Zabezpečenie majetku počas konania v krajinách EÚ

Estónsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Aké sú jednotlivé druhy opatrení?

Opatrenia na zabezpečenie konania sú:

 1. uvalenie súdnej hypotéky na nehnuteľnosť, loď alebo lietadlo patriace odporcovi;
 2. zadržanie majetku odporcu, ktorý je v držbe odporcu alebo inej osoby, a na základe toho vykonanie záznamu v katastri nehnuteľností o zákaze nakladania, ktorým sa zákaz nakladania zviditeľní, alebo záznamu v inom registri majetku, ktorým sa zákaz nakladania zviditeľní;
 3. zákaz pre odporcu vykonávať určité transakcie alebo úkony vrátane vydania obmedzujúceho príkazu;
 4. zákaz iným osobám prevádzať majetok na odporcu alebo plniť iné záväzky voči odporcovi, čo môže zahŕňať aj povinnosť previesť majetok na súdneho zriadenca alebo vložiť peniaze na bankový účet nariadený na tento účel;
 5. zaviazanie odporcu, aby uložil predmet u súdneho zriadenca;
 6. zastavenie vykonávacieho konania, povolenie pokračovania vykonávacieho konania iba proti zábezpeke alebo zrušenie vykonávacieho konania, ak bol vykonávací nástroj napadnutý podaním žaloby, alebo ak tretia strana podala žalobu o uvoľnenie zadržaného majetku alebo o vyhlásenie núteného vymáhania za neprípustné z iného dôvodu;
 7. zákaz pre odporcu opustiť miesto bydliska, vzatie odporcu do väzby, zadržanie odporcu;
 8. zaviazanie odporcu a predovšetkým poisťovateľa, aby vykonali platby v rozsahu minimálnej sumy, ktorá môže byť splatná v priebehu konania týkajúceho sa škody spôsobenej trestným činom alebo poistnej zmluvy;
 9. zaviazanie odporcu, aby ukončil uplatňovanie nespravodlivej štandardnej podmienky, alebo zaviazanie osoby, ktorá uplatňovanie podmienky odporučila, aby ukončila alebo zrušila odporúčanie podmienky v rámci konania týkajúceho sa ukončenia uplatňovania nespravodlivej štandardnej podmienky alebo konania týkajúceho sa ukončenia a zrušenia odporúčania podmienky osobou, ktorá uplatňovanie podmienky odporučila;
 10. akékoľvek ďalšie opatrenie, ktoré súd považuje za potrebné.

S cieľom zabezpečiť konanie vo veci porušenia autorských práv alebo súvisiacich práv, alebo práv priemyselného vlastníctva môže súd, okrem iných opatrení, zadržať tovar v prípadoch, keď existuje podozrenie, že mohlo dôjsť k porušeniu práv duševného vlastníctva, alebo uložiť povinnosť odovzdať taký tovar, aby sa predišlo jeho uvedeniu na trh alebo jeho distribúcii. Ak je potrebné zablokovať bankový účet alebo iné aktíva odporcu s cieľom zabezpečiť konanie vo veci porušenia autorských práv alebo súvisiacich práv, alebo práv priemyselného vlastníctva na obchodné účely, súd môže uložiť povinnosť predložiť bankové, finančné alebo obchodné doklady, alebo umožniť ich kontrolu.

S cieľom zabezpečiť nárok v prípade neoprávneného získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva môže súd, okrem iných opatrení, zabaviť tovar, ak existuje podozrenie, že tovar, ktorého dizajn, vlastnosti, funkcie, výroba alebo uvádzanie na trh majú významný prospech z obchodného tajomstva, ktoré bolo získané, použité alebo sprístupnené nezákonne, alebo uložiť povinnosť vydať takýto tovar, aby sa zabránilo jeho uvedeniu na trh alebo distribúcii.

