Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglų.
Swipe to change

Turto apsaugos priemonės teikiant reikalavimus ES šalyse

Vokietija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Kokių rūšių priemonių esama?

Šiomis priemonėmis siekiama užtikrinti priverstinį vykdymą laikinai areštuojant skolininko turtą arba priimant laikinąją nutartį dėl padėties. Tokiomis priemonėmis paprastai nėra patenkinamas kreditoriaus reikalavimas grąžinti skolą.

Toliau aprašomos priemonės, kuriomis galima pasinaudoti.

1.1. Turto ir asmens areštas iki teismo sprendimo (vok. dinglicher und persönlicher Arrest (Civilinio proceso kodekso (vok. Zivilprozessordnung – ZPO) 916 straipsnis ir paskesni straipsniai)

Turto areštu siekiama užtikrinti piniginio reikalavimo priverstinį vykdymą; jis paprastai nukreipiamas į skolininko kilnojamąjį arba nekilnojamąjį turtą. Pagal prašymą turto areštą taiko kompetentingas teismas. Su keliomis išimtimis priverstinio vykdymo nuostatos taikomos paskesniam turto arešto vykdymui. Turto areštą galima vykdyti, pavyzdžiui, areštuojant kilnojamąjį turtą (vok. Pfändung), areštuojant nekilnojamąją turtą (vok. Arresthypothek) arba areštuojant asmenį (vok. Haft).

1.2. Laikinas draudimas (vok. einstweilige Verfügung) (Civilinio proceso kodekso 935 straipsnis ir paskesni straipsniai)

Laikinu draudimu laikinai užtikrinamas nepiniginis reikalavimas. Taikyti laikiną draudimą užtikrinant būsimą nepiniginių reikalavimų (vok. Sicherungsverfügung) vykdymą (Civilinio proceso kodekso 935 straipsnis) arba teismui laikinai nustatant teisinius santykius (vok. Regelungsverfügung) (Civilinio proceso kodekso 940 straipsnis) pagal prašymą nurodo kompetentingas teismas. Be to, esant ypatingoms aplinkybėms, galima taikyti apsauginį privalomą draudimą (vok. Leistungsverfügung). Priverstinio vykdymo nuostatos atitinkamai iš esmės taikomos paskesniems vykdymo veiksmams (Civilinio proceso kodekso 936 straipsnis kartu su 928 straipsniu).

1.3. Sąskaitos blokavimo įsakymas pagal Sąjungos teisę

Civilinio proceso kodekso 946 straipsniu ir paskesniais straipsniais įgyvendintos 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma europinio sąskaitos blokavimo įsakymo procedūra, siekiant palengvinti tarpvalstybinį skolų išieškojimą civilinėse ir komercinėse bylose (2014 m. birželio 27 d. OL L 189, p. 59), nuostatos. Sąskaitos blokavimo įsakymas yra specialios formos laikinoji priemonė.


1.4. Pranešimas apie gresiantį skolos areštą (vok. Vorpfändung) (Civilinio proceso kodekso 845 straipsnis)

Pranešimas apie gresiantį skolos areštą – specialios rūšies garantija kreditoriui. Tai privati kreditoriaus taikoma vykdymo užtikrinimo priemonė skolininko ir trečiosios šalies, kuri yra skolininkė, santykiuose; ji sukelia tokias pačias pasekmes, kaip turto areštas (Civilinio proceso kodekso 845 straipsnio 2 dalis).

2 Kokiomis sąlygomis tokios priemonės gali būti skiriamos?

2.1 Procedūra

Turto ir asmens areštą iki teismo sprendimo priėmimo ir laikiną draudimą (1.1 ir 1.2 punktai) nutartimi nurodo taikyti kompetentingas teismas pagal šalies, kuri kreipėsi dėl teisingumo vykdymo, prašymą. Prašyme turi būti pateikta informacija apie reikalavimą, kurį reikia užtikrinti, ir apie būtinybę nutartį priimti skubiai arba riziką, kad vykdymui bus užkirstas kelias. Abu pagrindus reikia įrodyti teismui priimtinu būdu, pavyzdžiui, pateikiant rašytinį patvirtinimą.

