Assikurazzjoni tal-assi waqt klejm fil-pajjiżi tal-UE

Estonja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 X'inhuma t-tipi differenti ta’ miżuri?

Il-miżuri biex jiġi żgurat ir-riżultat ta’ kawża huma:

 1. il-kostituzzjoni ta’ ipoteka ġudizzjarja fuq proprjetà immobbli, vapur jew inġenju tal-ajru tal-konvenut;
 2. is-sekwestru tal-proprjetà tal-konvenut li tkun fil-pussess tiegħu jew fil-pussess ta’ ħaddieħor u, fuq dik il-bażi, issir annotazzjoni li tikkonċerna s-sekwestru fir-reġistru tal-artijiet biex il-projbizzjoni fuq l-aljenazzjoni tkun viżibbli, jew issir annotazzjoni f’reġistru tal-proprjetajiet ieħor biex il-projbizzjoni fuq l-aljenazzjoni tkun viżibbli;
 3. il-projbizzjoni fuq il-konvenut milli jwettaq ċerti tranżazzjonijiet jew atti, inkluż bl-impożizzjoni ta’ ordni ta’ trażżin;
 4. il-projbizzjoni ta’ persuni oħrajn milli jittrasferixxu l-proprjetà lill-konvenut jew iwettqu obbligi oħrajn fir-rigward tal-konvenut, li jistgħu jinkludu wkoll obbligu għat-trasferiment tal-proprjetà lill-marixxall tal-qorti jew li jitħallsu flus f’kont bankarju preskritt għal dik il-fini;
 5. l-obbligu fuq il-konvenut li jiddepożita oġġett mal-marixxall tal-qorti;
 6. is-sospensjoni tal-proċedimenti eżekuttivi, l-awtorizzazzjoni tat-tkomplija tal-proċedimenti eżekuttivi biss jekk tingħata garanzija, jew ir-revoka tal-azzjoni eżekuttiva f’każ ta’ kontestazzjoni ġudizzjarja tat-titolu eżekuttiv jew jekk parti terza jressaq rikors għar-rilaxx tal-proprjetà mis-sekwestru jew biex l-eżekuzzjoni obbligatorja tiġi ddikjarata inammissibbli għal raġuni oħra;
 7. il-projbizzjoni tal-konvenut milli jitlaq mill-post tar-residenza tiegħu, l-arrest tal-konvenut u d-detenzjoni tal-konvenut;
 8. l-obbligu tal-konvenut u, fuq kollox, tal-assiguratur biex iħallas sal-ammont minimu li x’aktarx ikun pagabbli matul il-proċedimenti fir-rigward ta’ danni kriminali jew kuntratt ta’ assikurazzjoni;
 9. l-obbligu tal-konvenut biex itemm l-applikazzjoni ta’ klawżola kuntrattwali standard abbużiva jew l-obbligu tal-persuna li rrakkomandat l-applikazzjoni tal-klawżola biex ittemm jew tirtira r-rakkomandazzjoni tal-klawżola standard abbużiva jew azzjoni għat-tmiem u r-revoka tar-rakkomandazzjoni tal-klawżola mill-persuna li rrakkomandat l-applikazzjoni tal-klawżola;
 10. kwalunkwe miżura oħra meqjusa bħala bżonjuża mill-qorti.

Biex tiġi żgurata azzjoni bbażata fuq il-ksur ta’ drittijiet tal-awtur jew drittijiet relatati jew drittijiet tal-proprjetà industrijali, il-qorti tista’, fost miżuri oħrajn, tissekwestra l-oġġetti meta jkun hemm suspetti li jista’ jkun li nkisru d-drittijiet ta’ proprjetà intellettwali jew jimponi obbligu biex dawk l-oġġetti jiġu kkonsenjati biex jiġi evitat li jitqiegħdu fis-suq jew jiġu distribwiti. Jekk l-attur jitlob is-sekwestru tal-kont bankarju jew assi oħra tal-konvenut bħala garanzija għal kawża bbażata fuq il-ksur tad-dritt tal-awtur jew drittijiet relatati jew drittijiet ta’ proprjetà industrijali għal finijiet kummerċjali, il-qorti tista’ timponi obbligu li jiġu kkonsenjati dokumenti bankarji, finanzjarji jew kummerċjali jew li jitħallew jiġu spezzjonati.

