Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Bulgaru ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Assikurazzjoni tal-assi waqt klejm fil-pajjiżi tal-UE

Bulgarija
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 X'inhuma t-tipi differenti ta’ miżuri?

Il-proċess huwa kkaratterizzat ġeneralment minn perjodu itwal jew iqsar ta’ żmien. Dan id-dewmien, li jirriżulta minħabba l-fażijiet differenti u l-istanzi differenti li jgħaddi minnhom il-proċess, kultant iwasslu għall-ineffiċjenza tal-protezzjoni legali mitluba minħabba dewmien fl-għoti ta’ sentenza u b’hekk id-dħul fis-seħħ aktar tard tagħha F’dan ir-rigward, il-leġiżlatur ippreveda numru ta’ miżuri sabiex jassigura l-effikaċja tal-protezzjoni ġudizzjarja mitluba.

Is-suġġett marbut mal-garanzija tat-talba huwa regolat mid-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 389-404 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili (CPC).

Skont l-Artikolu 391 tac-CPC, il-garanzija tat-talba hija permessa meta’, mingħajr dawn il-miżuri provviżorji, ikun impossibbli jew diffiċli għar-rikorrent biex jimplimenta d-drittijiet mogħtija lilu mis-sentenza u meta’: a) it-talba hija appoġġjata minn evidenza dokumentata jew b) il-garanzija trid tingħata f’ammont determinat mill-qorti skont l-Artikoli 180 u 181 tal-Att dwar l-Obbligi u l-Kuntratti (OCA). Garanzija tista’ tintalab anke meta jkun hemm evidenza dokumentata.

Għalhekk, rekwiżit fundamentali u kundizzjoni obbligatorja għall-għoti ta’ miżuri provviżorji huwa r-riskju tal-inabilità tar-rikorrent li jimplimenta d-drittijiet tiegħu mogħtija mis-sentenza li se tingħata fir-rigward ta’ talba potenzjalment fondata.

Sabiex jippermetti illi t-talba tiġi garantita, l-imħallef għandu jara jekk jeżistux il-prerekwiżiti li ġejjin: Il-bżonn ta’ garanzija għat-talba, ġustifikazzjoni potenzjali għat-talba u miżura provviżorja, kif speċifikat mir-rikorrent, li hija xierqa u adegwata għall-bżonnijiet tal-każ partikolari u l-protezzjoni legali mitluba.

Skont l-Artikolu 397(1) tac-CPC, il-liġi tipprovdi għall-miżuri provviżorji li ġejjin:

 1. Il-qbid tal-proprjetà immobbli,
 2. Is-sekwestru tal-assi mobbli u r-riċevibbli, inkluż is-sekwestru tal-ishma f’kumpanija,
 3. Miżuri xierqa oħra determinati mill-qorti, inkluż it-teħid ta’ vettura u s-sospensjoni tal-eżekuzzjoni.

Il-qorti tista’ tordna wkoll diversi miżuri provviżorji sal-ammont tat-talba.

2 X'inhuma l-kundizzjonijiet biex jittieħdu dawn il-miżuri?

2.1 Il-proċedura

Skont id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu 34 tac-CPC, il-garanzija tat-talba hija permessa:

 1. Skont l-Artikolu 389 tac-CPC- għal kull tip ta’ talba - fir-rigward ta’ kull stadju tal-każ, qabel il-konklużjoni tal-inkjesta ġudizzjarja matul il-proċedimenti fl-appell,
 2. Skont l-Artikolu 390 tac-CPC, it-talbiet kollha jistgħu jiġu garantiti anke qabel tinfetaħ il-kawża.

Ir-rikors għal miżuri provviżorji pendente lite:

Dan ir-rikors jiġi ppreżentat mir-rikorrent quddiem il-qorti li għandha ġuriżdizzjoni biex tisma’ l-kwistjoni legali. Sabiex il-garanzija tkun permessa, iridu jeżistu l-prerekwiżiti mniżżla fl-Artikolu 391 tac-CPC - ġustifikazzjoni għat-talba, il-bżonn li tiġi garantita t-talba (jiġifieri riskju illi t-talba tar-rikorrent ma tiġix sodisfatta f'każ li tista’ milqugħa) kif ukoll l-adegwatezza tal-miżura speċifikata. Skont l-Artikolu 391(2)(3) tac-CPC, fejn ma jkunx hemm biżżejjed provi, il-qorti tista’, fid-diskrezzjoni tagħha, titlob ukoll il-ħlas ta’ garanzija finanzjarja, kif tiddetermina hi.