Prašymą galima pateikti raštu arba žodžiu užregistruoti teismo dokumentų registre. Kompetentingas teismas – tai teismas, kuris turi jurisdikciją priimti sprendimą dėl ieškinio dėl bylos esmės, arba vietos teismas (vok. Amtsgericht), kurio veiklos teritorijoje yra daiktas, kurį reikia apsaugoti, daiktas, dėl kurio nagrinėjama byla, arba asmuo, kurį reikia areštuoti. Žodinio bylos nagrinėjimo atveju teismas priima sprendimą, o kitais atvejais – nutartį.

Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo procedūros metu teisininko atstovavimas būtinas tik žodinio bylos nagrinėjimo regiono teisme (vok. Landgericht) metu.

Sąskaitos blokavimo įsakymas (1.3 punktas) reglamentuotas Reglamente (ES) Nr. 655/2014. Civilinio proceso kodekso 946 straipsnyje ir paskesniuose straipsniuose pateiktos reikiamos nuostatos dėl prašymo pateikimo ir procedūros, įsakymo vykdymo ir bet kokių teisių gynimo priemonių.

Pranešimą apie gresiantį skolos areštą (1.4 punktas) priima ne teismas (iš pradžių, žr. pirmiau). Šiuo atveju kreditorius iniciatyvos imasi pats (paprastai jis tai daro paskirdamas antstolį, kuris veikia jo vardu). Kreditorius siekia įvykdyti reikalavimą areštuodamas gautinas sumas arba kitas teises ir tai daro remdamasis vykdytinu teisiniu dokumentu, kuris trečiajai šaliai, kuri yra skolininkė, arba pagrindiniam skolininkui įteikiamas rašytinės deklaracijos forma ir kuriame nurodoma, kad pagal šiuos santykius turimoms teisėms arba gautinoms sumoms gresia areštas (Civilinio proceso kodekso 845 straipsnio 1 dalis). Pranešimas trečiajai šaliai, kuri yra skolininkė, yra laikomas areštu pagal Civilinio proceso kodekso 930 straipsnį tik tuo atveju, kai skola faktiškai areštuojama per vieną mėnesį (kodekso 845 straipsnio 2 dalis).

Žyminių mokesčių įstatyme (vok. Gerichtskostengesetz, GKG) nustatyta, kad bylose dėl turto ar asmens arešto arba laikino draudimo turi būti mokama 150 proc. mokesčio sumos. Mokesčio dydis nustatomas pagal ginčo vertę. Teismas ginčo vertę nustato kiekvienu konkrečiu atveju ir atsižvelgia į pareiškėjo suinteresuotumą realizuoti skolininko turtą. Toliau pateikta mokesčio dydžio, kai ginčo suma neviršija 500 000 EUR, lentelė.

Žyminių mokesčių įstatymo (GKG) 2 priedas (susijęs su 34 straipsnio 1 dalies trečiu sakiniu).

Ginčo suma iki ... EUR

Mokestis
… EUR


Ginčo suma iki ... EUR

Mokestis
… EUR

500

35,00


50 000

546,00

1 000

53,00


65 000

666,00

1 500

71,00


80 000

786,00

2 000

89,00


95 000

906,00

3 000

108,00


110 000

1 026,00

4 000

127,00


125 000

1 146,00

5 000

146,00


140 000

1 266,00

6 000

165,00


155 000

1 386,00

7 000

184,00


170 000

1 506,00

8 000

203,00


185 000

1 626,00

9 000

222,00


200 000

1 746,00

10 000

241,00


230 000

1 925,00

13 000

267,00


260 000

2 104,00

16 000

293,00


290 000

2 283,00

19 000

319,00


320 000

2 462,00

22 000

345,00


350 000

2 641,00

25 000

371,00


380 000

2 820,00

30 000

406,00


410 000

2 999,00

35 000

441,00


440 000

3 178,00

40 000

476,00


470 000

3 357,00

45 000

511,00


500 000

3 536,00

Jeigu prašymas turi būti nagrinėjamas žodiniame bylos posėdyje ir jeigu prieš pasibaigiant žodiniam bylos nagrinėjimui arba pripažįstant skolą, panaikinant atsakomybę arba sudarant taikos sutartį prašymas neatmetamas (šiais atvejais mokestis sumažinamas 50 proc.), mokamas didesnis mokestis, t. y. 300 proc. pradinio mokesčio sumos. Išlaidas visų pirma padengia ta šalis, kuriai teismo sprendimu nustatyta tokia pareiga, be to, pareiškėjas, kaip bylą iškėlusi šalis, taip pat turi pareigą padengti išlaidas kaip paprastas skolininkas.

