Aktīvu aizsardzība, kamēr tiek izskatīta prasība ES valstīs

Itālija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Kādi ir dažādie pasākumu veidi?

Itālijas tiesību sistēmā ir paredzēti pagaidu pasākumi, kas pēc būtības var būt arī apsteidzoši un kas principā ir piesardzības pasākumi. Pagaidu pasākumus var veikt pirms prasības celšanas tiesā (ante causam pasākumi) vai tās izskatīšanas laikā. Šādus pasākumus var arī pieprasīt, iesniedzot prasības pieteikumu. Vispārējie noteikumi, kuri regulē pagaidu pasākumus, ir izklāstīti Civilprocesa kodeksa 669.bis un turpmākos pantos. Ir dažādu veidu pagaidu pasākumi: a) aizsargājoši pasākumi, kuri paredzēti esošā stāvokļa saglabāšanai tiesvedības laikā vai īpašuma aizsardzībai. Aizsargājošs arests ir šīs kategorijas pasākumu piemērs. Pēc būtības aizsargājošo pagaidu pasākumu mērķis ir panākt, ka tiesvedības ilguma dēļ pēc kāda laika saņemtais izpildu dokuments nekļūst bezjēdzīgs, jo, piemēram, prasītais īpašums ir gājis zudumā vai ir iznīcināts; b) apsteidzoši pasākumi paredz galīgā rīkojuma sekas, pirms ir zināms tiesvedības iznākums. Tāpēc apsteidzošo pagaidu pasākumu mērķis ir nodrošināt, ka tiesīgās personas prasība tiek apmierināta, jo pretējā gadījumā tai varētu tikt nodarīts kaitējums, kuru vairs nevarētu kompensēt.

Pagaidu pasākumi parasti ir konkrēti un arī norādīti speciālajos tiesību aktos, piemēram, saistībā ar ģimenes tiesībām, uzturlīdzekļiem, patentiem utt. Tomēr ir arī iespējams pieprasīt īpašus pagaidu pasākumus, ko sauc par steidzamajiem pasākumiem un uz kuriem attiecas Civilprocesa kodeksa 700. pants. Šīs noteikums nodrošina, ka tās personas, kam ir pamatotas bažas, ka viņu tiesību ievērošanas panākšanai parastajā veidā vajadzīgais laiks varētu radīt nenovēršamu un neatgriezenisku kaitējumu, var pieprasīt, lai tiesa īstenotu steidzamus pasākumus, kas atbilstoši apstākļiem varētu šķist efektīvāki provizoriskai lēmuma izpildes pēc būtības nodrošināšanai.

2 Kādi ir nosacījumi rīkojuma izdošanai par šiem pasākumiem?

Lai tiktu noteikts pagaidu pasākums, ir jābūt izpildītiem diviem priekšnosacījumiem:

A) periculum in mora, t. i., ir pamatotas bažas, ka tikmēr, kamēr tiek gaidīts spriedums pēc būtības, tiesībām, ko aizsargā ar pagaidu pasākumiem, varētu tikt nodarīts neatgriezenisks kaitējums;

B) fumus boni juris, t. i., prasības ticams pamatojums.

2.1 Procesuālā kārtība.

Procesuālie noteikumi ir izklāstīti Civilprocesa kodeksa 669.bis un turpmākos pantos. Prasības pieteikumu iesniedz kompetentās tiesas lietveža birojā. Pirms tiek sākts galvenais process, pieteikumu iesniedz izskatīšanas attiecīgajā tiesā. Ja galvenais process nav noslēgts, prasību iesniedz tiesā, kas skata attiecīgo lietu. Uzklausot puses un izlaižot sacīkstes procesam nebūtiskas formalitātes, tiesa pēc saviem ieskatiem izskata prasības, kas vajadzīgas pieprasītā pasākuma nolūkos, pirms tā ar rīkojumu apstiprina vai noraida lūgumu. Ja pretējās puses uzaicināšana uz tiesu varētu apdraudēt pasākuma izpildi, tiesa var pieņemt argumentētu lēmumu rīkojuma formā, kurā attiecīgā gadījumā iekļauj apkopotu informāciju. Šādos gadījumos tajā pašā rīkojumā tiesa nosaka datumu pušu uzklausīšanai (ne vairāk kā 15 dienas) un obligātu laikposmu (ne vairāk kā astoņas dienas), kura laikā jāpaziņo par pieteikumu un rīkojumu. Tiesas sēdes laikā tiesa ar rīkojumu var apstiprināt, grozīt vai atsaukt sākotnējā rīkojumā noteiktos pasākumus.

Tiesa var pabeigt tiesvedību, lūgumu noraidot, apmierinot daļēji vai pilnībā. Ja lūgums, kas iesniegts pirms galvenā procesa sākšanas, tiek apmierināts, attiecīgā rīkojumā arī jānosaka obligāts laikposms (ne vairāk kā 60 dienas) galvenā procesa sākšanai, tomēr šis noteikums neattiecas uz apsteidzošajiem un steidzamajiem pasākumiem, kā noteikts Civilprocesa kodeksa 700. pantā.

