Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Ispanjol ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Assikurazzjoni tal-assi waqt klejm fil-pajjiżi tal-UE

Spanja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 X'inhuma t-tipi differenti ta’ miżuri?

Id-dritt proċedurali ċivili (bażikament, il-Liġi dwar il-Proċedura Ċivili (Ley de Enjuiciamiento Civil) – LEC) huwa s-sors primarju għall-miżuri kawtelatorji; madankollu, miżuri oħra huma stabbiliti fil-liġijiet sostantivi speċjali.

Fost il-miżuri previsti fl-LEC (Artikolu 727) hemm dawn li ġejjin:

 1. Mandat ta’ sekwestru kawtelatorju [el embargo preventive de bienes], bl-għan li jiżgura l-eżekuzzjoni ta’ sentenzi li jordnaw it-twassil ta’ ammonti ta’ flus jew rendimenti, kirjiet u beni funġibbli li jistgħu jiġu stmati fi flus billi jiġu applikati prezzijiet fissi.
 2. Amministrazzjoni jew intervent ġudizzjarju ta’ assi produttivi [la intervención o la administración de bienes productivos], meta tintalab sentenza li tordna l-konsenja tagħhom taħt it-titlu ta' sid, użufruttwarju jew kwalunkwe titlu ieħor li jinvolvi interess leġittimu fiż-żamma jew it-titjib tal-produttività jew meta l-garanzija ta’ dan tal-aħħar tkun ta’ importanza kbira għall-effettività tas-sentenza biex tingħata fiż-żmien dovut.
 3. Il-qbid ta’ assi mobbli [el depósito de cosa mueble], meta t-talba tfittex ordni biex twassal l-imsemmi assi u dan tal-aħħar ikun jinsab għand il-konvenut.
 4. Il-mandat ta' deskrizzjoni [la formación de inventarios de bienes], skont il-kundizzjonijiet speċifikati fil-qorti.
 5. Il-preżentazzjoni provviżorja ta’ talbiet [la anotación preventive de demanda], meta tikkonċerna l-assi jew id-drittijiet soġġetti għal reġistrazzjoni fir-reġistri pubbliċi.
 6. Entrati oħra tar-reġistri [otras anotaciones registrales], f’każijiet meta n-natura pubblika tar-reġistru tista’ tgħin jinkiseb riżultat sodisfaċenti.
 7. Mandat ta' inibizzjoni [la orden judicial de cesar provisionalmente en una actividad]; mandat biex wieħed jastjeni temporanjament milli jaġixxi b'ċertu mod; jew sospensjoni temporanja li tipprevjeni l-interruzzjoni jew l-irtirar ta' servizz li kien qed jiġi pprovdut.
 8. Qbid u sekwestru tad-dħul [la intervención y depósito de ingresos] miksuba permezz ta’ attività meqjusa illeċita u li l-projbizzjoni jew twaqqif tagħha huma rikjesti fit-talba, kif ukoll il-konsenja jew id-depożitu tal-ammonti mitluba bħala kumpens għal proprjetà intellettwali.
 9. Il-konfiska temporanja ta’ eżemplari tax-xogħlijiet jew oġġetti [el depósito temporal de ejemplares de las obras u objetos] allegatament magħmula kontra r-regoli dwar il-proprjetà intellettwali jew industrijali, kif ukoll id-depożitu tal-materjal użat għall-produzzjoni tagħhom.
 10. Is-sospensjoni ta’ deċiżjonijiet korporattivi kkontestati [la suspención de acuerdos sociales], meta l-attur jew l-atturi jirrappreżentaw tal-inqas 1 jew 5 fil-mija tal-kapital azzjonarju, skont jekk il-kumpanija tal-konvenut kinitx ħarġet titoli li, fiż-żmien tal-kontestazzjoni, kienu permessi għall-kummerċ fuq suq sekondarju uffiċjali.

Flimkien ma’ dawn, l-aħħar paragrafu tal-Artikolu 727 tal-LEC jippermetti li l-imħallef jaqbel ma’ miżuri oħra mhux inklużi fost dawn ta’ hawn fuq, li jfisser li l-lista mhux kompluta:

 1. Kwalunkwe miżuri oħra stabbiliti espressament bil-liġi għall-protezzjoni ta’ ċerti drittijiet jew li huma meqjusa neċessarji biex jiżguraw l-effettività tal-protezzjoni ġudizzjarja li tista’ tkun mogħtija fis-sentenza li tista’ tingħata fil-proċess quddiem il-qorti.

