Assikurazzjoni tal-assi waqt klejm fil-pajjiżi tal-UE

Slovakkja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 X'inhuma t-tipi differenti ta’ miżuri?

Il-liġi Slovakka tirrikonoxxi l-kunċetti ta’ “miżuri urġenti”, “miżura ta' prekawzjoni”, u l-“ħarsien tal-evidenza”. Id-dispożizzjonijiet korrispondenti jistgħu jinsabu fl-Artikolu 324 et seq. tal-Att Nru 160/2015, il-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili għat-Tilwim, u - għal proċedimenti speċjali - fl-Artikolu 360 et seq. tal-Att Nru 161/2015, il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili għal dak li ma jirriżultawx mit-Tilwim.

Abbażi ta’ miżura ta' prekawzjoni, il-qorti tista’ tistabbilixxi piż fuq il-proprjetà, id-drittijiet jew l-assi oħra tad-debitur sabiex tassigura talba monetarja tal-kreditur fejn hemm biża’ li l-infurzar se jiġi kompromess.

Tiġi ordnata miżura urġenti mill-qorti fejn jinħtieġ li ċ-ċirkustanzi jiġu rregolati minnufih jew fejn hemm biża’ li l-infurzar se jiġi sfrattat, u jekk l-għan imfittex ma jistax jinkiseb permezz ta’ miżura ta' prekawzjoni. It-tali deċiżjoni tista’ sservi wkoll bħala garanzija tal-effiċjenza tal-infurzar futur ta’ deċiżjoni tal-qorti.

Il-kunċett tas-salvagwardja tal-evidenza jippermetti sabiex l-evidenza (ta’ kwalunkwe tip, kemm jekk minn xhud, espert jew xi ħadd simili) tiġi ssalvagwardjata qabel il-proċedimenti abbażi ta’ mozzjoni - mhux bl-inizjattiva tal-qorti. Huwa antiċipat li din il-mozzjoni tista’ tkun ippreżentata minn persuna li hija f’pożizzjoni li tagħmel rikors għall-ftuħ ta’ proċedimenti li fihom jistgħu jintużaw ir-riżultati tas-salvagwardja ta’ evidenza.

2 X'inhuma l-kundizzjonijiet biex jittieħdu dawn il-miżuri?

2.1 Il-proċedura

Il-qorti distrettwali bil-ġurisdizzjoni li tiddeċiedi dwar każ hija kompetenti biex tordna miżura urġenti jew miżura ta' prekawzjoni.

Il-qorti tiddeċiedi dwar miżura urġenti jew miżura ta' prekawzjoni f’każ ta’ mozzjoni. Ebda mozzjoni ma hija meħtieġa jekk miżura urġenti jew miżura ta' prekawzjoni tappartjeni lill-proċedimenti li jistgħu jinbdew minn qorti ex officio.

Ir-rappreżentanza legali obbligatorja mhijiex preskritta mil-liġi.

Skont il-liġi rilevanti, hemm tariffa ta’ EUR 33 għal mozzjoni għall-ħruġ jew il-kanċellazzjoni ta’ miżura.

Ma hemm ebda spejjeż għall-ħarsien ta’ evidenza. L-istat iħallas għall-ispejjeż tal-evidenza li mhumiex koperti minn avvanz. Madankollu, il-qorti tista’ tordna parti li ma tikkwalifikax għall-eżenzjoni mit-tariffi tal-qorti biex jiġi ddepożitat avvanz għall-ispejjeż tal-evidenza, mingħajr ma jintilef l-intitolament għar-rimborż aktar tard.

Il-liġi ma tistipula lanqas rappreżentanza legali obbligatorja f’dan il-każ.

L-evidenza tista’ tiġi mħarsa b’dan il-mod kemm fi proċedimenti kontenzjużi u mhux kontenzjużi.

2.2 Il-kundizzjonijiet ewlenin

Il-qorti tista’ tordna miżuri urġenti qabel, matul u wara l-proċedimenti. B’miżura ta' prekawzjoni, ikun hemm il-lok ta’ tariffa meta jinħareġ ordni għal miżura ta' prekawzjoni.

Qabel, matul u wara l-proċedimenti prinċipali, l-evidenza tista’ tiġi mħarsa abbażi ta’ mozzjoni meta hemm biża’ li mhuwiex se jkun sussegwentement possibbli affattu, jew inkella b’diffikultà kbira biss, li tittieħed l-evidenza. Il-ħarsien ta’ evidenza hija l-kompetenza ta’ qorti bil-ġurisdizzjoni li tiddeċiedi dwar każ jew qorti li fil-qasam ta’ ġurisdizzjoni tagħha tista’ tinsab l-evidenza li hija f’riskju. Barra mid-dispożizzjonijiet ġenerali, il-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili għat-Tilwim fih dispożizzjonijiet speċifiċi dwar il-ħarsien ta’ evidenza f’każijiet ta’ proprjetà intellettwali.

