Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Aktīvu aizsardzība, kamēr tiek izskatīta prasība ES valstīs

Skotija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Kādi ir dažādie pasākumu veidi?

Aizsardzības pasākums (Diligence on the dependence)

Diligence on the dependence ir aizsardzības pasākums, ko izmanto, kamēr notiek tiesas process, vai neilgi pirms tā uzsākšanas. Tas ļauj prasītājam (kreditoram) saglabāt atbildētāja aktīvus tā, lai tie būtu pieejami jebkura dekrēta (sprieduma) izpildei, kas pasludināts tiesā par labu prasītājam.

Ir divi aizsardzības pasākumu veidi. Pirmais veids, proti, piedziņa, ir metode, saskaņā ar kuru prasītājs naudas atmaksas proces ietvaros var faktiski “iesaldēt” jebkurus atbildētāja naudas līdzekļus vai aktīvus, kas ir trešās personas pārvaldībā. Šai trešajai personai pēc tam ir aizliegts veikt naudas maksājumus vai nodot aktīvus. Otrais veids ir inhibīcija, kas neļauj atbildētājam nodot vai realizēt viņa valdījumā esošu pārmantojamu īpašumu. To izmanto saistībā ar zemi vai ēkām, nevis naudu vai kustamu īpašumu, un tas liedz atbildētājam rīkoties ar savu īpašumu tādā veidā, kas var kaitēt ,prasītāja prasībai, piemēram, pārdodot īpašumu, pēc tam realizējot ieņēmumus.

Piedziņu un inhibīciju var pārvērst parastā izpildes pasākumā, ja tiesas procesā par labu prasītājam tiek pieņemts spriedums.

Pagaidu apķīlāšana (Interim attachment)

Pagaidu apķīlāšana ir pagaidu pasākums, kas līdzinās aizsardzības pasākumam un kas ļauj prasītājam apķīlāt atbildētāja kustamo īpašumu, kamēr tiesas process virzās uz priekšu. Tas faktiski ierobežo atbildētāja spēju rīkoties ar viņa rīcībā esošu kustamu īpašumu, gaidot prasības iznākumu. Tomēr pagaidu apķīlāšanu nevar izmantot attiecībā uz dzīvojamo māju, kā arī ir izslēgti atsevišķi elementi. Pēc tam, kad ir saņemts dekrēts, tas nepārvēršas par piespiedu apķīlāšanu; lai varētu izsolīt apķīlāto mantu, ir nepieciešama samaksas prasība un turpmāka apķīlāšana.

Pagaidu aizliegums

Aizliegums ir tiesas rīkojums, kas liedz personai kaut ko darīt, piemēram, šķirties no īpašuma, tāpēc to var izmantot, lai saglabātu atbildētāja pašreizējo stāvokli. Pagaidu aizliegumam ir tāds pats juridisks spēks kā aizliegumam, bet to parasti piešķir tiesas procesa sākumposmā, tiklīdz ir iesniegts pieteikums par aizliegumu, un pirms izmeklēšanas par faktiem. Rezultātā pastāv lielāka iespējamība, ka tas tiks apstrīdēts vai atsaukts.

Dokumentu un cita īpašuma saglabāšana

Tiesa var izdot rīkojumu par dokumentu un cita īpašuma (tostarp zemes) pagaidu saglabāšanu, kas ļauj pusei saglabāt patiesus pierādījumus vai iegūt pierādījumus.

2 Kādi ir nosacījumi rīkojuma izdošanai par šiem pasākumiem?

2.1 Procesuālā kārtība.

Aizsardzības pasākums

Aizsardzības pasākumu var īstenot tikai pēc tiesas rīkojuma. Gan Augstākā civillietu tiesa, gan Šerifa tiesa var izdot rīkojumu par piedziņu, inhibīciju vai pagaidu apķīlāšanu. Piedziņu un pagaidu apķīlāšanu var piemērot tikai tad, ja ar prasību pieprasa naudas summas maksājumu, kas nav izdevumi. Rīkojums par inhibīciju ir piemērojams, ja prasība ietver līdzīgu mērķi vai ar to cenšas konkrēti īstenot pienākumu nodot pārmantojamo īpašumu prasītājam vai piešķirt reālas tiesības uz nodrošinājumu attiecībā uz pārmantojamo īpašumu.

