Turto apsaugos priemonės teikiant reikalavimus ES šalyse

Italija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Kokių rūšių priemonių esama?

Italijos teisės sistemoje numatytos laikinosios apsaugos priemonės, kurių pobūdis yra išankstinis ir kurios iš esmės yra atsargumo priemonės. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos iki bylos iškėlimo (ante causam priemonės) arba proceso metu. Jų taip pat gali būti prašoma tada, kai ginčas pradedamas. Bendrosios normos, kuriomis reglamentuojama laikinųjų apsaugos priemonių taikymo procedūra, išdėstytos Civilinio proceso kodekso 669 bis straipsnyje ir tolesniuose straipsniuose. Taikomos įvairios laikinosios apsaugos priemonės: a) „apsaugos“ priemonėmis siekiama proceso metu išsaugoti reikalų būklę arba apsaugoti turtą. Apsauginis areštas yra vienas iš šiai kategorijai priklausančių priemonių pavyzdžių. Iš esmės apsaugos priemonėmis siekiama užtikrinti, kad vėliau gauto vykdomojo dokumento taikymas dėl proceso trukmės netaptų praktiškai bevertis, nes, pavyzdžiui, reikalaujamas turtas nuo to laiko buvo prarastas arba sunaikintas; b) išankstinės priemonės yra tos, kuriomis iki proceso pabaigos numatomi galutinės nutarties padariniai. Taigi, išankstinėmis laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiama užtikrinti, kad teisę turintis asmuo neliktų nepatenkintas, nes priešingu atveju būtų padaryta žala, kurios vėliau nebūtų galima atlyginti.

Laikinosios apsaugos priemonės paprastai būna „tipiškos“ ir yra numatytos specialiuose įstatymuose, pavyzdžiui, susijusiuose su šeimos reikalais, išlaikymu, patentais ir kt. Tačiau įmanoma prašyti ir „netipiškų“ laikinųjų apsaugos priemonių: pastarosios žinomos kaip skubios priemonės, reglamentuojamos Civilinio proceso kodekso 700 straipsnyje. Šia nuostata užtikrinama, kad tie, kurie pagrįstai bijo, kad dėl laiko, reikalingo jų teisėms įprastu būdu priverstinai įgyvendinti, gali atsirasti neišvengiama ir neatitaisoma žala, galėtų prašyti teismo įgyvendinti skubias priemones, kuriomis, atsižvelgiant į aplinkybes, būtų galima patikimiau iš anksto užtikrinti sprendimo dėl bylos esmės padarinius.

2 Kokiomis sąlygomis tokios priemonės gali būti skiriamos?

Taikant laikinąją apsaugos priemonę būtina laikytis dviejų reikalavimų:

A) periculum in mora, t. y. pagrįsta baimė, kad tol, kol bus iš esmės išspręstas klausimas, teisei, kurią siekiama apsaugoti laikinąja apsaugos priemone, gali būti padaryta nepataisoma žala;

B) fumus boni juris, t. y. patikimi reikalavimo argumentai.

2.1 Procedūra

Procesinės normos išdėstytos Civilinio proceso kodekso 669 ir tolesniuose straipsniuose. Prašymas teikiamas kaip pareiškimas ir įteikiamas jurisdikciją turinčio teismo kanceliarijos darbuotojui. Prieš pradedant pagrindinį procesą, prašymas pateikiamas bylą nagrinėsiančiam teismui. Kol nepradėtas pagrindinis procesas, prašymas turi būti teikiamas teismui, priimsiančiam sprendimą dėl to ieškinio. Išklausęs šalis ir neatlikęs formalumų, nebūtinų ginčo tvarka nagrinėjamai bylai, teismas pradeda, jo nuožiūra, tinkamiausiu būdu nagrinėti reikalavimus, būtinus prašomai priemonei skirti, o tada priima arba atmeta prašymą priimdamas nutartį. Jeigu pašaukus priešingą šalį į teismą, galėtų būti pakenkta priemonės vykdymui, teismas gali priimti motyvuotą sprendimą nutartimi, į kurią prireikus įtraukiama informacijos santrauka. Tokiu atveju ta pačia nutartimi teismas nustato šalių išklausymo datą, kuri turi būti ne vėliau kaip po penkiolikos dienų, ir skiria pareiškėjui imperatyvų ne ilgesį kaip aštuonių dienų terminą pranešti apie pareiškimą ir apie nutartį. Teismo posėdyje teismas gali nutartimi patvirtinti, iš dalies pakeisti arba panaikinti pradinėje nutartyje nurodytas priemones.

Teismas gali užbaigti procedūrą priimdamas nutartį, kuria prašymas atmetamas, iš dalies patenkinamas arba visiškai patenkinamas. Jeigu prašymas patenkinamas ir buvo pateiktas iki pagrindinio proceso pradžios, nutartyje, kuria prašymas patenkinamas, turi būti nurodytas imperatyvus ne daugiau kaip šešiasdešimties dienų terminas pagrindiniam procesui pradėti: ši taisyklė netaikoma išankstinėms ir skubioms priemonėms, kaip nurodyta Civilinio proceso kodekso 700 straipsnyje.

