Aktīvu aizsardzība, kamēr tiek izskatīta prasība ES valstīs

Malta
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Kādi ir dažādie pasākumu veidi?

Pastāv dažādi piesardzības pasākumu veidi:

 • mantas aprakstīšanas rīkojums (warrant of description);
 • konfiskācijas rīkojums (warrant of seizure);
 • komerciāla uzņēmuma, kas turpina darbību, konfiskācijas rīkojums (warrant of seizure of a commercial going concern);
 • rīkojums par parāda piedziņu no algas (garnishee order);
 • izbraukšanas aizkavēšanas rīkojums (warrant of impediment of departure);
 • jūras kuģu aresta rīkojums (warrant of arrest of sea vessels);
 • gaisa transporta līdzekļa aresta rīkojums (warrant of arrest of aircraft);
 • rīkojums par darbības aizliegšanu (warrant of prohibitory injunction).

2 Kādi ir nosacījumi rīkojuma izdošanai par šiem pasākumiem?

Pasākumus regulē Maltas Tiesību aktu krājuma 12. nodaļas 820. pants un turpmākie panti. Dažos gadījumos ir piemērojami arī speciālo likumu nosacījumi.

2.1 Procesuālā kārtība.

Pieprasījums par kāda no minētajiem pasākumiem noteikšanu ir jāveic, iesniedzot ar zvērestu apliecinātu pieteikumu, kuru sagatavojis pieteicējs un kurā jānorāda nodrošināmā parāda vai prasījuma rašanās iemesli un veids; gadījumā, kad tiesības, kuras jānodrošina, ir parāds vai pieprasījums, ko var izpildīt, samaksājot naudas summu, šī naudas summa ir jānorāda prasībā.

2.2 Galvenie noteikumi.

Šos rīkojumus izdod tiesa. Aprakstīšanas vai izbraukšanas aizkavēšanas rīkojumu, atsaucoties uz atbildētāja zvērestu, nevar izsniegt Maltas vai Gozo Miertiesa tās zemākās jurisdikcijas dēļ. Turklāt nekādus konfiskācijas vai parāda piedziņas rīkojumus nevar izsniegt pret valdību, lai nodrošinātu tiesības vai prasības. Nekādus konfiskācijas vai parāda piedziņas rīkojumus, lai nodrošinātu tiesības vai prasības, nevar izsniegt pret bruņoto spēku locekļiem vai pret jebkādu kuģi, kas ir pilnībā nodarbināts Maltas valdības uzdevumā, ja šī persona atrodas Maltā kopā ar bruņotajiem spēkiem vai ar kuģi, pie kura tā ir piederoša. Izbraukšanas aizkavēšanas rīkojumu nevar izsniegt, nodrošinot tiesības vai prasību, pret kapteini, matrozi vai citu personu, kas tiek regulāri nodarbināta, ja kuģis, pie kura tā ir piederoša, ir ieguvis muitas atļauju izbraukšanai, un pret jebkuru jebkādas pakāpes inženieri, kas ir nodarbināts uz jebkāda tvaikoņa.

Atsauce vienmēr ir jāsniedz uz Maltas Tiesību aktu krājuma 12. nodaļas 829. pantu un turpmākiem pantiem. Dažos gadījumos ir piemērojami arī speciālo likumu nosacījumi.

3 Šādu pasākumu priekšmets un būtība?

3.1 Pret kāda veida īpašumu šādus pasākumus var vērst?

Šo pasākumu priekšmets ir kustamie un nekustamie aktīvi. Konfiscēšanas rīkojumu var izsniegt arī attiecībā uz komerciāla uzņēmuma darbību. Piesardzības aresta rīkojumu var izsniegt attiecībā uz ūdens transporta līdzekli, kas ir garāks par 10 metriem, kā arī attiecībā uz gaisa transporta līdzekli.

3.2 Kādas ir šādu pasākumu sekas?

To ietekme svārstās atkarībā no pasākuma rakstura, taču kopumā gan kustamos, gan nekustamos aktīvus nevar pārdot vai nodot trešām pusēm.