Il-garanzija tat-talba hija permessa wkoll anke waqt li l-każ ikun sospiż.

Ir-rikors għall-garanzija ta’ talba futura:

Ir-rikors jiġi ppreżentat fil-post fejn ir-rikorrent għandu l-indirizz permanenti tiegħu jew fejn tinsab il-propjetà li se sservi bħala garanzija tat-talba. Fejn ikun hemm talba għal miżura provviżorja għas-”sospensjoni tal-eżekuzzjoni”, ir-rikors irid jiġi ppreżentat quddiem il-qorti li għandha ġuriżdizzjoni minħabba l-post ta’ eżekuzzjoni.

Meta’ l-miżuri provviżorji jingħataw fir-rigward ta’ talba futura, il-qorti tiffissa perjodu ta’ żmien għas-sottomissjoni tat-talba, li ma jistax ikun itwal minn xahar. Il-prerekwiżiti materjali għall-għoti ta’ dawn il-miżuri provviżorji huma l-istess bħal dawk li jikkonċernaw l-għoti ta’ miżuri provviżorji rigward każ pendenti.

Ir-rikors għandu jindika l-miżuri provviżorja mixtieqa u l-valur tat-talba. Ir-rikors għandu jiġi ppreżentat lill-qorti reġjonali jew qorti distrettwali rilevanti, skont il-ġuriżdizzjoni u l-kompetenza tal-qorti skont l-Artikolu 104 tac-CPC.

Ir-rikors jista’ jiġi ppreżentat mill-persuna konċernata jew mill-avukat jew rappreżentant proċedurali tiegħu. Kopja tar-rikors mhix meħtieġa għaliex din il-kopja ma tingħatax lill-parti opposta.

Il-miżuri provviżorji mogħtija mill-qorti huma imposti permezz ta’:

 • Qbid tal-proprjetà immobbli - mill-Uffiċju tar-Reġistratur,
 • Sekwestru tal-assi mobbli u tar-riċevibbli - mill-Istat jew minn bailiff privat, inkluż bin-notifika, min-naħa tiegħu, ta’ partijiet terzi bħal banek u istituzzjonijiet ta' kreditu oħra,
 • Għall-miżuri provviżorji fil-konfront ta’ karozzi - mis-servizzi rilevanti tal-Pulizija tat-Traffiku,
 • Għall-miżura provviżorja tas-“sospensjoni tal-eżekuzzjoni” - trid tiġi preżentata kopja tas-sentenza tal-qorti lill-bailiff rilevanti li beda l-proċedimenti ta’ eżekuzzjoni biex jingħata l-permess,
 • Miżuri oħra previsti mil-liġi - mill-Istat jew bailiff privat rilevanti, magħżula mill-persuna.

2.2 Il-kundizzjonijiet ewlenin

Il-prerekwiżiti materjali għall-awtorizzazzjoni tal-miżuri provviżorji (kif deskritti hawn fuq) huma stabbiliti fl-Artikolu 391 tac-CPC.

Il-garanzija ta’ talba għal manteniment hija permessa anke mingħajr ma jiġu sodisfatti r-rekwiżiti tal-Artikolu 391 tac-CPC fejn il-qorti tista’ tordna miżuri provviżorji ex officio.

Il-garanzija parzjali tat-talba wkoll hija permessa, iżda biss b’rabta mal-partijiet li fuqhom hemm biżżejjed provi.

3 L-għan u n-natura ta’ dawn il-miżuri?

3.1 X'tipi ta’ assi jistgħu jkunu suġġetti għal dawn il-miżuri?

B’mod ġeneral, kwalunkwe propjetà tad-debitur tista’ tkun soġġetta għal miżuri provviżorja. Il-garanzija ta’ talba finanzjarja permezz tas-sekwestru tar-riċevibbli li mhumiex soġġetti għall-eżekuzzjoni mhix permessa.

