Zabezpečenie majetku počas konania v krajinách EÚ

Lotyšsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Aké sú jednotlivé druhy opatrení?

Podľa lotyšských právnych predpisov môžu byť predbežné a preventívne opatrenia, ktoré sú k dispozícii až do konečného rozhodnutia, zamerané na zabezpečenie predbežnej ochrany skutočného alebo potenciálneho nároku alebo na zabezpečenie ochrany práv duševného vlastníctva, ktoré sú predmetom sporu, alebo na zabezpečenie dôkazov. Tieto opatrenia môže nariadiť len súd, a to na žiadosť zainteresovanej strany. Postup je stanovený v zákone o občianskom súdnom konaní (Civilprocesa likums).

V čase, keď je nárok uplatnený, prípadne skôr, sú na zabezpečenie ochrany nároku k dispozícii tieto opatrenia:

 • zaistenie hnuteľného majetku alebo prostriedkov patriacich odporcovi,
 • záznam o zákaze (aizlieguma atzīme) do registra príslušného hnuteľného majetku alebo iného verejného registra,
 • záznam o zabezpečení nároku do pozemkového registra alebo registra lodí,
 • zadržanie plavidla v súvislosti s námornou pohľadávkou,
 • zákaz pre odporcu vykonávať isté činnosti,
 • zaistenie platieb splatných tretími stranami vrátane prostriedkov v úverových inštitúciách a iných finančných inštitúciách,
 • odloženie výkonu rozhodnutia (ktoré zahŕňa zákaz súdnym exekútorom prevádzať peniaze alebo majetok súdom uznanému veriteľovi alebo dlžníkovi, alebo pozastaviť predaj majetku).

Nárok možno zabezpečiť len v prípade, že je majetkovej povahy.

Ak sa má nárok zabezpečiť záznamom o zákaze do registra hnuteľného majetku alebo iného verejného registra, v rozhodnutí sa musí uviesť typ zákazu, ktorý sa má do registra zaznamenať.

Ak je predmetom žaloby vlastníctvo hnuteľného alebo nehnuteľného majetku alebo ak je cieľom žaloby potvrdenie vlastníckych práv, nárok sa môže zabezpečiť zaistením sporného hnuteľného majetku alebo záznamom o zákaze do príslušného oddielu pre nehnuteľný majetok v pozemkovom registri.

Ak je predmetom žaloby peňažná pohľadávka, nárok možno zabezpečiť pomocou nehnuteľného majetku prostredníctvom záznamu, ktorým sa preukazuje záložné právo (ķīlas tiesības atzīme), do príslušného oddielu pozemkového registra pre nehnuteľný majetok.

Ak je predmetom žaloby vecné právo v súvislosti s nehnuteľným majetkom, nárok možno zabezpečiť záznamom o bremene (apgrūtinājuma atzīme) do príslušného oddielu pre nehnuteľný majetok v pozemkovom registri.

Plavidlá môžu byť zadržané iba v prípadoch námorných pohľadávok.

Pozastavenie predaja majetku nie je povolené v prípadoch, keď sa pohľadávka týka vrátenia peňazí.

Zaistenie platieb splatných tretími stranami vrátane prostriedkov v úverových inštitúciách a iných finančných inštitúciách nie je povolené v prípadoch, keď sa pohľadávka týka náhrady, ktorá je ponechaná na voľnú úvahu súdu.

Pri sporoch týkajúcich sa duševného vlastníctva sú možné tieto predbežné ochranné opatrenia:

 • zaistenie hnuteľného majetku, v súvislosti s ktorým údajne došlo k porušeniu práv duševného vlastníctva,
 • povinnosť stiahnuť z obehu tovar, v súvislosti s ktorým údajne došlo k porušeniu práv duševného vlastníctva,
 • zákaz vykonávania určitých činností pre odporcu alebo pre osoby, ktoré poskytujú služby využívané s cieľom porušovať práva duševného vlastníctva, alebo pre osoby, ktoré umožňujú, aby k takémuto porušovaniu dochádzalo.

Zabezpečenie dôkazov

Ak má osoba dôvod domnievať sa, že predloženie dôkazov, ktoré bude potrebovať, sa môže stať nemožné alebo problematické, môže podať návrh na zabezpečenie takýchto dôkazov.

Návrhy na zabezpečenie dôkazov možno predložiť v ktoromkoľvek štádiu konania, dokonca aj skôr, než sa žaloba podá na súd.

