Osiguravanje imovine tijekom sudskog postupka u zemljama EU-a

Grčka
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Koje vrste mjera postoje?

Privremene mjere i mjere osiguranja, općenitijeg naziva „privremena sudska zaštita” (asfalistiká métra), mjere su koje sud izriče kad je glavni postupak o meritumu u tijeku ili pred pokretanjem te kad postoji tražbina koju je u međuvremenu potrebno zaštititi sudskim putem. Svrha je takve privremene sudske zaštite osigurati stvarnu mogućnost namirenja tražbine čija se osnovanost treba ispitati. Mogu se naložiti sljedeće mjere: polaganje jamčevine (engyodosía); upis predbilježbe založnog prava na imovini protivnika osiguranja (engrafí prosimeíosis ypothíkis); prethodna ovrha (syntiritikí katáschesi); sudska sekvestracija (dikastikí mesengýisi); privremeno odobrenje tražbina (prosoriní epidíkasi apaitíseon); mjera kojom se stvari privremeno uređuju (prosoriní rýthmisi katástasis); pečaćenje (sfrágisi), skidanje pečata (aposfrágisi), popis imovine (apografí) i javno polaganje (dimósia katáthesi) imovine; kao i mjere za zaštitu posjeda (asfalistiká métra nomís).

2 Pod kojim se uvjetima takve mjere mogu naložiti?

2.1 Postupak

Takve mjere uvijek mora izreći sud.

Opću nadležnost za izricanje takvih mjera ima prvostupanjski sud koji sudi po sucu pojedincu (monomelés protodikeío). Međutim, ta opća nadležnost može prijeći s prvostupanjskog suda koji sudi po sucu pojedincu na okružni građanski sud (eirinodikeío) u predmetima koji se odnose na privremeno uređenje prava posjeda ili korištenja te u predmetima u kojima je, u skladu s odredbama Zakona o parničnom postupku, okružni građanski sud nadležan za odlučivanje u glavnom postupku. Okružni građanski sud ima isključivu nadležnost u predmetima u pogledu upisa ili brisanja predbilježbe založnog prava na temelju sporazuma stranaka. Privremenu sudsku zaštitu može naložiti i prvostupanjski sud koji sudi u vijeću (polymelés protodikeío) ako se pred njim vodi glavni postupak; u tom je slučaju njegova nadležnost istovjetna nadležnosti prvostupanjskog suda koji sudi po sucu pojedincu. Obično je mjesno nadležan sud koji ima mjesnu nadležnost za odlučivanje u glavnom postupku, ali privremenu sudsku zaštitu može naložiti i sud koji je najbliži mjestu u kojem će se ona izvršiti. Sudska odluka kojom se nalaže izvršenje tih mjera dostavlja se stranki koja je odgovorna za njihovu provedbu, a izvršava je sudski ovršitelj (dikastikós epimelitís). U slučaju nemogućnosti izvršenja odluke sudski ovršitelj može zatražiti pomoć policije. Troškove je teško odrediti jer se naknade za odvjetnike i sudske ovršitelje mogu razlikovati. Trošak bi okvirno iznosio oko 250,00 EUR.

2.2 Glavni uvjeti

Sud će naložiti privremenu sudsku zaštitu u sljedećim slučajevima:

(a) ako postoji žurna potreba ili neposredna opasnost, kako bi se zaštitio ili očuvao legitiman interes ili uredila situacija; i

(b) ako postoje opravdani razlozi za vjerovanje da pravo u pogledu kojeg se privremena sudska zaštita zahtijeva doista postoji.

Potrebno je dostaviti preliminarne dokaze da postoje opravdani razlozi za izricanje mjere: potpuni dokazi nisu potrebni; dovoljan je nepotpuni dokaz kojim se pruža niži stupanj sigurnosti u pogledu činjenica koje treba utvrditi; sud može odobriti zaštitu nakon što se uvjeri da su navodne činjenice vjerojatne. Sud će odobriti zaštitu samo ako postoji žurna potreba ili neposredna opasnost da bi protivnik osiguranja mogao otuđiti imovinu koju treba zaplijeniti, čime će se onemogućiti kasnije namirivanje tražbine ako se predlagatelju osiguranja odobri ovršna isprava na kraju glavnog postupka.

