Osiguravanje imovine tijekom sudskog postupka u zemljama EU-a

Malta
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Koje vrste mjera postoje?

U nastavku su navedene različite vrste mjera opreza:

 • nalog za opis pokretnine;
 • nalog za oduzimanje imovine;
 • nalog za oduzimanje imovine protiv poduzeća s vremenskom neograničenosti poslovanja;
 • nalog za pljenidbu;
 • nalog za sprječavanje polaska;
 • nalog za zaustavljanje pomorskih plovila;
 • nalog za zaustavljanje zrakoplova;
 • nalog za sudsku zabranu.

2 Pod kojim se uvjetima takve mjere mogu naložiti?

Mjere opreza uređene su poglavljem 12. Zakona Malte na temelju članka 829. i dalje. U nekim slučajevima primjenjuju se i odredbe posebnih zakona.

2.1 Postupak

Zahtjev za pokretanje jedne od navedenih mjera mora podnijeti tužitelj pod prisegom i taj zahtjev mora sadržavati podatke o podrijetlu i vrsti duga ili tražbine koji/koja se želi osigurati. Ako je pravo koje se želi osigurati dug ili tražbina koji/koja se može nadoknaditi plaćanjem određenog novčanog iznosa, taj se iznos mora navesti u zahtjevu.

2.2 Glavni uvjeti

Te naloge izdaje sud. Nalog za opis pokretnine ili nalog za sprječavanje polaska upućivanjem na prisegu tuženika ne može izdati Magistratski sud (za Maltu) ili Magistratski sud (za otok Gozo) niže nadležnosti. Nadalje, ni jedan nalog za oduzimanje imovine ili nalog za pljenidbu ne može se izdati protiv Vlade kako bi se osigurala prava ili tražbine. Ni jedan nalog za oduzimanje imovine ili nalog za pljenidbu ne može se izdati kako bi se osigurala prava ili tražbine protiv pripadnika oružanih snaga ili protiv bilo kojeg plovila koje je u cijelosti zakupljeno u službi Vlade Malte ako ta osoba boravi na Malti s oružanim snagama ili na plovilu kojem pripada. Ni jedan nalog za sprječavanje polaska ne može se izdati kako bi se osiguralo bilo koje pravo ili tražbina protiv bilo kojeg zapovjednika broda, pomorca ili neke druge uredno registrirane osobe ako je brod kojem pripada dobio dozvolu polaska, ni protiv ijednog strojarskog časnika koji je zaposlen na parobrodu bez obzira na njegov položaj.

Uvijek se moraju primjenjivati odredbe članka 829. i dalje poglavlja 12. Zakona Malte. U nekim slučajevima mogu se primjenjivati i odredbe posebnih zakona.

3 Predmet i priroda takvih mjera?

3.1 Koja vrsta imovine može podlijegati takvim mjerama?

Imovina na koju se primjenjuju ove mjere jesu pokretnine i nekretnine. Nalog za oduzimanje imovine može se izdati i protiv poduzeća s vremenskom neograničenosti poslovanja. Nalog za zaustavljanje iz predostrožnosti može se izdati za pomorska plovila duža od deset metara, kao i za zrakoplove.

3.2 Koji su učinci takvih mjera?

Njihovi pravni učinci različiti su ovisno o prirodi mjere, ali općenito uzevši, ni pokretnine ni nekretnine ne mogu se prodati niti prenijeti trećim stranama.

Nalog za opis pokretnine može se izdati kako bi se osiguralo pravo nad pokretninama. U tom slučaju, kako bi podnositelj zahtjeva mogao iskoristiti to pravo, u njegovu je interesu da pokretnine ostanu na mjestu ili u stanju u kojem su zatečene. U nalogu za oduzimanje pokretnine upisničar dužniku oduzima predmete ili predmet koji je naveden u zahtjevu. Svrha naloga za oduzimanje imovine izdanog protiv poduzeća s vremenskom neograničenosti poslovanja jest sačuvati ukupnost imovine tog poduzeća, uključujući dozvole i goodwill, te naložiti da se ono ne prodaje djelomično ni u cijelosti te da se istovremeno održava aktivnim njegovo poslovanje. Međutim, sud je u svakom slučaju dužan odbiti zahtjev za izdavanje naloga ako se uvjeri da postoje druga sredstva za osiguranje isplate dugovanja. S druge strane, svrha naloga za zaustavljanje pomorskog plovila i zrakoplova jest da se dužniku oduzme pomorsko plovilo duže od deset metara ili zrakoplov te da ga zaplijene tijela vlasti na mjestu gdje se nalazi, kao i da se tim tijelima naloži da takvo plovilo ili zrakoplov ne smiju pustiti niti dužniku dopustiti da se riješi takve imovine, bilo u cijelosti ili djelomično, niti da svoja prava na tu imovinu prenese ili ustupi bilo kojoj drugoj osobi. Svrha naloga za sudsku zabranu jest spriječiti osobu u počinjenju radnje koja bi mogla ići na štetu osobe koja je zatražila izdavanje naloga.

3.3 Koliko dugo takve mjere vrijede?

Dok ga sud ne poništi ili dok ga stranka koja je zatražila njegovo izdavanje ne povuče, nalog izdan iz predostrožnosti ostaje na snazi 15 dana nakon pravomoćnosti sudske odluke.

4 Je li moguća žalba protiv takve mjere?

Protiv ovih mjera nije moguće podnijeti žalbu. Međutim, postoji mogućnost izdavanja protunaloga. U tom slučaju osoba protiv koje je pokrenuta mjera opreza može podnijeti zahtjev sudu koji je pokrenuo mjeru opreza ili, ako je pokrenut sudski postupak, može se obratiti sudu koji vodi taj postupak sa zahtjevom da se mjera opreza ukine u cijelosti ili djelomično zbog jednog od sljedećih razloga:

 • mjera opreza nije više na snazi
 • ni jedan od uvjeta propisanih zakonom za pokretanje zaštitne mjere de facto više ne postoji
 • dostupno je drugo odgovarajuće jamstvo naplate tražbine osobi na čiji zahtjev je pokrenuta mjera opreza, bilo da se radi o pokretanju neke druge mjere opreza, bilo da se tim drugim jamstvom na odgovarajući način može osigurati naplata tražbine na zadovoljstvo suda ili
 • ako se pokaže da iznos koji se potražuje nije opravdan prima facie ili je pretjeran ili
 • ako sud smatra da je pribavljeno jamstvo dovoljno ili
 • ako se pokaže da bi u danim okolnostima bilo nerazumno držati na snazi mjeru opreza u cijelosti ili djelomično ili da mjera opreza u cijelosti ili djelomično nije više potrebna ili opravdana.
Posljednji put ažurirano: 22/03/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.