Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2024 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Vagyoni eszközök biztosítása egy uniós tagállamban indított követelések során

Skócia
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Melyek az intézkedések különböző típusai?

Előzetes végrehajtás

Az előzetes végrehajtás olyan biztosítási intézkedés, amely peres eljárás során vagy röviddel annak megkezdése előtt vehető igénybe. Lehetővé teszi felperes (hitelező) számára az alperes vagyontárgyainak megóvását annak érdekében, hogy azok rendelkezésre álljanak a peres eljárás során a felperes javára hozott határozat (ítélet) kielégítése érdekében.

Az előzetes végrehajtásnak két típusa van. Az első, az előzetes lefoglalás olyan módszer, amelynél a felperes pénzösszeg megfizetésére irányuló perben eredményesen „fagyaszthatja be” az alperes harmadik fél birtokában lévő pénzét vagy vagyontárgyait. E harmadik félnek ezt követően tilos e pénzösszegből kifizetést teljesíteni vagy a vagyontárgyat átruházni. A második, az előzetes letiltás megakadályozza, hogy az alperes bármely örökölhető tulajdonát átruházza, vagy értékesítse. Az előzetes letiltást pénz és ingóság helyett inkább földtulajdonnal vagy épületekkel kapcsolatban alkalmazzák, és megakadályozza az alperest abban, hogy a felperes követelését adott esetben hátrányosan érintő módon rendelkezzen a tulajdonával, például: a tulajdont eladja, majd a bevételekkel rendelkezzen.

Az előzetes lefoglalás, illetve letiltás is átalakítható általános végrehajtási eljárássá, ha a bírósági eljárásban a felperes számára kedvező határozatot hoznak.

Átmeneti lefoglalás

Az átmeneti lefoglalás az előzetes végrehajtáshoz hasonlóan egy előzetes eljárás, amely lehetővé teszi a felperes számára az alperes ingóságainak bírósági eljárás során történő lefoglalását. Eredményesen korlátozza az alperest abban, hogy rendelkezzen a birtokában lévő, per kimenetelétől függő, lefoglalt ingóságokkal. Az átmeneti lefoglalás ugyanakkor nem alkalmazható lakáscélú ingatlanokban, és bizonyos tárgyakra nem vonatkozhat. Továbbá, azt követően, hogy a határozatot meghozták, nem alakítható át végrehajtási lefoglalássá; fizetési felszólítás és további lefoglalás szükséges a lefoglalt tárgyak árverésen való értékesítését megelőzően.

Ideiglenes tiltás

A tiltás olyan bírósági végzés, amely megakadályoz valamely személyt valaminek a megtételében, például tulajdonátruházásban, tehát arra használható, hogy megőrizzék az alperes fennálló helyzetét. Az ideiglenes tiltás ugyanolyan jogi kötőerővel bír, mint a tiltás, azonban általában a bírósági eljárás korai szakaszában, a tiltásra irányuló kérelem benyújtását követően és a tények vizsgálatát megelőzően biztosítják. Következésképpen nagyobb eséllyel támadják meg vagy helyezik hatályon kívül.

Okiratok és egyéb vagyontárgy megőrzése

A bíróság elrendelheti okiratok és egyéb vagyontárgy (beleértve a földterületet) ideiglenes megőrzését, ami lehetővé fogja tenni a perben részes fél számára a konkrét bizonyítékok megőrzését vagy bizonyítékok beszerzését.

2 Milyen feltételekkel hozhatók ilyen intézkedések?

2.1 The procedure

Előzetes végrehajtás

Az előzetes végrehajtásra csak a bíróság végzése alapján kerülhet sor. Mind a Court of Session (legfelsőbb polgári bíróság), mind a Sheriff Court (körzeti bíróság) hozhat lefoglalásra, előzetes letiltásra vagy ideiglenes lefoglalásra irányuló végzést. Az előzetes lefoglalás és az átmeneti lefoglalás csak olyan esetekben alkalmazható, ahol a kereset pénzösszeg (kivéve költségek) fizetésére irányul. Az előzetes letiltási biztosíték akkor alkalmazható, ahol az intézkedés hasonló következtetésre jut, vagy örökölhető vagyontárgy felperes részére történő átruházása érdekében valamely kötelezettség kifejezett végrehajtására irányul, vagy dologi biztosítéki jogot biztosít örökölhető vagyontárgy tekintetében.

