Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2022 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Vermogen veiligstellen bij een vordering in EU-landen

Noord-Ierland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 De verschillende soorten maatregelen

Prohibitory of Negative Injunction – een beschikking waarbij de gedaagde wordt opgedragen iets niet te doen of ergens mee op te houden. Dit is het meest gebruikelijke type beschikking.

Mandatory of Positive Injunction – een beschikking waarbij de gedaagde wordt opgedragen iets te doen of schade als gevolg van een eerdere handeling ongedaan te maken.

Quia Timet Injunction – een beschikking waarbij de gedaagde wordt opgedragen iets te doen of te laten teneinde schade te voorkomen.

Mareva Injunction – een beschikking om te voorkomen dat een gedaagde zijn activa verwijdert of verkoopt teneinde een vonnis inzake schadevergoeding onuitvoerbaar te maken. De beschikking kan de gedaagde toestemming geven geld uit te geven voor zijn levensonderhoud of voor zakelijke of juridische onkosten.

An undertaking in lieu of Injunction – vaak doet de gedaagde een toezegging naar aanleiding van een verzoek om een voorziening. Indien de verzoeker hiermee akkoord gaat, wordt de toezegging schriftelijk vastgelegd of door het gerecht geregistreerd.

Order for inspection and preservation of property – Dit dient een tweeledig doel:

 • het behoud van de goederen die het onderwerp van het proces zijn, zodat de winnaar de goederen of de waarde ervan kan invorderen, en
 • goederen toegankelijk te maken voor inspectie, teneinde bewijzen ter onderbouwing van de vordering te verzamelen. Ook kan het gerecht een beschikking geven waarbij toegang wordt verleend tot het grondbezit van een partij teneinde daar de beschikking ten uitvoer te leggen.

Anton Piller Order – hierbij wordt de eiser, zijn advocaat of een andere vertegenwoordiger gemachtigd om beslag te leggen, conservatoir of om bewijzen te verzamelen, op goederen zonder dat de gedaagde vooraf wordt gewaarschuwd.

2 De voorwaarden om maatregelen te kunnen treffen

2.1 De procedure

Nadat de procedure is ingeleid, kan te allen tijde een voorlopige voorziening worden aangevraagd. In dringende gevallen kan deze zelfs al voor het begin ervan worden toegekend, mits de procedure dan onmiddellijk wordt ingeleid.

De procedure voor het aanvragen van een voorlopige voorziening is vastgelegd in de procesregels. De algemene regels voor het High Court heten de Rules of the Court of Judicature (NI) 1980 en die voor de districtsrechtbank (County Court) de County Court Rules (NI) 1981.

Gewoonlijk wordt het verzoek in een verzoekschrift (notice of motion) of dagvaarding (summons) gericht tot de afdeling van het High Court of het County Court waar de bodemprocedure aanhangig is.

In het verzoekschrift of de dagvaarding moet worden meegedeeld welke maatregel men wenst en de procesregels waarop het verzoek is gebaseerd. Het verzoek moet worden gestaafd met een beëdigde schriftelijke verklaring (affidavit) (doorgaans afgegeven door de advocaat van de verzoeker) en er moet een ontwerpbeschikking worden verstrekt.

Het verzoekschrift of de dagvaarding moet samen met de beëdigde verklaring en eventuele andere relevante documenten uiterlijk 48 uur voor de behandeling van het verzoek aan de gedaagde worden betekend, hoewel de rechter in urgente gevallen een verkorting van deze termijn kan toestaan.

In het High Court wordt het verzoek in de regel behandeld door een master (een soort rechterlijk ambtenaar), maar bij sommige procedures (gespecificeerd in de Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980) worden verzoeken om een voorlopige voorziening door een rechter behandeld.

Het County Court is volledig bevoegd voor het behandelen van verzoeken om een voorlopige voorziening voor zover het gaat om gevallen die binnen zijn rechtsgebied vallen. Verzoeken moeten in dit geval worden behandeld door een rechter van het County Court.

Een verzoek kan eenzijdig (ex parte), zonder betekening van het verzoekschrift of de dagvaarding aan de gedaagde, worden gedaan mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • de zaak is uiterst urgent;
 • kennisgeving vooraf zou ertoe leiden dat de gedaagde het doel van de beschikking verijdelt;
 • het is gewoonte dat bijvoorbeeld verzoeken vóór het procesbegin doorgaans eenzijdig worden gedaan;
 • de wet of de procesregels staan het toe of schrijven het voor.

Een eenzijdig verzoek moet worden gedaan op een speciaal formulier (ex parte docket). De verzoeker moet alle relevante feiten volledig en eerlijk meedelen. Op eenzijdige verzoeken om een beschikking (met uitzondering van die om een voorziening) wordt gewoonlijk door een rechter of een master beslist zonder dat er een hoorzitting komt. De kosten van een eenzijdig verzoek worden gewoonlijk pas in de bodemprocedure vastgesteld.

2.2 De basisvereisten

Het gerecht kan in iedere fase van het proces naar eigen goeddunken een voorlopige voorziening toekennen wanneer dit hem terecht en passend lijkt. Het gerecht oefent zijn discretionaire bevoegdheid om een voorlopige voorziening toe te kennen uit in overeenstemming met de richtsnoeren die zijn uitgewerkt in de zaak American Cyanamid/Ethicon [1975] AC 396. Eerst moet de eiser aantonen dat in het proces een ernstige zaak moet worden behandeld. Vervolgens zal de rechter nagaan of de eiser door middel van een schadevergoeding genoegdoening kan worden verschaft. Verder kan de rechter de proportionaliteit tussen de partijen nog in zijn overwegingen betrekken. Wanneer er sprake is van een evenwichtige situatie, dan wordt de voorkeur gegeven aan het bewaren of herstellen van de status quo vóór het gestelde onrecht geschiedde. Een grotere noodzaak moet worden aangetoond indien het gaat om een bevel (mandatory injunction). In dat geval wordt een voorziening alleen getroffen indien de eiser toezegt de schade van de gedaagde te vergoeden wanneer zijn vordering wordt afgewezen of wanneer de voorziening niet nodig bleek te zijn.