3 L-għan u n-natura ta’ dawn il-miżuri?

3.1 X'tipi ta’ assi jistgħu jkunu suġġetti għal dawn il-miżuri?

Il-qorti tista’ timponi miżura urġenti li teħtieġ, b’mod partikolari, li parti:

(a) tħallas il-manteniment sal-limitu meħtieġ;

(b) tqiegħed minuri f’kustodja tal-ġenitur l-ieħor jew f’kustodja ta’ persuna maħtura mill-qorti;

(c) tipprovdi tal-inqas parti mis-salarju tagħha, jekk hija impjegata, f’każ li r-rikorrent, għal raġunijiet serji, ma jaħdimx;

(d) tqiegħed somma ta’ flus jew xi assi f’post sikur ġudizzjarju;

(e) ma tittrasferixxix ċerti assi jew drittijiet;

(f) twettaq, jew tieqaf milli twettaq, jew tippermetti attività partikolari;

(g) tieqaf temporanjament milli tidħol f’dar jew appartament li fih tgħix persuna viċina jew persuna li hija taħt il-kura jew akkarigu ta’ dik il-parti, u li fir-rigward tagħha hemm suspett raġonevoli ta’ vjolenza;

(h) tieqaf milli tmexxi, tikser jew tippreġudika dritt ta' proprjetà intellettwali.

3.2 X’inhuma l-effetti ta’ dawn il-miżuri?

Id-definizzjonijiet tat-tipi ta’ miżuri urġenti huma ntiżi bħala eżempji, li jfisser li l-qorti tista’ tordna miżuri urġenti li jkopru oqsma oħra.

Miżura urġenti jew miżura ta' prekawzjoni li abbażi tagħha parti għandha tieqaf milli tittrasferixxi l-assi jew id-drittijiet tikkostitwixxi interdizzjoni mit-trasferiment tal-assi jew mid-drittijiet, meta, pereżempju, hemm biża’ li l-parti konvenuta tista’ tagħmel użu ħażin tagħhom (tittrasferixxihom lil persuna oħra, teqridhom jew tikkawżalhom ħsara, eċċ.).

Il-qorti tista’ tagħti deċiżjoni dwar miżura urġenti jew miżura ta' prekawzjoni mingħajr ma tisma’ l-partijiet. Fi kliem ieħor, il-partijiet ma hemmx għalfejn jinstemgħu qabel id-deċiżjoni. Dan huwa kunċett marbut mal-fatt li smigħ jista’ jħassar l-għan tal-miżura urġenti u l-miżura ta' prekawzjoni u l-fatt li, bħala kwistjoni ta’ prinċipju, l-evidenza ma titteħidx fit-tali attività ġudizzjarja. Dan ma jfissirx li l-qorti ma tistax tordna l-partijiet sabiex jinstemgħu. Jekk tagħmel dan, hija trid tikkonforma mar-regoli kollha dwar it-teħid tal-evidenza proċedurali. Jekk il-qorti tieħu l-evidenza unikament fil-forma ta’ strumentazzjoni, it-tali evidenza ma titteħidx f’seduta pubblika. Minflok, il-qorti teżerċita s-setgħa ta’ dixxerniment mingħajr ma tirreaġixxi mal-partijiet.

Miżura urġenti hija eżegwibbli man-notifika, sakemm ma jiġix previst mod ieħor permezz ta’ leġiżlazzjoni speċjali.

3.3 X’inhi l-validità ta’ dawn il-miżuri?

Miżura urġenti jew protettiva tiġi mħassra:

(a) mal-iskadenza tal-perjodu li għalih tkun ġiet ordnata;

(b) jekk din tkun ġiet ordnata wara l-bidu tal-proċedimenti prinċipali u l-qorti tal-ewwel istanza jew il-qorti tal-appell tiċħad l-azzjoni jew ma tkomplix il-proċedimenti;

(c) jekk, fid-digriet tagħha, il-qorti tistabbilixxi data ta’ skadenza għal mozzjoni li għandha tinġieb fil-proċedimenti prinċipali, iżda ebda mozzjoni ma ssir sa dik id-data ta’ skadenza;

(d) jekk il-qorti tilqa’ l-azzjoni fil-proċedimenti prinċipali;

(e) fejn mhuwiex aktar meħtieġ skont l-istatus ta’ eżekuzzjoni.

4 Hemm possibilità li l-miżura tiġi appellata?

Huwa possibbli li jsir appell kontra ordni għal miżura urġenti jew miżura ta' prekawzjoni. Il-qorti kompetenti biex tiddeċiedi dwar rimedju hija l-qorti tal-appell bil-ġurisdizzjoni debita, jiġifieri l-qorti tat-tieni istanza li hija ogħla mill-qorti tal-ewwel istanza li ordnat il-miżura urġenti jew il-miżura ta' prekawzjoni.

L-appelli jridu jsiru fi żmien 15-il jum min-notifika tad-digriet tal-qorti li qed jiġi appellat. Il-preżentazzjoni ta’ appell ma għandux effett sospensiv.

L-aħħar aġġornament: 06/05/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.