A Sheriff Court (körzeti bíróság) előtti eljárás során a felperes az előzetes végrehajtásra irányuló végzést általában a keresetben (initial writ) kérelmezi. A kereset (initial writ) tartalmazza a felperes követelését. Az előzetes végrehajtás a felperes javára szóló jogerős határozat meghozataláig bármikor kérhető. A letiltást vagy lefoglalást általában a rendőrbíró hivatalnok (sheriff officer) (a bíróság okirat kézbesítésére és végzések végrehajtására kinevezett hivatalnoka) hajtja végre.

A Court of Session (legfelsőbb polgári bíróság Skóciában) előtt az előzetes végrehajtásra irányuló végzést külön kell kérelmezni. A Lord Ordinary (első fokon eljáró bíró) (az Outer House of the Court of Session [legfelsőbb polgári bíróság elsőfokú kollégiuma] bármely bírája) ezt követően meghozza az előzetes végrehajtásra irányuló végzést. A letiltási vagy lefoglalási jegyzőkönyvet általában a bírósági hivatalnok (Messenger-at-Arms) (a bíróság okirat kézbesítésére és bírósági végzések végrehajtására kinevezett hivatalnoka) készíti el.

Okiratok és egyéb vagyontárgy megőrzése

Mielőtt a bíróság végzést hozna olyan esetben, amikor az okiratokkal vagy a vagyontárggyal kapcsolatos eljárás még nem indult meg, a felperesnek bizonyítania kell, hogy valószínűleg polgári pert kell indítani, és hogy ezen eljárásban az érintett okiratokkal vagy egyéb vagyontárggyal kapcsolatos kérdés merülhet fel. A már folyamatban lévő eljárásban e végzést csak abban esetben hozzák meg, ha a felperes bizonyítja, hogy arra azért van szükség, hogy olyan dologgal rendelkezhessen, amely tekintetében a bizonyításra már sor került (azaz bizonyítja, hogy mit állított érvei alátámasztása érdekében). Ha a kérelemnek helyt adnak, a végzés fogja meghatározni a teljesítés módját. Ezt követően a végzés hiteles másolatát kézbesíteni kell azoknak a perben részes feleknek, akik ellen irányul.

2.1 A főbb feltételek

Előzetes végrehajtás

Az előzetes végrehajtás mérlegelésen alapul, és a bíróságok nem hoznak arra irányuló végzést, kivéve, ha teljesülnek az adósokra vonatkozó 1987-es skóciai törvényben (Debtors [Scotland] Act 1987) foglalt rendelkezések, és az adott körülmények között ez észszerűnek tűnik. A felperest terheli a felelősség, hogy meggyőzze a bíróságot a végzés kibocsátásának szükségességéről.

Ideiglenes tiltás

A rendőrbírót (sheriff) az ideiglenes tiltás elrendelését megelőzően meg kell győzni az ügy sürgős jellegéről és megalapozottságáról. Az ideiglenes tiltásnak az összes körülményre tekintettel megfelelő intézkedésnek kell lennie, és a rendőrbírót meg kell győzni arról, hogy a felperes számára nagyobb kellemetlenséggel fog járni, ha az ideiglenes tiltást nem rendelik el, mint az alperes számára, ha elrendelik.

Okiratok és egyéb vagyontárgy megőrzése

Mielőtt a bíróság végzést hozna, a felperesnek bizonyítania kell, hogy valószínűleg polgári pert kell indítani, és hogy ezen eljárásban az okiratokkal vagy egyéb vagyontárggyal kapcsolatban lényeges kérdések merülhetnek fel. Ha a polgári per már folyamatban van, a végzést csak abban az esetben hozzák meg, ha a felperes bizonyítja annak szükségességét (lásd a fenti 2.1. pontot).

3 Az ilyen intézkedések tárgya és jellege

3.1 Milyen típusú vagyontárgyakat érinthetnek az ilyen intézkedések?

Előzetes végrehajtás

A lefoglalás lényegében „befagyasztja” az alperes tulajdonában, ugyanakkor harmadik fél birtokában lévő árukat és pénzt. E harmadik fél zárgondnoknak minősül. A lefoglalt pénzeszközök vagy áruk nem kerülhetnek a hitelező birtokába, vagy a határozat meghozatalát megelőzően nem értékesíthetők. Ha a felperes számára kedvező határozatot hoznak, a pénzeszközöket automatikusan átadják, ugyanakkor az áruk átadása érdekében kiadás iránti intézkedést kell elrendelni.