Sabiex tiġi żgurata azzjoni bbażata fuq il-ksib, l-użu jew l-iżvelar illegali tas-sigrieti kummerċjali, il-qorti tista’, fost miżuri oħrajn, tikkonfiska l-oġġetti meta jkun hemm suspetti li d-disinn, il-karatteristiċi, il-funzjonament, il-produzzjoni jew il-kummerċjalizzazzjoni tal-oġġetti jibbenefikaw b’mod sinifikanti minn sigrieti kummerċjali miksuba, użati jew żvelati illegalment, jew timponi obbligu li jingħatawlha dawk l-oġġetti biex ma tħallihomx jitpoġġew fuq is-suq jew jiġu distribwiti.

Fi kwistjoni matrimonjali, kwistjoni ta’ manteniment jew kwistjoni familjari oħra, il-qorti tista’ tirregola dawn li ġejjin għad-dewmien kollu tal-proċedimenti:

 1. id-drittijiet tal-ġenituri fir-rigward ta’ wliedhom;
 2. il-komunikazzjoni ta’ ġenitur ma’ wliedu;
 3. kif it-tifel jitħalla f’idejn il-ġenitur l-ieħor;
 4. il-konformità mal-obbligi tal-manteniment skont il-liġi u, fost miżuri oħra, l-obbligu tal-konvenut li jipprovdi appoġġ finanzjarju jew garanzija matul il-proċedimenti;
 5. l-użu ta’ oġġetti oħra mid-dar matrimonjali u l-użu tad-dar matrimonjali mill-miżżewġin;
 6. il-konsenja jew l-użu ta’ kull oġġett maħsub għall-użu personali minn konjuġi jew wild;
 7. kwistjonijiet oħrajn relatati maż-żwieġ jew mal-familja li jridu jiġu solvuti malajr minħabba ċ-ċirkostanzi.

2 X'inhuma l-kundizzjonijiet biex jittieħdu dawn il-miżuri?

2.1 Il-proċedura

Talbiet għall-garanzija ta’ kawża jiġu deċiżi mill-qorti mhux iktar tard mill-jum ta’ xogħol ta’ wara d-data ta’ tressiq tat-talba. Il-qorti tista’ tiddeċiedi dwar it-talba għal garanzija ta’ azzjoni iktar tard jekk tkun tixtieq tisma’ l-ewwel lill-konvenut.

Il-konvenut u parteċipanti oħrajn fil-proċedimenti ma jiġux innotifikati bis-seduta biex tiġi ggarantita azzjoni. Jekk ikun kjarament raġonevoli u, fuq kollox, jekk tintalab ir-regolamentazzjoni provviżorja tar-relazzjoni ġuridika disputata, il-qorti tista’ l-ewwel tisma’ lill-konvenut.

Il-qorti tista’ tiggarantixxi azzjoni bbażata fuq talba qabel ma tinfetaħ il-kawża. It-talba trid tistabbilixxi r-raġunijiet l-għala l-kawża ma tkunx qed tinfetaħ minnufih. It-talba trid tiġi ppreżentata fil-qorti t-tajba skont id-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw il-ġuriżdizzjoni. Jekk il-qorti tiggarantixxi azzjoni qabel ma tinfetaħ il-kawża, il-qorti tistabbilixxi ammont ta’ żmien li matulu l-attur irid jiftaħ il-kawża. L-ammont ta’ żmien ma jistax ikun itwal minn xahar. Jekk il-kawża ma tinfetaħx fil-ħin, il-qorti tikkanċella l-garanzija tal-azzjoni.

Jekk ikun hemm bżonn, qorti tista’ timponi miżura għall-garanzija ta’ azzjoni jekk il-proprjetà kkonċernata tkun fil-ġuriżdizzjoni territorjali tagħha, anke jekk l-azzjoni tressqet jew kellha titressaq ma’ qorti Estonjana oħra, qorti barranija jew bord tal-arbitraġġ. Fir-rigward ta’ proprjetà li tkun iddaħħlet f’reġistru pubbliku, miżura għall-garanzija tal-azzjoni tista’ tiġi applikata wkoll mill-qorti li l-ġuriżdizzjoni tagħha tkopri l-lokalità tar-reġistru u, fil-każ ta’ vapur, mill-qorti li l-ġuriżdizzjoni tagħha tkopri l-lokalità tal-port tal-bandiera tal-vapur.

