Turto apsaugos priemonės teikiant reikalavimus ES šalyse

Prancūzija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Kokių rūšių priemonių esama?

  • Laikinąsias priemones (pvz., skubos procedūrą, atidėjinių mokėjimus, iškeldinimą, draudimą atlikti tam tikrus veiksmus, kurio nesilaikant taikoma atsakomybė, įrodymų saugojimą) skubos tvarka visada gali nustatyti laikinąsias apsaugos priemones taikantis teisėjas.

Nėra galutinio laikinųjų apsaugos priemonių sąrašo: galima prašyti taikyti įvairias skubias laikinąsias apsaugos priemones (tai gali būti atidėjinių mokėjimas, neteisėtai būstą užėmusių asmenų iškeldinimas, žalos ekspertizė arba konstatavimas ir pan.), jeigu nėra jokių didelių prieštaravimų arba jas pateisina ginčo pobūdis. Be to, teismas skubos tvarka gali nustatyti tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios reikalingos siekiant išvengti gresiančios žalos (inter alia, objekto apsaugos priemones) arba kurios reikalingos akivaizdžiai neteisėtiems veiksmams nutraukti.

  • Egzistuoja speciali apsaugos priemonių schema (prevencinis areštas ir teisminių prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės) – tai tokios priemonės, kurios suteikia kreditoriui galimybę, dažniausiai leidus teisėjui, užkirsti kelią savo skolininkui naudoti visą turtą ar jo dalį arba tam turtui pritaikyti specialią garantijos teisę tam, kad užsitikrintų skolos, kuri dar nėra pripažinta teismo sprendimu, bet yra pavojus, kad ji bus negrąžinta, sumokėjimą.

Apsaugos priemonės gali būti dviejų tipų:

  • prevencinis areštas, leidžiantis užblokuoti teisę į materialųjį turtą (baldus, transporto priemones ir pan.), nematerialųjį turtą (pinigų sumą, dalininkų teises ar vertybinius popierius ir pan.) arba skolas (banko sąskaitas, nuompinigius ir pan.);
  • su nekilnojamuoju turtu, prestižu, dalininkų akcijomis ar vertybiniais popieriais (laikinos hipotekos registravimas, dalininkų akcijų ar vertybinių popierių užstatymas ir pan.) susijusios teisminių prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės.

2 Kokiomis sąlygomis tokios priemonės gali būti skiriamos?

2.1 Procedūra

  • Laikinosios apsaugos priemonės: prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones teismui turi būti pateiktas šaukimu į teismą (šaukimą į teismą įteikia antstolis (pranc. huissier de justice)). Tai skubi rungimosi principu grindžiama procedūra. Tam tikromis sąlygomis laikinosios apsaugos priemonės gali būti pritaikytos atsižvelgiant į prašymą be išankstinių teisminių ginčų.
  • Apsaugos priemonės: iš esmės, reikalingas išankstinis teismo leidimas. Vis dėlto kreditoriui tokio leidimo nereikia, jei jis turi vykdomąjį dokumentą arba teismo sprendimą, kuris dar nėra vykdytinas. Tai taikytina ir tuomet, kai neapmokami akceptuoti įsakomieji vekseliai, paprastieji vekseliai, čekiai arba nemokami nuompinigiai už nekilnojamojo turto nuomą (jei sutartis sudaryta raštu).

Laikinųjų apsaugos priemonių atveju kompetentingas teismas nustatomas atsižvelgiant į prašymo pobūdį. Bendroji kompetencija priklauso apygardos teismo (pranc. Tribunal de grande instance) pirmininkui. Vis dėlto vietos teismas (pranc. Tribunal de proximité) ir komercinių bylų teismo (pranc. Tribunal de commerce), darbo santykių teismo (pranc. Conseil des prud’hommes) ir paritetinio žemės ūkio naudmenų nuomos sandorių teismo (pranc. Tribunal paritaire des baux ruraux) pirmininkai pagal kompetenciją taip pat gali priimti sprendimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių.

