuden esittämisestä ja palauttamisesta sekä näytteiden ottamisesta ja tehdä mitä tahansa siihen liittyviä kokeita.

3.2 Mikä on näiden toimien vaikutus?

Diligence on the dependence -toimi

Pidätys (arrestment on the dependence) johtaa vastaajan omistamien ja kolmannen osapuolen hallussa olevien tavaroiden tai varojen ”jäädyttämiseen”. Jos kolmas osapuoli luovuttaa pidätetyn varallisuuden, se on vastuussa kantajalle niiden arvosta. Jos kantaja menestyy kanteessaan, hänellä on etuoikeus pidätettyyn omaisuuteen. Pidätys jäädyttää omistusoikeuden mutta ei siirrä sitä kantajalle.

Kielto (inhibition on the dependence) ei anna kantajalle todellista oikeutta omaisuuteen nähden, eikä hän voi ryhtyä toimenpiteisiin ottaakseen omaisuuden haltuunsa tai myydäkseen sen. Tämän diligence-toimen seurauksena omaisuuserä säilytetään osana vastaajan omaisuutta ja häntä estetään siten luovuttamasta omistusoikeuttaan omaisuuteen tai myöntämästä sitä koskevaa vakuutta. Kantaja voi mitätöidä kaikki omaisuuteen kiellon voimaantulopäivän jälkeen vaikuttavat vapaaehtoiset oikeustoimet siltä osin kuin ne vahingoittavat hänen intressejään.

Väliaikainen kielto (interim interdict)

Jos vastaaja ei noudata kieltoa, kantaja voi nostaa kanteen häntä vastaan kiellon rikkomisen vuoksi. Jos syytös hyväksytään tai todistetaan, vastaajalle aiheutuva seuraamus voi olla sakko tai mahdollinen vankeus.

Asiakirjojen ja muun omaisuuden säilyttäminen

Määräyksen noudattamatta jättäminen voisi johtaa oletusarvoiseen määräykseen, joka annetaan päämenettelyssä sitä osapuolta vastaan, joka ei noudata määräystä. Lisäksi se voi johtaa tuomioistuimen halventamisesta johtuvaan oikeudenkäyntiin sellaista henkilöä vastaan, jonka hallussa on kiellossa määritelty asiakirja tai omaisuus.

3.3 Mikä on turvaamistoimien voimassaoloaika?

Diligence on the dependence -toimi

Jos vastaaja menestyy kanteessaan, niin pidätyksen (arrestment) kohdalla arrestment on the dependence kumoutuu, kun lopullinen määräys annetaan. Jos kantaja voittaa asian, pidätys on täytäntöönpanokelpoinen enintään kolmen vuoden ajan määräyksen antamisesta.

Kielto (inhibition) estää vastaajaa luovuttamasta kiinteää omaisuuttaan tai antamasta sitä koskevaa vakuutta. Inhibition on the dependence muuttuu automaattisesti kielloksi määräyksen antamisen yhteydessä. Kieltovaikutus kestää viisi vuotta, mutta sitä voidaan jatkaa.

Kun väliaikainen takavarikointi (interim attachment) pannaan täytäntöön, se on voimassa kuusi kuukautta tai siihen asti, kunnes se perutaan. Jos vastaajaa vastaan nostettu kanne epäonnistuu, myös väliaikainen takavarikointi päättyy.

Väliaikainen kielto (interim interdict)

Väliaikainen kielto jatkuu, kunnes se perutaan tai kunnes kanne on lopullisesti ratkaistu. Jos kielto on määräaikainen, se jatkuu, kunnes annettu määräaika umpeutuu.

Asiakirjojen ja muun omaisuuden säilyttäminen

Määräyksen voimassaolo päättyy, kun kanne on lopullisesti ratkaistu.

4 Voiko turvaamistointa koskevaan päätökseen hakea muutosta?

Diligence on the dependence -toimi

Vastaaja voi saada kiellon, joka estää pidätyksen (arrestment on the dependence) käyttämisen kahdessa tilanteessa. Ensiksikin, jos voidaan välittömästi todentaa, että pidätys olisi virheellinen siinä mielessä, että se toteutettiin ilman määräystä, sääntöjenvastaisesti tai ilkivaltaisesti ja ilman todennäköistä syytä. Toinen tilanne on se, jossa vastaaja on tallettanut tuomioistuimeen pääsumman, jota kanne koskee.

Jos diligence on the dependence ‑toimesta on annettu määräys, vastaaja tai kuka tahansa muu, jolla on asiassa intressi, voi hakea sen perumista tai rajoittamista. Peruminen poistaa määräyksen kokonaan ja kaikki siitä aiheutuvat diligence-toimet. Jos määräyksen antamisen jälkeen täytäntöön pantu pidätys, kielto tai väliaikainen takavarikointi katsotaan pätemättömäksi, pidätys, kielto tai takavarikointi on peruttava.

Jos määräys oli tosiasiallisesti pätevä, mutta pidätys, esto tai väliaikainen takavarikointi oli mitätön tai sääntöjenvastainen, diligence-toimea voidaan rajoittaa.

Kun vastaaja pyrkii perumaan tai rajoittamaan diligence on the dependence ‑toimea, kantajan tehtävänä on vakuuttaa tuomioistuin siitä, että diligence-toimea ei pidä perua eikä rajoittaa. Tuomioistuin voi myös pyytää vastaajaa esittämään vakuuden, jonka mukaan pidätetyt varat tai niiden arvo tai yleisemmin koko velka, jota kanne koskee, asetetaan kantajan käytettäväksi, jos vastaajaa vastaan annetaan määräys.

Väliaikainen kielto (interim interdict)

Sheriff Courtissa annettuun määräykseen, jossa hyväksytään tai evätään väliaikainen kielto, saa hakea muutosta ilman lupaa paikallisalueen ylimmältä tuomarilta (Sheriff Principal) tai luvalla Court of Sessionilta.

Court of Sessionissa annettuun määräykseen, jossa hyväksytään tai evätään väliaikainen kielto, saa hakea muutosta 14 päivän kuluessa määräyksen antamisesta.

Asiakirjojen ja muun omaisuuden säilyttäminen

Sheriff Courtissa annettuun määräykseen, jossa hyväksytään asiakirjojen tai omaisuuden säilyttämistä koskeva hakemus, saa hakea muutosta 14 päivän kuluessa määräyksen antamisesta.

Court of Sessionissa kuka tahansa henkilö, joka vastaanottaa vetoomuksen asiakirjojen tai omaisuuden säilyttämiseksi, voi halutessaan vastustaa vetoomusta. Pannessaan määräystä täytäntöön tuomioistuimen tehtävään nimittämä toimimies (Commissioner) ilmoittaa vastaanottajalle tämän oikeudesta hankkia oikeudellista neuvontaa. Jos tämän neuvonnan hankkimisen tarkoituksena on auttaa vastaanottajaa päättämään, pyytääkö hän tuomioistuinta muuttamaan määräystä, toimimies ei ala etsiä, ottaa haltuunsa tai säilyttää lueteltuja nimikkeitä.

Linkkejä

Skotlannin oikeushallinto (Scottish Courts and Tribunals Service)

Maksukyvyttömyysasioista vastaava viranomainen (Accountant in Bankruptcy)

Päivitetty viimeksi: 28/09/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.