Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Zabezpečenie majetku počas konania v krajinách EÚ

Severné Írsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Aké sú jednotlivé druhy opatrení?

Zakazujúci alebo negatívny súdny príkaz – príkaz nevykonávať alebo prestať vykonávať určitú činnosť. Ide o najbežnejší typ príkazu.

Prikazujúci alebo pozitívny súdny príkaz – príkaz na určité konanie alebo nápravu škody vyplývajúcej z predchádzajúceho konania.

Súdny príkaz na účely odvrátenia (Quia Timet Injunction) – príkaz na konanie alebo nekonanie, aby sa predišlo škodám, ktoré sa ešte nestali.

Príkaz Mareva (Mareva Injunction) – príkaz, ktorý žalovanému bráni zbaviť sa svojho majetku alebo nakladať so svojím majetkom spôsobom, ktorý by viedol k nevymáhateľnosti rozsudku o náhrade škody. V rámci príkazu možno stanoviť príspevok na pokrytie výdavkov na živobytie, obchodných alebo právnych výdavkov žalovaného.

Záväzok namiesto súdneho príkazu (undertaking in lieu of Injunction) – toto opatrenie často ponúka žalovaný v súvislosti s návrhom na vydanie súdneho príkazu a ak ho žalobca prijme, musí sa zaznamenať písomne alebo na súde.

Príkaz na kontrolu a ochranu majetku – má dva účely:

 • ochrániť majetok, ktorý je predmetom žaloby tak, aby si úspešná strana mohla vymôcť neporušený majetok alebo jeho hodnotu a
 • sprístupniť majetok na kontrolu s cieľom zhromaždiť dôkazy v konaní. Súd môže na účely vykonania tohto príkazu vydať aj príkaz povoľujúci vstup na pozemky jednej zo strán.

Príkaz Anton Piller (Anton Piller Order) – tento príkaz oprávňuje žalobcu, jeho právneho zástupcu alebo iného zodpovedného zástupcu na zaistenie vecí bez predchádzajúceho upozornenia žalovaného na účely ochrany alebo dokazovania.

2 Za akých podmienok možno vydať tieto opatrenia?

2.1 Postup

Predbežné opatrenie možno uplatniť kedykoľvek po začatí konania a pred jeho ukončením. V naliehavých prípadoch možno predbežné opatrenie vydať aj pred začatím konania pod podmienkou, že sa konanie začne bezprostredne po jeho vydaní.

Postup podávania návrhu na vydanie predbežného opatrenia je stanovený v súdnom poriadku. Všeobecný súdny poriadok, ktorým sa riadi vrchný súd (High Court), predstavuje Súdny poriadok súdnych orgánov Severného Írska [Rules of the Court of Judicature (NI)] z roku 1980 a krajský súd (County Court) sa riadi Súdnym poriadkom krajských súdov Severného Írska [County Court Rules (NI)] z roku 1981.

Návrh sa zvyčajne podáva prostredníctvom oznámenia o návrhu (Notice of Motion) alebo predvolania (Summons) na príslušnom oddelení vrchného súdu alebo na krajskom súde, kde prebieha konanie vo veci samej.

V oznámení alebo predvolaní sa musí uvádzať príslušné súdne opatrenie a súdny poriadok, na základe ktorého sa návrh podáva, musí byť doložené čestným vyhlásením (často zo strany právneho zástupcu žalobcu) a malo by obsahovať návrh súdneho príkazu.

Oznámenie alebo predvolanie sa musí s čestným vyhlásením a akýmikoľvek inými relevantnými dokumentmi žalovanému doručiť najmenej dva celé dni pred stanoveným dátum pojednávania vo veci návrhu, pričom v naliehavých prípadoch môže súd povoliť skrátenie lehoty na doručenie.

Na vrchnom súde zvyčajne vedie pojednávanie vo veci návrhu súdny úradník (master), hoci v niektorých druhoch konaní (špecifikovaných v Súdnom poriadku súdnych orgánov Severného Írska z roku 1980) musí vo veciach predbežných návrhov viesť pojednávanie sudca.

Krajský súd je predbežne plne príslušný konať vo veciach, ktoré patria do jeho právomoci. Návrhy na nariadenie predbežného opatrenia na krajskom súde musí prerokúvať sudca krajského súdu.

Návrh možno podať „ex parte“ bez doručenia oznámenia alebo predvolania osobe, proti ktorej sa podáva, za týchto okolností:

 • ak je vec mimoriadne naliehavá,
 • ak by predchádzajúce oznámenie viedlo k tomu, že by žalovaný zmaril účel príkazu,
 • na základe konvencie sa napríklad návrhy pred začatím konania zvyčajne podávajú ex parte,
 • ak to povoľuje alebo nariaďuje právny predpis alebo súdny poriadok.

Návrh ex parte sa podáva na osobitnom formulári nazývanom doložka ex parte (ex parte docket) a žalobca je povinný úplne a objektívne uviesť všetky relevantné skutočnosti. O návrhoch na vydanie nariadenia ex parte (s výnimkou návrhov na vydanie súdneho príkazu ex parte) zvyčajne rozhoduje sudca alebo súdny úradník bez pojednávania. Náklady na podanie návrhu ex parte bývajú zvyčajne vyhradené na pojednávanie.

