Assikurazzjoni tal-assi waqt klejm fil-pajjiżi tal-UE

Svezja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 X'inhuma t-tipi differenti ta’ miżuri?

Hemm dispożizzjonijiet bażiċi dwar il-miżuri kawtelatorji f'kawżi ċivili fil-Kapitolu 15 tal-Kodiċi Svediż tal-Proċedura Ġudizzjarja ("rättegångsbalken"). Ir-regola ġenerali hija li ma tista' ssir l-ebda miżura kawtelatorja marbuta ma' talba skont il-liġi ċivili sakemm ma tkunx ingħatat sentenza mill-qorti. Id-dispożizzjonijiet rigward miżuri kawtelatorji huma eċċezzjoni għal din ir-regola. Il-miżuri kawtelatorji normalment għandhom l-għan li jiżguraw li l-parti telliefa twettaq dak li jkun mitlub minnha wara deċiżjoni tal-qorti.

L-aktar miżura kawtelatorja komuni huwa l-mandat ta'qbid, li jfisser li r-rikorrent jista' jaqbad il-proprjetà tal-parti l-oħra, jew li jċaħħad lill-parti l-oħra mid-dritt li tiddisponi mill-proprjetà tagħha b'xi mod ieħor.

Skont il-Kapitolu 15, it-Taqsima 1 tal-Kodiċi Svediż tal-Proċedura Ġudizzjarja, il-mandat ta' qbid jista' jingħata sabiex jiżgura l-eżekuzzjoni futura ta' sentenza marbuta ma' talba. Bħala regola ġenerali, deċiżjoni dwar qbid skont din id-dispożizzjoni trid tkun miktuba b'mod li l-proprjetà tad-debitur tinqabad sabiex tkopri ammont speċifikat fit-talba. F'każijiet eċċezzjonali, id-deċiżjoni tista', madankollu, tiddikjara liema proprjetà hija soġġetta għall-eżekuzzjoni.

Il-mandat ta' qbid jista' jinħareġ ukoll biex jiżgura l-eżekuzzjoni futura ta' sentenza marbuta ma' dritt superjuri fuq ċerta proprjetà (il-Kapitolu 15, it-Taqsima 2 tal-Kodiċi Svediż tal-Proċedura Ġudizzjarja). Eżempji ta' dawn is-sentenzi huma dawk li jinkludu deċiżjonijiet fejn jiġi ddikjarat li r-rikorrent għandu dritt superjuri għal ċerti ishma, kif ukoll dawk fejn il-konvenut jiġi obbligat jagħtih minnufih dawk l-ishma.

Fil-Kapitolu 5, it-Taqsima 3 tal-Kodiċi Svediż tal-Proċedura Ġudizzjarja hemm dispożizzjoni ġenerali dwar id-dritt tal-qorti sabiextordna miżura xierqa biex tħares id-drittijiet tar-rikorrent. Din id-dispożizzjoni tapplika f'każ ta' inibizzjonijiet, pereżempju. Talba għal konferma li l-konvenut ma għandux dritt jaħdem b'ċerti prodotti speċifikati f'klawżola ta' kompetizzjoni ġiet meqjusa wkoll li taqa' fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-dispożizzjoni.

Barra minn hekk, skont il-Kapitolu 15, it-Taqsima 4 tal-Kodiċi Svediż tal-Proċedura Ġudizzjarja, il-qorti tista', f'każijiet ta' dritt superjuri għal ċerti sentenzi dwar proprjetàtordna r-ritorn tal-ass trasferit.

Barra minn hekk huwa stabbilit fil-Kapitolu 15, it-Taqsima 5, sottotaqsima 3 tal-Kodiċi Svediż tal-Proċedura Ġudizzjarja limiżura provviżorja kawtelatorja tista' tingħata f'ċerti kundizzjonijiet.

Barra minn hekk, hemm ukoll dispożizzjonijiet separati dwar il-miżuri kawtelatorji f'xi oqsma speċjali, pereżempju l-liġi dwar il-privattivi.

2 X'inhuma l-kundizzjonijiet biex jittieħdu dawn il-miżuri?

2.1 Il-proċedura

Id-deċiżjonijiet dwar il-miżuri kawtelatorji jingħataw mill-qorti meta jkunu pendenti l-proċedimenti. Jekk mhemmx proċedimenti pendenti, id-dispożizzjonijiet applikabbli dwar il-qorti li għandha l-ġuriżdizzjoni fil-biċċa l-kbira huma l-istess bħal dawk li japplikaw għall-kawżi ċivili b'mod ġenerali.

Il-qorti ma tistax tqajjem il-kwistjoni tal-miżuri kawtelatorji ex officio. Għalhekk huwa rekwiżit li l-parti li tixtieq din id-deċiżjoni tressaq talba għaliha. Jekk mhemmx proċedimenti pendenti, it-talba trid issir bil-miktub.

