Assikurazzjoni tal-assi waqt klejm fil-pajjiżi tal-UE

Belġju
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 X'inhuma t-tipi differenti ta’ miżuri?

L-iskop tal-miżuri ta’ prekawzjoni (mesures conservatoires/bewarende maatregelen) huwa li jiżgura li d-drittijiet jiġu ppreservati. Fil-prattika, il-kredituri jistgħu jużaw dawn il-miżuri biex jipproteġu lilhom infushom kontra r-riskju li ma jirċevux il-ħlas mingħand id-debituri tagħhom.

Fil-każ li l-miżuri purament ta’ prekawzjoni ma jkunux biżżejjed, il-qorti tista’ tordna miżuri interim (mesures provisoires/voorlopige maatregelen) b’konsegwenzi komparabbli għal dawk tad-deċiżjoni mistennija fil-kawża prinċipali. Is-sentenza finali tista’ tikkonferma dawn il-miżuri interim jew treġġagħhom lura.

Il-qorti tista’ tordna miżuri interim u ta’ prekawzjoni fir-rigward tal-assi tad-debitur. Għall-iskop tal-irkupru tad-djun, il-prinċipju japplika li d-debitur huwa responsabbli biex iħallas id-dejn mill-assi kollha tiegħu jew tagħha, sew mobbli (flus, għamara, ġojjelli, ishma) jew immobbli (art, bini, abitazzjoni residenzjali). Il-kredituri jistgħu wkoll jasserixxu drittijiet li għandu d-debitur tagħhom minfloku (bilanċi tal-bank, pagi).

1.1. Miżuri ta’ prekawzjoni

A. Sekwestru preventiv

F’każijiet urġenti, kwalunkwe kreditur jista’ jitlob lill-qorti għal permess biex timponi sekwestru preventiv (saisie conservatoire/bewarend beslag) fuq kwalunkwe assi li jappartjenu lid-debitur li jistgħu jkunu soġġetti għal sekwestru (l-Artikolu 1413 tal-Kodiċi Ġudizzjarju (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek)). Id-debitur imbagħad ma jkunx jista’ aktar jiddisponi liberament mill-assi li jkunu soġġetti għal sekwestru. Dan ifisser li d-debitur ma jkunx jista’ aktar ibigħ, jagħti b’donazzjoni jew jipoteka dawn l-assi. It-tneħħija tas-setgħa tad-disponiment tapplika biss favur il-kreditur li jagħmel is-sekwestru preventiv: id-debitur jibqa’ s-sid tal-assi u jżomm id-dritt li jagħmel użu minnhom u li jieħu l-profitt minn fuqhom.

B. Sekwestru

Is-sekwestru (séquestre/sekwester) huwa d-depożitu tal-assi kkontestati f’kustodja sakemm tingħata s-sentenza finali (l-Artikolu 1955 et seq. tal-Kodiċi Ċivili (Code civil/Burgerlijk Wetboek)). Is-sekwestru jista’ jiġi miftiehem bejn il-partijiet (séquestre conventionnel/conventioneel sekwester) jew ordnat mill-qorti (séquestre judiciaire/gerechtelijk sekwester). B’kuntrast ma’ depożiti ordinarji, is-sekwestri jistgħu japplikaw ukoll għal assi immobbli (l-Artikolu 1959 tal-Kodiċi Ċivili).

C. Inventarju

L-iskop tal-inventarju (inventaire/inventaris jew boedelbeschrijving) huwa li jiddetermina l-assi li jiffurmaw il-proprjetà, il-proprjetà konġunta bejn il-miżżewġin, jew il-proprjetà indiviża (l-Artikolu 1175 tal-Kodiċi Ġudizzjarju), fuq it-talba tal-kredituri, tal-konjuġi jew tal-werrieta konġunti. Il-partijiet li jitolbu l-inventarju huma intitolati li jagħżlu nutar li jelenka l-assi f’dokument pubbliku. Fil-każ ta’ nuqqas ta’ qbil, jinħatar nutar mill-qorti tal-paċi (juge de paix/vrederechter) (l-Artikolu 1178 tal-Kodiċi Ġudizzjarju). Il-qorti tal-paċi jkollha wkoll ġurisdizzjoni biex issolvi kwalunkwe tilwim.

