Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Franċiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Assikurazzjoni tal-assi waqt klejm fil-pajjiżi tal-UE

Lussemburgu
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 X'inhuma t-tipi differenti ta’ miżuri?

Skont il-liġi Lussemburgiża hemm firxa ta' miżuri disponibbli sabiex jiġu ppreservati d-drittijiet tal-partijiet sakemm tkun għadha pendenti l-konklużjoni ta' kawża l-qorti li tkun se tiddeċiedi definittivament dwar it-talbiet tagħhom.

Dawn jistgħu jinqassmu f'żewġ kategoriji:

  • miżuri fuq ordni tal-qorti mingħajr seduta fejn tinstema' l-parti l-oħra: f'dawn il-każijiet il-qorti tirċievi rikors ex parte għal ordni provviżorju mingħand waħda mill-partijiet u tagħti d-deċiżjoni tagħha bbażata fuq l-informazzjoni pprovduta minn dik il-parti; u
  • miżuri b'ordni tal-qorti wara seduta li fiha nstemgħu l-partijiet: f'dawn il-każijiet il-qorti tagħti d-deċiżjoni tagħha biss wara li jkun hemm seduta miftuħa għall-pubbliku (jew kultant seduta bil-bibien magħluqa) fejn il-partijiet jistgħu jesprimu l-pożizzjoni tagħhom; is-seduta tissejjaħ permezz ta' rikors ġuramentat (assignation, innotifikata mill-bailiff (marixxall)) jew mir-reġistratur, skont il-proċedura mitluba bil-liġi.

2 X'inhuma l-kundizzjonijiet biex jittieħdu dawn il-miżuri?

Fil-każijiet urġenti, l-imħallfin li jippresjedu proċeduri sommarji jistgħu jordnaw miżuri provviżorji li għalihom ma jkunx hemm oppożizzjoni ġustifikata jew li huma ġġustifikati minħabba l-eżistenza ta' tilwima.

Huma jistgħu jiddeċiedu wkoll dwar diffikultajiet b'rabta mal-infurzar tal-ordnijiet tagħhom stess.

Bl-istess mod, huma jistgħu dejjem jordnaw miżuri provviżorju jew rimedjali li huma neċessarji jew biex jilqgħu kontra xi dannu imminenti jew biex iġibu fi tmiem disturb manifestament illegali.

2.1 Il-proċedura

Ir-rikors isir b'taħrika (assignation) biex wieħed jidher il-qorti għal seduta apposta fil-ħin u l-ġurnata normali għal dawn is-seduti orali.

Jekk il-każ ikun urġenti, madankollu, l-imħallef jew is-sostitut tiegħu jew tagħha jistgħu jħarrku x-xhieda għal seduta miftuħa għall-pubbliku fil-qorti jew fid-dar tiegħu jew tagħha, f'ħin stabbilit, anki matul il-weekends, festi pubbliċi jew ġranet li normalment mhumiex ġranet ta' ħidma.

Fil-każijiet urġenti, il-President tal-Qorti Distrettwali jew is-sostitut tiegħu jew tagħha jistgħu jordnaw miżuri provviżorji li għalihom ma jkunx hemm oppożizzjoni ġustifikata jew li huma ġġustifikati minħabba l-eżistenza ta' tilwima. Huma jistgħu jiddeċiedu wkoll dwar diffikultajiet b'rabta mal-infurzar ta' sentenza jew xi ordni eżegwibbli ieħor. Meta l-proċeduri sommarji jikkonċernaw diffikultajiet rigward l-infurzar ta' ordni jew sentenza, l-imħallef bil-ġuriżdizzjoni huwa l-imħallef tal-post fejn għandha tiġi eżegwita l-miżura.

L-imħallef li jippresjedi jew is-sostitut tiegħu jew tagħha jistgħu dejjem jordnaw miżuri provviżorji jew rimedjali li huma neċessarji biex jilqgħu kontra xi dannu imminenti jew biex iġibu fi tmiem disturb manifestament illegali. Sabiex ma jintilfux il-provi, huma jistgħu jordnaw kull miżura ta' investigazzjoni li tista' tinħtieġ, inkluż is-smigħ tax-xhieda.

Hemm bosta dispożizzjonijiet ġuridiċi speċifiċi dwar miżuri provviżorji jew ta' prevenzjoni f'kwistjonijiet speċifiċi (pereżempju l-kiri tal-propjetà, proprjetà konġunta, sjieda konġunta, suċċessjonijiet, reġimi matrimonjali, eċċ.). Ir-regoli speċifiċi dwar il-ġuriżdizzjoni normalment ikollhom it-test tal-liġi li jagħti s-setgħa lill-imħallef biex jieħu dik il-miżuri. Ma hemmx regola ġenerali dwar il-ġuriżdizzjoni, apparti li l-ġuriżdizzjoni biex jittieħdu miżuri provviżorji normalment tkun għand l-imħallef tal-qorti li jrid jisma' l-kawża fil-mertu.