Antstolis taiko 3 EUR mokestį už kiekvieną pranešimo apie gresiantį skolos areštą įteikimą pranešime nurodytam skolininkui arba trečiajai šaliai, kuri yra skolininkė. Be to, turi būti apmokami bet kokių pažymėjimų, kurių gali prireikti, įteikimo paštu mokesčiai ir kitos išlaidos. Už asmeninį antstolio vykdomą įteikimą mokamas 10 EUR mokestis; šiais atvejais taip pat gali būti priskaičiuojamos mokėtinos antstolio kelionės išlaidos. Atsižvelgiant į nukeliautą atstumą iki adresato patalpų, atlyginamų kelionės išlaidų suma gali svyruoti nuo 3,25 iki 16,25 EUR. Mokestis antstoliui už savarankišką pranešimo dėl vykdymo parengimą kreditoriaus vardu (kodekso 845 straipsnio 1 dalis) yra 16 EUR; šiuo mokesčiu padengiamos oficialios pranešimo parengimo išlaidos.

Teismo nutartį pirmiausia vykdo antstolis taikydamas valstybės numatytas priemones (priverstinis vykdymas). Vykdymo veiksmai atliekami vadovaujantis tuo metu galiojančiomis taisyklėmis dėl teismo sprendimų vykdymo.

Toliau nurodyta išimtis. Laikinai vykdytino sprendimo, kuriuo užginčyta apsaugos priemonė, vykdymas iš esmės nesiskiria nuo galutinio sprendimo vykdymo. Tačiau įstatyme, atsižvelgiant į reikalavimo pobūdį, nustatyti skirtingi vykdymo būdai.

Jeigu reikia sumokėti konkretaus dydžio piniginę sumą, kreditorius, kad įvykdytų teismo sprendimą, dažnai naudojasi antstolio paslaugomis. Už antstolio vykdymo veiksmus, susijusius su kilnojamuoju turtu, mokamas 26 EUR mokestis. Jeigu antstolio vykdymo veiksmai trunka ilgiau nei tris valandas, už kiekvieną papildomą valandą arba jos dalį mokamas papildomas 20 EUR mokestis. Be to, taip pat reikės sumokėti visas antstolio patirtas būtinąsias išlaidas. Mokėjimo įsakymu kreditoriui taip pat gali būti suteikiama teisė prašyti, kad teismas areštuotų skolininko gautinas sumas (pvz., teisę į darbo užmokestį) (Civilinio proceso kodekso 829 straipsnis). 20 EUR mokestis mokamas už bylas, susijusias su pačiu prašymu, taip pat atskirai turi būti apmokamos papildomos išlaidos (visų pirma teismo nutarties įteikimo išlaidos).

Kai vykdymo priemonė yra nukreipta į skolininko nekilnojamąjį turtą, skolos grąžinimui užtikrinti gali būti įregistruojama hipoteka arba turtas gali būti priverstinai parduodamas aukcione, arba jam gali būti nustatomas privalomas administravimas. Įstatyme dėl teismų ir notarų ne ginčo tvarka nagrinėjamų bylų išlaidų (Teismo ir notarų išlaidų įstatymas, GNotKG) (vok. Gesetz über Kosten der freiwilligen Gerichtsbarkeit für Gerichte und Notare (Gerichts- und Notarkostengesetz, GNotKG)) nustatyta, kad visą mokestį, proporcingą skolos, kurios sumokėjimą norima užtikrinti, dydžiui, reikia sumokėti Žemės registre registruojant hipoteką, skirtą skolai užtikrinti. Toliau pateikta mokesčio dydžio, kai ginčo suma neviršija 3 mln. EUR, lentelė.

Įstatymas dėl teismų ir notarų ne ginčo tvarka nagrinėjamų bylų išlaidų (Teismo ir notarų išlaidų įstatymas, GNotKG)

2 priedas (susijęs su 34 straipsnio 3 dalimi)