Šerifa tiesas prāvā prasītājs parasti cenšas iegūt rīkojumu par aizsardzības pasākumu, piesakoties uz to lietas ierosināšanas dokumentā. Lietas ierosināšanas dokuments ietver prasītāja pavēsti. Aizsardzības pasākumu var piemērot jebkurā laikā līdz pat galīgā dekrēta izdošanai par labu prasītājam. Pēc tam rīkojumu par piedziņu, inhibīciju vai apķīlāšanu parasti izsniedz šerifa ierēdnis (tiesas ierēdnis, kas norīkots izsniegt dokumentus un izpildīt rīkojumus).

Augstākajā civillietu tiesā (augstākā civillietu tiesa Skotijā) rīkojumus par aizsardzības pasākumiem var saņemt, iesniedzot pieteikumu. Pēc tam pirmās instances tiesnesis (Lord Ordinary) (jebkurš Augstākās civillietu tiesas Ārējās palātas tiesnesis) var izdot rīkojumu par pasākumu. Piedziņas, inhibīcijas vai apķīlāšanas grafikus parasti izpilda tiesas kurjers (Augstākās civillietu tiesas ierēdnis, kas iecelts, lai izsniegtu dokumentus un izpildītu tiesas rīkojumus).

Dokumentu un cita īpašuma saglabāšana

Pirms tiesa var izdot rīkojumu, ja tiesvedība, uz kuru attiecas dokumenti vai īpašums, vēl nav uzsākta, prasītājam ir jāpierāda, ka ir iespējama civiltiesvedība un ka šādā tiesvedībā var rasties jautājumi par attiecīgajiem dokumentiem vai citu īpašumu. Saistībā ar uzsākto prasību rīkojums tiks piešķirts tikai tad, ja prasītājs apliecinās, ka tas ir nepieciešams, lai viņš varētu precizēt jau sniegtos apgalvojumus (tas ir, lai pierādītu to, ko viņš ir norādījis savā lietā). Ja pieteikums ir apmierināts, rīkojumā tiks norādīta kārtība, kādā būs jānodrošina atbilstība. Pēc tam pusēm, pret kurām rīkojums ir izdots, ir jāizsniedz apliecināta rīkojuma kopija.

2.2 Galvenie noteikumi.

Aizsardzības pasākums

Aizsardzības pasākums ir diskrecionāra rakstura pasākums, un tiesas nepiešķirs izpildrakstu, ja vien nebūs nodrošināta atbilstība 1987. gada Likumā par parādniekiem (Skotija) paredzētajiem noteikumiem, turklāt pasākumam jābūt pamatototam jebkuros apstākļos. Prasītāja pienākums ir pārliecināt tiesu, ka šāds rīkojums ir nepieciešams.

Pagaidu aizliegums

Šerifam ir jābūt pārliecinātam par jautājuma steidzamību un lietas pārliecinošo raksturu pirms pagaidu aizlieguma pasludināšanas. Pasākumam jābūt piemērotam, ņemot vērā visus apstākļus, un šerifa tiesas tiesnesim jābūt pārliecinātam, ka, ja pagaidu aizliegums netiks piešķirts, prasītājam tiks sagādātas lielākas neērtības, nekā tas tiktu nodarīts atbildētājam, ja šāds aizliegums tiktu piešķirts.

Dokumentu un cita īpašuma saglabāšana

Pirms tiesa var izdot rīkojumu, prasītājam ir jāpierāda, ka civillieta var tikt ierosināta un ka šādā tiesvedībā var rasties jautājumi par dokumentiem vai citu mantu. Ja civillieta jau ir celta, tad rīkojumu piešķir tikai tad, ja prasītājs pierāda, ka tas ir nepieciešams (sk. 2.1. punktu).

3 Šādu pasākumu priekšmets un būtība?

3.1 Pret kāda veida īpašumu šādus pasākumus var vērst?

Aizsardzības pasākums

Apķīlāšanas mērķis ir “iesaldēt” atbildētājam piederošas preces vai naudu, kas ir trešās personas rīcībā. Šo trešo personu sauc par “arrestee”. Apķīlātos līdzekļus vai preces nevar pārņemt kreditora īpašumā vai pārdot pirms dekrēta piešķiršanas. Ja dekrēts ir piešķirts par labu prasītājam, līdzekļus var automātiski atbrīvot, tomēr, lai varētu atbrīvot preces, ir jāveic tiesas procedūra (action of furthcoming).