Fin-nuqqas ta' proċedura speċifika, parti li tkun trid li jingħata ordni trid titlob dan lill-imħallef li jkollu l-ġuriżdizzjoni biex jisma rikors b'urġenza (juge des référés). Skont l-ammont konċernat, il-ġuriżdizzjoni tkun għand il-Kummissarju tal-Ġustizzja (juge de paix – sa massimu ta' EUR 10 000) jew l-imħallef għar-rikorsi b'urġenza fil-Qorti Distrettwali (tribunal d’arrondissement). Dawn l-imħallfin għandhom il-ġuriżdizzjoni biex jordnaw miżuri provviżorji jew ta' prevenzjoni jew biex jilqgħu kontra xi dannu imminenti jew biex iġibu fi tmiem disturb manifestament illegali.

Ġeneralment, mhemmx bżonn li jidher avukat għall-partijiet.

2.2 Il-kundizzjonijiet ewlenin

Il-qorti tista' ġeneralment tadotta miżuri provviżorji biss jekk, fil-fehma tagħha, hemm bżonn reali għalihom jew il-kwistjoni hija urġenti.

Meta l-kreditur japplika għal awtorizzazzjoni biex jaqbad l-assi, il-qorti trid tivverifika jekk, fuq il-bażi tad-dokumenti u r-raġunijiet li hija ngħatat, it-talba hix ġustifikata mqar fil-prinċipju.

3 L-għan u n-natura ta’ dawn il-miżuri?

3.1 X'tipi ta’ assi jistgħu jkunu suġġetti għal dawn il-miżuri?

Il-miżuri provviżorji jistgħu jikkonċernaw l-assi mobbli kollha ta' individwu. Huma eżenti mill-qbid biss ċerti oġġetti meqjusa bħala essenzjali għal ħajja ta' kuljum.

Il-liġi Lussemburgiża tippermetti l-qbid ta' pagi u salarji u ta' dħul alternattiv (pensjonijiet, introjtu indipendenti eċċ.). Madankollu, tiġi eżentata dejjem dik il-parti mill-introjtu li hija ekwivalenti għal dak li jkun meqjus essenzjali għal ħajja ta' kuljum.

Il-kreditur madankollu ma jistax jaqbad assi immobbli. Dan it-tip ta' qbid jeħtieġ deċiżjoni definittiva mill-qorti.

3.2 X’inhuma l-effetti ta’ dawn il-miżuri?

Ġeneralment, il-qorti li tordna miżura provviżorja tiddeċiedi wkoll dwar l-effetti tagħha. Il-qorti tista' tiffissa perjodu ta' żmien għall-ordni tagħha, jew tillimita ruħha biex tispeċifika assi jew atti.

Meta l-qorti tawtorizza l-qbid b'rispons għal rikors ex parte minn waħda mill-partijiet, il-liġi tistabbilixxi perjodi ta' preskrizzjoni li fihom għandu jsir ir-rikors għal awtorizzazzjoni lill-qorti. Jekk it-talba għall-awtorizzazzjoni ma ssirx fil-ħin, il-qbid awtomatikament isir null.

3.3 X’inhi l-validità ta’ dawn il-miżuri?

Il-miżuri provviżorji huma dawk li l-liġi tagħti s-setgħa lill-imħallef li jirregola b'mod temporanju tilwima bejn diversi partijiet sakemm tingħata soluzzjoni definittiva sabiex jintervjeni fil-qafas tal-proċedura prinċipali.

Skont definizzjoni mogħtija mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, huma miżuri meħuda biex jiġu ssalvagwardjati drittijiet, mitluba li jiġu rikonoxxuti mill-imħallef tal-kawża prinċipali, biex jiġi ppreservat l-istatus quo, kemm fil-fatt u fid-dritt.

Il-miżuri provviżorji jistgħu jittieħdu wkoll sabiex sitwazzjoni ma tkomplix tmur għall-agħar.

Fil-prattika, dawn il-miżuri jgħinu lill-kredituri biex jipproteġu lilhom infushom kontra r-riskju li ma jitħallsux bl-użu ta' waħda minn dawn iż-żewġ tekniki: jew id-debituri ma jitħallewx jeħilsu mill-assi tagħhom, jew jiġu rreġistrati ipoteki fuq l-assi sabiex jekk l-assi jbiddlu l-idejn id-dejn jista' jiġi rkuprat mill-akkwirenti futuri.

4 Hemm possibilità li l-miżura tiġi appellata?

Meta miżura provviżorja tittieħed minn qorti wara seduta li fiha nkunu nstemgħu l-partijiet, din tista' tiġi appellata. Il-preskrizzjoni għall-appell hija ta' 15-il ġurnata wara n-notifika tad-deċiżjoni.

Ma hemmx appell minn deċiżjonijiet meħuda wara rikors ex parte. Jekk parti fil-kawża tkun tal-fehma li l-miżura ttieħdet bi żball hija tista' titlob lill-qorti għal miżura provviżorja ġdida li tissospendi l-effetti tal-miżura oriġinali li kienet ittieħdet wara rikors ex parte.

Ħoloq relatati

http://www.legilux.lu/

L-aħħar aġġornament: 13/05/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.