Sandorio vertė iki ... EUR

Mokestis
A lentelė
… EUR

Mokestis
B lentelė
… EUR


Sandorio vertė iki ... EUR

Mokestis
A lentelė
… EUR

Mokestis
B lentelė
… EUR


Sandorio vertė iki ... EUR

Mokestis
A lentelė
… EUR

Mokestis
B lentelė
… EUR

500

35,00

15,00


200 000

1 746,00

435,00


1 550 000

7 316,00

2 615,00

1 000

53,00

19,00


230 000

1 925,00

485,00


1 600 000

7 496,00

2 695,00

1 500

71,00

23,00


260 000

2 104,00

535,00


1 650 000

7 676,00

2 775,00

2 000

89,00

27,00


290 000

2 283,00

585,00


1 700 000

7 856,00

2 855,00

3 000

108,00

33,00


320 000

2 462,00

635,00


1 750 000

8 036,00

2 935,00

4 000

127,00

39,00


350 000

2 641,00

685,00


1 800 000

8 216,00

3 015,00

5 000

146,00

45,00


380 000

2 820,00

735,00


1 850 000

8 396,00

3 095,00

6 000

165,00

51,00


410 000

2 999,00

785,00


1 900 000

8 576,00

3 175,00

7 000

184,00

57,00


440 000

3 178,00

835,00


1 950 000

8 756,00

3 255,00

8 000

203,00

63,00


470 000

3 357,00

885,00


2 000 000

8 936,00

3 335,00

9 000

222,00

69,00


500 000

3 536,00

935,00


2 050 000

9 116,00

3 415,00

10 000

241,00

75,00


550 000

3 716,00

1 015,00


2 100 000

9 296,00

3 495,00

13 000

267,00

83,00


600 000

3 896,00

1 095,00


2 150 000

9 476,00

3 575,00

16 000

293,00

91,00


650 000

4 076,00

1 175,00


2 200 000

9 656,00

3 655,00

19 000

319,00

99,00


700 000

4 256,00

1 255,00


2 250 000

9 836,00

3 735,00

22 000

345,00

107,00


750 000

4 436,00

1 335,00


2 300 000

10 016,00

3 815,00

25 000

371,00

115,00


800 000

4 616,00

1 415,00


2 350 000

10 196,00

3 895,00

30 000

406,00

125,00


850 000

4 796,00

1 495,00


2 400 000

10 376,00

3 975,00

35 000

441,00

135,00


900 000

4 976,00

1 575,00


2 450 000

10 556,00

4 055,00

40 000

476,00

145,00


950 000

5 156,00

1 655,00


2 500 000

10 736,00

4 135,00

45 000

511,00

155,00


1 000 000

5 336,00

1 735,00


2 550 000

10 916,00

4 215,00

50 000

546,00

165,00


1 050 000

5 516,00

1 815,00


2 600 000

11 096,00

4 295,00

65 000

666,00

192,00


1 100 000

5 696,00

1 895,00


2 650 000

11 276,00

4 375,00

80 000

786,00

219,00


1 150 000

5 876,00

1 975,00


2 700 000

11 456,00

4 455,00

95 000

906,00

246,00


1 200 000

6 056,00

2 055,00


2 750 000

11 636,00

4 535,00

110 000

1 026,00

273,00


1 250 000

6 236,00

2 135,00


2 800 000

11 816,00

4 615,00

125 000

1 146,00

300,00


1 300 000

6 416,00

2 215,00


2 850 000

11 996,00

4 695,00

140 000

1 266,00

327,00


1 350 000

6 596,00

2 295,00


2 900 000

12 176,00

4 775,00

155 000

1 386,00

354,00


1 400 000

6 776,00

2 375,00


2 950 000

12 356,00

4 855,00

170 000

1 506,00

381,00


1 450 000

6 956,00

2 455,00


3 000 000

12 536,00

4 935,00

185 000

1 626,00

408,00


1 500 000

7 136,00

2 535,00

Už prašymą priimti nutartį, kuria būtų nustatytas priverstinis nekilnojamojo turto pardavimas aukcione arba privalomas šio turto administravimas, mokamas 100 EUR mokestis.

Jeigu sprendime nurodyta, kad skolininkas privalo perduoti kilnojamąjį turtą, teismo sprendimą kreditoriaus prašymu įvykdys antstolis. Už oficialius veiksmus mokamas 26 EUR mokestis. Jeigu sprendime nurodyta, kad skolininkas turi perduoti nekilnojamąjį daiktą arba pastatą, už darbą, susijusį su turto atlaisvinimu, mokamas 98 EUR mokestis. Be to, antstoliui turi būti atlygintos papildomos išlaidos, visų pirma susijusios su trečiųjų šalių darbu (pvz., iškeldinimo išlaidos, spynų meistro išlaidos ir t. t.). Be to, jeigu antstolio darbo laikas trunka ilgiau nei tris valandas, už kiekvieną papildomą valandą arba jos dalį mokamas papildomas 20 EUR mokestis.