Il-qorti tista’ tiddeċiedi li l-garanzija ta’ azzjoni jew it-tkomplija tal-garanzija ta’ azzjoni tkun tiddependi fuq l-għoti ta’ garanzija biex tikkumpensa għal kull dannu possibbli kkawżat lill-parti avversarja jew lil terzi.

Il-qorti tiggarantixxi azzjoni li tinvolvi pretensjoni monetarja biss fil-każ meta garanzija tkun ipprovduta f’ammont ta’ tal-inqas 5 fil-mija tal-ammont tal-pretensjoni, imma mhux inqas minn EUR 32 u mhux iktar minn EUR 32 000. Jekk tintalab id-detenzjoni tal-konvenut jew il-projbizzjoni ta’ konvenut milli jitlaq mill-post tar-residenza tiegħu sabiex tiġi ggarantita azzjoni, l-ammont tal-garanzija pprovduta ma tkunx inqas minn EUR 3 200 u mhux iktar minn EUR 32 000.

Jekk il-prerekwiżiti għat-talba ta’ garanzija jkunu ssodisfati, il-qorti tista’ xorta tiċħad it-talba għal garanzija kompletament jew parzjalment jew tordna li titħallas bin-nifs jekk l-attur ma jkunx jista’ jkun raġonevolment mistenni jipprovdi garanzija għal raġunijiet ekonomiċi jew raġunijiet oħrajn u n-nuqqas ta’ garanzija għall-azzjoni jista’ jirriżulta f’konsegwenzi gravi għall-attur, jew jekk it-talba għal garanzija tkun inġusta fuq l-attur għal kwalunkwe raġuni oħra.

2.2 Il-kundizzjonijiet ewlenin

Il-qorti tista’ tiggarantixxi azzjoni fuq talba tal-attur jekk ikun hemm raġuni biex temmen li n-nuqqas li tagħmel dan jista’ jfisser li l-eżekuzzjoni tas-sentenza tal-qorti tkun diffiċli jew impossibbli. Jekk ikun ċar li l-eżekuzzjoni ta’ sentenza tal-qorti trid issir barra l-Unjoni Ewropea u li l-eżekuzzjoni mhix garantita fuq il-bażi ta’ ftehim internazzjonali, ikun preżunt li l-azzjoni tista’ trendi l-eżekuzzjoni tas-sentenza tal-qorti diffiċli jew impossibbli.

Biex tiġi ggarantita azzjoni li mhux ibbażata fuq pretensjoni monetarja kontra l-konvenut, il-qorti tista’ tirregola provviżorjament relazzjoni ġuridika disputata u, fuq kollox, il-mod kif jintuża l-oġġett, jekk dan ikun neċessarju għall-prevenzjoni minn dannu sinifikanti jew azzjoni arbitrarja jew għal raġuni oħra. Dan jista’ jsir irrispettivament minn jekk hemmx raġuni biex wieħed jemmen li n-nuqqas ta’ garanzija tal-azzjoni jista’ jfisser li l-eżekuzzjoni tas-sentenza tal-qorti tkun diffiċli jew impossibbli. Fi kwistjoni matrimonjali, kwistjoni ta’ manteniment jew kwistjoni familjari oħra, il-qorti tista’ tapplika wkoll miżuri fuq l-inizjattiva personali tagħha.

Azzjoni li tinkludi pretensjoni futura jew kontinġenti, jew azzjoni ta’ stabbiliment jistgħu jkunu ggarantiti wkoll. Talba kontinġenti ma tkunx iggarantita jekk il-kundizzjoni tkun preżunta li ma tkunx se tiġri waqt il-proċedimenti.

Il-qorti tista’ wkoll tapplika miżura biex tiggarantixxi azzjoni konnessa ma’ proċedimenti tal-qorti jew proċedimenti ta’ arbitraġġ barra l-pajjiż.

Miżura għall-garanzija ta’ azzjoni tista’ tiġi applikata wkoll meta attur jitlob il-garanzija ta’ bosta talbiet kontra l-istess konvenut.

Miżura biex tiġi ggarantita azzjoni trid tintgħażel b’tali mod li l-miżura, meta tkun applikata, tkun ta’ piż fuq il-konvenut biss sakemm ikun raġonevoli meta jitqiesu l-interessi leġittimi tal-attur u ċ-ċirkostanzi. Waqt li tiġi ggarantita azzjoni bi pretensjoni monetarja għandu jitqies il-valur tal-azzjoni. Qorti tista’ tapplika bosta miżuri fl-istess waqt biex tiggarantixxi azzjoni.