3 Predmet i priroda takvih mjera?

3.1 Koja vrsta imovine može podlijegati takvim mjerama?

Sve vrste imovine protivnika osiguranja mogu podlijegati tim mjerama, bez obzira na to je li imovina u njegovu posjedu ili je u posjedu treće osobe, dok god je se može prenijeti u skladu s pravilima privatnog prava i nije zakonom izuzeta od ovrhe. Konkretno, te se mjere mogu izreći u pogledu nekretnina i pokretnina koje se mogu zaplijeniti, uključujući brodove, zrakoplove, vozila, depozite u bankama i nematerijalizirane vrijednosne papire.

3.2 Koji su učinci takvih mjera?

Nakon odobrenja privremenog sudskog naloga u pogledu imovine, tj. naloga za prethodnu ovrhu ili naloga za upis predbilježbe založnog prava na nekretnini, protivnik osiguranja tu imovinu ne može prenijeti trećim osobama. Za nepoštovanje naloga izriče se minimalna zatvorska kazna od šest mjeseci u skladu s člankom 232.A Kaznenog zakona.

Zakonodavnim dekretom (nomothetikó diátagma) br. 1059/1971 uvedena je obveza čuvanja bankarske tajne te je za direktore, rukovoditelje ili zaposlenike banke za koje se utvrdi povreda te obveze predviđena minimalna kazna zatvora od šest mjeseci. To nije prepreka za prethodnu ovrhu jer se u sudskom nalogu o ovrsi ne mora odrediti koji će se depoziti ili nematerijalizirani vrijednosni papiri ovršiti. Nalogom se banke sprječava u prijenosu imovine, ali to ne dovodi do povrede obveze čuvanja tajne jer banke ne moraju otkriti postojanje bilo kakvih depozita. Sve ostale treće strane u posjedu imovine koja će se ovršiti obvezne su izjaviti postoje li doista tražbine ili prava koja su predmet ovrhe te je li provedena neka druga ovrha nad imovinom koja je u njihovu posjedu i ako jest, do kojeg iznosa.

3.3 Koliko dugo takve mjere vrijede?

U skladu sa zakonom te mjere vrijede:

(a) do donošenja konačne presude u glavnom postupku protiv stranke koja je predložila nalog te kad se protiv presude više ne može podnijeti žalba;

(b) do donošenja konačne presude u korist stranke koja je predložila nalog i izvršenja te presude;

(c) do postizanja nagodbe među strankama u glavnom postupku;

(d) 30 dana od datuma kad je sud prekinuo ili na drugi način odbacio postupak;

(e) dok nalog za izvršenje mjere ne ukine ili ne revidira sud koji je izvorno izdao nalog, oslanjajući se na nove dokaze, ili sud pred kojim se vodi glavni postupak, koji se ne mora oslanjati na nove dokaze; ili

(f) ako je u nalogu određen rok u kojem predlagatelj osiguranja treba prijaviti tražbinu sudu te ako on to ne učini unutar navedenog roka.

Ako neka stranka ne dođe na raspravu o prijedlogu osiguranja, iako je propisno i pravovremeno pozvana, rasprava će se održati u odsustvu te stranke. Međutim, sud će razmatrati predmet kao da su sve stranke prisutne jer se nepojavljivanje u postupku o privremenoj sudskoj zaštiti ne smatra priznanjem navoda iz prijedloga. Sud može ponoviti raspravu samo ako protivnik osiguranja od njega zatraži ukidanje ili revidiranje rješenja i poziva se na nove dokaze koji bi sud, da ih je bio svjestan, doveli do drukčijeg zaključka.

4 Je li moguća žalba protiv takve mjere?

Obično se protiv naloga za izvršenje privremene sudske zaštite ne može podnijeti žalba, osim u predmetima koji se odnose na privremeno uređenje prava posjeda ili korištenja protiv kojeg se, u skladu s izričitim tekstom zakona, žalba može podnijeti prvostupanjskom sudu koji sudi u vijeću u roku od deset dana od dostave naloga. Državni odvjetnik pri Vrhovnom sudu (Áreios Págos) može podnijeti žalbu zbog pravnih pitanja protiv svih sudskih naloga zbog razloga javnog interesa. Vrhovni sud zatim razmatra predmet te potvrđuje ili ukida osporavani nalog. To rješenje ima samo privremeni učinak. Kao što je već navedeno, bilo koja stranka u postupku može od suda koji je donio nalog zatražiti ukidanje ili revidiranje njegova rješenja. Sve treće osobe koje nisu pozvane i koje nisu sudjelovale na raspravi isto tako mogu podnijeti takav zahtjev ako imaju legitiman interes.

Posljednji put ažurirano: 04/01/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.