A letiltás személyre szóló eljárás, amely megakadályozza az alperest, hogy a hitelezők kárára értékesítse vagy megterhelje a tulajdonában lévő örökölhető vagyontárggyal kapcsolatos érdekeltségét. A letiltásokat azon vagyontárgy helyett, amellyel harmadik fél tartozik az alperesnek, inkább az alperes tulajdonában lévő, örökölhető vagyontárggyal szemben alkalmazzák.

Az átmeneti lefoglalással bizonyos kivételekkel dologi ingó vagyon foglalható le. A kivételek közé tartoznak az alperes lakóházában található ingóságok, az alperes tevékenységéhez vagy munkájához szükséges tárgyak, a romlandó áruk, valamint az előírt értékkel rendelkező ingóságok; valamint az alperes járműve.

Ideiglenes tiltás

Az ideiglenes tiltás azonnali hatállyal megtiltja az alperes számára, hogy adott cseleményt elvégezzen.  Megakadályozhatja az alperest vagy harmadik felet, hogy bármely fajta vagyontárggyal kapcsolatban lépéseket tegyen.

Okiratok és egyéb vagyontárgy megőrzése

A Court of Session (legfelsőbb polgári bíróság) és a Sheriff Court (körzeti bíróság) széles körű hatáskörrel rendelkezik azon okiratok és egyéb vagyontárgy (beleértve földterületet) megóvása, megőrzése és visszatartása tekintetében, amelyek fontosak lehetnek a folyamatban lévő vagy jövőbeli eljárás szempontjából. A bíróság elrendelheti az ilyen vagyontárgy elkészítését vagy visszaszerzését, valamint a mintavételt, továbbá azzal kapcsolatban vizsgálatot folytathat le.

3.2 Milyen hatásokkal járnak az ilyen intézkedések?

Előzetes végrehajtás

Az előzetes lefoglalás eredményeképpen „befagyasztásra” kerülnek az alperes tulajdonában és harmadik fél birtokában lévő áruk vagy pénzeszközök. Ha a harmadik fél értékesíti a lefoglalt vagyontárgyakat, akkor értékükért felel a felperes felé. Ha a felperes keresete sikeres, elsőbbségi jog illeti meg a lefoglalt vagyontárgy tekintetében. Az előzetes lefoglalás befagyasztja tulajdonjogot, de nem ruházza át azt a felperesre.

Az előzetes letiltás nem biztosít a felperes számára dologi jogot a vagyontárgy felett, és nem tehet lépést a vagyontárgy birtokba vétele, illetve értékesítése érdekében. Ezen eljárás azzal a hatással jár, hogy az alperes vagyonának részeként megőrzésre kerül a vagyontárgy, és így megakadályozza, hogy az alperes vagyontárgyban fennálló érdekét értékesítse vagy megterhelje. A felperes a letiltás hatálybalépésének napját követő bármely önkéntes, a vagyontárgyat érintő jogi cselekményt figyelmen kívül hagyhat olyan mértékben, amennyiben az érdekeit sérti.

Ideiglenes tiltás

Ha az alperes nem tesz eleget a tiltásnak, a felperes a tiltás megsértése miatt eljárást indíthat ellene. Ha a vádat elismerik vagy bizonyítják, az alperesre kiszabható büntetés lehet bírság vagy adott esetben szabadságvesztés.

Okiratok és egyéb vagyontárgy megőrzése

A végzés be nem tartása azt eredményezheti, hogy az alapeljárásban a mulasztó féllel szemben mulasztási határozat születik. Ezenfelül azt eredményezheti, hogy bíróság megsértése miatti eljárást indul azon személlyel szemben, aki a tiltásban meghatározott okirat vagy vagyontárgy birtokában van.

3.3 Meddig érvényesek ezek az intézkedések?

Előzetes végrehajtás

A lefoglalás esetében, ha az alperes sikeres, akkor a jogerős határozat meghozatalakor előzetes lefoglalásra nem kerül sor.  Ha a felperes a pernyertes, a lefoglalás a határozat időpontjától számított három évig hajtható végre.

