Assikurazzjoni tal-assi waqt klejm fil-pajjiżi tal-UE

Greċja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 X'inhuma t-tipi differenti ta’ miżuri?

Il-miżuri provviżorji u kawtelatorji, ġeneralment magħrufa bħala “rimedji provviżorji” (asfalistiká métra) huma miżuri ordnati mill-qorti pendente lite jew f’proċedimenti li għadhom se jibdew u hemm talba li fil-frattemp għandha bżonn protezzjoni ġudizzjarja. Il-protezzjoni ġudizzjarja provviżorja ta’ din ix-xorti hija intiża biex tassigura illi tabilħaqq tista’ tiġi sodisfatta t-talba li se tiġi valutata fuq il-mertu. Il-miżuri li jistgħu jiġu ordnati huma: l-għoti ta’ garanzija (engyodosía); ir-reġistrazzjoni ta’ ipoteka fuq il-propjetà tad-debitur (engrafí prosimeíosis ypothíkis); mandat ta’ sekwestru kawtelatorju (syntiritikí katáschesi); sekwestru ġudizzjarju (dikastikí mesengýisi); l-aċċettazzjoni provviżorja tat-talbiet (prosoriní epidíkasi apaitíseon); mandat li jirregola l-kwistjoni fuq bażi provviżorja (prosoriní rýthmisi katástasis); l-issiġillar (sfrágisi), il-ftuħ (aposfrágisi), l-inventarju (apografí) u d-depożitu pubbliku (dimósia katáthesi) tal-propjetà; u l-miżuri biex jiġi ssalvagwardat il-pussess (asfalistiká métra nomís).

2 X'inhuma l-kundizzjonijiet biex jittieħdu dawn il-miżuri?

2.1 Il-proċedura

Il-miżuri ta’ dan it-tip għandhom dejjem jiġu ordnati minn qorti.

Il-ġuriżdizzjoni ġenerali biex jinħarġu dawn il-miżuri hija tal-qorti tal-prim’istanza b’imħallef uniku (monomelés protodikeío). Madankollu, il-qorti tal-prim’istanza b’imħallef uniku jista’ jkollha ċċedi din il-ġuriżdizzjoni ġenerali lill-qorti ċivili distrettwali (eirinodikeío) f’każ tar-regolament provviżorju ta’ drittijiet ta’ pussess jew użu, u f’każijiet fejn skont id-dispożizzjonijiet ġenerali tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili il-qorti ċivili distrettwali għandha ġuriżdizzjoni biex tisma’ t-talba prinċipali. Il-qorti ċivili distrettwali għandha ġuriżdizzjoni esklużiva f’każijiet fejn tiġi rreġistrata jew imħassra ipoteka bi ftehim bejn il-partijiet. Ir-rimedji provviżorji jistgħu jiġu ordnati wkoll mill-qorti tal-prim’istanza ffurmata minn diversi membri (polymelés protodikeío) jekk il-qorti qiegħda tisma’ l-kawża prinċipali; f’dawn il-każijiet il-ġuriżdizzjoni tagħha hija konkorrenti ma’ dik tal-qorti tal-prim’istanza b’imħallef uniku. Il-qorti b’ġuriżidizzjoni territorjali hija normalment il-qorti li għandha ġuriżdizzjoni territorjali biex tisma’ l-kawża prinċipali, iżda r-rimedji provviżorji jistgħu jiġu ordnati wkoll mill-qorti l-aktar viċin il-post fejn se jiġu implimentati. Id-deċiżjoni tal-qorti li tordna dawn il-miżuri tiġi notifikata lill-parti li trid twettaqhom u tiġi eżegwita minn bailiff (dikastikós epimelitís). Jekk l-eżekuzzjoni ma tkunx tista’ ssir, il-bailiff jista’ jitlob l-għajnuna tal-pulizija. L-ispejjeż diffiċli jiġu determinati, għaliex it-tariffi tal-avukati u tal-bailiffs ivarjaw. Ammont indikattiv jkun ta’ madwar EUR 250.

2.2 Il-kundizzjonijiet ewlenin

Il-qorti tordna l-miżuri ta’ rimedju provviżorji jekk:

(a) hemm bżonn urġenti jew periklu imminenti, sabiex jiġi protett jew preservat interess leġittimu jew biex tiġi regolata sitwazzjoni, u

(b) hemm raġunijiet raġonevoli li jafu x’jifhem illi d-dritt li għalih qed jintalab rimedju provviżorju tabilħaqq jeżisti.

Iridu jiġu prodotti provi preliminari li juru illi hemm raġunijiet raġonevoli għall-miżura: Mhemmx bżonn tal-provi kollha, u jkun biżżejjed illi jkun hemm xi provi li jagħtu inqas ċertezza dwar il-fatti li jridu jiġu stabbiliti; Il-qorti tista’ tagħti protezzjoni hekk kif tiddeċiedi illi l-fatti allegati x’aktarx minnhom. Il-qorti tagħti protezzjoni biss fejn ikun hemm bżonn urġenti jew periklu imminenti illi d-debitur jista’ jeħles mill-propjetà ipotekata tiegħu b’mod illi t-talba ma tkunx tista’ tiġi eżegwita aktar tard jekk il-kreditur jingħata titolu eżekuttiv fi tmiem il-proċedimenti ewlenin.

3 L-għan u n-natura ta’ dawn il-miżuri?

3.1 X'tipi ta’ assi jistgħu jkunu suġġetti għal dawn il-miżuri?

L-assi tad-debitur ta’ kull xorti jistgħu jkunu soġġetti għal din il-miżura, kemm jekk huma fil-pussess tiegħu kif ukoll fil-pussess ta’ parti terza, sakemm ikunu trasferibbli skont ir-regoli tad-dritt privat u mhumiex legalment eżenti mill-eżekuzzjoni. B’mod partikolari, dawn il-miżuri jistgħu jinħarġu fuq proprjetà immobbli, u fuq proprjetà mobbli li tista’ tkun soġġetta għal qbid, inklużi l-bastimenti, l-inġenji tal-ajru, il-vetturi fit-toroq, id-depożiti bankarji u l-ishma dematerjalizzati.