Skont l-Artikoluu 393(1) tac-CPC, il-garanzija ta’ talba finanzjarja kontra l-Istat, l-istituzzjonijiet tal-Istat u tal-faċilitajiet tas-saħħa skont l-Artikolu 5(1) tal-Att dwar il-Faċilitajiet tas-Saħħa mhix permessa.

It-tip ta’ assi li jistgħu jkunu suġġetti għal miżuri provviżorji:

 • kontijiet bankarji,
 • assi mobbli,
 • proprjetà immobbli,
 • karozzi, fir-rigward tat-teħid tagħhom,
 • attivitajiet ta’ eżekuzzjoni,
 • assi partikolari tad-debitur futur kif evalwati f’każijiet oħra stabbiliti b’mod espliċitu fil-liġi.

3.2 X’inhuma l-effetti ta’ dawn il-miżuri?

Kull trasferiment tal-assi mid-debitur huwa invalidu fil-konfront tal-kreditur jew tal-kredituri assoċjati. Fir-rigward tal-proprjetà immobbli, l-invalidità għandha effett biss fir-rigward tat-trasferimenti mwettqa wara li jkun tniżżlet il-preklużjoni tad-dritt ipotekarju - skont l-Artikolu 452 tac-CPC.

L-Artikolu 453 tac-CPC jirregola l-ipoteżi tan-nuqqas ta’ eżekuzzjoni, min-naħa tal-kreditur u tal-kredituri assoċjati, tad-drittijiet miksuba wara li l-preklużjoni tad-dritt ipotekarju titniżżel fir-reġistru u tasal in-notifika tas-sekwestru.

Skont l-Artikolu 401 tac-CPC, il-kreditur garantit jista’ jiftaħ kawża kontra parti terza responsabbli għall-ammont jew għall-assi li din tal-aħħar tirrifjuta li titrasferixxi b’mod volontarju.

L-ispejjeż marbuta mal-proċedimenti għal garanzija ta’ talba jitħallsu mill-persuna li fuq talba tagħha ngħataw il-miżuri provviżorji, kif provdut mill-Artikolu 514 tac-CPC b’referenza għall-Artikolu 401 tac-CPC, li jirregola l-miżuri provviżorji.

3.3 X’inhi l-validità ta’ dawn il-miżuri?

L-awtorizzazzjoni għall-garanzija ta’ talba tingħata abbażi tal-prinċipju illi fir-rigward ta’ kawża pendenti, il-miżura provviżorja rilevanti tiġi imposta qabel il-konklużjoni tal-kawża permezz tas-sentenza korrispondenti li tkun daħħlet fis-seħħ.

Meta’ l-miżuri provviżorji jingħataw fir-rigward ta’ talba futura, il-qorti tiffissa perjodu ta’ żmien għas-sottomissjoni tat-talba, li ma jistax ikun itwal minn xahar. Jekk ma jkun hemm l-ebda prova illi t-talba ġiet ippreżentata fiż-żmien stabbilit, il-qorti tikkanċella l-miżuri provviżorji ex officio - skont l-Artikolu 390(3) tac-CPC.

F’każ ta’ sottomissjoni ta’ talba li fir-rigward tagħha ġew ordnati miżuri provviżorji, kif normalment ikun il-każ, il-miżuri provviżorji jibqgħu fis-seħħ u għandhom effett sakemm tiġi konkluża l-kawża.

L-Artikolu 402 tac-CPC jirregola l-proċedura ta’ kanċellament għall-miżuri provviżorji mogħtija. Huwa jipprovdi illi l-parti interessata trid tippreżenta rikors u kopja tiegħu tagħtih lill-persuna li talbet għall-miżuri provviżorji. Dan tal-aħħar jista’ jippreżenta oġġezzjoni fi żmien tliet ijiem. Il-qorti, f’seduta bil-bibien magħluqa, tikkanċella l-miżura provviżorja jekk tkun sodisfatta għal kollox illi r-raġuni li għaliha ngħatat il-miżura ma għadhiex teżisti jew illi l-intimat ippreżenta garanzija, fiż-żmien stabbilit, billi ddepożita l-ammont kollhu mitlub mir-rikorrent (l-Artikolu 398(2) tac-CPC). Is-sentenza tal-qorti għall-kanċellament tal-miżuri provviżorji hija soġġetta għal appell permezz ta’ ilment privat fi żmien ġimgħa.

