Turto apsaugos priemonės teikiant reikalavimus ES šalyse

Liuksemburgas
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Kokių rūšių priemonių esama?

Liuksemburgo teisėje numatytos įvairios priemonės, skirtos šalių teisėms išsaugoti, kol ieškinys bus baigtas nagrinėti teisme ir jų reikalavimai bus visiškai išspręsti.

Jas galima suskirstyti į dvi kategorijas:

  • priemones, kurias teismas nurodo taikyti, nerengdamas rungimosi principu grindžiamo posėdžio: tokiais atvejais teismas gauna vienos iš šalių ex parte prašymą taikyti laikinąją arba apsaugos priemonę ir priima sprendimą remdamasis šios šalies pateikta informacija, ir
  • priemones, kurias teismas nurodo taikyti po rungimosi principu grindžiamo teismo posėdžio: tokiais atvejais teismas priima sprendimą tik po viešo teismo posėdžio (arba kartais bylą išnagrinėjus teisėjų kolegijai (pranc. en chambre du conseil)), kuriame šalys gali pareikšti savo nuomonę; teismo posėdis rengiamas įteikiant šaukimą (pranc. assignation, kurį įteikia antstolis) arba jį rengia kancleris, atsižvelgiant į tai, kokios procedūros reikalaujama pagal teisės aktus.

2 Kokiomis sąlygomis tokios priemonės gali būti skiriamos?

Visais skubiais atvejais teisėjas, nagrinėjantis bylą supaprastinto proceso tvarka (pranc. juge des référés), gali nurodyti taikyti laikinąsias priemones, dėl kurių nėra pateikiamas įtikinamas prieštaravimas ar kurios yra pateisinamos atsižvelgiant į kilusį ginčą.

Teisėjas taip pat gali priimti sprendimą dėl visų sunkumų, susijusių su jo paties nutarčių vykdymu.

Pirmininkaujantis teisėjas arba jį pakeičiantis teisėjas visada gali nurodyti taikyti apsaugos arba taisomąsias priemones, kurios yra būtinos siekiant užkirsti kelią gresiančiai žalai arba nutraukti akivaizdžiai neteisėtą pažeidimą.

2.1 Procedūra

Prašymas pateikiamas įteikiant šaukimą (pranc. assignation) atvykti į teismo posėdį, šiuo tikslu rengiamą tokiems teismo posėdžiams įprastą dieną ir valandą.

Vis dėlto, jei atvejis skubus, pirmininkaujantis teisėjas ar jį pakeičiantis teisėjas gali leisti iškviesti šalį dalyvauti posėdyje nurodytu laiku net ir savaitgalį, per valstybines šventes ar dieną, kuri paprastai nėra darbo diena, teisme arba paties teisėjo namuose, kurie tokiais atvejais yra atviri visuomenei.

Visais skubiais atvejais teisėjas, nagrinėdamas bylą supaprastinto proceso tvarka, gali nurodyti taikyti laikinąsias priemones, dėl kurių nėra pateikiamas įtikinamas prieštaravimas ar kurios yra pateisinamos atsižvelgiant į kilusį ginčą. Teisėjas taip pat gali priimti sprendimą dėl sunkumų, susijusių su teismo sprendimo ar kito vykdytino dokumento vykdymu. Jeigu supaprastinto proceso tvarka nagrinėjama byla susijusi su sunkumais dėl nutarties ar teismo sprendimo vykdymo, jurisdikciją turi priemonės vykdymo vietos teismas.

Pirmininkaujantis teisėjas arba jį pakeičiantis teisėjas visada gali nurodyti taikyti laikinąsias arba taisomąsias priemones, kurios yra būtinos siekiant užkirsti kelią gresiančiai žalai arba nutraukti akivaizdžiai neteisėtą pažeidimą. Siekdamas neleisti, kad įrodymai būtų prarasti, teismas gali nurodyti taikyti bet kokią tyrimo priemonę, kuri gali būti būtina, įskaitant liudytojų išklausymą.

Yra daug specialiųjų teisės aktų nuostatų, kuriose konkrečiais atvejais (pavyzdžiui, turto nuoma, jungtinė nuosavybė, bendra nuosavybė, paveldėjimas, sutuoktinių turto teisinis režimas ir kt.) numatytos laikinosios arba apsaugos priemonės. Specialiosios jurisdikcijos taisyklės paprastai nustatomos įstatymo, kuriuo teismas įgaliojamas taikyti tokią priemonę, tekste. Bendros taisyklės dėl jurisdikcijos nėra, išskyrus tai, kad jurisdikcija taikyti laikinąsias priemones paprastai priklauso teismo pirmininkui, kuris ginčą nagrinėja iš esmės.