D. Tqegħid taħt siġill

Il-konsegwenza tat-tqegħid tal-assi taħt siġill (apposition des scellés/verzegeling) hija li fil-prattika ma jibqgħux disponibbli. Fejn hemm raġuni serja biex isir hekk, il-kreditur, il-konjuġi jew il-werriet jista’ jitlob li jitqiegħdu siġilli fuq l-assi li jiffurmaw parti mill-proprjetà, mill-proprjetà konġunta bejn il-miżżewġin jew mill-proprjetà indiviża (l-Artikolu 1148 tal-Kodiċi Ġudizzjarju). It-talba ssir lill-qorti tal-paċi. Il-qorti tal-paċi tista’ tordna t-tneħħija tas-siġilli fuq talba tar-rikorrent oriġinali jew tal-kreditur, tal-konjuġi jew tal-werriet. Kull oġġezzjoni għat-tneħħija tas-siġilli għandha wkoll titressaq quddiem il-qorti tal-paċi.

1.2. Miżuri interim

Il-miżuri interim huma miżuri li jistgħu jiġu revokati jew imreġġa’ lura. Dawn jistgħu jiġu ordnati fi proċedimenti interlokutorji (référé/kort geding) jew fil-kawża prinċipali fil-każ.

1.3. Infurzar proviżorju

Sentenza li tkun ingħatat imma li għadha miftuħa għall-kontestazzjoni tista’ tiġi infurzata fuq bażi proviżorja, taħt kundizzjonijiet stretti.

Soġġett għall-eċċezzjonijiet stabbiliti bil-liġi, jew fejn il-qorti tiddeċiedi mod ieħor f’deċiżjoni motivata b’mod speċjali, u mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 1414, l-oġġezzjoni (opposition/verzet) ippreżentata kontra s-sentenza finali fil-kawża prinċipali tissospendi l-infurzar tagħha.

Soġġett għall-eċċezzjonijiet stabbiliti bil-liġi, jew fejn il-qorti tiddeċiedi mod ieħor permezz ta’ deċiżjoni motivata b’mod speċjali, u mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 1414, is-sentenza finali fil-kawża prinċipali hija proviżorjament infurzabbli, minkejja kwalunkwe appell (appel/hoger beroep), u mingħajr ma tkun meħtieġa garanzija sakemm il-qorti ma tkunx ordnat li tingħata garanzija (l-Artikolu 1397 tal-Kodiċi Ġudizzjarju).

2 X'inhuma l-kundizzjonijiet biex jittieħdu dawn il-miżuri?

2.1 Il-proċedura

A. Sekwestru preventiv

Il-persuna li tkun kisbet sentenza favur tagħha, anke f’pajjiż ieħor, tista’ tagħti struzzjonijiet lill-uffiċjal ġudizzjarju (huissier de justice/gerechtsdeurwaarder) biex iqiegħed l-assi tad-debitur tas-sentenza taħt sekwestru preventiv. Fin-nuqqas ta’ sentenza bħal din, is-sekwestru preventiv jeħtieġ ordni tal-qorti.

L-applikazzjoni ssir lill-imħallef tas-sekwestri preventivi (juge des saisies/beslagrechter) u tiġi eżaminata bl-istess mod bħal applikazzjoni fi proċedimenti interlokutorji (l-Artikolu 1395 tal-Kodiċi Ġudizzjarju). Għandu jkun hemm mill-inqas jumejn bejn it-taħrika u s-seduta, iżda dan il-perjodu jista’ jitqassar f’każijiet urġenti.