Pred podaním žaloby môže dôkazy zabezpečiť okresný súd (rajona tiesa) alebo mestský súd (pilsētas tiesa) v mieste, kde sa nachádza zdroj dôkazov, ktoré sa majú zabezpečiť. Keď je žaloba podaná, dôkazy môže zabezpečiť súd, ktorý vo veci rozhoduje.

2 Za akých podmienok možno vydať tieto opatrenia?

2.1 Postup

Zabezpečenie nároku

Ak existuje dôvod domnievať sa, že výkon súdneho rozhodnutia môže byť problematický alebo nemožný, súd alebo sudca môže na základe odôvodneného návrhu žalobcu prijať rozhodnutie o zabezpečení nároku. Nárok možno zabezpečiť len v prípade, že je majetkovej povahy. Návrh na zabezpečenie nároku možno zvážiť v ktoromkoľvek štádiu konania, dokonca aj skôr, než sa žaloba podá na súd.

Návrh na zabezpečenie nároku musí obsahovať:

 • názov súdu, ktorému je návrh určený,
 • meno a priezvisko navrhovateľa, jeho osobné identifikačné číslo a registrované miesto pobytu, alebo ak ho navrhovateľ nemá, uvedie sa skutočné miesto pobytu; v prípade právnickej osoby sa uvedie obchodné meno, identifikačné číslo a registrované sídlo. Ak je navrhovateľ ochotný komunikovať so súdom elektronickou cestou a ak je zahrnutý medzi osobami/subjektmi uvedenými v oddiele 56 článku 2.3 zákona o občianskom súdnom konaní, uviesť by sa mala aj e-mailová adresa a v prípade, že je registrovaný v online systéme na výmenu korešpondencie so súdom, malo by sa uviesť aj registračné číslo. Navrhovateľ môže navyše uviesť inú adresu určenú na výmenu korešpondencie so súdom,
 • meno a priezvisko odporcu alebo ľubovoľnej tretej strany, jeho osobné identifikačné číslo a registrované miesto pobytu, alebo ak ho odporca nemá, uvedie sa skutočné miesto pobytu; v prípade právnickej osoby sa uvedie obchodné meno, identifikačné číslo a registrované sídlo. Osobné identifikačné číslo alebo identifikačné číslo odporcu sa musí uviesť, ak je známe,
 • meno a priezvisko právneho zástupcu navrhovateľa (ak žalobu podáva právny zástupca), jeho osobné identifikačné číslo a adresa na účely výmeny korešpondencie; v prípade právnickej osoby sa uvedie obchodné meno, identifikačné číslo a registrované sídlo. Ak je právny zástupca navrhovateľa, ktorý má registrované miesto pobytu alebo adresu na účely výmeny korešpondencie v Lotyšsku, ochotný komunikovať so súdom elektronickou cestou, uviesť by sa mala e-mailová adresa a v prípade, že je registrovaný v online systéme na výmenu korešpondencie so súdom, malo by sa uviesť aj registračné číslo. Ak má právny zástupca navrhovateľa registrované miesto pobytu alebo adresu na účely výmeny korešpondencie mimo Lotyšska, jeho e-mailová adresa aj registrácia v online systéme na výmenu korešpondencie sa musia uviesť. Ak je právny zástupca navrhovateľa advokát, doplniť by sa mala aj e-mailová adresa jeho advokátskej komory,
 • predmet nároku,
 • hodnota nároku,
 • prostriedky zabezpečenia nároku, ktorého vymáhanie navrhovateľ požaduje,
 • okolnosti, ktorými navrhovateľ odôvodňuje potrebu zabezpečenia nároku.

Návrh na zabezpečenie nároku pred tým, než sa nárok uplatní na súde, sa musí predložiť súdu, na ktorom sa má nárok prerokovať. V prípade, že sa strany dohodli predložiť spor arbitrážnemu súdu, návrh sa musí predložiť súdu v mieste, kde sa nachádza dlžník alebo majetok.

Pozastavenie predaja majetku nie je povolené v prípadoch, keď sa pohľadávka týka vrátenia peňazí.

Zaistenie platieb splatných tretími stranami vrátane prostriedkov v úverových inštitúciách a iných finančných inštitúciách nie je povolené v prípadoch, keď sa pohľadávka týka náhrady, ktorá je ponechaná na voľnú úvahu súdu.