V manželských veciach, vo veciach určenia výživného alebo v iných rodinných veciach môže súd v priebehu konania upravovať aj:

 1. rodičovské práva vo vzťahu k spoločnému dieťaťu;
 2. komunikáciu rodiča s dieťaťom;
 3. odovzdanie dieťaťa druhému rodičovi;
 4. plnenie povinnosti platenia výživného vyplývajúcej zo zákona a, okrem iných opatrení, zaviazanie odporcu, aby poskytoval finančnú pomoc alebo zabezpečenie počas konania;
 5. používanie akýchkoľvek predmetov zo spoločnej domácnosti a používanie spoločných obytných priestorov manželov;
 6. vzdanie sa akýchkoľvek predmetov určených na osobné použitie jedného z manželov alebo dieťaťa alebo ich používanie;
 7. iné veci týkajúce sa manželstva alebo rodiny, ktoré je vzhľadom na okolnosti potrebné rýchlo vyriešiť.

2 Za akých podmienok možno vydať tieto opatrenia?

2.1 Postup

O žiadostiach o zabezpečenie konania súd rozhodne najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni podania žiadosti. Súd môže rozhodnúť o žiadosti o zabezpečenie konania aj neskôr, ak si predtým chce vypočuť navrhovateľa.

Odporcovi a ostatným účastníkom konania sa neoznamuje pojednávanie vo veci zabezpečenia konania. Súd môže najskôr vypočuť odporcu, ak je to zjavne odôvodnené a najmä ak sa v žiadosti požaduje predbežná úprava sporného právneho vzťahu.

Súd môže na základe žiadosti zabezpečiť konanie aj pred podaním žaloby. V žiadosti musia byť uvedené dôvody, prečo nebola žaloba podaná okamžite. Žiadosť sa musí podať na príslušný súd v súlade s ustanoveniami týkajúcimi sa príslušnosti súdov. Ak súd zabezpečí konanie pred podaním žaloby, stanoví lehotu, počas ktorej žiadateľ musí podať žalobu. Lehota nesmie byť dlhšia ako jeden mesiac. Ak sa žaloba nepodá včas, súd zruší zabezpečenie konania.

V prípade potreby môže súd zaviesť opatrenie na zabezpečenie konania, ak sa dotknutý majetok nachádza na mieste v rámci jeho územnej príslušnosti, aj keď žaloba bola podaná alebo mala byť podaná na inom estónskom súde, zahraničnom súde alebo rozhodcovskému senátu. Vzhľadom na majetok, ktorý bol zapísaný do verejného registra, môže opatrenie na zabezpečenie konania prijať aj súd, ktorý je príslušný v mieste sídla registra, a v prípade lode súd, ktorý je príslušný v mieste domovského prístavu lode.

Súd môže zabezpečiť konanie alebo pokračovať v zabezpečení konania v závislosti od poskytnutia záruky s cieľom nahradiť akúkoľvek možnú škodu spôsobenú protistrane a tretej strane.

Súd zabezpečí konanie týkajúce sa peňažnej pohľadávky iba v prípade, ak je poskytnutá záruka vo výške najmenej 5 % z hodnoty pohľadávky, ale najmenej 32 EUR a najviac 32 000 EUR. Ak je na zabezpečenie konania potrebné zadržanie odporcu alebo zákaz odporcovi opustiť miesto bydliska, výška poskytnutej záruky bude najmenej 3 200 EUR a najviac 32 000 EUR.

Aj keď boli splnené nevyhnutné podmienky na požadovanie záruky, súd môže odmietnuť požadovanie plnej alebo čiastkovej záruky, alebo rozhodnúť o jej úhrade na splátky, ak sa od navrhovateľa odôvodnene nedá očakávať poskytnutie záruky z hospodárskych alebo iných dôvodov a nezabezpečenie konania by mohlo mať pre navrhovateľa závažné dôsledky, alebo ak by požadovanie záruky bolo voči navrhovateľovi nespravodlivé z akéhokoľvek iného dôvodu.

2.2 Hlavné podmienky

Súd môže zabezpečiť konanie na žiadosť navrhovateľa, ak existuje dôvod domnievať sa, že nezabezpečením konania sa môže sťažiť alebo znemožniť vykonanie rozsudku súdu. Ak je zrejmé, že rozsudok súdu je potrebné vykonať mimo Európskej únie a vykonanie nie je zaručené na základe medzinárodnej dohody, predpokladá sa, že nezabezpečením konania sa môže sťažiť alebo znemožniť vykonanie rozsudku súdu.