L-applikazzjoni ex parte (requête unilatérale/eenzijdig verzoekschrift) li tfittex sekwestru preventiv tiġi sottomessa minn avukat lill-imħallef tas-sekwestri, li jista’ jawtorizza s-sekwestru preventiv. L-imħallef tas-sekwestri preventivi għandu joħroġ ordni fi żmien tmint ijiem. L-ordni u l-avviż tas-sekwestru preventiv għandhom jiġu notifikati minn uffiċjal ġudizzjarju lid-debitur tas-sentenza, biex jiġi żgurat li d-debitur ikun konxju tal-proċedimenti miġjuba kontrih/a.

L-ordni hija proviżorjament infurzabbli mingħajr aktar formalità, iżda torbot biss bejn il-partijiet. L-imħallef tas-sekwestri preventivi jista’ fi kwalunkwe ħin ivarja jew iwarrab l-ordni minħabba bidla fiċ-ċirkostanzi. Il-ħlas impost mill-uffiċjal ġudizzjarju huwa ddeterminat bid-Digriet Irjali tat-30 ta’ Novembru 1976 (ippubblikat fil-gazzetta uffiċjali tat-8 ta’ Frar 1977).

B. Sekwestru

Fil-każ ta’ sekwestru bi ftehim, il-ftehim validu bejn il-partijiet huwa biżżejjed, u l-ebda ordni tal-qorti mhi meħtieġa. Is-sekwestru jista’ jiġi ordnat ukoll minn qorti.

Fi kwalunkwe każ, id-depożitarju (gardien judiciaire/gerechtelijke bewaarder) se jiġi maħtur, jew fil-ftehim jew mill-qorti. Id-depożitarju għandu jeżerċita l-attenzjoni kollha dovuta fir-rigward tal-assi fdati lilu jew lilha. Huwa jew hija għandhom jirritornaw l-assi meta jintemm is-sekwestru. Id-depożitarju huwa intitolat li jirċievi salarju stabbilit bil-liġi (l-Artikolu 1962, it-tielet paragrafu, tal-Kodiċi Ċivili).

C. Miżuri interim

Il-miżuri interim għandhom jintalbu mill-qorti, jew fi proċedimenti interlokutorji jew fil-kawża prinċipali. Jistgħu jiġu ordnati wkoll minn arbitru (l-Artikolu 1696 tal-Kodiċi Ġudizzjarju).

L-imħallef li jippresjedi l-qorti tal-prim’istanza (tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg) jista’ jordna miżura interim fi kwalunkwe każ urġenti li bil-liġi ma taqax barra mill-ġurisdizzjoni tal-qrati (l-Artikolu 584, l-ewwel paragrafu, tal-Kodiċi Ġudizzjarju). Tali miżura għandha tkun purament proviżorja u ma jista’ jkollha l-ebda effett finali u irrevokabbli. L-imħallfin li jippresjedu t-tribunal tax-xogħol (tribunal du travail/arbeidsrechtbank) u l-qorti kummerċjali (tribunal de commerce/rechtbank van koophandel) jistgħu wkoll jordnaw miżuri interim f’każijiet urġenti li jaqgħu fil-ġurisdizzjoni tal-qrati tagħhom.

L-ordni li ssir fil-proċedimenti interlokutorji ma tistax tippreġudika s-sentenza fuq il-merti fil-kawża prinċipali, li jfisser li torbot biss lill-partijiet. L-imħallef fil-kawża prinċipali ma jista’ jkun marbut bl-ebda mod b’ordni bħal din; l-imħallef tas-sekwestri jista’ jordna biss miżuri interim.

Fi proċedimenti ta’ divorzju, l-imħallef li jippresjedi l-qorti tal-familja (tribunal de la famille/familierechtbank) jista’ jordna miżuri interim relatati mal-persuna, il-manteniment u l-assi tal-konjuġi u t-tfal tagħhom (l-Artikolu 1280, l-ewwel paragrafu, tal-Kodiċi Ġudizzjarju).