Apsaugos priemonių atveju kompetenciją turi teisėjas, pirmininkaujantis vykdymo vietos teismui, arba komercinių bylų teismo pirmininkas, kai dar nepradėjus teisminio proceso pateiktu pareiškimu prašoma apsaugoti skolą, priskirtiną komercinių bylų teismo kompetencijai.

Kompetentingas teismas yra skolininko gyvenamosios vietos, kai ta vieta yra Prancūzijoje, teismas. Kitais atvejais kompetenciją turi vykdymo vietos teismas.

Paprastai teisme, kuriame nagrinėjamas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių, ir kreipiantis į vykdantįjį teisėją privalomas advokato atstovavimas, išskyrus atvejus, kai teikiami tam tikri prašymai, įskaitant prašymus, susijusius su mažesne kaip 10 000 EUR suma. Prevencinį areštą turi vykdyti antstolis. Teisminių prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių registravimo atveju toks reikalavimas netaikomas. Vis tik atsižvelgiant į prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės registravimo teisinį sudėtingumą, kreditoriams visuomet padeda teisės specialistai.

Apsaugos priemonių taikymo išlaidas galiausiai turi padengti skolininkas, net jei kreditoriui gali tekti sumokėti avansą. Vykdymo išlaidoms taikomas tarifas, nustatytas siekiant atlyginti antstoliams už kiekvieną vykdomąjį dokumentą ir kiekvieną apsaugos priemonę.

Pagal 1996 m. gruodžio 12 d. dekretą Nr. 96-1080, tarifinį antstolių atlygį sudaro nustatyta suma, apskaičiuojama priklausomai nuo atvejo kaupiamuoju arba alternatyviu būdu, lygi nustatytai ar proporcinei rinkliavai, taip pat, atsižvelgiant į atvejį, administracinis mokestis.

Kalbant apie apsaugos priemones, proporcinės rinkliavos už išieškotas sumas, apskaičiuotos pagal susigrąžintas sumas, gali būti išreikalautos tik tuomet, jei antstoliai turi įgaliojimą išieškoti mokėtinas sumas. Beje, prie minėto dekreto pridėtame rinkliavų sąraše nenumatyta galimybė gauti laisvai suderėtą papildomą honorarą, išskyrus dalininkų teisių ar vertybinių popierių prevencinio arešto atveju.

2.2 Pagrindinės sąlygos

Teismas nevykdo apsaugos priemonės, jis tik leidžia ją vykdyti. Tokį leidimą gavusio asmens prašymu priemonę vykdo antstolis.

Jei reikalingas išankstinis teisėjo leidimas, skola turi būti iš esmės pagrįsta.

Apsaugos priemonių atveju nėra aiškios skubos sąlygos.

Kreditorius turi įrodyti „aplinkybes, dėl kurių kyla pavojus“, kad skola „gali būti negrąžinta“ (pvz., skolininkas yra nesąžiningas ir slepia savo turtą, atsirado daugiau kreditorių ir pan.).

3 Tokių priemonių dalykas ir pobūdis

3.1 Kokių rūšių turtui šios priemonės gali būti taikomos?

Prevencinis areštas gali būti taikomas visam skolininko turtui, kuris pagal įstatymus nėra laikomas neareštuotinu (pvz., turtas, reikalingas jo kasdieniam gyvenimui ar profesinei veiklai). Visa tai taikytina ir skoloms: vis dėlto apsaugos priemonės jokiu atveju negali būti taikomos atlyginimui (net jei jis gali būti areštuotas remiantis teismo sprendimu ar kitu vykdomuoju raštu pagal darbo užmokesčio arešto procedūrą).

3.2 Koks yra tokių priemonių poveikis?

Taikant apsaugos priemonę areštuotas turtas negali būti naudojamas. Skolininkas išlieka turto savininku ir yra už jį atsakingas, tačiau negali jo perleisti. Jei skolininkas išeikvoja areštuotą turtą, tai laikoma nusikaltimu, kuris baudžiamas pinigine bauda ir laisvės atėmimu.

