Vermogen veiligstellen bij een vordering in EU-landen

Het kan zijn dat u wilt dat er snel maatregelen worden genomen in een andere lidstaat dan de lidstaat waar uw hoofdgeding aanhangig is, zonder de definitieve uitspraak af te hoeven wachten.

Het kan gebeuren dat u een rechtszaak heeft aangespannen, maar ontmoedigd raakt door het trage verloop van het proces. U vreest dat uw schuldenaar de lange looptijd van de procedures en de verschillende beroepsmogelijkheden aanwendt om aan zijn/haar schuldeisers te ontkomen voordat een definitieve uitspraak wordt gedaan. Zo zou hij/zij ervoor kunnen zorgen insolvent te raken of zijn/haar vermogen elders onder te brengen. In dat geval hebt u er belang bij de rechter te verzoeken om preventieve maatregelen.

Met het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen (EAPO) kan een gerecht in een EU-land tegoeden op de bankrekening van een schuldenaar in een ander EU-land bevriezen. De procedure kan alleen worden toegepast in grensoverschrijdende zaken waarbij de bankrekening van de schuldenaar wordt aangehouden in een ander land dan het land van het gerecht waarbij de procedure loopt of het land waar de schuldeiser zijn woonplaats heeft.

De rechter zal zo nodig voorlopige of bewarende maatregelen gelasten met betrekking tot de activa van de schuldenaar. Dergelijke maatregelen hebben ten doel gedurende een bepaalde periode op de definitieve beslissing ten gronde vooruit te lopen, om te zorgen dat die beslissing later ook daadwerkelijk kan worden uitgevoerd.

Er zijn tussen de lidstaten echter aanzienlijke verschillen in de voorwaarden waaronder deze maatregelen kunnen worden gelast.

Klik op een van de vlaggen voor landspecifieke informatie.

Laatste update: 12/08/2022

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.