Assikurazzjoni tal-assi waqt klejm fil-pajjiżi tal-UE

Litwanja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 X'inhuma t-tipi differenti ta’ miżuri?

L-Artikolu 145 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili (Civilinio proceso kodeksas) jelenka d-diversi tipi ta’ miżuri provviżorji. il-miżuri provviżorji jistgħu jkunu dawn li ġejjin:

 1. il-qbid tal-proprjetà immobbli tal-intimat;
 2. l-entrata fir-reġistru pubbliku ta’ projbizzjoni li ma tippermettix it-trasferiment ta' titlu;
 3. is-sekwestru ta’ propjetà mobbli, flus jew drittijiet ta' proprjetà tal-intimat i miżmuma mill-intimat jew partijiet terzi;
 4. iż-żamma ta’ propjetà tal-intimat;
 5. il-ħatra ta’ amministratur għall-propjetà tal-intimat;
 6. projbizzjoni li ma tippermettix lill-intimat milli jieħu sehem f’ċerti tranżazzjoniijiet jew li jieħu ċerti miżuri;
 7. projbizzjoni li ma tħallix lil persuni oħra milli jittrasferixxu propjetà lill-intimat jew li jissodisfa obbligi oħra;
 8. f’ċirkonstanzi eċċezzjonali, projbizzjoni li ma tippermettix lill-intimat milli jitlaq mir-residenza permanenti tiegħu u/jew projbizzjoni li ma tippermettix it-trasferiment ta’ wild mir-residenza permanenti tiegħu mingħajr l-awtorizzazzjoni tal-qorti;
 9. is-sospensjoni tar-realizzazzjoni tal-assi fejn tressqet talba għall-kanċellament tal-qbid ta’ dawn l-assi;
 10. is-sospensjoni tal-eżekuzzjoni tal-irkupru;
 11. l-għoti ta’ manteniment temporanju jew l-impożizzjoni ta’ limitazzjonijiet provviżorji;
 12. ordni sabiex jittieħdu passi biex jiġi evitat jew ma jiżdiedx id-dannu;
 13. miżuri oħra previsti mil-liġi jew ordnati mill-qorti li fin-nuqqas tagħhom l-osservazzjoni tad-deċiżjoni tal-qorti tkun aktar diffiċli jew impossibbli.

2 X'inhuma l-kundizzjonijiet biex jittieħdu dawn il-miżuri?

Fuq talba tal-persuni involuti fil-kawża jew ta’ persuni konċernati oħra, il-qorti tista’ tordna miżuri provviżorji jekk dawn il-persuni jipprovdu ġustifikazzjoni kredibbli għat-talba tagħhom u għalfejn in-nuqqas ta’ adozzjoni ta’ dawn il-miżuri tista’ ssarraf f’konformità mad-deċiżjoni tal-qorti iktar diffiċli jew impossibbli.

Il-qorti tista’ tordna miżuri provviżorji ex officio biss meta jkunu meħtieġa biex jipproteġu l-interess pubbliku u fejn in-nuqqas ta’ adozzjoni ta’ dawn il-miżuri jikser id-drittijiet u l-interessi leġittmi ta’ persuna, tas-soċjetà jew tal-Istat.

Il-miżuri provviżorji jistgħu jinħarġu kemm fin-nuqqas ta’ kawża u f’kull stadju tal-proċedura ċivili.

2.1 Il-proċedura

It-talbiet marbuta mal-miżuri provviżorji jiġu eżaminati minn qorti tal-prim’istanza jew, fil-każijiet speċifikati fil- Liġi dwar l-Arbitraġġ Kummerċjali (Komercinio arbitražo įstatymas), mill-Qorti Reġjonali ta’ Vilnius (Vilniaus apygardos teismas). Meta’ t-talba għal miżuri provviżorji titniżżel fir-rikors ippreżentat, l-għoti ta’ miżuri provviżorji jiġi deċiż biss wara li tiġi riżolta l-kwistjoni tal-ammissibilità tar-rikors. Il-qorti tiddeċiedi dwar it-talba għal miżuri provviżorji mill-aktar fis possibbli fil-proċedura bil-miktub, iżda trid tagħmel dan mhux aktar tard minn tliet ijiem ta’ xogħol wara li tirċievi t-talba. Fejn il-qorti tara illi huwa meħtieġ, l-intimat jiġi notifikat bl-eżaminazzjoni tat-talba għal miżuri provviżorji.