Areštuotos pinigų sumos saugomos sąlyginio deponavimo sąskaitoje.

Skolininkas gali parduoti turtą, kuriam taikoma teisminių prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonė, tačiau kreditorius turi teisę būti apie tai informuotas ir privilegijuoto mokėjimo už to turto pardavimo kainą teisę.

Už turtą, kuris areštuotas taikant apsaugos priemonę, yra atsakingas skolininkas, kuris laikomas to turto „saugotoju“. Toks areštas nėra vykdytinas trečiųjų asmenų atžvilgiu. Tačiau teisminių prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės, kurios turi būti skelbiamos (verslo ar nekilnojamojo turto), taikomos visiems.

Bankas (ir apskritai visi su areštu susiję tretieji asmenys), gavęs prevencinio arešto jo kliento atžvilgiu prašymą, privalo tuojau pat informuoti antstolį apie visus savo įsipareigojimus skolininko atžvilgiu (t. y. nurodyti visas skolininko vardu atidarytas sąskaitas ir šiose sąskaitose laikomas sumas). Jei bankas be teisėtos priežasties atsisako atskleisti šią informaciją, jis gali būti priverstas sumokėti skolą vietoj skolininko.

3.3 Kiek laiko tokios priemonės galioja?

Apsaugos priemonė turi būti įvykdyta per tris mėnesius nuo tą priemonę taikyti leidusio teisėjo nutarties. Priešingu atveju leidimas nebegalioja.

Jei kreditorius dar nepradėjo procedūros savo skolai pripažinti, jis turi tai padaryti per mėnesį, kai priemonė įvykdoma. Priešingu atveju priemonė nebegalioja.

Apie apsaugos priemonę skolininkui turi būti pranešta ne vėliau kaip per aštuonias dienas. Skolininkas gali kreiptis į vykdantįjį teismą ir užginčyti priemonę arba leidimą ją taikyti. Be to, teismas iš anksto gali nustatyti posėdžio, į kurį šalys bus pakviestos priemonei aptarti, datą. Iš esmės, skolininko užginčijimas gali būti priimtas iki tol, kol prevencinio arešto priemonė dar nepradėta vykdyti kreditoriui gavus teismo sprendimą dėl skolos.

4 Ar yra galimybė priemonę apskųsti?

Skolininkas gali ginčyti nutartį tuo pat metu kaip ir pačią priemonę.

Kompetenciją suteikti leidimą dėl apsaugos priemonių turintis vykdantysis teismas nagrinėja skundus dėl nutarties. Jo sprendimai gali būti skundžiami apeliaciniam teismui.

Kadangi skolininkas apie leidimą taikyti priemonę sužino tuo pat metu kaip ir apie pačią priemonę, nutarties ginčijimui taikomos tokios pat sąlygos kaip ir priemonės ginčijimui, t. y. ginčijimas priimtinas iki tol, kol apsaugos priemonė dar nepradėta vykdyti.

Apeliacinio skundo pateikimas neturi poveikio apsaugos priemonei, kuri vykdoma tol, kol teismas nenusprendė jos sustabdyti ar nepripažino jos negaliojančia.

Nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių gali būti skundžiama apeliacine tvarka, jeigu ji priimta po rungimosi principu grindžiamo proceso, arba gali būti teikiamas prašymas laikinai atšaukti laikinąsias apsaugos priemones, jei jos priimtos ne po rungimosi principu grindžiamo proceso.

Susijusios nuorodos

Legifrance interneto svetainė

Teisingumo ministerijos (Ministère de la Justice) interneto svetainė

Prancūzijos nacionalinių antstolių rūmų (Chambre Nationale des Huissiers de Justice) interneto svetainė

Paskutinis naujinimas: 05/04/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.