Barra minn din is-sistema ġenerali, hemm dispożizzjonijiet legali oħra dwar il-kwistjoni ta’ protezzjoni interim, li fosthom hemm is-segwenti:

 1. Proċedimenti dwar il-kapaċità ġuridika tal-persuni: L-Artikolu 762 tal-LEC jippermetti lill-qorti tadotta uffiċjalment il-miżuri li hija tqis neċessarji għall-protezzjoni tal-persuna li allegatament ikollha nuqqas ta’ kapaċità jew tal-patrimonju tagħha.
 2. Proċedimenti rigward l-istat ta’ ġenitur, il-paternità u l-maternità: L-Artikolu 768 tal-LEC jipprovdi miżuri ta’ protezzjoni għall-persuna u l-assi taħt l-awtorità ta’ kull min jista’ jidher li huwa ġenitur u l-għoti ta’ manteniment provviżorju lill-attur, inkluż mingħajr seduta ta' smigħ minn qabel f’każijiet urġenti.
 3. Protezzjoni tal-patrimonju: jista’ jkun neċessarju li jiġu protetti l-assi tal-patrimonju u d-dokumenti tal-persuna deċeduta, jiġi amministrat il-patrimonju jew jiġu verifikati l-familjari tal-persuna deċeduta, fost miżuri oħra (l-Artikoli 790 sa 796 LEC).

Miżuri kawtelatorji speċifiċi jistgħu jinstabu wkoll f'regoli speċjali inklużi dawn li ġejjin imma mhux limitati għalihom:

 1. Il-liġi dwar il-Proprjetà Intellettwali (Id-Digriet Leġiżlattiv Irjali 1/1996 tat-12 ta' April 1996), l-Artikoli 138 u 141 (qbid u sekwestru ta' dħul ġej minn attività illeċita kkonċernata, sospensjoni ta' attività ta' riproduzzjoni, distribuzzjoni jew komunikazzjoni pubblika, is-sekwestru tal-eżemplari prodotti, il-qbid tat-tagħmir, apparat u mezzi materjali, eċċ.).
 2. Il-Liġi dwar il-Marki Kummerċjali (il-Liġi 17/2001 tas-7 ta' Diċembru 2001), l-Artikolu 61 (il-preżentazzjoni preventiva ta' talba fir-Reġistru tal-Marki Kummerċjali).
 3. Il-Liġi dwar il-Privattivi (Il-Liġi 24/2015 tal-24 ta' Lulju 2015), l-Artikolu 11 (sospensjoni tal-proċedura għall-għoti ta' privattiva) u l-Artikolu 117 u 127 et seq. (waqfien tal-atti li jistgħu jiksru d-drittijiet tar-rikorrent, il-qbid u ż-żamma tal-oġġetti li allegatament jiksru d-drittijiet tat-titolari tal-privattiva, garanzija ta' kumpens għad-danni u l-entrati sussegwenti fir-reġistru).
 4. Il-Liġi dwar il-Falliment (il-Liġi 22/2003 tad-9 ta' Lulju 2013), l-Artikolu 48(b) (sekwestru ta' oġġetti ta' amministraturi korporattivi) u l-Artikolu 17 (l-iżgurar li l-beni tad-debitur ma jiġux trasferiti, fost affarijiet oħra).
 5. Il-Liġi dwar in-Navigazzjoni Marittima (il-Liġi 14/2014 tal-24 ta' Lulju 2014), l-Artikolu 43 u l-Artikolu 470 et seq. (arrest ta’ bċejjeċ tal-baħar).
 6. Il-Liġi dwar il-Koproprjetà (il-Liġi 49/1960 tal-21 ta' Lulju 1960), l-Artikolu 7 (waqfien ta' attività pprojbita) u l-Artikolu 28 (is-sospensjoni tal-ftehimiet adottati mill-assoċjazzjonijiet tas-sidien).

