Zabezpečenie majetku počas konania v krajinách EÚ

Taliansko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Aké sú jednotlivé druhy opatrení?

Taliansky právny systém umožňuje využívanie predbežných opatrení, ktoré môžu mať aj anticipačný charakter a ktoré sú v zásade preventívne. Predbežné opatrenia môžu byť prijaté „pred“ začatím konania vo veci (opatrenia ante causam) alebo počas konania. Vyžadovať sa môžu aj pri začatí sporu. Všeobecné pravidlá týkajúce sa konania o nariadení predbežného opatrenia sú uvedené v článku 669a a nasl. článkoch Občianskeho súdneho poriadku. Existujú rôzne druhy predbežných opatrení: a) „ochranné“ opatrenia sú určené na zachovanie stavu vecí počas konania alebo na ochranu majetku. Jedným príkladom opatrenia, ktoré patrí do tejto kategórie, je ochranné zabavenie. Cieľom ochranných predbežných opatrení je v zásade zabezpečiť, aby sa následne dosiahnutý exekučný titul nestal počas konania zbytočným, napríklad v dôsledku skutočnosti, že nárokovaný majetok sa zatiaľ stratil alebo bol zničený; b) „anticipačné“ opatrenia sú tie, ktoré pred záverom konania predvídajú účinky konečného rozhodnutia. Preto je cieľom anticipačných predbežných opatrení zabezpečiť, aby osoba, ktorá je držiteľom práva, nezostala v stave nespokojnosti, čo by mohlo spôsobiť škody, ktoré by sa následne nedali nahradiť.

Predbežné opatrenia sú vo všeobecnosti „typické“ a umožňujú ich aj osobitné právne predpisy týkajúce sa napríklad rodinných záležitostí, výživného, patentov atď. Je však možné požadovať aj „netypické“ predbežné opatrenia: tie sú známe ako naliehavé opatrenia a riadia sa ustanovením článku 700 Občianskeho súdneho poriadku. Toto ustanovenie zabezpečuje, že osoby, ktoré sa oprávnene obávajú, že čas potrebný na presadenie ich práv bežným postupom by im mohol spôsobiť bezprostredne hroziace a nenapraviteľné škody, môžu požiadať, aby súd uplatnil naliehavé opatrenia, ktoré by podľa okolností zrejme lepšie dokázali predbežne zabezpečiť účinky rozhodnutia o skutkovej podstate.

2 Za akých podmienok možno vydať tieto opatrenia?

Vydanie predbežného opatrenia podlieha dvom požiadavkám:

A) Periculum in mora, t. j. dobre opodstatnená obava, že pred vydaním rozsudku o skutkovej podstate sa môže nezvratne narušiť právo, ktorého uplatnenie sa má predbežným opatrením zaistiť;

B) Fumus boni juris, t. j. vierohodná vec v súvislosti s nárokom.

2.1 Postup

Procesné pravidlá sú uvedené v článku 669a a nasl. článkoch Občianskeho súdneho poriadku. Žiadosť sa predkladá vo forme návrhu, ktorý sa podá v kancelárii úradníka príslušného súdu. Pred začatím hlavného konania sa žiadosť predloží prvostupňovému súdu. Ak hlavné konanie už prebieha, žiadosť sa musí predložiť súdu, ktorý má vydať rozhodnutie v tomto konaní. Po vypočutí účastníkov konania a vynechaní všetkých formalít, ktoré nie sú dôležité pre kontradiktórne konanie, súd preskúma postupom, ktorý považuje za najvhodnejší, požiadavky potrebné na účely požadovaného opatrenia. Následne prostredníctvom príkazu prijme alebo zamietne žiadosť. Ak by predvolanie druhého účastníka konania mohlo ohroziť vykonanie opatrenia, súd môže vydať odôvodnené rozhodnutie vo forme príkazu, ktorý v prípade potreby obsahuje súhrnné informácie. V takom prípade súd prostredníctvom toho istého príkazu stanoví dátum vypočutia účastníkov konania (najneskôr o pätnásť dní) a poskytne navrhovateľovi pevnú lehotu, nie dlhšiu než osem dní, na oznámenie návrhu a príkazu. Počas vypočutia môže súd príkazom potvrdiť, zmeniť alebo zrušiť opatrenia obsiahnuté v pôvodnom príkaze.