L-uffiċjal ġudizzjarju jagħti avviż tal-miżuri li ġew ordnati fuq il-parti opposta, u jistieden lill-parti opposta biex tikkonforma ma’ dawk il-miżuri, jekk meħtieġ taħt theddida ta’ infurzar mill-awtoritajiet jew ta’ ħlas perjodiku ta’ penali. Il-ħlas impost mill-uffiċjal ġudizzjarju huwa ddeterminat bid-Digriet Irjali tat-30 ta’ Novembru 1976 (ippubblikat fil-gazzetta uffiċjali tat-8 ta’ Frar 1977).

Meta tiddeċiedi fl-ewwel istanza, il-qorti tal-paċi tista’ tordna miżuri interim għall-perjodu ta’ żmien li matulu l-konjuġi jew il-koabitanti legali li r-relazzjoni tagħhom tkun tkissret jibqgħu jgħixu flimkien. Tali miżuri jistgħu jirrelataw, pereżempju, għad-dar tal-familja, għat-tfal, jew għall-assi tat-tfal. Dawn il-miżuri huma biss proviżorji u jintemmu meta l-konjuġi jew il-koabitanti legali jieqfu jgħixu flimkien. Ma jiddeterminawx l-arranġamenti fit-tul li jistgħu jsegwu d-divorzju. L-arranġamenti finali wara d-divorzju għandhom jiġu deċiżi mill-qorti tal-prim’istanza.

D. Infurzar proviżorju

Is-sentenza tinkludi formola ta’ infurzar. Madankollu, sakemm is-sentenza ma tkunx miftuħa aktar għal kwalunkwe kontestazzjoni li tista’ tissospendiha, ma tistax tiġi infurzata. Soġġett għall-eċċezzjonijiet stabbiliti bil-liġi, jew fejn il-qorti tiddeċiedi mod ieħor permezz ta’ deċiżjoni motivata b’mod speċjali, l-infurzar huwa sospiż sakemm tkun tista’ ssir oġġezzjoni, imma mhux bil-possibbiltà ta’ appell lil qorti superjuri jew appell fuq punti tal-liġi lill-Qorti tal-Kassazzjoni (Cour de cassation/Hof van Cassatie) (l-Artikolu 1397 tal-Kodiċi Ġudizzjarju).

L-imħallef li ta s-sentenza jista’ jawtorizza l-infurzar tagħha fuq bażi proviżorja, ħlief f’każijiet fejn dan huwa pprojbit bil-liġi (l-Artikolu 1399 tal-Kodiċi Ġudizzjarju), bħal każijiet li jikkonċernaw l-istatus personali.

Jekk ikun possibbli l-infurzar proviżorju, dan isir b’riskju għar-rikorrent. L-imħallef jista’ jitlob lil dik il-parti tipprovdi garanzija qabel ma s-sentenza tiġi infurzata b’mod proviżorju (l-Artikolu 1400 tal-Kodiċi Ġudizzjarju). Dan ifisser li l-parti jista’ ikollha s-sentenza infurzata b’mod proviżorju, iżda trid tiddepożita somma flus jew garanzija bankarja mal-Fond tad-Depożiti u l-Kunsinni (Caisse des dépôts et consignations/Deposito- en Consignatiekas). Dan għaliex is-sentenza tista’ tvarja fl-appell u l-konvenut jista’ ikun intitolat għal kumpens.

2.2 Il-kundizzjonijiet ewlenin

A. Sekwestru preventiv

Is-sekwestru preventiv jista’ jiġi ordnat biss f’każijiet urġenti u jekk id-dejn huwa ċert, ta’ ammont fiss u dovut.

L-urġenza teħtieġ li s-solvenza tad-debitur tkun mhedda, u b’hekk tipperikola d-drittijiet tal-kreditur fuq l-assi tad-debitur. Is-sekwestru preventiv ma jistax jintuża bħala mezz biex issir pressjoni, imma huwa permess meta, fuq il-bażi ta’ kriterji oġġettivi, is-sitwazzjoni finanzjarja tad-debitur tkun kompromessa. Għandu jkun hemm urġenza kemm meta s-sekwestru preventiv jiġi ordnat kif ukoll fi kwalunkwe ħin meta l-qorti tkun meħtieġa tiddeċiedi dwar il-kontinwazzjoni tiegħu.