Po vypočutí návrhu jednej zo strán môže súd nahradiť prostriedky zabezpečenia nároku inými prostriedkami.

Budúci žalobca môže požiadať, aby bol nárok zabezpečený ešte pred podaním žaloby a dokonca ešte pred vznikom nároku v prípade, že dlžník s cieľom vyhnúť sa plneniu záväzku premiestni alebo prevedie svoj majetok, opustí miesto svojho pobytu bez toho, aby informoval veriteľa, alebo vykoná ďalšie činnosti, ktoré naznačujú, že dlžník nekoná v dobrej viere. Pri podaní návrhu na zabezpečenie nároku pred podaním súdnej žaloby musí budúci žalobca predložiť dôkazy na podporu svojich práv a nutnosti zabezpečenia nároku.

Súd alebo sudca rozhodne o návrhu na zabezpečenie nároku najneskôr nasledujúci deň, a to bez predchádzajúceho oznámenia odporcovi alebo iným zainteresovaným stranám. Súd alebo sudca pri rozhodovaní zvažuje prvý zrejmý (prima facie) formálny právny základ. V prípade, že súd vyhovie návrhu na zabezpečenie nároku, môže súd alebo sudca požadovať, aby navrhovateľ zložil zábezpeku za prípadné straty, ktoré môže odporca utrpieť v dôsledku opatrení na zabezpečenie nároku, a to uložením určitej sumy na vkladový účet súdneho exekútora.

Ak sa prijme rozhodnutie na zabezpečenie skutočného alebo možného nároku, súd vydá exekučný príkaz (izpildu raksts), ktorý sa má odovzdať na vykonanie certifikovanému súdnemu exekútorovi (zvērināts tiesu izpildītājs).

Nárok je zabezpečený až do dňa, keď nadobudne právoplatnosť konečný rozsudok. Ak sa o nároku nerozhodne alebo je konanie ukončené, rozhodnutím súdu sa zruší opatrenie, ktorým sa zabezpečuje nárok. Nárok je zabezpečený až do dňa, keď nadobudne právoplatnosť konečný rozsudok. Ak je nárok zamietnutý, rozhodnutím súdu sa zruší opatrenie na zabezpečenie nároku.

V prípade, že sa o zabezpečení nároku rozhodne pred tým, než je samotný nárok uplatnený na súde, a nárok sa v skutočnosti na súde neuplatní v čase, ktorý určil súd, sudca môže rozhodnúť o zrušení opatrenia na zabezpečenie nároku na základe návrhu budúceho žalobcu alebo budúceho žalovaného.

Predbežné ochranné opatrenia

V prípade, že existuje dôvod domnievať sa, že práva držiteľa práv duševného vlastníctva sú porušované alebo môžu byť porušené, súd môže na základe odôvodneného návrhu navrhovateľa nariadiť predbežné ochranné opatrenia. V návrhu na predbežné ochranné opatrenia musia byť uvedené dočasné ochranné opatrenia, ktoré sa majú prijať (článok 250.10 zákona o občianskom súdnom konaní).

Návrh na predbežné ochranné opatrenia možno predložiť v ktoromkoľvek štádiu konania, dokonca aj skôr, než sa žaloba podá na súd.

O návrhu na predbežné ochranné opatrenia rozhodne súd alebo sudca do desiatich dní od prijatia návrhu alebo od začatia konania, ak je návrh na predbežné ochranné opatrenia podaný spolu so žalobou.

Ak oneskorenie môže spôsobiť držiteľovi práva duševného vlastníctva nezvratnú ujmu, súd alebo sudca musí rozhodnúť o návrhu na predbežné ochranné opatrenia najneskôr nasledujúci deň po prijatí návrhu bez toho, aby to dopredu oznámil odporcovi a ďalším zainteresovaným stranám. Ak sa rozhodnutie nariaďujúce predbežné ochranné opatrenia prijme v neprítomnosti odporcu alebo akejkoľvek inej zainteresovanej strany, rozhodnutie sa im má oznámiť najneskôr v okamihu núteného rozhodnutia.

Ak súd alebo sudca prijme návrh na prijatie predbežného ochranného opatrenia pred podaním žaloby, súd alebo sudca môže vyžadovať, aby navrhovateľ poskytol zábezpeku za prípadné straty, ktoré môžu byť spôsobené odporcovi alebo poskytovateľovi služieb v dôsledku predbežných ochranných opatrení, a to uložením určitej sumy na vkladový účet súdneho exekútora alebo poskytnutím rovnocennej zábezpeky.