Jeigu nėra numatyta speciali procedūra, šalis, norinti, kad priemonė būtų taikoma, turi kreiptis į teismą, turintį jurisdikciją nagrinėti skubius prašymus. Atsižvelgiant į nagrinėjamą sumą, bylą nagrinės taikos teisėjas (pranc. juge de paix – iki 15 000 EUR) arba supaprastinta tvarka nagrinėjamų bylų teisėjas (pranc. juge des référés) apylinkės teisme (tribunal d’arrondissement). Jie turi bendrą jurisdikciją nurodyti taikyti apsaugos arba taisomąsias priemones siekiant užkirsti kelią gresiančiai žalai arba nutraukti akivaizdžiai neteisėtą pažeidimą.

Apskritai būti atstovaujamam advokato nėra privaloma.

2.2 Pagrindinės sąlygos

Paprastai teismas gali taikyti laikinąsias priemones tik tais atvejais, jeigu, teismo nuomone, jų tikrai reikia arba klausimas yra skubus.

Jeigu kreditorius prašo leidimo areštuoti turtą, teismas privalo patikrinti, ar, remiantis jo gautais dokumentais ir paaiškinimais, reikalavimas bent iš esmės yra pagrįstas.

3 Tokių priemonių dalykas ir pobūdis

3.1 Kokių rūšių turtui šios priemonės gali būti taikomos?

Laikinosios priemonės gali būti susijusios su visu asmens kilnojamuoju turtu. Areštas negali būti taikomas tik tam tikriems daiktams, kurie laikomi būtinais kasdieniam pragyvenimui. Taip pat žr. informacijos suvestinę „Kaip užtikrinti teismo sprendimo vykdymą – Liuksemburgas“.

Pagal Liuksemburgo teisę leidžiama areštuoti darbo užmokestį ir alternatyvias pajamas (pensijas, pajamas iš savarankiškos veiklos ir kt.). Areštas niekada netaikomas tai pajamų daliai, kuri laikoma būtina pragyvenimui.

Kreditorius negali areštuoti nekilnojamojo turto. Tokiam areštui reikalingas galutinis teismo sprendimas.

3.2 Koks yra tokių priemonių poveikis?

Daugeliu atvejų teismas, kuris nurodo taikyti priemonę, nurodo jos sukeliamas pasekmes. Jis gali nustatyti savo nutarties terminą arba apriboti ją konkrečiu turtu ar veiksmais.

Jeigu teismas leidžia taikyti areštą pagal vienos iš šalių pateiktą ex parte prašymą, teisės aktuose nustatyti terminai, per kuriuos teismui turi būti pateikiamas prašymas dėl patvirtinimo (pranc. demande de validation). Jeigu per tą laiką dėl patvirtinimo nesikreipiama, areštas automatiškai netenka galios.

3.3 Kiek laiko tokios priemonės galioja?

Pagal teisės aktus teismai įgaliojami taikyti laikinąsias priemones, kad laikinai sureguliuotų tarp šalių kilusį ginčą, kol teismo proceso pabaigoje bus priimtas galutinis sprendimas dėl bylos esmės.

Kaip yra nurodęs Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, tokiomis priemonėmis „siekiama išlaikyti faktinę arba teisinę padėtį siekiant apsaugoti teises, kurias prašoma pripažinti teismo, turinčio jurisdikciją nagrinėti bylą iš esmės“.

Laikinosios priemonės taip pat gali būti taikomos siekiant neleisti, kad situacija pablogėtų.

Praktiškai tokios priemonės leidžia kreditoriams apsisaugoti nuo nesumokėjimo rizikos naudojant vieną iš dviejų būdų: skolininkams neleidžiama disponuoti savo turtu arba turtas suvaržomas, taigi jei jis pereina kitam asmeniui, skolą galima išieškoti iš kitų šio turto įgijėjų.

4 Ar yra galimybė priemonę apskųsti?

Jeigu laikinąją priemonę nurodo taikyti teismas po rungimosi principu grindžiamo teismo posėdžio, ją galima skųsti. Tačiau jai apskųsti numatytas tik 15 dienų terminas nuo sprendimo įteikimo dienos.

Sprendimai, priimti atsižvelgiant į ex parte prašymą, neskundžiami. Šalis, mananti, kad priemonė buvo pritaikyta klaidingai, gali prašyti teismo taikyti naują apsaugos priemonę, kuri sustabdo priemonės, kurią buvo nurodyta taikyti pagal ankstesnį ex parte prašymą, veikimą.

Susijusios nuorodos

http://www.legilux.lu/

Paskutinis naujinimas: 31/03/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.