It-talba tal-kreditur trid tkun ċerta, li jfisser li għandha tidher li hija ġġustifikata biżżejjed u lil hinn minn tilwima raġonevoli. Għandha tkun ukoll ta’ ammont fiss. L-ammont tat-talba jrid ikun ġie ddeterminat jew għall-inqas ikun jista’ jiġi stmat b’mod proviżorju. Jekk l-ammont eżatt tad-dejn ikun għadu ma ġiex stabbilit, dan jiġi stmat mill-qorti. Finalment, il-ħlas tad-dejn irid ikun dovut: fi kliem ieħor, il-kreditur irid ikun intitolat li jitlob il-ħlas. L-Artikolu 1415 tal-Kodiċi Ġudizzjarju jikkwalifika din il-kundizzjoni sabiex it-talbiet fir-rigward ta’ dħul regolari fil-futur (manteniment, kera, imgħax) u anke talbiet kontinġenti jew potenzjali jistgħu jkunu eliġibbli wkoll għal sekwestru preventiv.

B. Sekwestru

Il-qorti tista’ tordna s-sekwestru tal-assi mobbli li jkunu taħt sekwestru, il-proprjetà mobbli jew immobbli li s-sjieda jew il-pussess tagħhom huma kontestati bejn żewġ persuni jew aktar, u l-oġġetti li d-debitur qed joffri sabiex iħallas id-dejn (l-Artikolu 1961 tal-Kodiċi Ċivili). F’termini ġenerali, din ir-regola tapplika kull meta ċ-ċirkostanzi tal-każ jiġġustifikaw l-użu ta’ sekwestru bħala forma ta’ miżura ta’ prekawzjoni biex tiżgura li l-oġġetti jibqgħu kif inhuma, mingħajr ma tkun kompromessa kwalunkwe soluzzjoni finali. L-urġenza hija irrilevanti. Il-qorti, madankollu, se teżerċita kawtela meta tordna s-sekwestru, minħabba li hija miżura serja u eċċezzjonali li tista’ tingħata biss fejn hemm raġunijiet biżżejjed u importanti għaliha.

C. Miżuri interim

Il-proċedimenti interlokutorji li jitolbu miżuri interim jistgħu jitressqu biss jekk il-każ ikun tant urġenti li sakemm ma jittiħdux miżuri immedjatament ir-rikorrent se jsofri telf sostanzjali jew żvantaġġ serju. L-urġenza hija għalhekk rekwiżit essenzjali fil-proċedimenti interlokutorji.

Il-miżuri interim mogħtija fil-kawża prinċipali għandhom ikunu wkoll kwistjoni ta’ urġenza. Huwa għalhekk li dawn il-miżuri huma wkoll magħrufa bħala “miżuri proviżorji urġenti” (mesures provisoires urgentes/dringende voorlopige maatregelen) meta jintalbu mill-qorti tal-paċi.

D. Infurzar proviżorju

Il-kriterju użat mill-qorti meta tiddeċiedi jekk tippermettix jew tiċħadx l-infurzar proviżorju huwa l-periklu għall-kreditur li l-parti opposta ddewwem jew tipprevjeni bla bżonn l-infurzar tas-sentenza. Jekk il-parti opposta tressaq oġġezzjoni jew appell biss biex tipprevjeni milli s-sentenza tiġi infurzata, dan iwassal lill-qorti li tat is-sentenza biex tordna l-infurzar proviżorju. Madankollu, dan huwa pprojbit f’ċerti każijiet (ara hawn fuq).