Inhibīcija ir personisks pasākums, kas liedz atbildētājam nodot īpašumtiesības uz mantojamu īpašumu, kas tam pieder , vai saņemt nodrošinājumu par šīm tiesībām, tādējādi kaitējot kreditoriem. Inhibīcija tiek izmantota pret pārmantojamo īpašumu, kas ir atbildētāja īpašumā, nevis pret īpašumu, ko viņam parādā trešā persona.

Pagaidu apķīlāšana var attiekties uz ķermenisku kustamu īpašumu , ievērojot dažus izņēmumus. Izņēmumi attiecas uz jebkuru izstrādājumu, ko glabā atbildētāja dzīvojamā mājā, uz lietām, kas vajadzīgas atbildētāja tirdzniecībai vai uzņēmējdarbībai, uz precēm, kas ātri bojājas, un, atkarībā no noteiktās vērtības, atbildētāja transportlīdzeklis.

Pagaidu aizliegums

Pagaidu aizliegums aizliedz atbildētājam veikt konkrētu darbību ar tūlītēju efektu.  Tas var kavēt atbildētāju vai trešo personu veikt pasākumus attiecībā uz jebkāda veida aktīviem.

Dokumentu un cita īpašuma saglabāšana

Augstākajai civillietu tiesai un Šerifa tiesai ir plašas pilnvaras piespriest saglabāt un paturēt dokumentus un citus īpašumus (tostarp zemi), kas var būt aktuāli jebkurā esošā vai turpmākā tiesas procesā. Tiesa var pieprasīt jebkura šāda īpašuma uzrādīšanu un atgūšanu, kā arī paraugu ņemšanu un var veikt jebkuru eksperimentu.

3.2 Kādas ir šādu pasākumu sekas?

Aizsardzības pasākums

Piedziņas mērķis ir “iesaldē” preces vai līdzekļus, kas pieder atbildētājam un ko tur trešā persona. Ja trešā persona nodod apķīlātos aktīvus, viņi ir atbildīgi par to vērtību prasītāja priekšā. Ja prasītājs uzvar prāvā, viņiem ir priekšrokas tiesības pār apķīlāto īpašumu. Piedziņa iesaldē īpašumtiesības, bet nenodod tās prasītājam.

Inhibīcija nedod prasītājam reālas tiesības pār īpašumu, un tas nevar rīkoties, lai iegūtu īpašumu vai to pārdotu. Šī pasākuma mērķis ir saglabāt īpašumu kā atbildētāja īpašuma daļu un tādējādi neļaut tam nodot savas īpašumtiesības uz īpašumu vai saņemt nodrošinājumu par tām. Jebkuru brīvprātīgu tiesību aktu, kas ietekmē īpašumu pēc inhibīcijas spēkā stāšanās dienas, prasītājs var atcelt, ciktāl tas ir pretrunā viņa interesēm.

Pagaidu aizliegums

Ja atbildētājs neievēro aizliegumu, prasītājs var uzsākt tiesvedību pret viņu par aizlieguma pārkāpumu. Ja apsūdzība tiek akceptēta vai pierādīta, atbildētājam piemērojamās sankcijas varietvert naudas sodu vai iespējamu ieslodzījumu.

Dokumentu un cita īpašuma saglabāšana

Rīkojuma neievērošanas rezultātā pamata prāvā var tikt pieņemts aizmugurisks nolēmums, kas tiek sniegts pret neatbilstošo pusi, turklāt tas var novest pie tiesvedības par necieņu pret tiesu, ko var uzsākt pret jebkuru personu, kurai ir dokuments vai īpašums, kas norādīts aizliegumā.

3.3 Cik ilgi šādi pasākumi ir spēkā?

Aizsardzības pasākums

Piedziņas gadījumā, ja atbildētājs ir uzvarējis prāvā, piedziņa tiek atcelta, kad tiek izdots galīgais dekrēts.  Ja prasītājs uzvar lietā, piedziņa ir izpildāma līdz trim gadiem no sprieduma pasludināšanas dienas.

Inhibīcija neļauj atbildētājam nodot tiesības uz no pārmantojamo īpašumu vai saņemt nodrošinājumu par to.  Inhibīcija automātiski stājas spēkā pēc dekrēta izdošanas.  Inhibīcija ir spēkā piecus gadus, bet to var pagarināt.