Detenzjoni jew projbizzjoni ta’ persuna milli titlaq il-post tar-residenza tagħha biex tiġi ggarantita azzjoni tista’ tiġi applikata biss jekk dan ikun neċessarju biex tiġi ggarantita l-konformità mas-sentenza tal-qorti u fejn miżuri oħrajn għall-garanzija ta’ azzjoni jkunu kjarament insuffiċjenti biex tiġi ggarantita azzjoni, speċjalment jekk hemm raġuni biex wieħed jemmen li l-persuna x’aktarx titlaq lejn stat barrani jew tieħu l-assi tagħha lejn stat barrani. Detenzjoni ta’ persuna ssir mill-pulizija fuq il-bażi ta’ deċiżjoni tal-qorti.

Detenzjoni jew projbizzjoni ta’ persuna milli titlaq mill-post tar-residenza tagħha tista’ tintuża għall-garanzija ta’ pretensjoni proprjetarja biss jekk il-valur tal-azzjoni tkun taqbeż it-EUR 32 000.

Jekk il-qorti timponi detenzjoni jew projbizzjoni ta’ persuna milli titlaq mill-post tar-residenza tagħha b’deċiżjoni dwar il-garanzija ta’ azzjoni li tinvolvi pretensjoni monetarja jew deċiżjoni dwar il-garanzija ta’ azzjoni, il-qorti tiddetermina s-somma flus li trid titħallas fil-kont bankarju maħsub għal dawn il-finijiet, jew li tinħtieġ garanzija bankarja għalihom. Ladarba l-flus jitħallsu jew tingħata l-garanzija, l-eżekuzzjoni tad-deċiżjoni dwar il-garanzija tal-azzjoni tintemm. F’dawk il-każijiet, u fuq il-bażi ta’ talba mill-konvenut, il-qorti tikkanċella l-miżura għall-garanzija tal-azzjoni u tissostitwiha b’somma flus jew garanzija bankarja.

Protezzjoni ġuridika provviżorja tista’ tiġi applikata fil-proċedimenti fuq talba biss f’każijiet fejn din tkun stipulata mil-liġi. Jekk protezzjoni ġuridika provviżorja tista’ tiġi applikata skont il-liġi dwar kwistjoni fuq talba, din tkun tista’ ssir jekk ikun hemm bżonn għall-preservazzjoni jew ir-regolamentazzjoni temporanja ta’ qagħda jew status eżistenti sakemm ma jkunx stipulat mod ieħor fil-liġi. Sakemm ma jkunx stipulat mod ieħor fil-liġi, id-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw il-garanzija ta’ azzjoni tapplika għall-protezzjoni ġuridika provviżorja. Jekk il-proċedimenti jistgħu jinbdew biss fuq il-bażi ta’ talba, il-qorti tista’ tapplika protezzjoni ġuridika provviżorja u tannulla jew temenda d-deċiżjoni dwar il-protezzjoni ġuridika provviżorja biss fuq il-bażi ta’ talba sakemm ma jkunx stipulat mod ieħor fil-liġi.

3 L-għan u n-natura ta’ dawn il-miżuri?

3.1 X'tipi ta’ assi jistgħu jkunu suġġetti għal dawn il-miżuri?

Skont in-natura u l-għan ta’ miżura, jistgħu jiġu applikati miżuri kemm għall-proprjetà mobbli u kemm għall-proprjetà immobbli, inkluż flus, kif ukoll vapuri u inġenji tal-ajru.

3.2 X’inhuma l-effetti ta’ dawn il-miżuri?

 • Sekwestru

F’każ ta’ sekwestru, il-konvenut ma jistax ineħħi l-proprjetà. Minbarra s-sekwestru ta’ proprjetà mobbli, ħlief vapur imdaħħal fir-reġistru tal-vapuri jew inġenju tal-ajru mdaħħal fir-reġistru tal-avjazzjoni ċivili, jinħoloq dritt ta’ garanzija malli jsir is-sekwestru.