2 X'inhuma l-kundizzjonijiet biex jittieħdu dawn il-miżuri?

2.1 Il-proċedura

Il-miżuri jingħataw mill-imħallef jew mill-qorti b’ġuriżdizzjoni fuq is-suġġett jew it-territorju. Dan ikun l-imħallef jew il-qorti li jisimgħu l-kawża, jew jekk il-proċedimenti ma jkunux inbdew, l-imħallef jew il-qorti li jkun id-dover tagħhom li jisimgħu l-kawża.

Wieħed jista’ japplika għal miżuri kawtelatorji qabel ma titressaq talba, dment li n-natura tagħhom ma tagħmilhiex impossibbli li jingħataw (bħal fil-każ għall-preżentazzjoni provviżorja ta’ talba), u dment li l-liġi ma tkunx teħtieġ rikors flimkien mat-talba (bħat-twaqqif ta’ attivitajiet projbiti, jew is-sospensjoni ta’ ftehim komunitarju f’kawża ta’ litiġju dwar il-komun). Minħabba n-natura eċċezzjonali tagħhom (ġeneralment it-talba biss innifisha tiġi trattata), irid ikun każ ta’ neċessità u urġenza simultanji. Jistgħu jiġu adottati mingħajr ma tinstema’ l-parti opposta tal-proċedimenti (mingħajr preġudizzju għad-dritt tagħhom li joġġezzjonaw għall-miżuri ladarba jingħataw); madankollu, dawn jiskadu jekk it-talba korrispondenti ma tiġix preżentata fi żmien għoxrin jum mill-għotja tagħhom.

Kif indikat hawn fuq, madankollu, huwa iktar komuni li wieħed jitlob il-miżuri fl-istess żmien tal-preżentazzjoni tat-talba. F’dan il-każ, l-imħallef jew il-qorti jordnaw it-tħejjija ta’ att separat biex il-miżura kawtelatorja tiġi trattata fl-istess żmien tal-kawża prinċipali, li fih tista’ tiġi offruta u prodotta evidenza biex turi li l-kundizzjonijiet għall-kisba ta’ protezzjoni provviżorja ntlaħqu. Ir-regola ġenerali hija li l-partijiet ikunu msejħa għal seduta ta’ smigħ fil-qorti qabel ma jiġu adottati l-miżuri kawtelatorji. Isiru d-dikjarazzjonijiet u tista’ tiġi prodotta kwalunkwe evidenza relatata mal-kwistjoni ta’ jekk jiġux adottati l-miżuri kawtelatorji jew le; fejn ikun xieraq, titqies il-garanzija li tkun meħtieġa mill-parti li titlob il-miżura kawtelatorja, f’każ li l-applikazzjoni ma tiġix aċċettata. Minkejja dan, il-parti li tapplika għall-miżura tista’ titlob l-adozzjoni tagħha mingħajr ma tinstema’ l-parti l-oħra, jekk juru evidenza li hemm raġunijiet urġenti jew jekk is-seduta ta’ smigħ tista’ xxekkel s-suċċess tal-miżura - pereżempju, jekk ikun hemm ir-riskju ta’ ħabi jew il-ħela tal-patrimonju tad-debitur. F’dan il-każ, il-parti li sarilha d-dannu tista’ toġġezzjona ladarba tiġi adottata l-miżura.

Jista’ wkoll jiġi applikat għall-miżuri wara t-talba jew matul appell, għalkemm applikazzjoni bħal din trid tiġi appoġġata b’fatti jew ċirkostanzi li jiġġustifikaw iż-żmien tagħha.

F’każijiet fejn huwa meħtieġ l-intervent ta’ avukat u avukat ġenerali, l-involviment tagħhom huwa meħtieġ biex tintalab l-adozzjoni ta’ miżura kawtelatorja. Fil-każ ta’ miżuri protettivi qabel it-talba, ir-rappreżentanza ġudizzjarja mhijiex meħtieġa (l-Artikoli 23 u 31 LEC).