S cieľom zabezpečiť konanie, ktoré sa netýka peňažnej pohľadávky proti odporcovi, môže súd predbežne upraviť sporný právny vzťah a predovšetkým spôsob používania príslušného predmetu, ak je to potrebné na zabránenie závažnej škode alebo svojvoľnému konaniu, prípadne z iného dôvodu. Takto je možné postupovať bez ohľadu na to, či existuje dôvod domnievať sa, že nezabezpečením konania sa môže sťažiť alebo znemožniť vykonanie rozsudku súdu. V manželských veciach, vo veciach určenia výživného alebo v iných rodinných veciach môže súd prijímať opatrenia aj z vlastnej iniciatívy.

Zabezpečiť je možné aj konanie, ktoré sa týka budúceho alebo potenciálneho nároku, alebo preukázania platnosti nároku. Potenciálny nárok sa nezabezpečí, ak existuje predpoklad, že podmienka nároku nebude splnená počas konania.

Súd môže uplatniť aj opatrenie na zabezpečenie konania v súvislosti so súdnym konaním alebo rozhodcovským konaním vedeným v zahraničí.

Opatrenie na zaistenie nároku je možné nariadiť aj vtedy, ak chce žalobca zaistiť niekoľko nárokov voči tomu istému žalovanému.

Opatrenie na zabezpečenie konania sa vyberá tak, aby pri uplatnení zaťažilo odporcu iba natoľko, že sa to dá považovať za odôvodnené vzhľadom na oprávnené záujmy navrhovateľa a na okolnosti. Pri zabezpečovaní konania, ktoré sa týka peňažnej pohľadávky, je potrebné zohľadniť hodnotu sporu. Súd môže na zabezpečenie konania prijať súčasne viaceré opatrenia.

Opatrenie zadržania osoby alebo zákazu opustiť miesto bydliska s cieľom zabezpečiť konanie sa môže uplatniť, iba ak je to potrebné na zaistenie súladu s rozsudkom súdu a ak by ostatné opatrenia na zabezpečenie konania boli zjavne nedostatočné na zabezpečenie nároku, najmä ak existuje dôvod domnievať sa, že dotknutá osoba by pravdepodobne odišla do cudzieho štátu alebo previedla svoje aktíva do cudzieho štátu. Zadržanie osoby vykoná polícia na základe nariadenia súdu.

Opatrenie zadržania osoby alebo zákazu opustiť miesto bydliska sa môže použiť na zabezpečenie majetkového nároku, iba ak hodnota sporu presahuje 32 000 EUR.

Ak súd nariadi zadržanie osoby alebo zakáže osobe opustiť miesto bydliska rozhodnutím o zabezpečení konania, ktoré sa týka peňažnej pohľadávky, alebo rozhodnutím o zabezpečení konania, súd stanoví sumu, ktorú je potrebné zaplatiť na bankový účet určený na takéto účely, alebo na akú je potrebné poskytnúť bankovú záruku. Keď je táto suma zaplatená alebo je poskytnutá záruka, vykonávanie rozhodnutia o zabezpečení konania sa ukončí. V takých prípadoch a na základe návrhu odporcu súd zruší opatrenie na zabezpečenie konania a nahradí ho peňažnou sumou alebo bankovou zárukou.

Opatrenie dočasnej právnej ochrany sa môže uplatniť v konaní o návrhu iba v prípadoch, keď to je umožnené podľa zákona. Ak sa opatrenie dočasnej právnej ochrany v konaní o návrhu podľa zákona môže uplatniť, prijme sa iba v prípade, že je to potrebné na zachovanie alebo dočasnú úpravu existujúcej situácie alebo existujúceho stavu, pokiaľ nie je v zákone stanovené inak. Pokiaľ nie je v zákone stanovené inak, pre dočasnú právnu ochranu platia ustanovenia týkajúce sa zabezpečenia konania. Ak sa konanie môže začať iba na základe návrhu, súd môže uplatniť opatrenie dočasnej právnej ochrany a rozhodnutie o dočasnej právnej ochrane môže zrušiť alebo zmeniť iba na základe návrhu, pokiaľ nie je v zákone stanovené inak.