2.2 Pagrindinės sąlygos

Nustatant laikinąją apsaugos priemonę reikia laikytis pirmiau minėtų dviejų reikalavimų: periculum in mora ir fumus boni juris.

3 Tokių priemonių dalykas ir pobūdis

Šios priemonės yra laikinųjų priemonių, kurios taikomos, kol bus priimtas sprendimas pagrindiniame procese, pobūdžio. Vis dėlto, nors ši taisyklė visada galioja apsaugos priemonėms, kurias taikant būtina, kad ginčas būtų nagrinėjamas pagrindinėje byloje, to paties negalima pasakyti apie išankstines priemones, kurios galioja nepaisant to, ar vyksta teisminis nagrinėjimas, tačiau jos neturi tokios pat galios, kaip galutinis sprendimas, kuriuo išsprendžiami pagrindiniai klausimai.

Laikinųjų apsaugos priemonių turinys kinta ir tai priklauso nuo pavojaus, kurio siekiama išvengti šiomis priemonėmis, rūšies. Pavyzdžiui, areštas taikomas skolininko turtui. Kita vertus, nurodymas grąžinti į darbą neteisėtai atleistą darbuotoją yra pareiga atlikti veiksmą.

3.1 Kokių rūšių turtui šios priemonės gali būti taikomos?

Atsižvelgiant į poreikį, kurį reikia patenkinti, priemonės gali būti taikomos ne tik kilnojamajam ir nekilnojamajam turtui, bet ir intelektinei nuosavybei ir autorių teisėmis saugomiems kūriniams.

3.2 Koks yra tokių priemonių poveikis?

Apsaugos priemonių tikslas − apsaugoti teisinę ir faktinę situaciją, kuri buvo pareiškimo pateikimo metu, siekiant užtikrinti, kad tuo metu, kai bus nagrinėjama pagrindinė byla, nebūtų pakenkta ieškovo teisėms. Kita vertus, išankstinių priemonių tikslas − numatyti galutinio teismo sprendimo pagrindinėje byloje pasekmes.

3.3 Kiek laiko tokios priemonės galioja?

Laikinosios apsaugos priemonės galioja tol, kol pagrindinėje byloje priimamas teismo sprendimas, kuriuo šios priemonės pakeičiamos. Apsaugos priemonės, kurios gali būti taikomos tik tuo atveju, jeigu yra iškelta pagrindinė byla (pvz., leidimas teismui atlikti areštą pagal Civilinio proceso kodekso 670 straipsnį arba apsauginį areštą pagal Civilinio proceso kodekso 671 straipsnį), taip pat nustoja galioti, jeigu neiškeliama pagrindinė byla arba ji tęsiama iki įstatyme arba teismo nustatyto termino arba jeigu nepateikiamas teismo reikalaujamas užstatas. Išankstinės priemonės, įskaitant netipines priemones (t. y. priemones, kurių turinys nustatytas ne įstatyme, o jį nustato teismas pagal Civilinio proceso kodekso 700 straipsnį), net jeigu jų klausimas negali būti išsprendžiamas galutiniame sprendime, toliau galioja, net jeigu pagrindinė byla neiškeliama arba iškeliama, tačiau vėliau nutraukiama.

4 Ar yra galimybė priemonę apskųsti?

Nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių, nepaisant to, ar prašymas jomis patenkinamas, ar atmetamas, gali būti skundžiamos apeliacine tvarka (669 terdecies straipsnis), remiantis tuo, kad jos turi trūkumų, arba nurodant apeliaciniam teismui papildomas aplinkybes ir pagrindus, kurie nebuvo nurodyti pradiniame pareiškime.

Susijusios nuorodos

Italijos Konstitucija (EN)

https://www.senato.it/sites/default/files/media-documents/COST_INGLESE.pdf

Italijos įstatymai ir kodeksai (IT)

https://www.normattiva.it/?language=en

Italijos Civilinio proceso kodeksas (IT)

http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2015/01/02/codice-di-procedura-civile

Administracinio proceso kodeksas (EN)

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzk3/~edisp/nsiga_4276977.pdf

Code de justice administrative (FR)

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/njiz/~edisp/nsiga_4506451.pdf

Italienische Verwaltungsprozessordnung (DE)

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nda5/~edisp/nsiga_4289867.pdf

Italijos teismų sistema (EN)

https://www.csm.it/web/csm-international-corner/consiglio-superiore-della-magistratura/sistema-giudiziario-italiano?show=true&title=&show_bcrumb=

Mokestinio proceso kodeksas (IT)

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?id=%7bECD81E71-D37B-4722-AA36-116B5BCB2232%7d

Teisingumo ministerija (IT)

https://www.giustizia.it/giustizia

Paskutinis naujinimas: 28/12/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.