Bij een verzoek om een conservatoir beslag (Mareva injunction) moet de eiser aantonen dat:

 • hij goede vooruitzichten heeft in een zaak waarbij hij enige geldelijke genoegdoening vordert;
 • de gedaagde activa heeft die hij verwijderen of verbergen kan;
 • het gevaar bestaat dat de gedaagde activa zal vervreemden voordat het vonnis ten uitvoer kan worden gelegd.

Een verzoek om eigendom te inspecteren is mogelijk ten aanzien van eigendom waarover het proces gevoerd wordt of waarover problemen kunnen rijzen. Het recht op inspectie is niet afhankelijk van de sterkte van de zaak van de verzoeker.

Bij een verzoek om een Anton-Piller-beschikking moet de eiser aantonen dat er een reële mogelijkheid is dat de gedaagde documenten of zaken die zijn verdediging kunnen schaden, vernietigt, dan wel materiaal publiceert ten aanzien waarvan de eiser een recht op geheimhouding heeft.

3 Het doel en de aard van dergelijke maatregelen

3.1 Welke goederen kunnen het voorwerp uitmaken van dergelijke maatregelen?

Een verzoek om een voorziening moet voortvloeien uit en afhankelijk zijn van een wettelijk recht of een rechtsvordering, die afdwingbaar moeten zijn. De voorziening heeft niet ten doel dat de verzoeker zijn rechten kan afdwingen, maar om de status quo te handhaven of te herstellen zolang er geen beslissing is gevallen over de zaak zelf.

Een conservatoir beslag is mogelijk ten aanzien van bestaande of toekomstige activa in Noord-Ierland (het is niet nodig dat het proces erover gaat of dat ze er verband mee houden) en ongeacht of de gedaagde in Noord-Ierland woont of verblijft.

Een beschikking inzake de inspectie en het behoud van goederen is alleen mogelijk ten aanzien van materiële goederen. Het is niet de geëigende procedure voor het bekijken van de inhoud van een document. Hiervoor gelden de regels betreffende de inzage van stukken (discovery of documents).

3.2 Wat zijn de gevolgen van dergelijke maatregelen?

Een beschikking kan in een instructieprocedure (committal proceedings) ten uitvoer worden gelegd. Wel moet zij voordien aan de gedaagde worden betekend. Een toezegging kan op dezelfde manier ten uitvoer worden gelegd als een voorziening.

Derden, zoals de partner van de gedaagde, zijn advocaat of zijn bank, zijn, wanneer zij van het conservatoir beslag (Mareva injunction) in kennis zijn gesteld, wettelijk verplicht de activa van de gedaagde die zij in hun bezit hebben, te bewaren. Het conservatoir beslag heeft echter alleen gevolgen jegens de gedaagde en geeft de eiser geen prioriteit boven andere schuldeisers.

Een beschikking inzake de inspectie en het behoud van goederen is alleen mogelijk jegens een procespartij, zodat zij alleen effect heeft wanneer degene die het goed in bezit heeft, ermee instemt.

Een Anton-Piller-beschikking is geen huiszoekingsbevel en kan daarom niet met dwang ten uitvoer worden gelegd. Wanneer de beschikking evenwel is geformuleerd als een bevel aan de gedaagde een huiszoeking toe te staan, is er bij een weigering van de gedaagde sprake van minachting voor het gerecht, dat hieruit overigens ook kan afleiden dat de betrokkene iets te verbergen heeft.

3.3 Is de geldigheid van de maatregelen beperkt in de tijd?

Bij de beschikking kan het gaan om een:

 • tussenvonnis – dat tot het proces van kracht blijft;
 • voorlopige voorziening – dat voor een bepaalde tijd van kracht blijft.

4 Rechtsmiddelen tegen de maatregelen

Beide partijen kunnen in beroep gaan bij een master of een rechter. De beroepstermijn bedraagt vijf dagen. Het beroep moet ten minste 48 uur voor het zal worden behandeld, aan de andere partijen worden betekend. Het staat het gerecht vrij de termijn van vijf dagen te verlengen, maar dan moeten hiervoor wel goede gronden worden aangevoerd. Een partij kan echter niet in beroep gaan tegen een toezegging. Tegen de afwijzing van een eenzijdig verzoek kan de verzoeker in beroep gaan, maar de gedaagde niet; deze kan in plaats daarvan een verzoek indienen om de beschikking te vernietigen.

In geval van een beroep wordt de zaak in zijn geheel opnieuw behandeld, zij het dat de appellant zijn zaak als eerste bepleit. Weliswaar kan nieuw bewijsmateriaal worden aangevoerd, maar de rechter zal dit, tenzij er een goede reden voor is, niet gemakkelijk toelaten.

Tegen een tussenvonnis van de districtsrechtbank staat beroep open bij een rechter van het High Court die de zaak opnieuw behandelt of door een zaak aanhangig te maken bij het hof van beroep (Court of Appeal).

Links

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Laatste update: 29/09/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.