Ir-rikorrent mhemmx għalfejn jiġi assistit jew rappreżentat minn solicitor (avukat li ma jipprattikax il-qorti). Il-proċedimenti ġudizzjarji quddiem il-qrati Svediżi huma mingħajr ħlas, bl-eċċezzjoni ta' tariffa għal rikors li bħalissa hija ta' SEK 450 (madwar EUR 50).

2.2 Il-kundizzjonijiet ewlenin

Sabiex jingħataw miżuri skont il-Kapitolu 15, it-Taqsima 1-3 tal-Kodiċi Svediż tal-Proċedura Ġudizzjarja ("rättegångsbalken"), hemm kundizzjoni li l-kwistjonijiet prinċipali nfushom (pereżempju talba skont it-Taqsima 1) jistgħu jkunu soġġetti għal kawża jew eżami minn proċedura simili oħra. Din tal-aħħar tinkludi proċedura ta' arbitraġġ.

Il-Qorti Suprema ("Högsta domstolen") iddeċidiet li l-mandat ta' qbid jew miżuri kawtelatorji oħra skont il-Kapitolu 15 tal-Kodiċi Svediż tal-Proċedura Ġudizzjarja jistgħu jinħarġu wkoll fir-rigward ta' talbiet li jridu jinstemgħu minn qrati barraninjekk id-deċiżjoni tal-qorti tista' tiġi eżegwita l-Isvezja.

Sabiex jinħareġ mandat ta' qbid skont il-Kapitolu 15, it-Taqsimiet 1-3 tal-Kodiċi Svediż tal-Proċedura Ġudizzjarja, iridu jiġu sodisfati wkoll il-kundizzjonijiet li ġejjin:

  • Wieħed mir-rekwiżiti huwa li r-rikorrent irid juri li għandu raġunijiet validi biex ressaq talba kontra persuna oħra u li dawn jistgħu jiġu preżunti s-soġġett ta' kawża l-qorti jew eżami minn proċedura simili oħra.
  • Ir-rikorrent irid juri wkoll li hemm "biża raġonevoli" li l-parti l-oħra, jekk taħrab, titrasferixxi l-proprjetà jew tipproċedi mod ieħor, taħrab mir-responsabbiltà biex tħallas id-dejn (it-Taqsima 1), li l-parti l-oħra se tneħħi, ixxekkel b'mod sinifikanti jew altriment titrasferixxi l-proprjetà bi ħsara għar-rikorrent (it-Taqsima 2) jew li l-parti l-oħra, permezz ta' ċerti attivitajiet jew negozji jew billi titraskura li tieħu ċerta azzjoni jew mod ieħor, tipprojbixxi jew tagħmilha aktar diffiċli għar-rikorrent biex jeżerċità d-drittijiet tiegħu jew tnaqqas b'mod sinifikanti il-valur tal-proprjetà (it-Taqsima 3).
  • Sabiex tingħata miżura provviżorja, irid ikun hemm ukoll il-biża' ta' ħsara f'każ ta' dewmien. Din l-espressjoni tirreferi għat-tqegħid fil-periklu tal-eżekuzzjoni ta' sentenza jekk il-miżura ma tingħatax mill-ewwel mingħajr ma tinstema' l-parti l-oħra. Jekk il-miżura tingħata b'dan il-mod, id-deċiżjoni tintbagħat lill-partijiet u l-konvenut irid jiġi obbligat jagħti l-fehma tiegħu fuq id-deċiżjoni. Jekk jaslu l-kummenti tal-konvenut, il-qorti trid terġa' teżamina minnufih il-kwistjoni dwar jekk għandhiex tibqa' fis-seħħ il-miżura.
  • Fl-aħħar nett, il-miżura tista' tingħata biss jekk ir-rikorrent jipprovdi garanzija għal kull ħsara li tista' ssir lill-parti l-oħra. Jekk ir-rikorrent ma jistax jagħti garanzija iżda, fl-istess ħin, juri li għandu raġunijiet speċjali għat-talba tiegħu, il-qorti tista' tagħżel li tirrilaxxah mill-obbligu li jagħti garanzija.

3 L-għan u n-natura ta’ dawn il-miżuri?

3.1 X'tipi ta’ assi jistgħu jkunu suġġetti għal dawn il-miżuri?

L-eżekuzzjoni ta' deċiżjonijiet dwar mandati ta' qbid għal talbiet tikkonsisti fil-qbid ta' proprjetà sa ċertu ammont. B'mod ġenerali, japplikaw l-istess prinċipji kemm għall-eżekuzzjoni kif ukoll il-konfiska. Mhemmx kwistjoni ta' bejgħ tal-proprjetà.

Fil-prinċipju, kull xorta ta' proprjetà tista' tinqabad matul l-eżekuzzjoni. Il-proprjetà tista' tkun jew mobbli jew immobbli.