Na návrh navrhovateľa môže súd nahradiť už nariadené predbežné ochranné opatrenia inými opatreniami.

Predbežné ochranné opatrenia môže zrušiť ten istý súd na žiadosť zainteresovanej strany.

Ak súd zamietne uplatňovaný nárok, jeho rozsudkom sa zrušia predbežné ochranné opatrenia. Predbežné ochranné opatrenia zostávajú v platnosti až do dňa, keď rozsudok nadobudne právoplatnosť.

Ak sa o nároku nerozhodne alebo je konanie ukončené, rozhodnutím súdu sa zrušia predbežné ochranné opatrenia. Predbežné ochranné opatrenia zostávajú v platnosti až do dňa, keď rozsudok nadobudne právoplatnosť.

V prípade, že sa rozhodnutie nariaďujúce predbežné ochranné opatrenia prijme pred tým, než sa samotný nárok uplatní na súde, a nárok sa v skutočnosti na súde neuplatní v čase, ktorý určil súd, sudca môže rozhodnúť o zrušení predbežných ochranných opatrení na základe návrhu budúceho žalobcu alebo inej zainteresovanej strany, alebo budúceho žalovaného.

Ak sa návrh na predbežné ochranné opatrenia podá spolu so žalobou, rozhodnutie nariaďujúce predbežné ochranné opatrenia sa musí vykonať do 30 dní odo dňa, keď bolo rozhodnutie prijaté. Skutočnosť, že proti rozhodnutiu bola podaná dodatočná námietka (blakus sūdzība), nebráni vykonaniu rozhodnutia.

Rozhodnutie nariaďujúce predbežné ochranné opatrenia z dôvodu, že oneskorenie môže držiteľovi práva duševného vlastníctva spôsobiť nezvratnú ujmu, sa má vykonať po tom, ako navrhovateľ uhradil sumu určenú súdom alebo sudcom na vkladový účet súdneho exekútora, alebo ak poskytol rovnocennú zábezpeku. Dokument o vykonaní rozhodnutia sa zasiela po prijatí platby v určenej výške alebo rovnocennej zábezpeky.

Rozhodnutie nariaďujúce predbežnú ochranu prostredníctvom zaistenia hnuteľného majetku, ktorým sa údajne porušujú práva duševného vlastníctva, má byť vykonané v súlade s postupom pre výkon rozhodnutia predajom hnuteľných vecí stanoveným v zákone o občianskom súdnom konaní.

Rozhodnutie nariaďujúce predbežnú ochranu uložením zákazu výkonu niektorých úkonov alebo povinnosti stiahnuť tovar z obehu, ktorým sa údajne porušujú práva duševného vlastníctva, vykonáva súdny exekútor a bude oznámené odporcovi alebo akejkoľvek inej zainteresovanej strane, ktorá musí oznámenie podpísať, alebo doporučenou zásielkou.

Ak je predbežné ochranné opatrenie zrušené, zrušenie vykoná súdny exekútor, ktorý vykonal aj príkaz, ktorým sa opatrenie pôvodne ukladalo.

Ak je predbežné ochranné opatrenie zrušené, zrušenie vykoná súdny exekútor, ktorý vykonal aj príkaz, ktorým sa opatrenie pôvodne ukladalo.

V článku 30.5 zákona o občianskom súdnom konaní sa takisto stanovuje predbežná ochrana pred násilím.

Predbežnú ochranu pred násilím možno nariadiť v súvislosti s návrhmi (žalobami) týkajúcimi sa rozvodu alebo zrušenia manželstva, ujmy na zdraví, vymáhania výživného, rozdelenia spoločnej domácnosti alebo vymedzenia jej používania (ak strany žijú v spoločnej domácnosti), ako aj opatrovníctva a prístupových práv.

Návrh na predbežnú ochranu pred násilím môžu podať manželia alebo bývalí manželia, osoby, medzi ktorými je vzťah rodiča a dieťaťa, osoby, medzi ktorými je alebo bol vzťah alebo akýkoľvek iný vzťah starostlivosti mimo rodiny, osoby, medzi ktorými je príbuzenský alebo blízky vzťah, osoby, ktoré žijú alebo žili v spoločnej domácnosti, osoby, ktoré majú alebo čakajú spoločné dieťa, bez ohľadu na to, či boli manželmi alebo spolu žili, alebo osoby, medzi ktorými je alebo bol blízky osobný či intímny vzťah.