Meta tiġi sekwestrata proprjetà immobbli jew proprjetà mobbli rreġistrata jew oġġett ieħor, trid tiddaħħal annotazzjoni li tikkonċerna l-projbizzjoni fuq l-aljenazzjoni tal-proprjetà fir-reġistru tal-artijiet jew reġistru ieħor għall-benefiċċju tal-attur fuq il-bażi ta’ talba mill-attur u d-deċiżjoni dwar il-garanzija tal-azzjoni. B’talba tal-attur, il-qorti tgħaddi d-deċiżjoni b’mod indipendenti biex tiddaħħal l-annotazzjoni tal-projbizzjoni fir-reġistru.

Fuq il-bażi ta’ rikors mill-attur jew mill-konvenut, il-qorti tista’ tordna l-bejgħ ta’ oġġett sekwestrat u r-rikavat mill-bejgħ irid jiġi ddepożitat fil-kont bankarju maħsub għal dik il-fini jekk il-valur tal-oġġett ikun jista’ jitnaqqas sinifikantement jew il-ħżin tal-oġġett ikun jinvolvi spejjeż irraġonevoli.

Is-sekwestru jiġi rranġat mill-marixxall tal-qorti. Il-marixxall tal-qorti jissorvelja l-oġġett sekwestrat fuq il-bażi ta’ rikors mill-persuna li talbet il-garanzija tal-azzjoni. F’każijiet bħal dawn il-marixxall tal-qorti jipprojbixxi l-użu tal-oġġett parzjalment jew kompletament u jista’ jagħti ordnijiet fir-rigward tal-oġġett, inkluż għall-organizzazzjoni tal-ħżin tal-oġġett.

 • Ipoteka ġudizzjarja

Sakemm ma jkunx stipulat mod ieħor fil-liġi, ipoteka ġudizzjarja stabbilita fuq proprjetà immobbli, vapur imdaħħal fir-reġistru tal-vapuri jew inġenju tal-ajru mdaħħla fir-reġistru tal-avjazzjoni ċivili tagħti lill-persuna li talbet il-garanzija tal-azzjoni l-istess drittijiet fuq l-oġġett bħal dawk mogħtija lil kreditur ipotekarju minn ipoteka jew ipoteka marittima, jekk dawk mogħtija lil kreditur li jiġi rreġistrat rahan bħala garanzija favur tiegħu.

Is-somma tal-ipoteka hija l-ammont tal-pretensjoni ggarantita li tiddaħħal fir-reġistru tal-artijiet, ir-reġistru tal-vapuri jew ir-reġistru tal-avjazzjoni ċivili. Jekk il-pretensjoni prinċipali tibqa’ taħt is-EUR 640, ma tiġix stabbilita ipoteka ġudizzjarja, sakemm ikun possibbli li jiġu applikati miżuri oħrajn għall-garanzija tal-azzjoni li jkunu inqas ta’ detriment għall-konvenut.

Ipoteka ġudizzjarja tiddaħħal fir-reġistru tal-artijiet, ir-reġistru tal-vapuri jew ir-reġistru tal-avjazzjoni ċivili għall-benefiċċju tal-attur fuq il-bażi ta’ talba mill-attur u d-deċiżjoni dwar il-garanzija tal-azzjoni. B’talba tal-attur, il-qorti tgħaddi d-digriet b’mod indipendenti biex l-ipoteka ġudizzjarja tiddaħħal fir-reġistru. L-ipoteka tinħoloq malli tidħol fir-reġistru.

Malli tinħoloq ipoteka ġudizzjarja fuq vapur jew inġenju tal-ajru, il-marixxall tal-qorti jissorvelja l-vapur jew l-inġenju tal-ajru sekwestrat fuq il-bażi ta’ rikors mill-persuna li talbet il-garanzija tal-azzjoni. F’każijiet bħal dawn, il-marixxall tal-qorti jipprojbixxi l-użu tal-vapur parzjalment jew kompletament u jista’ jagħti ordnijiet fir-rigward tal-vapur.

 • Projbizzjoni mit-tluq mill-post tar-residenza

Projbizzjoni mit-tluq mill-post tar-residenza tobbliga lill-persuna kkonċernata biex ma titlaqx mill-post tar-residenza tagħha għal iktar minn 24 siegħa mingħajr il-permess tal-qorti. Biex tapplika projbizzjoni mit-tluq mill-post tar-residenza, il-qorti tħarrek lill-konvenut jekk il-konvenut ikun persuna fiżika, jew membru tal-maniġment tal-konvenut jekk il-konvenut ikun entità ġuridika, u jikseb il-firma tiegħu għal dik ir-raġuni.