2.2 Galvenie noteikumi.

Lai tiktu noteikts pagaidu pasākums, ir jābūt izpildītiem diviem iepriekš minētajiem priekšnosacījumiem — periculum in mora un fumus boni juris.

3 Šādu pasākumu priekšmets un būtība?

Šādi pasākumi pēc būtības ir pagaidu pasākumi, kas tiek piemēroti, kamēr tiek gaidīts spriedums galvenajā procesā. Taču, lai arī tā vienmēr notiek, nosakot aizsardzības pasākumus, kuru gadījumā nepieciešams, lai būtu ierosināts process galvenajā strīdā, tas tikai daļēji atbilst patiesībai sagatavošanās pasākumu gadījumā, kas paliek spēkā neatkarīgi no tā, vai notiek tiesvedība, lai arī tiem nav tāds pats juridiskais spēks kā galīgajam spriedumam, ar ko tiek noregulēti strīdus jautājumi.

Pagaidu pasākumu saturs ir atkarīgs no to draudu veida, kurus ar tiem cenšas novērst. Piemēram, ieturējumi attiecas uz parādnieka līdzekļiem. Savukārt rīkojums pieņemt atpakaļ darbā nepamatoti atlaistu darbinieku ir pienākums veikt darbību.

3.1 Pret kāda veida īpašumu šādus pasākumus var vērst?

Atbilstoši mērķim pasākumus var piemērot attiecībā uz kustamo vai nekustamo īpašumu, kā arī attiecībā uz intelektuālo īpašumu un ar autortiesībām aizsargātiem darbiem.

3.2 Kādas ir šādu pasākumu sekas?

Aizsargpasākumi ir paredzēti, lai saglabātu tiesisko un faktisko situāciju, kāda pastāv pieteikuma iesniegšanas brīdī, lai nodrošinātu, ka laikā, kamēr tiek risināta pamata prasība, netiek aizskartas patērētāja tiesības. Savukārt sagatavošanas pasākumi ir paredzēti, lai sagaidītu galvenā procesa galīgā sprieduma iedarbību.

3.3 Cik ilgi šādi pasākumi ir spēkā?

Pagaidu pasākumi paliek spēkā, līdz galvenajā procesā ir pieņemts spriedums, ar ko tiek aizstāti pagaidu pasākumi. Aizsargpasākumi, kuriem nepieciešama galveno procesu uzsākšana (piem., likumiskas ieturēšanas atļauja saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 670. pantu vai aizsardzības ieturējumu atļauja saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 671. pantu), zaudē spēku arī tad, ja galvenais process netiek uzsākts vai turpināts likumā paredzētajā vai tiesas noteiktajā termiņā, vai arī ja nav iesniegts tiesas noteiktais nodrošinājums. Sagatavošanās pasākumi, tostarp nestandarta pasākumi (tādi, kuru saturu saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 700. pantu nosaka nevis likums, bet gan tiesa), pat ja tos nevar ietvert galīgajā spriedumā, saglabā spēku, pat ja netiek uzsākts galvenais process vai arī tas tiek uzsākts, bet pēc tam tiek atsaukts.

4 Vai pasākumu var pārsūdzēt?

Lēmumus par pagaidu pasākumiem, ar kuriem pieteikums tiek atzīts vai noraidīts, var pārsūdzēt (669. terdecies pants), pamatojoties uz to, ka tie ir nepilnīgi, vai iesniedzot apelācijas tiesā papildinformāciju par apstākļiem un pamatojumu, kas netika ietverts sākotnējā pieteikumā.

Saistītās saites

Itālijas Konstitūcija (EN)

https://www.senato.it/sites/default/files/media-documents/COST_INGLESE.pdf

Itālijas tiesību akti un kodeksi (IT)

https://www.normattiva.it/?language=en

Itālijas Civilprocesa kodekss (IT)

http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2015/01/02/codice-di-procedura-civile

Administratīvās tiesvedības kodekss (EN)

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzk3/~edisp/nsiga_4276977.pdf

Code de justice administrative (FR)

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/njiz/~edisp/nsiga_4506451.pdf

Italienische Verwaltungsprozessordnung (DE)

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nda5/~edisp/nsiga_4289867.pdf

Itālijas tiesu sistēma (EN)

https://www.csm.it/web/csm-international-corner/consiglio-superiore-della-magistratura/sistema-giudiziario-italiano?show=true&title=&show_bcrumb=

Nodokļu procesuālais kodekss (IT)

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?id=%7bECD81E71-D37B-4722-AA36-116B5BCB2232%7d

Tieslietu ministrija (IT)

https://www.giustizia.it/giustizia

Lapa atjaunināta: 28/12/2023

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.