Na poskytnutie predbežnej ochrany pred násilím možno uložiť aj viacero opatrení súčasne.

Ak osoba utrpela fyzické, sexuálne, psychologické alebo ekonomické násilie, ktoré sa odohráva medzi bývalými alebo súčasnými manželmi alebo inak vzájomne príbuznými osobami, a to bez ohľadu na to, či strana, ktorá násilie spôsobila, žije alebo žila v jednej domácnosti s obeťou, súd alebo sudca môže nariadiť predbežnú ochranu pred násilím na základe odôvodneného návrhu osoby alebo návrhu podaného prostredníctvom polície.

Podobné opatrenia sú k dispozícii v prípade, že je osoba zneužívaná inou osobou, t. j. v prípade konania zahŕňajúceho obťažovanie, sexuálny nátlak, vyhrážanie, ponižovanie, zastrašovanie alebo iné zneužívanie, ktorého cieľom je spôsobiť obeti ujmu, potrestať ju alebo ju zastrašiť.

O predbežnú ochranu pred násilím možno žiadať v ktoromkoľvek štádiu konania, dokonca aj skôr, než sa žaloba podá na súd.

Zabezpečenie dôkazov

Ak má osoba dôvod domnievať sa, že predloženie dôkazov, ktoré bude potrebovať, sa môže stať nemožné alebo problematické, môže podať návrh na zabezpečenie takýchto dôkazov. Návrhy na zabezpečenie dôkazov možno predložiť v ktoromkoľvek štádiu konania, dokonca aj skôr, než sa žaloba podá na súd.

Návrh na zabezpečenie dôkazov sa posudzuje na pojednávaní, na ktoré je predvolaný navrhovateľ a zainteresované strany. Súd sa však môže návrhom zaoberať aj vtedy, keď sa ktorákoľvek z týchto osôb nedostaví.

Ak sa návrh na zabezpečenie dôkazov predloží pred podaním žaloby, súd alebo sudca o návrhu rozhodne do desiatich dní od jeho prijatia.

Dôkazy môžu byť zabezpečené bez predvolania potenciálnych zainteresovaných strán iba v súrnych prípadoch vrátane porušenia alebo potenciálneho porušenia práv duševného vlastníctva alebo prípadov, keď nemožno stanoviť, ktoré strany môžu byť zainteresované.

Ak sa rozhodnutie o zabezpečení dôkazov prijme v neprítomnosti odporcu alebo akejkoľvek inej zainteresovanej strany, rozhodnutie sa im má oznámiť najneskôr v okamihu núteného rozhodnutia.

Ak sudca prijme návrh na zabezpečenie dôkazov pred tým, ako je žaloba podaná na súd, sudca stanoví lehotu na podanie žaloby, ktorá by nemala byť viac ako 30 dní.

Ak sudca prijme návrh na zabezpečenie dôkazov pred podaním žaloby, sudca môže vyžadovať, aby navrhovateľ poskytol zábezpeku za prípadné straty, ktoré môžu byť spôsobené odporcovi v dôsledku opatrenia na zabezpečenie dôkazov, a to uložením určitej sumy na vkladový účet súdneho exekútora alebo poskytnutím rovnocennej zábezpeky.

Zápisnica zo zasadnutia súdu a všetky dokumenty zhromaždené v priebehu zabezpečovania dôkazov budú uchovávané, kým si ich nevyžiada súd, ktorý rozhoduje v hlavnej veci.

Ak súd, ktorý vec posudzuje, nie je schopný zhromaždiť dôkazy nachádzajúce sa v inom meste alebo okrese, súd alebo sudca dožiada príslušný súd, aby vykonal konkrétne procesné úkony v mene prvého súdu.

2.2 Hlavné podmienky

Predbežné ochranné opatrenia môžu byť nariadené len vtedy, ak existuje dôvod domnievať sa, že výkon rozsudku súdu v spore majetkovej povahy môže byť problematický alebo nemožný; alebo ak sa porušujú alebo môžu byť porušované práva držiteľa práv duševného vlastníctva; alebo ak predloženie potrebných dôkazov môže byť nemožné alebo problematické.

3 Čo je predmetom týchto opatrení a aký majú charakter?

V návrhu na predbežnú ochranu duševného vlastníctva musí byť uvedené navrhované predbežné ochranné opatrenie.