3.3 X’inhi l-validità ta’ dawn il-miżuri?

Jekk il-qorti timponi detenzjoni jew projbizzjoni ta’ persuna milli titlaq mill-post tar-residenza tagħha permezz ta’ deċiżjoni dwar il-garanzija ta’ azzjoni li tinvolvi pretensjoni monetarja jew deċiżjoni dwar il-garanzija ta’ azzjoni, il-qorti tiddetermina s-somma flus li trid titħallas fil-kont bankarju maħsub għal dawn il-finijiet, jew li tinħtieġ garanzija bankarja għalihom. Ladarba l-flus jitħallsu jew tingħata l-garanzija, l-eżekuzzjoni tad-digriet dwar il-garanzija tal-azzjoni tintemm.

B’talba ta’ parti, qorti tista’, permezz ta’ digriet, tissostitwixxi miżura għall-garanzija ta’ azzjoni b’waħda oħra.

Jekk tiġi stabbilita ipoteka ġudizzjarja fuq bosta proprjetajiet immobbli, vapuri jew inġenji tal-ajru, il-qorti tindika fid-digriet dwar il-garanzija tal-azzjoni, somma flus għal kull oġġett li qed joffri garanzija li trid titħallas fil-kont bankarju maħsub għal dik il-fini jew li trid tingħata garanzija bankarja għalih. Ladarba l-flus jitħallsu jew tingħata l-garanzija, il-garanzija tal-azzjoni tintemm. Jekk il-garanzija ta’ azzjoni titħassar jew miżura li tiggarantixxi azzjoni tiġi sostitwita, is-sid tal-proprjetà immobbli, vapur jew inġenju tal-ajru jsir sid l-ipoteka. B’talba tas-sid, l-ipoteka ġudizzjarja titħassar mir-reġistru tal-artijiet, ir-reġistru tal-vapuri jew ir-reġistru tal-avjazzjoni ċivili fuq il-bażi ta’ digriet li tħassar il-garanzija tal-azzjoni.

Jekk iċ-ċirkostanzi jinbidlu u, fuq kollox, ir-raġuni għall-garanzija ta’ azzjoni tintemm jew tiġi offruta garanzija, jew għal raġuni oħra stipulata mil-liġi, il-qorti tħassar il-garanzija ta’ azzjoni fuq talba ta’ parti. Garanzija mhux monetarja ta’ azzjoni tista’ titħassar jew tiġi emendata billi tiġi ssostitwita bi ħlas monetarju biss bil-kunsens tal-attur jew għal raġuni valida.

Il-qorti tħassar il-garanzija ta’ azzjoni permezz ta’ sentenza tal-qorti jekk l-azzjoni ma tkunx issodisfata, jew permezz ta’ digriet jekk l-azzjoni ma tkunx ammessa jew il-proċedimenti fil-kwistjoni jintemmu. Il-qorti tħassar ukoll il-garanzija ta’ azzjoni jekk id-deċiżjoni għall-garanzija ta’ azzjoni tittieħed minn qorti oħra, sakemm ma jkunx stipulat mod ieħor mil-liġi.

Fi kwistjoni matrimonjali, kwistjoni ta’ manteniment jew kwistjoni familjari oħra, il-qorti tista’ temenda jew tannulla digriet dwar il-garanzija ta’ azzjoni bl-inizjattiva personali tagħha.

4 Hemm possibilità li l-miżura tiġi appellata?

Parti tista’ tappella kontra digriet li permezz tiegħu qorti tal-kontea jew qorti distrettwali tiggarantixxi azzjoni, tissostitwixxi miżura għal garanzija ta’ azzjoni b’oħra jew tħassar il-garanzija ta’ azzjoni. Digriet minn qorti distrettwali li jikkonċerna appell kontra digriet minn qorti tal-kontea huwa suġġett għal appell quddiem il-Qorti Suprema (Riigikohus) biss jekk il-valur tal-azzjoni ggarantita jaqbeż it-EUR 100 000 jew jekk persuna tkun detenuta jew ipprojbita milli titlaq mill-post tar-residenza bħala miżura ta’ garanzija.

Id-digrieti dwar protezzjoni legali proviżorja jistgħu jiġu appellati. Id-digrieti tal-qorti distrettwali dwar dawn l-appelli ma jistgħux jiġu appellati quddiem il-Qorti Suprema, sakemm ma jkunx stipulat mod ieħor mil-liġi.

L-aħħar aġġornament: 22/02/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.