3 L-għan u n-natura ta’ dawn il-miżuri?

3.1 X'tipi ta’ assi jistgħu jkunu suġġetti għal dawn il-miżuri?

A. Sekwestru preventiv

It-tipi kollha tal-assi (mobbli, immobbli, intanġibbli) jistgħu jkunu soġġetti għal sekwestru preventiv. Ċerti assi ma jistgħux, madankollu, jkunu soġġetti għal sekwestru preventiv, jew jistgħu jkunu soġġetti għal sekwestru preventiv parzjalment biss. L-ineliġibbiltà tagħhom li jkunu soġġetti għal sekwestru preventiv tirriżulta mil-liġi, min-natura tal-assi, jew mir-rabta li teżisti bejn l-assi u d-debitur.

L-assi li ma jistgħux ikunu soġġetti għal sekwestru preventiv huma elenkati fl-Artikolu 1408 tal-Kodiċi Ġudizzjarju. Fil-qosor, dawn huma assi indispensabbli għad-debitur, li huma meħtieġa biex jitkomplew l-istudji jew it-taħriġ vokazzjonali tad-debitur jew tat-tfal tad-debitur, li huma essenzjali għall-professjoni tad-debitur, jew li huma meħtieġa għal qima reliġjuża, kif ukoll għall-ikel u għall-fjuwil. L-Artikolu 1410(2) tal-Kodiċi Ġudizzjarju jindika t-tipi ta’ talbiet li qatt ma jistgħu jkunu soġġetti għal sekwestru preventiv, b’mod partikolari talbiet għal benefiċċji tal-familja u l-paga minima.

Is-salarju u dħul simili tad-debitur jistgħu jkunu soġġetti għal sekwestru preventiv parzjalment biss. L-ammonti kkonċernati jiġu ddeterminati fl-Artikolu 1409(1) tal-Kodiċi Ġudizzjarju u huma aġġustati kull sena permezz ta’ Digriet Irjali fuq il-bażi tal-indiċi tal-prezzijiet għall-konsumatur. L-Artikolu 1410(1) tal-Kodiċi Ġudizzjarju jestendi l-firxa tal-eliġibbiltà għal sekwestru preventiv parzjali biex jinkludi ħlasijiet ta’ manteniment proviżorji u finali, pensjonijiet, benefiċċji tal-qgħad, u allowances għal inkapaċità għax-xogħol u diżabilità.

L-assi li se jkunu soġġetti għal sekwestru preventiv huma elenkati mill-uffiċjal ġudizzjarju f’rekord uffiċjali, bil-ħsieb tal-bejgħ possibli tagħhom fil-futur, sakemm ma jkunx jista’ jintlaħaq ftehim mal-kreditur permezz tal-uffiċjal ġudizzjarju. Huwa strettament ipprojbit li jinħbew l-assi li ġew irreġistrati minn uffiċjal ġudizzjarju u tali azzjoni tista’ tirriżulta fi prosekuzzjoni kriminali.

B. Sekwestru

Il-qorti tista’ tordna s-sekwestru tal-assi mobbli ta’ debitur li jkunu ġew soġġetti għal sekwestru preventiv, tal-proprjetà mobbli jew immobbli li s-sjieda jew il-pussess tagħhom hija f’tilwima bejn żewġ persuni jew aktar, u tal-oġġetti li d-debitur ikun qed joffri sabiex iħallas id-dejn (l-Artikolu 1961 tal-Kodiċi Ċivili).

C. Miżuri interim

Il-miżuri interim jistgħu jiġu ordnati fi proċedimenti interlokutorji f’każijiet ta’ kwalunkwe xorta. L-imħallef li jippresjedi l-qorti tal-prim’istanza għandu ġurisdizzjoni fit-tipi kollha ta’ tilwim ċivili taħt il-liġi ordinarja. Il-każijiet taħt il-liġi tax-xogħol jew il-liġi kummerċjali huma ttrattati mill-imħallef li jippresjedi t-tribunal tax-xogħol jew il-qorti kummerċjali.