2.2 Pagrindinės sąlygos

Priimant nutartį dėl turto arba asmens arešto, daroma prielaida, kad skola yra ir kad esama pagrindo turto arba asmens areštui. Kai galima areštuoti visą skolininko turtą, laikoma, kad yra pagrindas jį areštuoti, jeigu baiminamasi, kad skolininkas, imdamasis nesąžiningų veiksmų, užkirs kelią arba iš esmės sutrukdys būsimam teismo sprendimo vykdymui, pvz., perkeldamas arba paslėpdamas turtą. Areštuojant asmenį, t. y. patį skolininką, taip pat siekiama užkirsti (itin intensyviu būdu) jam kelią perkelti bet kokį turimą turtą, kurį galima areštuoti atliekant vykdymo veiksmus. Tačiau nutartis dėl asmens arešto gali būti priimta tik tuo atveju, kai reikalingas apsaugos lygis negali būti užtikrinamas areštuojant turtą.

Laikinu draudimu (bet kokios formos) siekiama neleisti pasikeisti esamai situacijai ir atitinkamai užkirsti kelią įgyvendinti šalies teises ar teisinius santykius arba iš esmės trukdyti juos įgyvendinti. Draudimo dalykas gali būti reikalavimai, kuriais reikalaujama (laikinai) pristatyti daiktus arba (laikinai) sutikti su konkrečiais veiksmais arba jų imtis (Civilinio proceso kodekso 935, 938 ir 940 straipsniai). Laikiniems draudimams taikomos taisyklės iš esmės nesiskiria nuo turto ir asmens areštui taikomų taisyklių (936 straipsnis). Itin išskirtinėmis aplinkybėmis teismas taip pat gali priimti nutartį dėl laikinojo mokėjimo. Reikalavimą ir turto arešto akto, kurį prašoma priimti, pagrindus reikia įrodyti teismui priimtinu būdu, pavyzdžiui, pateikiant rašytinį patvirtinimą arba dokumentus (Civilinio proceso kodekso 920 straipsnio 2 dalis). Šiuo atveju svarbu tai, kad teismas reikalavimą ir jo skubumą nuo pat pateikimo galėtų įvertinti kaip „itin pagrįstus“. Ši taisyklė taip pat taikoma nutarčiai dėl laikino draudimo (ZPO 936 straipsnis).

Bylose dėl turto arba asmens arešto šalis galima iš anksto apklausti, bet to daryti neprivaloma (Civilinio proceso kodekso 922 straipsnis). Reikia surengti papildomą posėdį, jei skolininkas, kuriam turi būti pateikta nutartis dėl turto arba asmens arešto, ne vėliau kaip per vieną savaitę nuo vykdymo veiksmų pradžios pareiškia prieštaravimą dėl turto ar asmens arešto (924 straipsnis). Teismo posėdį paprastai reikalaujama rengti bylose dėl laikino draudimo; jo galima nerengti tik skubiais atvejais arba kai prašymas atmetamas (937 straipsnio 2 dalis). Šalių apklausai netaikomi jokie terminai.

3 Tokių priemonių dalykas ir pobūdis

3.1 Kokių rūšių turtui šios priemonės gali būti taikomos?

Apsaugos priemonės gali būti taikomos visam turtui, dėl kurio atliekami vykdymo veiksmai.

3.2 Koks yra tokių priemonių poveikis?

Areštavus turtą, jis yra sulaikomas; tiek pagrindinis skolininkas, tiek trečiosios šalys, kurios yra skolininkės, praranda teises disponuoti turtu.

Areštas užtikrinamas Baudžiamojo kodekso (vok. Strafgesetzbuch, StGB) 136 straipsnyje, susijusiame su areštuotų daiktų sunaikinimu. Be to, dėl pažeidimų pagal civilinę teisę galima pareikšti ieškinius dėl žalos atlyginimo.

Laikiniems draudimams taikomos toliau nurodytos nuostatos. Antstolis nutartį paimti turtą vykdo vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 883 straipsniu. Teismas nutartį dėl tam tikrų veiksmų vykdymo arba susilaikymo nuo tokių veiksmų gali vykdyti pagal 887 straipsnį (teismo leidimas kreditoriui imtis pagrįstų veiksmų) arba 888 ir 890 straipsnius (baudų mokėjimo ir (arba) sulaikymo arba baudų ir (arba) kardomojo kalinimo skyrimas siekiant užkirsti kelią nepagrįstiems veiksmams arba neveikimui ir užtikrinti paklusimą).