2.2 Il-kundizzjonijiet ewlenin

Sabiex qorti tagħti kwalunkwe miżura elenkata hawn fuq, irid japplika dan li ġej:

 1. Riskji li jirriżultaw biż-żmien, jew periculum in mora: Dan huwa kostitwit mir-riskju ta’ dannu li jista’ jsofri l-pretendent permezz ta’ dewmien fil-proċedimenti, li jista’ jħawwad l-infurzar ta’ dak li jingħata fis-sentenza jew fid-deċiżjoni li tikkonkludi l-proċedimenti. Il-parti li tapplika għal dik il-miżura trid temmen li jekk il-miżuri li jintalbu ma jiġux adottati, is-sitwazzjonijiet li jxekklu jew jimpedixxu l-effettività tal-protezzjoni li tista’ tingħata f’sentenza pożittiva jistgħu jiġru matul il-pendenza tal-proċedimenti. Fi kwalunkwe każ, mhuwiex xieraq li tingħata l-miżura jekk is-sitwazzjoni li tikkawża r-riskju ġiet imġarrba mill-applikant għal żmien twil, sakemm ma jurux evidenza biex jispjegaw għalfejn ma applikawx għall-miżura qabel.
 2. L-apparenza ta’ liġi tajba jew kawża prima facie: L-applikant irid jipprovdi lill-qorti raġunijiet li jwassluha tagħti sentenza preliminari dwar kemm hi xierqa l-liġi tat-talba. Ir-rekwiżit ifisser li l-attur irid jissottometti d-dettalji, l-argumenti u l-evidenza dokumentata li l-qorti tista’ tibbaża fuqhom, mingħajr preġudizzju għall-merti tal-kawża (minħabba li fi Spanja, jiġu adottati miżuri kawtelatorji mill-istess qorti li mbagħad tagħti sentenza għall-kawża), sentenza provviżorja u ċirkostanzjali favur il-bażi tat-talba, l-Artikolu 728(2) LEC. Barra mill-evidenza dokumentata, tipi differenti ta’ evidenza (xhieda, esperti, dikjarazzjonijiet tal-partijiet) huma ammissibbli.
 3. Garanzija: Sakemm ma jiġix deċiż espressament mod ieħor, l-attur li jitlob il-miżura jrid jiddepożita garanzija biżżejjed biex tikkumpensa, b’mod rapidu u effettiv, id-danni li l-adozzjoni tal-miżura kawtelatorja tista’ tikkawża lill-assi tal-konvenut. Il-qorti trid tiddetermina l-ammont filwaqt li tqis: a) in-natura u l-kontenut tal-pretensjoni; b) il-valutazzjoni tagħha tal-bażi tat-talba għall-miżura; u c) ir-raġunijiet għall-idoneità jew l-adegwatezza tagħha fir-rigward tal-kwantifikazzjoni tad-dannu li l-miżuri jistgħu jikkawżaw.
 4. Proporzjonalità: dan ir-rekwiżit mhuwiex stabbilit b’mod espliċitu fil-LEC, iżda ġeneralment inqisu li jissupplimenta lill-oħrajn, peress li l-qorti kieku tagħti biss miżuri li huma strettament neċessarji biex jinkiseb l-għan tal-iżgurar tal-proċedimenti servuti mill-protezzjoni provviżorja. Dan jirriżulta mill-prinċipji tal-Istat tad-Dritt, u ta’ intervent mill-inqas fl-isfera tal-libertà tal-individwu. Permezz tal-Kostituzzjoni, dawn il-prinċipji jirregolaw l-ordinament ġuridiku kollu.
 5. Komplementarjetà: Il-miżuri kawtelatorji jsegwu n-natura tal-proċedura prinċipali li huma marbuta magħha.
 6. Varjabbiltà: Il-miżuri kawtelatorji jistgħu jiġu emendati jekk jiġu invokati u pprovati fatti jew ċirkostanzi li ma setgħux jitqiesu fiż-żmien li ngħataw, jew fi żmien il-perjodu għall-oġġezzjoni għalihom.

3 L-għan u n-natura ta’ dawn il-miżuri?

Fl-adozzjoni ta’ miżura kawtelatorja, l-intenzjoni hija li tintlaħaq jew tiġi koperta l-possibbiltà li, matul kawża preżenti jew futura, il-konvenut jista’ jiġi obbligat jew li ma jwettaqx ċerti azzjonijiet bl-assi tiegħu, jew li jwettaq oħrajn. Dan huwa tentattiv biex il-konvenut jiġi mxekkel milli jwettaq azzjonijiet bl-għan li jiġi pprevenut l-aċċess għall-assi u d-drittijiet tiegħu, b'mod li jikkawża jew jippermetti dannu lil dawk l-assi, jew ineħħi ċerti assi minn taħt idejn il-liġi billi joħloq insolvenzi, sabiex kwalunkwe sentenza possibbli ma tkunx tista' tiġi eżegwita.