3.2 X’inhuma l-effetti ta’ dawn il-miżuri?

Hekk kif jingħata ordni tal-qorti provviżorju fuq l-assi, pereżempju mandat ta’ sekwestru kawtelatorju jew ordni għar-reġistrazzjoni ta’ avviż ta’ ipoteka fuq proprjetà immobbli, id-debitur ma jitħalliex jitrasferixxi l-assi lill-partijiet terzi. In-nuqqas ta’ osservanza ta’ dan l-ordni jġib miegħu piena minima ta’ sitt xhur ħabs skont l-Artikolu 232A tal-Kodiċi Kriminali.

Id-Digriet Leġiżlattiv (nomothetikó diátagma) Nru 1059/1971 jintroduċi obbligu ta’ kunfidenzjalità fir-rigward tal-kontijiet bankarji u jipprovdi għal piena minima ta’ sitt xhur ħabs għad-diretturi, għall-maniġers jew għall-impjegati tal-bank li jiksru dan l-obbligu. Dan mhux ostaklu għall-mandat ta’ sekwestru kawtelatorju, għaliex l-ordni tal-qorti li jimponi s-sekwestru ma hemmx għalfejn jispeċifika liema depożiti jew ishma intanġibbli se jiġu sekwestrati. Il-mandat ma jħallix lill-banek jittrasferixxu l-assi, iżda ma jiksirx l-obbligu tal-kunfidenzjalità, għaliex il-banek ma jintalbux jikxfu jekk hemmx depożiti. Partijiet terzi oħra fil-pussess ta’ propjetà li hija sekwestrata jridu jiddikjaraw jekk it-talbiet jew drittijiet sekwestrati jeżistux fil-verità, jekk sarx xi sekwestru ieħor fuq il-propjetà fil-pussess tagħhom u jekk iva l-valur tas-sekwestru.

3.3 X’inhi l-validità ta’ dawn il-miżuri?

Skont il-liġi, dawn il-miżuri huma validi:

(a) sakemm tingħata sentenza finali fil-proċedimenti ewlenin kontra l-parti li talbet għall-mandat, u s-sentenza saret res judicata;

(b) sakemm tingħata sentenza finali lill-parti li talbet għall-mandat, u dik is-sentenza ġiet eżegwita;

(c) sakemm jinstab ftehim bejn il-partijiet fil-proċedimenti ewlenin;

(d) għal 30 ġurnata wara d-data li fiha waslu fi tmiemhom il-proċedimenti jew ġew imħassra mill-qorti;

(e) sakemm l-ordni li timponi l-miżura tiġi revokata jew riveduta mill-qorti li oriġinarjament ħarġet l-ordni, abbażi ta’ provi ġodda, jew mill-qorti li qed tisma’ t-talba ewlenija, li ma għandhiex għalfejn tistrieħ fuq provi ġodda; jew

(f) jekk l-ordni jispeċifika perjodu li fih ir-rikorrent irid iressaq it-talba ewlenijia quddiem il-qorti, u r-rikorrent jonqos li jagħmel dan fil-perjodu stabbilit.

Jekk waħda mill-partijiet ma tidhirx għas-seduta ta’ smigħ dwar ir-rikors, għalkemm tkun ġiet imħarrka fil-ħin, is-seduta ta’ smigħ isseħħ fin-nuqqas ta’ dik il-parti. Il-qorti madankollu tisma’ l-kawża bħallikieku huma preżenti l-partijiet kollha, għaliex in-nuqqas ta’ dehra matul il-proċedimenti għal rimedji provviżorji ma jitqiesx bħala ammissjoni tal-fatti allegati fir-rikors. Il-qorti tista’ terġa tappunta kawża għas-smigħ biss jekk il-parti li naqqset milli tidher titlobha tirrevika jew tirrevedi d-deċiżjoni tagħha u tistrieħ fuq provi ġodda li setgħu wasslu lill-qorti għal konklużjoni differenti li kieku kienet konxja minnhom.

4 Hemm possibilità li l-miżura tiġi appellata?

L-ordnijiet għal rimedji provviżorji normalment ma jistgħux jiġu appellati, l-unika eċċezzjoni hija għal dawk li jimponu regolazzjoni provviżorja tad-drittijiet ta’ pussess u tal-użu, li, skont it-test ċar tal-liġi, jistgħu jiġu appellati quddiem il-qorti tal-prim’istanza ffurmata minn diversi membri fi żmien għaxart’ijiem min-notifika. Il-prosekutur pubbliku tal-Qorti Suprema (Áreios Págos) jista’ jressaq appell fuq punti ta’ liġi kontra kull ordni tal-qorti, għal raġunijiet ta’ interess pubbliku. Il-Qorti Suprema mbagħad tiddeċiedi l-każ u jew tilqa’ jew ticħad l-ordni kontestat. Din id-deċiżjoni għandha biss effett temporanju. Kif isemma’ diġà, il-partijiet fil-proċedimenti jistgħu jitolbu lill-qorti li ħarġet dak l-ordni biex tirrevoka jew tirrevedi d-deċiżjoni tagħha. Kull parti terza li ma ġietx imsejjħa u li ma dehritx għall-proċedimenti wkoll tista’ tressaq talba għall-istess għan, sakemm ikollha interess leġittimu.

L-aħħar aġġornament: 04/01/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.