Súd môže uzavrieť konanie vydaním príkazu, ktorým žiadosť zamietne, čiastočne prijme alebo úplne prijme. Ak je žiadosť prijatá a bola podaná pred začiatkom hlavného konania, v príkaze, ktorým bola žiadosť prijatá, musí byť stanovená pevná lehota, nie dlhšia než šesťdesiat dní, na začatie hlavného konania: toto pravidlo sa neuplatňuje v prípade anticipačných a naliehavých opatrení podľa článku 700 Občianskeho súdneho poriadku.

2.2 Hlavné podmienky

Vydanie predbežného opatrenia podlieha dvom uvedeným požiadavkám: periculum in mora a fumus boni juris.

3 Čo je predmetom týchto opatrení a aký majú charakter?

Tieto opatrenia majú charakter dočasných opatrení platných do vydania rozsudku v hlavnom konaní. Vždy to platí o ochranných opatreniach, ktoré si vyžadujú, aby v hlavnom spore už prebiehalo konanie, ale len čiastočne to platí v prípade anticipačných opatrení, ktoré sú účinné bez ohľadu na to, či prebieha konanie, aj keď nemajú rovnakú účinnosť ako právoplatný rozsudok o príslušnej veci.

Obsah predbežných opatrení sa líši podľa druhu nebezpečenstva, ktoré majú odvrátiť. Napríklad zabavenie sa vzťahuje na majetok dlžníka. Príkaz na opätovné prijatie nespravodlivo prepusteného pracovníka na druhej strane predstavuje povinnosť vykonať určitý úkon.

3.1 Na aké druhy aktív sa môžu tieto opatrenia vzťahovať?

Podľa potreby, ktorá sa musí uspokojiť, sa tieto opatrenia môžu vzťahovať na hnuteľný alebo nehnuteľný majetok, ale aj na duševné vlastníctvo a diela chránené autorskými právami.

3.2 Aké sú účinky týchto opatrení?

Ochranné opatrenia slúžia na zachovanie právnej a faktickej situácie existujúcej v čase podania návrhu, čím zabezpečujú, aby sa v čase potrebnom na dokončenie hlavného konania nepoškodili práva žalobcu. Anticipačné opatrenia na druhej strane slúžia na predvídanie účinkov právoplatného rozsudku v hlavnom konaní.

3.3 Aká je platnosť týchto opatrení?

Predbežné opatrenia zostávajú účinné až do vydania rozsudku v hlavnom konaní, ktorý ich nahradí. Ochranné opatrenia, ktoré si vyžadujú začatie hlavného konania (napríklad povolenie súdneho zabavenia podľa článku 670 Občianskeho súdneho poriadku alebo ochranného zabavenia podľa článku 671 Občianskeho súdneho poriadku), takisto strácajú účinnosť, ak sa hlavné konanie nezačne alebo nepokračuje v lehote stanovenej zákonom alebo súdom, alebo ak nebola zložená záruka požadovaná súdom. Anticipačné opatrenia vrátane atypických opatrení (ktorých obsah sa neurčuje zákonom, ale súdom podľa článku 700 Občianskeho súdneho poriadku) sú naďalej účinné aj v prípade, že hlavné konanie sa nezačne alebo sa začne a následne sa preruší, a to aj vtedy, keď sa nemôžu stať súčasťou právoplatného rozsudku.

4 Je možné odvolať sa proti takémuto opatreniu?

Proti rozhodnutiam o predbežných opatreniach, ktorými sa buď vyhovelo návrhu, alebo sa návrh zamietol, sa možno odvolať (článok 669l) z dôvodu chyby alebo na odvolacom súde predložením ďalších okolností a dôvodov, ktoré neboli zahrnuté do pôvodného návrhu.

Súvisiace odkazy

Talianska ústava (EN)

https://www.senato.it/sites/default/files/media-documents/COST_INGLESE.pdf

Talianske právne predpisy a kódexy (IT)

https://www.normattiva.it/?language=en

Taliansky občiansky súdny poriadok (IT)

http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2015/01/02/codice-di-procedura-civile

Kódex správneho konania (EN)

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzk3/~edisp/nsiga_4276977.pdf

Code de justice administrative (FR)

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/njiz/~edisp/nsiga_4506451.pdf

Italienische Verwaltungsprozessordnung (DE)

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nda5/~edisp/nsiga_4289867.pdf

Súdny systém Talianska (EN)

https://www.csm.it/web/csm-international-corner/consiglio-superiore-della-magistratura/sistema-giudiziario-italiano?show=true&title=&show_bcrumb=

Daňový poriadok (IT)

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?id=%7BECD81E71-D37B-4722-AA36-116B5BCB2232%7D

Ministerstvo spravodlivosti (IT)

https://www.giustizia.it/giustizia

Posledná aktualizácia: 20/05/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.