Fil-leġiżlazzjoni Spanjola, il-miżuri kawtelatorji jistgħu biss jiġu adottati mill-qrati. Ma jistgħux jiġu adottati minn arbitri jew medjaturi; ma hemmx numru speċifiku u fiss tagħhom; fin-natura tagħhom huma normattivi (jistgħu biss jiġu adottati permezz ta' rikors minn waħda mill-partijiet); jirrigwardaw il-proprjetà, peress li jaffettwaw l-assi u d-drittijiet tal-konvenut; l-iskop tagħhom hu li jiżguraw l-eżekutorjetà ta’ sentenza pożittiva possibbli; huma strumentali fid-deċiżjoni li trid tingħata fil-proċedimenti prinċipali.

Jistgħu jiġu adottati fir-rigward ta’ kemm assi materjali kif ukoll dawk immaterjali. Mhumiex unikament ekonomiċi fin-natura tagħhom; il-miżuri kawtelatorji jistgħu jiġu adottati biex jillimitaw id-drittijiet personali.

Huma jippermettu l-adozzjoni ta’ ordnijiet u projbizzjonijiet, allura jistgħu jinkludu affarijiet li għandhom isiru jew li ma għandhomx.

3.1 X'tipi ta’ assi jistgħu jkunu suġġetti għal dawn il-miżuri?

 1. Il-miżuri kawtelatorji jistgħu jingħataw rigward assi konkreti u speċifiċi, u rigward kulma jista’ jiġi kwantifikat f’termini monetarji, bħall-prodotti, il-kirjiet u r-renditi li jinkisbu mill-affarijiet.

  Jista’ jintalab ordni ta’ sekwestru fuq dawn il-beni, biex jinkiseb dritt għal irkupru li jirriżulta minn obbligu ġeneriku li fih affarijiet ma jiġux individwalizzati iżda sostitwiti minn ammont ta’ flus speċifiku u valutabbli permezz ta’ operazzjonijiet matematiċi sempliċi.

  Beni mobbli speċifiċi jiġu depożitati ma’ depożitarju xieraq maħtur mill-imħallef.

  Hemm ukoll il-possibbiltà ta’ qbid, spedizzjoni u konfiska ta’ ammonti ta’ flus. Hemm distinzjoni bejn id-dħul tal-qbid u l-konfiska li jirriżulta minn attivitajiet illegali, u l-introjtu li jirriżulta minn attivitajiet permessi, bħal dawk li jirriżultaw minn proprjetà intellettwali.
 2. Grupp ieħor ta’ miżuri li jistgħu jiġu adottati huma atti li l-qorti tista’ tagħti fir-rigward ta’ talba li tingħata n-notifika tagħha li ma jaffettwax assi speċifiku.

Għalhekk, hemm il-possibbiltà tal-intervent jew l-amministrazzjoni ġudizzjarja ta’ assi produttivi, meta tintalab sentenza li tordna l-konsenja tagħhom bit-titlu ta' sid, użufruttwarju jew kwalunkwe titlu ieħor li jinvolvi interess leġittimu.

Jista’ wkoll jintalab mandat ta' deskrizzjoni, skont il-kundizzjonijiet speċifikati mill-qorti.

Il-preżentazzjoni kawtelatorja ta’ talba hija permessa meta tirreferi għal assi jew drittijiet suġġetti għal skrizzjoni f’reġistri pubbliċi, jew entrati tar-reġistri oħrajn f’każijiet fejn in-natura pubblika tar-reġistru tista’ tgħin jinkiseb eżitu sodisfaċenti.

Finalment, tista’ tingħata ordni tal-qorti biex attività titwaqqaf provviżorjament, biex tinżamm temporanjament milli taġixxi b’ċertu mod, jew projbizzjoni temporanja li tissospendi jew twaqqaf il-forniment ta’ servizz li kien qed jingħata.