Dostupné predbežné ochranné opatrenia sú:

 • zaistenie hnuteľného majetku, v súvislosti s ktorým údajne došlo k porušeniu práv duševného vlastníctva,
 • povinnosť stiahnuť z obehu tovar, v súvislosti s ktorým údajne došlo k porušeniu práv duševného vlastníctva,
 • zákaz vykonávania určitých činností pre odporcu alebo pre osoby, ktoré poskytujú služby využívané s cieľom porušovať práva duševného vlastníctva, alebo pre osoby, ktoré umožňujú, aby k takémuto porušovaniu dochádzalo.

V návrhu na zabezpečenie nároku sa musia uviesť požadované prostriedky zabezpečenia nároku.

Dostupné opatrenia na zabezpečenie nároku sú:

 • zaistenie hnuteľného majetku alebo prostriedkov patriacich odporcovi,
 • záznam o zákaze (aizlieguma atzīme) do registra príslušného hnuteľného majetku alebo iného verejného registra,
 • záznam o zabezpečení nároku do pozemkového registra alebo registra lodí,
 • zadržanie plavidla v súvislosti s námornou pohľadávkou,
 • zákaz pre odporcu vykonávať isté činnosti,
 • zaistenie platieb splatných tretími stranami vrátane prostriedkov v úverových inštitúciách a iných finančných inštitúciách,
 • odloženie výkonu rozhodnutia (ktoré zahŕňa zákaz súdnym exekútorom prevádzať peniaze alebo majetok súdom uznanému veriteľovi alebo dlžníkovi, alebo pozastaviť predaj majetku).

V návrhu na predbežnú ochranu pred násilím musí byť uvedené opatrenie, ktoré sa má uložiť.

Dostupné opatrenia na poskytnutie predbežnej ochrany pred násilím sú:

 • odporcovi možno prikázať opustiť obydlie, kde má navrhovateľ obvyklý pobyt, a zakázať mu, aby sa tam vrátil alebo sa tam zdržiaval,
 • odporcovi možno zakázať, aby sa pohyboval v rámci stanovenej vzdialenosti od miesta obvyklého pobytu navrhovateľa,
 • odporcovi možno zakázať navštevovať určité miesta,
 • odporcovi možno zakázať, aby sa stretával s navrhovateľom a nadväzoval s ním fyzický alebo vizuálny kontakt,
 • odporcovi možno zakázať nadväzovať akúkoľvek komunikáciu s navrhovateľom,
 • odporcovi možno zakázať, aby sa prostredníctvom iných osôb snažil stretnúť alebo nadviazať komunikáciu s navrhovateľom,
 • odporcovi možno zakázať používať osobné údaje navrhovateľa,
 • súd alebo sudca môže odporcovi uložiť ďalšie zákazy a povinnosti s cieľom poskytnúť navrhovateľovi predbežnú ochranu pred násilím.

3.1 Na aké druhy aktív sa môžu tieto opatrenia vzťahovať?

Hnuteľný a nehnuteľný majetok vrátane plavidiel, peňažnej hotovosti a finančných prostriedkov v úverových inštitúciách a ostatných finančných inštitúciách.

3.2 Aké sú účinky týchto opatrení?

Hnuteľný majetok dlžníka sa zaistí tak, že sa vykoná inventárny súpis majetku, majetok sa zapečatí (uvedie sa, kto majetok zaistí a akým spôsobom) a umiestni pod ochranu. Majetok sa nemusí zapečatiť, ak by to mohlo majetok poškodiť alebo významne ovplyvniť jeho hodnotu.

Súdny exekútor odovzdá zabavený majetok do starostlivosti fyzickej osoby, ktorá podpíše jeho prevzatie. Dlžník alebo členovia jeho rodiny môžu naďalej majetok používať, ak sa vzhľadom na povahu majetku používaním majetok neničí alebo sa podstatne neznižuje jeho hodnota.

Ak súd alebo sudca prijme návrh na zabezpečenie nároku pred tým, než je samotný nárok uplatnený na súde, môže súd alebo sudca požadovať, aby budúci žalobca poskytol zábezpeku za prípadné straty, ktoré môže odporca utrpieť v dôsledku opatrení na zabezpečenie nároku, a to uložením určitej sumy na vkladový účet súdneho exekútora. Vklady a iné cenné papiere v úverových a iných inštitúciách, ktoré patria dlžníkovi, môžu byť zaistené iba na základe exekučného príkazu vydaného súdom alebo na základe príkazu súdneho exekútora alebo príkazu prokurátora.