3 Čo je predmetom týchto opatrení a aký majú charakter?

3.1 Na aké druhy aktív sa môžu tieto opatrenia vzťahovať?

V závislosti od charakteru a cieľa opatrenia sa môžu opatrenia uplatňovať na hnuteľný majetok aj na nehnuteľný majetok vrátane peňazí, ako aj lodí a lietadiel.

3.2 Aké sú účinky týchto opatrení?

 • Zadržanie majetku

V prípade zadržania majetku odporca nesmie s majetkom nakladať. Pri zadržaní iného hnuteľného majetku, okrem lodí zapísaných v lodnom registri alebo lietadiel zapísaných v registri civilných lietadiel, vzniká právo na zábezpeku zadržaného majetku.

V prípade zadržania nehnuteľného majetku alebo registrovaného hnuteľného majetku, alebo iného predmetu sa vykoná v katastri nehnuteľností alebo v inom registri záznam týkajúci sa zákazu nakladania s majetkom v prospech navrhovateľa na základe žiadosti navrhovateľa a rozhodnutia o zabezpečení konania. Na základe žiadosti navrhovateľa súd nezávisle vydá rozhodnutie na účely vykonania záznamu v registri týkajúceho sa zákazu nakladania s majetkom.

Na základe žiadosti navrhovateľa alebo odporcu môže súd nariadiť predaj zadržaného predmetu a uloženie výťažku z predaja na bankový účet určený na takéto účely, ak by hodnota predmetu mohla výrazne klesnúť alebo ak by si skladovanie predmetu vyžiadalo neúmerné náklady.

Zadržanie majetku zabezpečuje súdny zriadenec. Súdny zriadenec prevezme zadržaný predmet pod svoj dohľad na základe návrhu osoby, ktorá požiadala o zabezpečenie konania. V takých prípadoch súdny zriadenec čiastočne alebo úplne zakáže používanie predmetu a môže vydať príkazy týkajúce sa daného predmetu vrátane organizácie jeho uskladnenia.

 • Súdna hypotéka

Pokiaľ nie je v zákone stanovené inak, súdnou hypotékou uvalenou na nehnuteľnosť, loď zapísanú v lodnom registri alebo lietadlo zapísané v registri civilných lietadiel sa osobe, ktorá požiadala o zabezpečenie konania, poskytujú rovnaké práva, pokiaľ ide o ostatné práva zaťažujúce predmet, ako má hypotékový veriteľ na základe hypotéky alebo námornej hypotéky, alebo záručný veriteľ na základe registrovanej záruky.

Výška hypotéky je hodnota zaručenej pohľadávky, ktorá bola zapísaná do katastra nehnuteľností, lodného registra alebo registra civilných lietadiel. Ak je hodnota základnej pohľadávky nižšia ako 640 EUR, súdna hypotéka nebude uvalená za predpokladu, že je možné uplatniť iné opatrenia na zabezpečenie konania, ktoré sú menej škodlivé pre odporcu.

Záznam o súdnej hypotéke sa vykoná v katastri nehnuteľností, lodnom registri alebo registri civilných lietadiel v prospech navrhovateľa na základe žiadosti navrhovateľa a rozhodnutia o zabezpečení konania. Na základe žiadosti navrhovateľa súd nezávisle vydá rozhodnutie na účely vykonania záznamu o súdnej hypotéke v registri. Hypotéka vzniká po jej zaznamenaní v registri.

V prípade uvalenia súdnej hypotéky na loď alebo lietadlo súdny zriadenec prevezme loď alebo lietadlo pod svoj dohľad na základe návrhu osoby, ktorá požiadala o zabezpečenie konania. V takých prípadoch súdny zriadenec čiastočne alebo úplne zakáže používanie lode a môže vydať ďalšie príkazy týkajúce sa lode.