 1. L-aħħar grupp ta’ affarijiet li jistgħu jiġu affettwati mill-miżuri huma materjali u oġġetti marbuta ma’ reġim esklussiv (fir-realtà din hija intervent jew amministrazzjoni ġudizzjarja tal-assi użati fil-produzzjoni ta’ dritt ta' proprjetà intellettwali u industrijali).

Id-deċiżjonijiet korporattivi ta’ kull tip ta’ kumpanija kummerċjali wkoll jistgħu jiġu sospiżi.

 1. Finalment, fil-leġiżlazzjoni Spanjola hemm il-possibbiltà li tiġi adottata serje ta’ miżuri mhux speċifikati għall-protezzjoni ta’ ċerti drittijiet stabbiliti bil-liġi jew meqjusa neċessarji biex jiżguraw l-effettività tal-protezzjoni ġudizzjarja. X’jistgħu jikkawżaw mhux speċifikat, u jistgħu jkunu ta’ kull tip sakemm ikunu neċessarji.

3.2 X’inhuma l-effetti ta’ dawn il-miżuri?

 1. Mandat ta’ sekwestru kawtelatorju ta’ beni, flus, introjtu, prodotti kwantifikabbli jintuża biex jiġi żgurat bilanċ biex il-konvenut ikun jista’ ta' jħallas il-kostijiet ta’ kwalunkwe ordni possibbli miksuba, speċjalment f’kawżi fejn konformità mas-sentenza ma ssirx volontarjament.
 2. Id-depożitu ta’ proprjetà mobbli jista’ jingħata biss meta r-rikors ikun għall-konsenja ta’ oġġett speċifiku li jinsab fil-pussess tal-konvenut.
 3. Meta jingħata l-intervent jew amministrazzjoni ġudizzjarja, l-intenzjoni tkun biex jiġu żgurati assi partikolarment produttivi sabiex tiġi evitata ġestjoni ħażina li tippermetti li r-renditi produttivi tagħhom jonqsu jew jegħbu.
 4. It-tqegħid ta’ oġġetti kapitali taħt il-kura ta’ amministraturi jinvolvi kontroll ġudizzjarju iżda ma jċaħħadx il-konvenut mill-ġestjoni; l-amministrazzjoni ġudizzjarja, min-naħa l-oħra, tinvolvi pass ieħor filwaqt li r-riċevitur jissostitwixxi l-ġestjoni tal-konvenut.
 5. Rikors għal mandat ta' deskrizzjoni jista’ jinlaqa' f’kull tip ta’ proċediment, ikun xi jkun l-għan tiegħu, bl-uniku rekwiżit ikun li d-deskrizzjoni tkun neċessarja biex tiżgura li tkun tista’ tinkiseb sentenza pożittiva. L-imħallef irid jistabbilixxi b’mod ċar id-dettalji li jrid jinkludi u l-mod kif iridu jinkisbu.
 6. L-effetti tal-preżentazzjoni kawtelatorja tat-talba jestendu sal-isfera proċedurali marbuta mal-proċediment li fih jingħataw. Il-proċedura tfittex li tissospendi l-protezzjoni provduta min-natura pubblika tar-reġistri u l-kunfidenza li dan jista’ jagħti lid-detentur tal-assi jew dritt, filwaqt li partijiet terzi ma jistgħux jgħidu li ma jafux l-effett tagħhom fuq il-preżentazzjoni. Din il-preżentazzjoni kawtelatorja tista’ tingħata f’kull tip ta’ proċediment, filwaqt li tagħti protezzjoni f’kull tip ta’ reġistru pubbliku, bħal reġistri tal-proprjetà u kummerċjali.
 7. Limiti temporanji fuq il-kondotta tal-konvenut: ir-regolamentazzjoni ta’ dawn hija żviluppata f’liġijiet speċjali separati. Għalhekk għandhom jiġu adottati skont id-dispożizzjonijiet tal-liġijiet rilevanti. L-effetti tagħhom jestendu sal-għotja ta’ ordni biex titwaqqaf provviżorjament attività mwettqa mill-konvenut: ordni biex tinżamm temporanjament milli taġixxi b’ċertu mod, jew projbizzjoni temporanja li tipprevjeni l-irtirar jew l-interruzzjoni ta' servizz li kien qed jingħata.
 8. Qbid, konsenja u konfiska ta' ammonti ta’ flus: din hija b’mod ċar miżura kawtelatorja u tikkostitwixxi ordni ta’ sekwestru kawtelatorju peress li tiżgura t-twettiq ta’ talba b’kontenut ekonomiku speċifiku. Din il-miżura tippermetti l-għotja ta’ qbid u konfiska ta’ introjtu li jirriżulta minn attività illeċita. Ma jistgħux jiġu adottati b’mod separat, allura huwa neċessarju li jingħata kemm il-qbid kif ukoll il-konfiska. Jekk mill-banda l-oħra hija maħsuba waħda biss, għandhom jintużaw il-miżuri ġeneriċi deskritti hawn fuq. Din il-miżura tista’ wkoll tiġi adottata għall-konsenja jew il-konfiska ta’ ammonti ta’ flus mitluba bħala rimunerazzjoni għal proprjetà intellettwali, id-drittijiet tal-awturi li jirċievu ammonti ta’ flus għal xogħolhom, li jikkonsisti minn sehem proporzjonali tal-introjtu ġenerat minn espressjonijiet pubbliċi differenti li huma rikonoxxuti mil-Liġi dwar il-Proprjetà Intellettwali.
 9. Depożitu ta’ materjali jew oġġetti marbuta ma’ reġim esklussiv: din hija miżura kawtelatorja li għandha l-oriġini tagħha fil-qasam tal-protezzjoni tad-drittijiet għal sfruttament esklussiv, li għandu liġijiet speċjali fuq l-għotja tal-proprjetà industrijali u intellettwali għal detenturi tad-drittijiet. Hija qbid ġudizzjarju speċifikament għall-oġġett lil-ordni tapplika għalih, l-oġġetti jew il-materjal meħtieġa għall-produzzjoni.
 10. Sospensjoni ta’ deċiżjonijiet korporattivi: Id-dispożizzjonijiet ta’ din il-miżura jiddependu fuq ir-rekwiżiti meħtieġa għall-applikazzjoni tal-miżura: 1 % tal-kapital azzjonarju jekk il-kumpanija ħarġet azzjonijiet li, fl-istess żmien tat-talba kienu ammessi għan-negozjar fuq suq sekondarju uffiċjali; jew 5 % tal-kapital azzjonarju jekk dan mhuwiex il-każ. Jista’ jiġi applikat għal kull tip ta’ kumpanija kummerċjali.