Ċerta proprjetà ma tistax tinqabad. Dan huwa l-każ tal-"benefice property", li tfisser inter alia:

  • il-ħwejjeġ u oġġetti oħra maħsuba għall-użu personali tad-debitur, sa ammont raġonevoli;
  • l-għamara, l-apparat domestiku u tagħmir ieħor meħtieġ għad-dar u għall-manteniment tagħha;
  • għodda u tagħmir ieħor meħtieġ għax-xogħol jew taħriġ vokazzjonali tad-debitur;
  • oġġetti personali, pereżempju midalji u premijiet sportivi ta' valur tant personali għad-debitur li ma jkunx ġust li jittieħdulu.

Il-proprjetà tista' tiġi mħarsa wkoll b'regolamenti separati. Dan jista' jkun il-każ bid-danni, pereżempju.

Il-mandat ta' qbid ma jistax japplika fuq il-paga, pereżempju, sakemm din tiġi mħallsa u tista' tinqabad.

3.2 X’inhuma l-effetti ta’ dawn il-miżuri?

Meta tinqabad il-proprjetà minħabba d-djun, il-konvenut ma jistax jittrasferixxi l-proprjetà jew jeħles minnha b'mod li jikkaġuna ħsara lir-rikorrent. L-Awtorita' Svediża għall-Eżekuzzjoni ("Kronofogdemyndigheten") tista', madankollu, tippermetti xi eċċezzjonijiet għall-projbizzjoni fuq it-trasferiment jekk hemm raġunijiet speċjali. Kull dispożizzjoni li tmur kontra din il-projbizzjoni tista' twassal għar-responsabbiltà kriminali.

3.3 X’inhi l-validità ta’ dawn il-miżuri?

Meta tingħata miżura skont il-Kapitlu 15, it-Taqsimiet 1-3 tal-Kodiċi Svediż dwar il-Proċedura Ġudizzjarja, ir-rikorrent irid jiftaħ kawża fir-rigward tal-kwistjoni fi żmien xahar mid-deċiżjoni, jekk ikun għadu ma sar xejn. Jekk it-talba tiġi eżaminata minn proċedura oħra, ir-rikorrent irid minflok jieħu miżuri kif previsti minn dik il-proċedura.

Jekk tingħata miżuraprovviżorja, id-deċiżjoni trid tintbagħat lill-partijiet u l-konvenut huwa obbligat jagħti l-kummenti tiegħu dwar id-deċiżjoni. Jekk jaslu l-kummenti tal-konvenut, il-qorti trid terġa' teżamina minnufih il-kwistjoni dwar jekk għandhiex tibqa' fis-seħħ il-miżura.

Miżura trid tiġi revokata minnufih jekk, wara li tkun ingħatat, tingħata garanzija li tissodisfa l-għan ta' dik il-miżura.

4 Hemm possibilità li l-miżura tiġi appellata?

Kwistjoni li tinvolvi miżuri kawtelatorji trid tiġi deċiża b'deċiżjoni kemm meta titqajjem bħala kwistjoni ta' proċedura b'rabta mas-smigħ tal-każ u kemm meta' l-kwistjoni ta' miżuri kawtelatorji hija indipendenti.

Fiż-żewġ każijiet, jista' jsir appell separat mill-persuna li kontriha ngħatat id-deċiżjoni. Peruna li tixtieq tappella kontra deċiżjoni tal-qorti distrettwali ("tingsrätt") trid tagħmel dan bil-miktub fi żmien tliet ġimgħat mid-data li fiha ngħatat id-deċiżjoni. Jekk id-deċiżjoni ma ingħatatx waqt seduta, u ma kienx tħabbar waqt l-ebda seduta li kienet se tingħata deċiżjoni, il-preskrizzjoni għall-appell tibda tgħodd mid-data li fiha l-appellant jirċievi d-deċiżjoni. L-appell irid jiġi ppreżentat quddiem il-qorti tal-appell ("hovrätt") iżda mressaq quddiem il-qorti distrettwali ("tingsrätt").

Jekk il-qorti distrettwali tiċħad rikors għal miżura kawtelatorja f'kawża ċivili skont il-Kapitolu 15 tal-Kodiċi Svediż tal-Proċedura Ġudizzjarja ("rättegångsbalken") jew irrevokat deċiżjoni dwar din il-miżura, il-qorti tal-appell tista' immedjatament tħalli l-miżura fis-seħħ sa ma jingħata avviż ieħor. Jekk il-qorti distrettwali awtorizzat din il-miżura jew iddikjarat illi d-deċiżjoni tista' tiġi eżegwita anke jekk għadha mhix finali u assoluta, il-qorti tal-appell tista' tiddeċiedi minnufih li d-deċiżjoni tal-qorti ma tistax tiġi eżegwita sa ma jingħata avviż ieħor.

L-aħħar aġġornament: 06/09/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.