A letiltás megakadályozza az alperest, hogy az örökölhető vagyonát értékesítse vagy megterhelje.  Az előzetes letiltás a határozat meghozatalával automatikusan letiltássá alakul át.  A letiltás hatálya öt évig tart, azonban meghosszabbítható.

Ha átmeneti lefoglalásra kerül sor, annak hatálya hat hónapig vagy annak hatályon kívül helyezéséig tart.  Ha az alperes elleni kereset sikertelen, azzal együtt az átmeneti lefoglalás is véget ér.

Ideiglenes tiltás

Az ideiglenes tiltás hatályon kívül helyezéséig vagy a kereset jogerős elbírálásáig marad hatályban.  Ha a tiltás időhöz kötött, akkor a meghatározott időtartam lejártáig marad hatályban.

Okiratok és egyéb vagyontárgy megőrzése

A végzés a kereset jogerős elbírálásakor veszíti hatályát.

4 Van-e lehetőség az intézkedés elleni fellebbezésre?

Előzetes végrehajtás

Az alperes két esetben kérheti az előzetes lefoglalást megakadályozó tiltás elrendelését.  Elsőként, amikor azonnal bizonyítható, hogy a lefoglalás helytelen lenne abban az értelemben, hogy azt végzés nélkül, szabálytalanul vagy rosszhiszeműen és alapos ok nélkül hajtották végre. A második esetben az alperes bíróság előtt vitatta a peresített főösszeget.

Ha a végzést előzetes végrehajtás érdekében hozták meg, az alperes vagy bármely érdekelt személy kérheti annak hatályon kívül helyezését vagy korlátozását.  A hatályon kívül helyezés teljes mértékben megsemmisíti a végzést és az abból eredő bármely eljárást.  Ha a lefoglalás, az előzetes letiltás, vagy átmeneti lefoglalás végrehajtására azt követően került sor, hogy a végzést jogtalanul hozták meg, a lefoglalást, a letiltást vagy az átmeneti lefoglalást hatályon kívül kell helyezni.

Ha a végzés érvényes volt, azonban a lefoglalás, a letiltás vagy az átmeneti lefoglalás nem volt eredményes vagy szabálytalan volt, az eljárást korlátozni kell.

Ha az alperes az előzetes végrehajtás hatályon kívül helyezését vagy korlátozását kéri, a felperes köteles a bíróságot meggyőzni, hogy az eljárást nem kell hatályon kívül helyezni vagy korlátozni.  A bíróság azt is elrendelheti, hogy az alperes adjon óvadékot (biztosítékot) annak biztosítására, hogy ha a határozatban pervesztes lesz, a lefoglalt vagyont, annak értékét vagy általában a teljes peresített követelést a felperes rendelkezésére bocsátják.

Ideiglenes tiltás

Az ideiglenes tiltást elrendelő vagy megtagadó, a Sheriff Court (körzeti bíróság) által hozott végzés ellen engedély nélkül a helyi főrendőrbírónál vagy engedéllyel a legfelsőbb polgári bíróságnál nyújtható be fellebbezés.

Az ideiglenes tiltást elrendelő vagy megtagadó, a Court of Session (legfelsőbb polgári bíróság) által hozott végzés ellen annak meghozatalától számított tizennégy napon belül nyújtható be fellebbezés.

Okiratok és egyéb vagyontárgy megőrzése

Az okiratok vagy vagyontárgy megőrzését elrendelő, a Sheriff Court (körzeti bíróság) által hozott végzés ellen annak meghozatalától számított tizennégy napon belül nyújtható be fellebbezés.

A Court of Session (legfelsőbb polgári bíróság) előtt bármely személy megjelenhet, aki okiratok vagy vagyontárgy megőrzésére vonatkozó felszólítást kapott, és azt megtámadhatja. A végzés végrehajtása során a bíróság által arra kijelölt megbízottja fogja az érintettet annak jogi tanács kérésére vonatkozó jogáról tájékoztatni. Ha e tanács kérésének célja annak eldöntésében való segítségnyújtás, hogy kérjék-e a bíróságtól a végzés megváltoztatását, a megbízott nem kezdi meg a jegyzékbe vett tárgyak felkutatását, birtokba vételét vagy megőrzését.

Kapcsolódó linkek

Skót Bírósági Szolgálat

Csődhivatal

Utolsó frissítés: 28/09/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.