3.3 X’inhi l-validità ta’ dawn il-miżuri?

Il-miżuri kawtelatorji jiġu normalment adottati wara li jinstema' l-konvenut. Jekk l-attur jitlob hekk, u jipprovdi evidenza tar-raġunijiet għall-urġenza, jistgħu jingħataw mill-imħallef mingħajr iktar formalitajiet, filwaqt li jingħataw raġunijiet fi żmien perjodu ta’ ħamest (5) ijiem għalhiex ma nstemax il-konvenut. Ladarba jiġu adottati, jistgħu jiġu emendati jekk jiġu invokati u evidenzjati fatti jew ċirkostanzi li ma setgħux jitqiesu fiż-żmien li ngħataw, jew fi żmien il-perjodu għall-oġġezzjoni tal-għotja tagħhom.

Jekk is-sentenza tirrifjuta t-talba tal-attur, l-imħallef irid jordna mill-ewwel it-tneħħija tal-miżura, sakemm ma ssirx talba kontra dan, filwaqt li jitqiesu ċ-ċirkostanzi tal-kawża u wara żieda fil-garanzija.

Jekk il-kawża tiġi parzjalment ikkonfermata, wara s-seduta ta’ smigħ tal-parti li toġġezzjona l-imħallef irid jiddeċiedi jekk ineħħix jew iżommx il-miżura.

Jekk it-tneħħija tat-talba tiġi kkonfermata, ladarba tingħata deċiżjoni finali, il-qorti tneħħi l-miżuri ex officio u l-parti affettwata minnhom tista’ tressaq talba għad-dannu kkawżat (dan japplika wkoll fil-każ ta’ abbandun tal-kawża jew irtirar mill-proċedimenti mill-attur).