Il-persuni involuti fil-kawża għandhom dritt iressqu talbiet  għal miżuri provviżorji quddiem il-qorti tal-appell jew il-qorti tal-kassazzjoni li quddiemha l-kawża fuq il-merti hija pendenti.

Il-qorti tista’ tordna miżuri provviżorji abbażi ta’ talba bil-miktub bir-raġunijiet għal miżuri provviżorji mill-persuna konċernata qabel id-data tal-ftuħ tal-kawża. F’din it-talba, ir-rikorrent irid jindika għalfejn il-miżura ma tressqitx flimkien mat-talba, jipproduċi provi tar-riskju għall-interessi tar-rikorrent, u jħallas depożitu ta’ valur ta’ 50% tat-tariffa tal-qorti li trid titallas għat-talbiet għal miżuri provviżorji, jiġifieri LTL 100. Irid jitħallas depożitu ta’ LTL 1 000 fil-każ ta’ talbiet għal miżuri provviżorji marbuta mal-kawżi pendenti quddiem qrati nazzjonali jew barranin ta’ arbitraġġ jew quddiem qrati barranin. Il-qorti tista’ tnaqqas l-ammont tad-depożitu fid-dawl tas-sitwazzjoni finanzjarja diffiċli tar-rikorrent jekk huwa jkun ippreżenta talba dettaljata għal dan il-għan flimkien ma’ provi ta’ sostenn. Meta timponi miżuri provviżorji, il-qorti tistabbilixxi perjodu ta’ żmien preċiż biex tinfetaħ il-kawża. Dan il-perjodu ta’ żmien ma jistax jaqbeż 14-il ġurnata. Jekk il-kawża trid titressaq quddiem qorti barranija jew tribunal ta’ arbitraġġ, il-perjodu ta’ żmien ma jistax jaqbeż 30 ġurnata. Jekk il-kawża ma titressaqx fil-perjodu ta’ żmien stabbilit, il-miżuri provviżorji jitħassru. Jekk il-kawża ma tkunx tressqet minħabba nuqqas tal-parti konċernata, id-depożitu ma jiġix rifuż.

Talba għal miżuri provviżorji trid tiġi mressqa quddiem l-istess qorti li se tisma’ l-kawża prinċipali skont ir-regoli ta’ ġuriżdizzjoni. Talba għal miżuri provviżorji marbuta ma’ kawża pendenti quddiem qorti barranija jew tribunal nazzjonali jew barrani tal-arbitraġġ trid titressaq quddiem il-Qorti Reġjonali ta’ Vilnius.

Fuq talba motivata tal-persuni involuti fil-kawża jew ta’ persuni oħra kkonċernati, il-qorti tista’ tibdel miżura provviżorja b'oħra. Il-qorti trid tinforma lill-persuna involuti fil-kawża jew lil persuni oħra kkonċernati dwar din it-talba, u għandhom dritt jopponuha.

Il-qorti tista’ tiddeċiedi li ma toħroġx miżuri provviżorji jekk l-intimat iħallas l-ammont mitlub il-qorti jew tinħareġ garanzija għalih. Barra minn hekk, l-intimat jista’ jagħti l-assi tiegħu bi pleġġ għall-benefiċċju tar-rikorrent.

2.2 Il-kundizzjonijiet ewlenin

(ara t-taqsima 2)

3 L-għan u n-natura ta’ dawn il-miżuri?

3.1 X'tipi ta’ assi jistgħu jkunu suġġetti għal dawn il-miżuri?

Il-miżuri provviżorji jistgħu japplikaw fil-konfront ta’ proprjetà immobbli, proprjetà mobbli, fondi u drittijiet ta’ proprjetà.

3.2 X’inhuma l-effetti ta’ dawn il-miżuri?

Il-miżuri provviżorji huma miżuri oħra li fin-nuqqas tagħhom l-osservazzjoni tad-deċiżjoni tal-qorti tkun aktar diffiċli jew impossibbli. F’każijiet li jinvolvu r-restrizzjoni temporanja tad-drittijiet ta’ propjetà fuq oġġett li huwa taħt sjieda konġunta, il-qbid jista’ jiġi impost biss fuq dak is-sehem mill-propjetà li huwa tal-persuna soġġetta għall-miżuri provviżorji. Meta sehma fil-propjetà konġunta ma jkunx ġie identifikat, il-propjetà kollha tiġi maqbuda sakemm jiġi identifikat dak is-sehem.

Mal-qbid ta’ fondi minn kontijiet bankarji u minn istituzzjonijiet ta’ kreditu oħra l-użu ta’ dawn il-fondi jiġi awtorizzat biss għall-operazzjonijiet speċifikati fl-ordni tal-qorti.