Záznam v registri nehnuteľného majetku informujúci o výkone alebo zabezpečení nároku má zabrániť dobrovoľnej registrácii na strane vlastníka.

Ak sudca prijme návrh na zabezpečenie dôkazov pred tým, než je žaloba podaná na súd, sudca môže požadovať, aby budúci žalobca poskytol zábezpeku za prípadné straty, ktoré môže odporca utrpieť v dôsledku opatrení na zabezpečenie dôkazov, a to uložením určitej sumy na vkladový účet súdneho exekútora alebo poskytnutím rovnocennej zábezpeky.

Predbežné ochranné opatrenia autorovi umožňujú podať návrh na zabezpečenie občianskoprávneho nároku, aj keď nemá charakter vecného majetku, čím sa zmenší počet potenciálnych porušení práv duševného vlastníctva a rozsah strát, ktoré autor utrpí. Takýmito opatreniami možno zabrániť porušeniam práv duševného vlastníctva a obnoviť zákonné záujmy a práva autora, ktoré sa porušujú.

3.3 Aká je platnosť týchto opatrení?

Opatrenia na zabezpečenie nároku zostávajú v platnosti až do dňa, keď rozsudok nadobudne právoplatnosť alebo ak sa konanie zastaví, alebo pokiaľ sudca nezruší opatrenie na zabezpečenie nároku, alebo kým sudca nenahradí opatrenie na zabezpečenie nároku iným opatrením.

Predbežné ochranné opatrenia zostávajú v platnosti až do dňa, keď rozsudok nadobudne právoplatnosť.

Predbežné ochranné opatrenia môže zrušiť ten istý súd na žiadosť zainteresovanej strany. Ak súd zamietne uplatňovaný nárok, jeho rozsudkom sa zrušia predbežné ochranné opatrenia. Ak sa o nároku nerozhodne alebo je konanie ukončené, rozhodnutím súdu sa zrušia predbežné ochranné opatrenia. Predbežné ochranné opatrenia zostávajú v platnosti až do dňa, keď rozsudok nadobudne právoplatnosť.

V prípade, že sa rozhodnutie nariaďujúce predbežné ochranné opatrenia prijme pred tým, než je samotný nárok uplatnený na súde, a nárok sa v skutočnosti na súde neuplatní v čase, ktorý určil súd, sudca môže rozhodnúť o opatrení na zabezpečenie dôkazov na základe návrhu budúceho žalobcu alebo inej zainteresovanej strany, alebo budúceho žalovaného.

V prípade, že sa o nariadení opatrenia na zabezpečenie dôkazov rozhodne pred tým, než je žaloba podaná na súd, a žaloba sa v skutočnosti na súd nepodá v čase, ktorý určil súd, sudca môže rozhodnúť o zrušení opatrenia na zabezpečenie dôkazov na základe návrhu budúceho žalobcu alebo budúceho žalovaného.

Predbežná ochrana pred násilím ostáva v platnosti až do dňa, keď nadobudne právoplatnosť konečný rozsudok vo veci. V určitých prípadoch môže súd vo svojom rozsudku uviesť, že predbežná ochrana pred násilím má ostať v platnosti aj po tom, ako rozsudok nadobudne právoplatnosť, ale nie dlhšie než jeden rok po tomto dátume. Ak je predbežná ochrana pred násilím nariadená proti odporcovi, ktorý mal obvyklý pobyt v tom istom obydlí ako navrhovateľ, napríklad ak mal odporca opustiť obydlie, v ktorom má navrhovateľ obvyklý pobyt, a ak mu bolo zakázané vrátiť sa do tohto obydlia alebo zdržiavať sa v ňom, alebo ak bolo odporcovi zakázané pohybovať sa v rámci stanovenej vzdialenosti od obydlia, kde má obvyklý pobyt navrhovateľ, súd môže určiť, že predbežná ochrana pred násilím má ostať v platnosti maximálne do 30 dní odo dňa, keď rozsudok nadobudne právoplatnosť.

Opatrenia na poskytnutie predbežnej ochrany pred násilím zostávajú v platnosti až do dňa, keď rozhodnutie sudcu, ktorým sa opatrenia rušia, nadobudne právoplatnosť, alebo až do rozhodnutia sudcu, ktorým sa nahrádza predbežné ochranné opatrenie iným opatrením.