Każ ieħor fejn il-miżuri kawtelatorji jistgħu jiġu emendati huwa meta miżura tiġi applikata qabel it-talba u tiġi adottata ma jinstema' l-konvenut. F’dan il-każ, jekk l-attur ma jikkonformax mal-perjodu stabbilit legalment ta’ għoxrin (20) jum biex jippreżentata talba u dan jiskadi, il-miżura trid titneħħa immedjatament u l-konvenut jiġi kkumpensat għad-dannu, filwaqt li l-attur iħallas l-ispejjeż tal-proċediment li jkunu nġemgħu.

Bl-istess mod, il-miżura ma tistax tinżamm jekk il-kawża tiġi sospiża għal perjodu itwal minn sitt (6) xhur, għal raġuni attribwibbli għall-attur.

Jekk tiġi ordnata l-eżekuzzjoni provviżorja ta’ sentenza, kwalunkwe miżura kawtelatorja mogħtija li tkun relatata ma’ dik l-eżekuzzjoni trid titneħħa u tiġi sostitwita bil-miżuri ta' eżekuzzjoni, b’tali mod li l-miżuri adottati l-ewwel bħala kawtelatorji jibdlu n-natura tagħhom.

Finalment, il-konvenut jista’ jitlob li l-qorti tibdel il-miżura kawtelatorja b’biżżejjed garanzija biex jiġi garantit it-twettiq effettiv tas-sentenza. L-imħallef li adotta din il-miżura jkollu ġuriżdizzjoni fuq din u jista’ jfassal li l-kawzjoni trid tinħareġ jew f’kontanti jew bħala garanzija.

4 Hemm possibilità li l-miżura tiġi appellata?

Ir-regoli proċedurali jipprovdu għall-possibbiltà ta’ appell lil qorti superjuri.

Għalhekk hemm rikors għal appell kontra l-ordni li tagħti l-miżuri, għalkemm il-preżentazzjoni ta’ appell ma tissospendix il-miżuri. Jista’ jsir appell ukoll kontra ordni li tirrifjuta l-miżuri.

Minkejja dan, flimkien ma’ din il-possibbiltà ta’ appell, fi kwalunkwe każ ir-rikorrent jista’ jirrepeti r-rikors tiegħu jekk iċ-ċirkostanzi jinbidlu minn dawk fi żmien ir-rikors oriġinali.

Ma hemm l-ebda dritt ta’ appell kontra ordni li tagħti l-miżuri kawtelatorji qabelma jinstema' l-konvenut, peress li l-proċedura t-tajba f’dan il-każ hija l-oġġezzjoni, li ssir quddiem l-imħallef li adotta l-miżura kawtelatorja. Il-konvenut jista’ jippreżenta appell, li ma jkollu l-ebda effett sospensiv, kontra ordni li tħassar dik l-oġġezzjoni. L-attur li jkun talab il-miżuri kawtelatorji għandu l-istess dritt li jippreżenta appell jekk l-oġġezzjoni tal-konvenut tinżamm, jew b’mod sħiħ jew parzjalment.

B’kuntrast għal dan ta’ hawn fuq, ma hemm l-ebda dritt ta’ appell meta tingħata jew ma tingħatax garanzija.

Il-preparazzjoni u s-sostanzjar tal-appell huma sempliċiment regolati mir-regoli ġenerali (l-Artikolu 458). Jekk ikun hemm diversi appellanti, it-termini perentorji tagħhom jiġu kkalkulati individwalment.

Kif imsemmi hawn fuq, fil-proċedura għall-adozzjoni ta’ miżuri kawtelatorji, il-preżentazzjoni ta' appell ma għandha l-ebda effett sospensiv: l-imħallef ikompli jagħti kwalunkwe ordnijiet meqjusa neċessarji biex tiġi adottata l-miżura kawtelatorja.

Id-deċiżjonijiet li jirrifjutaw il-miżuri għandhom prijorità fil-qorti tal-appell; id-dati għad-deliberazzjoni, il-votazzjoni u l-għotja tas-sentenza jridu jingħataw malajr kemm jista’ jkun.

SPEJJEŻ TAL-MIŻURA KAWTELATORJA

L-ispejjeż huma rregolati mir-regola li l-parti rebbieħa tista' tirkupra l-ispejjeż tagħha billi jiġu koperti mill-parti avversarja li t-talba tagħha (iż-żamma jew it-tneħħija tal-miżura) tinsab fid-deċiżjoni.

L-aħħar aġġornament: 18/12/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.