F’każijiet fejn jinqabdu oġġetti fuq is-suq, materji primi, oġġetti semi manifatturati jew prodotti lesti, is-sid jista’ jbiddel il-kompożizzjoni u l-forma ta’ din il-propjetà biss jekk il-valur totali tagħhom ma jonqosx, sakemm l-ordni tal-qorti ma jipprovdix mod ieħor.

Persuna b’propjetà soġġetta għal mandat ta’ qbid hija responsabbli għal kull ksur tar-restrizzjonijiet imposti minn dakinhar tan-notifika tal-mandat ta’ qbid u, jekk in-notifika ma tkunx possibbli, anke fejn il-mandat ta’ qbid jiġi awtorizzat fl-assenza ta’ dik il-persuna, mill-mument ta’ reġistrazzjoni tal-mandat fir-reġistru tal-propjetajiet maqbuda.

3.3 X’inhi l-validità ta’ dawn il-miżuri?

Jekk il-qorti tiċħad it-talba, kull miżura provviżorja preċedenti tibqa’ fis-seħħ sakemm tidħol fis-seħħ is-sentenza tal-qorti. Il-kwistjoni tat-tħassir tal-miżuri provviżorji tiġi deċiża biss permezz ta’ sentenza tal-qorti.

Jekk it-talba tiġi milqugħa, kull miżura provviżorja preċedenti tibqa’ valida sakemm tiġi eżegwita s-sentenza tal-qorti. Il-bailiff li jeżegwixxi s-sentenza tal-qorti jinforma lill-kustodju tar-reġistru pubbliku rispettiva dwar it-terminazzjoni tal-miżuri provviżorji tal-kawża konċernata.

Fil-każ ta’ mandat ta’ sekwestru fuq propjetà mobbli li ma tistax tiġi reġistrata fir-reġistru tal-artijiet, jew jekk fid-data tal-mandat il-qorti ma tkunx taf bil-valur u n-natura tal-propjetà tal-intimat, il-persuna li tkun qed titlob il-mandat trid titlob lill-bailiff biex isib u jiddeskrivi l-propjetà tal-intimat. Meta l-bailiff ma jirċievix talba bħal  din u d-dettalji tal-propjetà sekwestrata jibqgħu anonimi, il-miżuri provviżorji jibqgħu validi għal 14-il ġurnata mid-data tal-ordni għalihom. Fuq talba tal-persuni involuti fil-kawża jew persuni oħra kkonċernati, il-miżuri provviżorji jistgħu jitneħħew b’ordni tal-qorti li tkun qed tisma’ l-kawża fuq il-mertu.

Il-qorti tħassar il-miżura provviżorji ex officio jekk il-persuna li qed titlob għaliha tonqos milli tressaq il-kawża fil-perjodu ta’ żmien ordnat mill-qorti. Ordni għal dan il-għan mhux soġġett għal appell separat. Il-qorti tista’ tħassar miżuri provviżorji ex officio wkoll meta jkunu meħtieġa biex jipproteġu l-interess pubbliku u fejn in-nuqqas ta’ tħassir tagħhom jikser id-drittijiet u l-interessi leġittmi ta’ persuna, tas-soċjetà jew tal-Istat.

Jekk il-miżuri provviżorji ordnati mill-qorti jillimitaw, jiksru jew jirrestrinġu d-drittijiet ta’ persuni li mhux involuti fil-kawża, huma għandhom dritt jitolbu lill-qorti li qed tisma’ l-kawża biex ex officio tħassar il-miżuri provviżorji ordnati fil-konfront tagħhom.

4 Hemm possibilità li l-miżura tiġi appellata?

Kull ordni dwar miżuri provviżorji adottat mill-qorti tal-prim’istanza skont il-proċedura applikabbli jista’ jiġi oppost mill-persuni involuti fil-kawża permezz ta’ appell separat quddiem qorti superjuri, ħlief f’numru ta’ każijiet elenkati fil-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili. Il-persuni mhux involuti fil-kawża jistgħu jressqu appell separat biss fir-rigward ta’ dawk l-ordnijiet tal-qorti tal-prim’istanza li rtiraw it-talbiet tagħhom għall-kanċellament tal-miżuri provviżorji imposti fuqhom. It-tressiq ta’ appell separat ma jissospendix il-proċedimenti.

L-ordnijiet tal-qorti dwar miżuri provviżorji mhumiex soġġetti għal appell quddiem il-qorti ta’ kassazzjoni.

L-aħħar aġġornament: 21/10/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.