Il-qorti tal-familja tista’ tordna miżuri interim għal perjodu ta’ żmien li matulu l-partijiet ikomplu jgħixu flimkien. Dawn il-miżuri jistgħu jirrelataw, pereżempju, għad-dar tal-familja, għat-tfal jew għall-assi tat-tfal. Madankollu, dan japplika biss għall-koppji miżżewġa (l-Artikolu 223(1) tal-Kodiċi Ċivili) u għall-koabitanti legali (l-Artikolu 1479(1) tal-Kodiċi Ċivili), u mhux għall-koabitanti de facto.

D. Infurzar proviżorju

Fil-prinċipju, is-sentenzi kollha jistgħu jiġu infurzati b’mod proviżorju jekk il-qorti tordna hekk, ħlief fejn dan huwa pprojbit bil-liġi (l-Artikolu 1399 tal-Kodiċi Ġudizzjarju).

3.2 X’inhuma l-effetti ta’ dawn il-miżuri?

A. Sekwestru preventiv

Id-debitur tas-sentenza ma jitlifx id-drittijiet tas-sjieda jew tal-assi soġġetti għal sekwestru preventiv jew id-drittijiet li jużahom u li jieħu l-profitt minn fuqhom (użu, kiri, dħul, profitti). L-effett ta’ sekwestru preventiv huwa biss li l-assi ma jistgħux jinbiegħu jew jiġu ipotekati. It-tneħħija ta’ din is-setgħa ta’ dispożizzjoni tfisser li kwalunkwe tranżazzjoni bħal din li madankollu tiġi konkluża mid-debitur tas-sentenza tkun valida fiha nnifisha iżda ma tkunx effettiva kontra l-kreditur tas-sentenza. Il-kreditur ma għandux għalfejn jieħu kont ta’ tali tranżazzjoni u jista’ jaġixxi daqs li kieku ma kinitx teżisti.

B. Sekwestru

Bħal f’depożiti ordinarji, is-sekwestru jfisser li l-pussess materjali tal-assi jiġi ttrasferit lid-depożitarju. L-uniċi miżuri li d-depożitarju jista’ jieħu huma miżuri maħsuba biex jippreservaw l-assi.

C. Miżuri interim

Mhux applikabbli.

D. Infurzar proviżorju

L-infurzar proviżorju jfisser li s-sentenza tiġi infurzata minkejja l-possibbiltà li tista’ tiġi varjata fl-appell jew jekk tiġi ppreżentata oġġezzjoni. Ir-rikorrent jieħu r-riskju assoċjat mal-infurzar (ara hawn fuq).

3.3 X’inhi l-validità ta’ dawn il-miżuri?

A. Sekwestru preventiv

Is-sekwestru preventiv huwa soġġett għal limitu ta’ żmien, li fil-prinċipju huwa ta’ tliet snin. L-imħallef tas-sekwestri preventivi jista’, madankollu, jiffissa limitu ta’ żmien iqsar. Is-sekwestru preventiv jista’ jiġġedded sakemm il-limitu ta’ żmien inizjali ma jkunx skada. It-tiġdid – li huwa, fil-fatt, estensjoni tal-limitu ta’ żmien eżistenti – huwa permess meta jkun hemm raġunijiet validi għat-tiġdid tas-sekwestru preventiv u l-urġenza tas-sitwazzjoni ma tkunx inbidlet.

B. Sekwestru

Il-liġi ma timponi l-ebda limitu ta’ żmien fuq is-sekwestru. Jekk ma jkunx hemm aktar ir-riskju li l-assi ma jistgħux jiġu ppreservati kif inhuma u li s-soluzzjoni finali tista’ konsegwentement tkun kompromessa, is-sekwestru jitneħħa.

C. Miżuri interim

Il-liġi ma timponi l-ebda limitu ta’ żmien fuq il-miżuri interim. Is-sentenza finali fit-tilwima tista’ tikkonferma jew treġġa’ lura miżuri bħal dawn.

D. Infurzar proviżorju

Mhux applikabbli.