Ja tiek izpildīta pagaidu apķīlāšana, tā būs spēkā sešus mēnešus vai līdz brīdim, kad to atsauc.  Ja pret atbildētāju ierosinātā prasība netiek apmierināta, tad arī pagaidu apķīlāšana izbeidzas.

Pagaidu aizliegums

Pagaidu aizliegums turpinās līdz brīdim, kad tas tiek atsaukts vai kamēr prasība tiek galīgi izbeigta.  Ja aizliegumam ir noteikts laiks, tas turpināsies līdz norādītā termiņa beigām.

Dokumentu un cita īpašuma saglabāšana

Rīkojuma termiņs beidzas, kad pieņem galīgo lēmumu prāvā .

4 Vai pasākumu var pārsūdzēt?

Aizsardzības pasākums

Atbildētājs var iegūt aizliegumu, kas liedz izmantot piedziņu divās situācijās.  Pirmkārt, gadījumos, kad uzreiz var pārliecināties, ka piedziņa būtu nepareiza, tādā nozīmē, ka taa tika izpildīta bez rīkojuma, nelikumīgi vai ļaunprātīgi un bez iespējama iemesla. Otrā situācija ir tāda, kurā atbildētājs ir iesniedzis tiesā attiecīgo pamatsummu.

Ja ir izdots rīkojums par aizsardzības pasākumu, atbildētājs vai jebkura cita ieinteresētā persona var lūgt tā atsaukšanu vai ierobežošanu.  Atsaukums pilnībā atceļ rīkojumu un jebkuru no tā izrietošo pasākumu.  Ja piedziņa, inhibīcija vai pagaidu apķīlāšana, kas izpildīta pēc rīkojuma izdošanas, tiek atzīta par nederīgu, tad piedziņa, inhibīcija vai apķīlāšana jāatsauc.

Ja rīkojums faktiski bija spēkā, bet piedziņa, inhibīcija vai pagaidu apķīlāšana bija vai nu neefektīva, vai nelikumīga, tad pasākumu var ierobežot.

Ja atbildētājs cenšas atsaukt vai ierobežot aizsardzības pasākumu, prasītājam ir jāpierāda tiesai, ka šādu pasākumu nedrīkst atsaukt vai ierobežot.  Tiesa var arī pieprasīt, lai atbildētājs sniedz garantiju (nodrošinājumu), ka gadījumā, ja pret viņu tiek pasludināts dekrēts, prasītājam būs pieejam apķīlātie līdzekļi vai to vērtība, vai, visbiežāk, viss parāds, par kuru ir celta prasība.

Pagaidu aizliegums

Rīkojumu par pagaidu aizlieguma piešķiršanu vai noraidīšanu, kas pieņemts Šerifa tiesā, var bez atļaujas pārsūdzēt šerifa tiesas galvenajam tiesnesim (apgabala vecākais tiesnesis) vai ar atļauju Augstākajai civillietu tiesai.

Augstākās civiltiesas izdotu rīkojumu, ar ko piešķir vai atsaka pagaidu aizliegumu, var pārsūdzēt četrpadsmit dienu laikā pēc rīkojuma pieņemšanas.

Dokumentu un cita īpašuma saglabāšana

Rīkojumu, ar kuru tiek apstiprināts Šerifa tiesā iesniegts pieteikums par dokumentu vai mantas saglabāšanu, var pārsūdzēt četrpadsmit dienu laikā pēc rīkojuma izdošanas.

Augstākās civiltiesas sēdē var ierasties jebkura persona, kas saņem lūgumrakstu dokumentu vai īpašuma saglabāšanai, un iebilst pret lūgumrakstu, ja tā vēlas to darīt. Izpildot rīkojumu, tiesas ieceltais komisārs informē saņēmēju par viņa tiesībām lūgt juridisku konsultāciju. Ja šo konsultāciju mērķis ir palīdzēt viņam izlemt, vai lūgt tiesu grozīt rīkojumu, komisārs nesāks meklēt, pārņemt vai saglabāt uzskaitītos priekšmetus.

Saistītās saites

Skotijas Tiesu un tribunālu dienests

Bankrota procedūras administrācijas

Lapa atjaunināta: 28/09/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.