4 Je možné odvolať sa proti takémuto opatreniu?

Zabezpečenie nároku

Na základe odôvodneného návrhu niektorej strany môže opatrenie na zabezpečenie nároku zrušiť ten istý súd, ktorý ho nariadil, alebo súd, ktorý má vec meritórne prerokovať.

Proti rozhodnutiu súdu o nahradení opatrenia na zabezpečenie nároku iným opatrením, rozhodnutiu o zamietnutí návrhu na zabezpečenie nároku alebo proti rozhodnutiu o zamietnutí návrhu na zrušenie opatrenia na zabezpečenie nároku možno do desiatich dní podať dodatočnú námietku (blakus sūdzība).

Ak je návrh na zabezpečenie nároku prijatý, navrhovateľ môže podať dodatočnú námietku proti tej časti rozhodnutia súdu, ktorou sa od navrhovateľa požaduje poskytnutie zábezpeky za akékoľvek straty, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku opatrenia, ktorým sa zabezpečuje navrhovateľov nárok.

Ak sa rozhodnutie o zabezpečení nároku prijme v neprítomnosti zainteresovanej strany, desaťdňová lehota na podanie dodatočnej námietky začína plynúť odo dňa doručenia rozhodnutia tejto strane.

Predbežné ochranné opatrenia

Predbežné ochranné opatrenia môže zrušiť ten istý súd na žiadosť zainteresovanej strany.

Dodatočnú námietku možno podať proti rozhodnutiu o návrhu navrhovateľa nahradiť nariadené predbežné ochranné opatrenie iným opatrením, proti rozhodnutiu o zamietnutí návrhu na nariadenie predbežného ochranného opatrenie alebo proti rozhodnutiu o zamietnutí návrhu na zrušenie dočasného ochranného opatrenia.

Ak sa rozhodnutie, ktorým sa nariaďuje predbežná ochrana, prijme v neprítomnosti zainteresovanej strany, desaťdňová lehota na podanie dodatočnej námietky začína plynúť odo dňa doručenia rozhodnutia tejto strane.

Zabezpečenie dôkazov

Rozhodnutie o prijatí návrhu na zabezpečenie dôkazov nie je napadnuteľné. Odporca však môže žiadať o náhradu škôd vzniknutých v dôsledku opatrenia na zabezpečenie dôkazov, ak:

 • sa dôkazy zaistia pred tým, než je uplatnený nárok, a nárok sa v skutočnosti neuplatní v lehote povolenej súdom,
 • je nárok uplatnený proti odporcovi zamietnutý,
 • sa o nároku nerozhodne,
 • je konanie zastavené, pretože nárok si uplatňovala osoba, ktorá nebola oprávnená ho uplatniť, alebo z dôvodu, že navrhovateľ nárok stiahol.

Dodatočnú námietku možno podať proti rozhodnutiu sudcu o zamietnutí návrhu na zabezpečenie dôkazov alebo proti rozhodnutiu prijatému bez toho, aby boli predvolané budúce strany konania. Ak sa rozhodnutie o zabezpečení dôkazov prijme v neprítomnosti zainteresovanej strany, desaťdňová lehota na podanie dodatočnej námietky začne plynúť odo dňa doručenia rozhodnutia tejto strane.

Predbežná ochrana pred násilím

Na základe odôvodneného návrhu niektorej strany môže opatrenie na poskytnutie predbežnej ochrany pred násilím nahradiť iným opatrením ten istý súd, ktorý ho nariadil, alebo súd, ktorý má predmetnú vec meritórne prerokovať.

Na základe odôvodneného návrhu strany môže opatrenie na poskytnutie predbežnej ochrany pred násilím zrušiť ten istý súd, ktorý ho nariadil, alebo súd, ktorý má predmetnú vec meritórne prerokovať.

Do desiatich dní možno podať dodatočnú námietku proti rozhodnutiu o nahradení opatrenia na poskytnutie predbežnej ochrany pred násilím iným opatrením, proti rozhodnutiu o zamietnutí návrhu na nariadenie predbežnej ochrany pred násilím alebo proti rozhodnutiu o zamietnutí návrhu na zrušenie opatrenia na poskytnutie predbežnej ochrany pred násilím. Ak sa rozhodnutie prijme v neprítomnosti zainteresovanej strany, desaťdňová lehota na podanie dodatočnej námietky začína plynúť odo dňa doručenia rozhodnutia tejto strane.

Posledná aktualizácia: 24/03/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.