Pagal Civilinio proceso kodekso 835 straipsnio 3 dalį banko sąskaitų areštui taikomos specialios nuostatos. Skolininko, kuris yra fizinis asmuo, banko sąskaitoje esančios lėšos negali būti sumokėtos kreditoriui, kol nepraeis keturios savaitės nuo nutarties dėl lėšų pervedimo įteikimo trečiajai šaliai, kuri yra skolininkė. Šia procedūra skolininkui suteikiama galimybė paduoti prašymą dėl atleidimo nuo arešto iki lėšų iš sąskaitos sumokėjimo kreditoriui, kurio naudai nustatyta priemonė.

3.3 Kiek laiko tokios priemonės galioja?

Nutartis dėl turto ar asmens arešto arba laikino draudimo turi būti įvykdoma per vieną mėnesį nuo tos dienos, kurią buvo pranešta apie nutartį arba kurią nutartis buvo įteikta.

Priemonė galioja tol, kol yra pagrindai taikyti apsaugos priemones. Priemonės taip pat nustoja galioti, jei dėl pagrindinio ieškinio priimamas sprendimas.

4 Ar yra galimybė priemonę apskųsti?

Kaip aprašyta pirmiau, teismas gali nustatyti turto ar asmens areštą arba laikiną priemonę galutiniu sprendimu (vok. Urteil, priimamas bylą išnagrinėjus teismo posėdyje) arba nutartimi (vok. Beschluss) (Civilinio proceso kodekso 922 ir 936 straipsniai).

Šalys dėl to sprendimo gali pateikti apeliacinį skundą, jei apeliacinio skundo dalyko vertė viršija 600 EUR.

Priimant nutartį, taikomos toliau nurodytos nuostatos.

Skolininkas gali paduoti apeliacinį skundą dėl turto ar asmens arešto arba nutarties, kuria taikomas laikinas draudimas (kodekso 924 straipsnis). Tuomet rengiamas žodinis bylos nagrinėjimas ir siekiama priimti galutinį sprendimą dėl priemonės teisėtumo. Aprašytais atvejais atitinkamai galima pareikšti apeliacinį skundą dėl sprendimo.

Jeigu prašymas atmetamas nutartimi, kreditorius per dvi savaites nuo jos įteikimo dienos gali nedelsdamas pareikšti prieštaravimą (vok. sofortige Beschwerde). Ši taisyklė taip pat taikoma tais atvejais, kai priimama nutartis dėl turto ar asmens arešto arba laikino draudimo, kurioje reikalaujama, kad kreditorius pateiktų užstatą.

Be to, skolininkas gali prašyti panaikinti nutartį dėl turto ar asmens arešto arba laikino draudimo vykdymą, jeigu kreditorius iki nustatyto termino nepareiškė ieškinio (Civilinio proceso kodekso 926 straipsnis) arba pasikeitė aplinkybės (927 straipsnis).

Dėl Reglamento (ES) Nr. 655/2014 Civilinio proceso kodekso 953 straipsnyje numatytos teisių gynimo priemonės dėl sprendimų, susijusių su sąskaitos blokavimo įsakymu.

Galiausiai, Civilinio proceso kodekso 945 straipsnyje numatyta šalies, kurios naudai buvo priimta laikinoji apsaugos priemonė, prievolė atlyginti žalą, jei nuo pat pradžių paaiškėja, kad laikinas draudimas yra nepagrįstas, arba jeigu priemonė, kurią nurodyta taikyti, panaikinama pagal kodekso 926 straipsnio 2 dalį arba 942 straipsnio 3 dalį.

Kreditorius gali per vieną mėnesį paduoti prašymą dėl nutarties dėl turto ar asmens arešto arba laikino draudimo vykdymo. Šiuo atveju iš esmės taikomos bendrosios taisyklės, kuriomis reglamentuojamas vykdymas (Civilinio proceso kodekso 928 ir 936 straipsniai). Nutartis dėl turto arešto vykdoma konfiskuojant turtą (930 straipsnis); skolininkas paprastai areštuojamas išduodant arešto orderį (933 straipsnis).

Paskutinis naujinimas: 02/11/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.