Aprakstīšanas rīkojumu var izsniegt, lai nodrošinātu tiesības pār kustamo mantu, — šajā gadījumā, lai pieteicējs varētu izmantot minētās tiesības, viņa/viņas interesēs varētu būt šādas kustamās mantas atrašanās tās faktiskajā vietā vai stāvoklī. Kustamās mantas konfiskācijas rīkojumā reģistrs konfiscē debitora mantu vai mantas, kas minētas prasībā. Komerciāla uzņēmuma konfiskācijas rīkojuma rezultāts it tāda uzņēmuma, kas darbojas, aktīvu pilnīga saglabāšana, ieskaitot licences un firmas prestižu, un noteikšana, ka uzņēmums ne daļēji, ne pilnībā nedrīkst tikt pārdots un ka tiek saglabāta tā konkurētspēja; taču jebkurā gadījumā tiesa nepieņem prasību par šāda rīkojuma izdošanu, ja tā ir pārliecināta, ka parāda apjoma nodrošināšanai ir pieejami citi līdzekļi. Gluži pretēji, ūdens transporta līdzekļa un gaisa transporta līdzekļa konfiskācijas rīkojuma rezultāts ir tāda debitoram piederoša ūdens transporta līdzekļa konfiskācija, kas ir garāks par 10 metriem, vai gaisa transporta līdzekļa konfiskācija, lai piesaistītu to institūcijai, kuras jurisdikcijā atrodas īpašums, kā arī lai noteiktu, ka minētā institūcija šādu ūdens vai gaisa kuģi neatbrīvos vai neļaus debitoram atbrīvoties no minētā jebkādā veidā pilnībā vai daļēji, vai nodot vai atdot jebkurai personai tiesības uz minēto. Rīkojuma par aizliegumu darboties mērķis ir aizliegt personai darīt jebko, kas varētu kaitēt personai, kura panākusi rīkojuma izsniegšanu.

3.3 Cik ilgi šādi pasākumi ir spēkā?

Līdz tam, kamēr tiesa tos atzīst par nederīgiem vai puse, kas izsniegusi rīkojumu, to atsauc, jebkurš piesardzības rīkojums saglabā spēkā esību piecpadsmit dienas pēc tam, kad tiesvedībā vairs nevar iesniegt pārsūdzību.

4 Vai pasākumu var pārsūdzēt?

Nepastāv iespēja iesniegt pārsūdzību pret šiem pasākumiem. Taču pastāv iespēja iesniegt pretrīkojumus. Šajā gadījumā atbildētājs, pret kuru ir iesniegts rīkojums par piesardzības pasākumu, var iesniegt pieteikumu tajā tiesā, kurā iesniegts piesardzības akts, citā gadījumā, ja ir panākta tiesas darbība, viņš var iesniegt iesniegumu tiesā, kas nodarbojas ar šo lietu, lūdzot piesardzības akta atcelšanu pilnībā vai daļēji kāda no tālākminētajiem iemesliem dēļ:

 • piesardzības akts vairs nav spēkā esošs;
 • nepastāv neviens no likumā paredzētajiem nosacījumiem piesardzības akta izsniegšanai;
 • ir pieejams cits piemērots nodrošinājums, lai apmierinātu tās personas prasījumu, pēc kuras lūguma izsniegts piesardzības akts, vai nu izdodot kādu citu piesardzības aktu vai, ja iespējams, attiecīgi piemērojot citu nodrošinājumu, lai apmierinātu tiesu; vai
 • ja ir uzrādīts, ka pieprasītais apjoms nav prima facie vai ir pārāk liels; vai
 • paredzēto nodrošinājumu tiesa ir atzinusi par pietiekamu; vai
 • ir pierādīts, ka esošajos apstākļos nebūtu saprātīgi piesardzības aktu pilnībā vai daļēji uzturēt spēkā vai arī ka piesardzības akts pilnībā vai daļēji vairs nav nepieciešams vai pamatojams.
Lapa atjaunināta: 22/03/2017

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.