4 Hemm possibilità li l-miżura tiġi appellata?

A. Sekwestru preventiv

Jekk l-imħallef tas-sekwestri preventivi jirrifjuta l-awtorizzazzjoni għal sekwestru preventiv, il-kreditur tas-sentenza jista’ jikkontesta l-ordni tal-imħallef fi żmien xahar minn meta jkun ġie notifikat (l-Artikolu 1419, l-ewwel paragrafu, u l-Artikolu 1031 tal-Kodiċi Ġudizzjarju). Il-każ jiġi ttrattat bl-istess mod bħal quddiem l-ewwel imħallef; is-sentenza tingħata mill-qorti fl-awli (en chambre du conseil/in raadkamer). Jekk imbagħad jingħata permess għas-sekwestru preventiv, u d-debitur tas-sentenza jixtieq jipprevjeni s-sekwestru preventiv, id-debitur tas-sentenza għandu jressaq oġġezzjoni bħala parti terza affettwata (tierce opposition/derdenverzet) quddiem il-qorti tal-appell (cour d’appel/hof van beroep) .

Jekk l-imħallef tas-sekwestri preventivi jagħti l-awtorizzazzjoni għal sekwestru preventiv, id-debitur tas-sentenza jew kwalunkwe parti interessata oħra jistgħu bl-istess mod joġġezzjonaw kontra dik l-ordni bħala parti terza affettwata (l-Artikolu 1419 tal-Kodiċi Ġudizzjarju). L-oġġezzjoni għandha tinbeda fi żmien xahar mid-data meta tiġi notifikata l-ordni li tawtorizza s-sekwestru preventiv, u tinstema’ mill-imħallef li jkun ħareġ l-ordni (l-Artikolu 1125 tal-Kodiċi Ġudizzjarju). Sakemm l-imħallef tas-sekwestri preventivi ma jagħtix sospensjoni tal-infurzar, tali oġġezzjoni ma jkollhiex effett sospensiv.

B. Sekwestru

Mhux applikabbli fil-każ ta’ sekwestru miftiehem bejn il-partijiet.

Is-sekwestru ordnat minn qorti huwa deċiżjoni tal-qorti li tista’ tiġi kkontestata permezz tal-mezzi ordinarji previsti fil-Kodiċi Ġudizzjarju.

C. Miżuri interim

Kwalunkwe parti li tikkunsidra lilha nnifisha inġurjata b’ordni maħruġa fi proċedimenti interlokutorji tista’ tressaq oġġezzjoni jew appell. L-appelli kontra l-ordnijiet maħruġa mill-imħallef li jippresjedi l-qorti tal-prim’istanza jew il-qorti kummerċjali jinstemgħu mill-qorti tal-appell. L-appelli kontra l-ordnijiet maħruġa mill-imħallef li jippresjedi t-tribunal tax-xogħol għandhom jiġu ppreżentati lill-qorti tax-xogħol (cour du travail/arbeidshof).

Il-limitu ta’ żmien għal oġġezzjoni jew appell huwa ta’ xahar mid-data minn meta l-ordni tiġi nnotifikata mill-uffiċjal ġudizzjarju jekk il-proċedimenti jkunu nbdew permezz ta’ taħrika (assignation/dagvaarding) jew ta’ dehra volontarja (comparution volontaire/vrijwillige verschijning), u ta’ xahar mid-data minn meta l-ordni tiġi nnotifikata b’ittra speċjali rreġistrata (pli judiciaire/gerechtsbrief) jekk l-ordni tkun inħarġet wara applikazzjoni ex parte.

D. Infurzar proviżorju

L-infurzar proviżorju mhux miftuħ għall-appell. Il-qorti tal-appell ma tista’ taħt l-ebda ċirkostanza tipprojbixxi jew tissospendi l-infurzar ta’ sentenza (l-Artikolu 1402 tal-Kodiċi Ġudizzjarju).

L-aħħar aġġornament: 24/10/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.