Is-sostituzzjoni tal-miżuri provviżorji mogħtija, skont l-Artikolu 398 tac-CPC, tista’ ssir f’dawn iż-żewġ sitwazzjonijiet:

 • skont il-paragrafu 1 - il-qorti, fuq talba ta’ waħda mill-partijiet, tista’, wara li tinnotifika lill-parti l-oħra u tikkunsidra l-oġġezzjonijiet tagħha sottomessi fi żmien tliet ijiem wara n-notifika, tippermetti s-sostituzzjoni ta’ miżura provviżorja b’oħra,
 • skont il-paragrafu 2- f’każ ta’ garanzija ta’ talba li tista’ tiġi kkwantifikata f’termini finanzjarji, l-intimat jista’ f’kull ħin jissostitwixxi l-garanzija awtorizzata, mingħajr il-kunsens tal-parti l-oħra, bi pleġġ ta’ flus jew titoli oħra, skont l-Artikolu 180 u 181 tal-OCA.

Fil-każijiet stabbiliti fl-Artikolu 398(1)(2) tac-CPC, il-qbid jew is-sekwestru jiġu mħassra.

Il-liġi ma teskludix lill-intimat milli jressaq talba kontra r-rikorrent għal kumpens minħabba d-danni li kkawżawlu l-miżuri provviżorji, jekk it-talba soġġetta għall-miżuri provviżorji tiġi mħassra jew ma tiġix ippreżentata fil-perjodu ta’ żmien stabbilit, kif ukoll jekk il-kawża tispiċċa (l-Artikolu 403 tac-CPC).

4 Hemm possibilità li l-miżura tiġi appellata?

Skont l-Artikolu 396 tac-CPC, is-sentenza tal-qorti rigward il-garanzija ta’ talba tista’ tiġi appellata permezz ta’ ilment privat fi żmien ġimgħa. Għar-rikorrent, dan il-perjodu ta’ ġimgħa jibda meta’ tingħata s-sentenza, filwaqt li għall-intimat (il-persuna li kontriha ngħataw il-miżuri provviżorji) dan jibda mid-data li fiha ġie notifikat bil-miżuri provviżorji mill-bailiff, mill-Uffiċju tar-Reġistratur jew mill-qorti. Kopja tal-ilment privat għandha tintbagħat lill-parti opposta, li trid twieġeb fi żmien ġimgħa.

Fil-każ ta’ appell mis-sentenza li tirrifjuta l-miżuri provviżorji, l-ebda kopja tal-ilment privat ma tintbgħat lill-intimat.

Jekk il-qorti tal-appell tikkonferma sentenza li tawtorizza jew tiċħad miżuri provviżorji, is-sentenza mhix soġġetta għal appell fil-kassazzjoni. Jekk il-qorti tal-appell tkun awtorizzat miżuri provviżorji li kienet irrifjutat il-qorti tal-prim’istanza, is-sentenza ta’ din tal-aħħar hija soġġetta għal appell permezz ta’ ilment privat quddiem il-Qorti Suprema tal-Kassazzjoni jekk il-prerekwiżiti tal-Artikolu 280 tac-CPC għal dan l-appell jiġi sodisfatti.

Skont ic-CPC attwalment fis-seħħ, kemm il-miżuri provviżorji awtorizzati u l-ammont tal-garanzija determinati mill-qorti bħala kundizzjoni għall-awtorizzazzjoni tal-miżuri provviżorji huma soġġetti għal appell. Madankollu, l-appell quddiem il-qorti tal-appell ma jistax jissospendi l-miżuri provviżorji qabel ma tkun ingħatat sentenza dwar l-appell mill-qorti ogħla u jkun deċiż illi l-miżuri jitħassru.

L-aħħar aġġornament: 03/01/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.