 • Zákaz opustiť miesto bydliska

Zákazom opustiť miesto bydliska sa dotknutá osoba zaväzuje, aby bez povolenia súdu neopúšťala miesto svojho bydliska na dlhšie ako 24 hodín. Pri uplatnení zákazu opustiť miesto bydliska súd predvolá odporcu, ak je odporca fyzická osoba, alebo člena správnej rady odporcu, ak je odporca právnická osoba, a vyžiada si na tento účel jeho podpis.

3.3 Aká je platnosť týchto opatrení?

Ak súd nariadi zadržanie osoby alebo zakáže osobe opustiť miesto bydliska prostredníctvom rozhodnutia o zabezpečení konania, ktoré sa týka peňažnej pohľadávky, alebo rozhodnutím o zabezpečení konania, súd stanoví sumu, ktorú je potrebné zaplatiť na bankový účet určený na takéto účely, alebo na akú je potrebné poskytnúť bankovú záruku. Keď je táto suma zaplatená alebo je poskytnutá záruka, vykonávanie rozhodnutia o zabezpečení konania sa ukončí.

Na žiadosť dotknutého účastníka konania môže súd rozhodnutím nahradiť jedno opatrenie na zabezpečenie konania druhým.

Ak je súdna hypotéka uvalená na viaceré nehnuteľnosti, lode alebo lietadlá, súd v rozhodnutí o zabezpečení konania stanoví sumu za každý založený predmet, ktorú je potrebné zaplatiť na bankový účet určený na takéto účely, alebo na akú je potrebné poskytnúť bankovú záruku. Keď je táto suma zaplatená alebo je poskytnutá záruka, zabezpečenie konania sa zruší. Ak sa zabezpečenie konania zruší alebo ak sa nahradí opatrenie na zabezpečenie konania, vlastník nehnuteľnosti, lode alebo lietadla sa stáva vlastníkom hypotéky. Na žiadosť vlastníka a na základe rozhodnutia súdu o zrušení zabezpečenia konania sa súdna hypotéka vymaže z katastra nehnuteľností, lodného registra alebo registra civilných lietadiel.

Ak sa zmenia okolnosti, a predovšetkým, ak prestane existovať dôvod na zabezpečenie konania alebo je ponúknutá zábezpeka, prípadne z iného dôvodu v rámci zákona, súd môže na žiadosť dotknutého účastníka konania zrušiť zabezpečenie konania. Nepeňažné zabezpečenie konania sa môže zrušiť alebo zmeniť nahradením peňažnou platbou iba so súhlasom navrhovateľa alebo z primeraného dôvodu.

Súd zruší zabezpečenie konania rozsudkom, ak žaloba nebola úspešná, alebo rozhodnutím, ak žaloba nebola prijatá alebo konanie vo veci bolo ukončené. Súd zruší zabezpečenie konania aj v prípade, že rozhodnutie o zabezpečení konania prijal iný súd, pokiaľ nie je v zákone stanovené inak.

V manželských veciach, vo veciach určenia výživného alebo v iných rodinných veciach môže súd zmeniť alebo zrušiť rozhodnutie o zabezpečení konania aj z vlastnej iniciatívy.

4 Je možné odvolať sa proti takémuto opatreniu?

Dotknutý účastník konania môže podať odvolanie proti rozhodnutiu, ktorým miestny súd alebo obvodový súd zabezpečil konanie, nahradil jedno opatrenie na zabezpečenie konania druhým alebo zrušil zabezpečenie konania. Proti rozhodnutiu obvodového súdu vo veci odvolania proti rozhodnutiu miestneho súdu je možné podať odvolanie na najvyšší súd (Riigikohus), iba ak hodnota zabezpečeného konania presahuje sumu 100 000 EUR alebo ak zabezpečujúcim opatrením bolo zadržanie osoby alebo zákaz opustiť miesto bydliska.

Proti rozhodnutiam o predbežnej právnej ochrane možno podať opravný prostriedok. Rozhodnutia oblastného súdu o týchto opravných prostriedkoch nie je možné podať na najvyšší súd, pokiaľ zákon nestanovuje inak.

Posledná aktualizácia: 22/02/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.