2.2 Hlavné podmienky

Vydanie súdneho príkazu ukladajúceho povinnosť zdržať sa určitého konania je ponechané na voľné uváženie súdu. Súd môže vydať súdny príkaz v ktorejkoľvek fáze konania, ak sa to javí ako spravodlivé a vhodné. Súd uplatňuje svoju diskrečnú právomoc vydať príkaz v súlade s usmerneniami stanovenými vo veci American Cyanamid/Ethicon [1975] AC 396. Žalobca musí najprv preukázať, že v konaní sa bude riešiť závažná otázka. Sudca potom zváži, či práva žalobcu možno kompenzovať náhradou škody. Sudca môže ďalej zvážiť rovnováhu záujmu strán a ak je vyrovnaná, uprednostňuje sa zachovanie alebo obnovenie stavu pred spáchaním údajného protiprávneho činu. V prípade návrhu na vydanie prikazujúceho súdneho príkazu sa musí preukázať závažnejšia potreba a príkaz sa nevydá, pokiaľ sa žalobca nezaviaže nahradiť žalovanému škodu v prípade, že so svojou žalobou neuspeje alebo ak sa preukáže, že súdny príkaz nebol potrebný.

V návrhu na vydanie príkazu Mareva musí žalobca preukázať:

 • dobré argumenty k existujúcemu dôvodu žaloby, v rámci ktorej sa požaduje určitý peňažný prostriedok nápravy,
 • dôkaz, že žalovaný má majetok, ktorého sa môže zbaviť alebo ktorý môže zatajiť,
 • dôkaz o riziku, že žalovaný bude s majetkom nakladať, než bude možné vykonať rozsudok.

Návrh na kontrolu majetku možno podať vo vzťahu k majetku, ktorý je predmetom konania alebo v súvislosti s ktorým môžu vznikať otázky. Právo na kontrolu nezávisí od pádnosti argumentácie žalobcu.

V návrhu na vydanie príkazu Anton Piller musí žalobca preukázať, že existuje reálna možnosť, že žalovaný zničí dokumenty alebo predmety poškodzujúce jeho obhajobu alebo uverejní materiály, v prípade ktorých má žalobca právo na zachovanie dôvernosti.

3 Čo je predmetom týchto opatrení a aký majú charakter?

3.1 Na aké druhy aktív sa môžu tieto opatrenia vzťahovať?

Návrh na vydanie súdneho príkazu musí by sprevádzaný a podmienený vymáhateľným právom alebo dôvodom žaloby. Účelom súdneho príkazu však nie je presadzovať práva žiadateľa, ale zachovať alebo obnoviť súčasný stav až do rozhodnutia žaloby.

Príkaz Mareva sa môže vydať v súvislosti so súčasným alebo budúcim majetkom v rámci Severného Írska (bez ohľadu na to, či tento majetok je alebo nie je predmetom žaloby, alebo či so žalobou súvisí) bez ohľadu na to, či má žalovaný bydlisko alebo pobyt v Severnom Írsku.

Príkaz na kontrolu alebo ochranu majetku možno získať iba v súvislosti s fyzickým majetkom. Nepredstavuje vhodný postup na účely kontroly obsahu dokumentu, ktorú je možné vykonať podľa pravidiel týkajúcich sa sprístupňovania dokumentov.

3.2 Aké sú účinky týchto opatrení?

Príkaz možno vykonať prostredníctvom predbežného konania. Príkaz možno vykonať v rámci predbežného konania až potom, ako sa žalovanému doručí. Záväzok je vykonateľný rovnako ako súdny príkaz.

Tretie strany, ako napríklad manželka, právny zástupca alebo banka žalovaného, ktoré dostali oznámenie o súdnom príkaze Mareva, sú povinné zachovať majetok žalovaného, ktorý majú v držbe. Súdny príkaz Mareva má však účinok iba voči žalovanému a nepriznáva žalobcovi prednosť pred veriteľmi.

Príkaz na kontrolu a ochranu majetku možno podať iba proti účastníkovi konania, takže jeho účinok bude podliehať súhlasu osoby, ktorá má majetok v držbe.

Príkaz Anton Piller nepredstavuje príkaz na domovú prehliadku, takže ho nemožno vykonať násilím, ale ak je formulovaný tak, že žalovanému nariaďuje, aby prehliadku povolil, odmietnutie povoliť kontrolu sa považuje za pohŕdanie a môže viesť súd k záveru, že žalovaný má čo skrývať.

3.3 Aká je platnosť týchto opatrení?

Príkaz môže byť:

 • predbežný – platný do súdneho konania,
 • dočasný – platný na obmedzené obdobie.

4 Je možné odvolať sa proti takémuto opatreniu?

Každá zo strán sa môže proti príkazu alebo rozhodnutiu súdneho úradníka odvolať u sudcu. Odvolanie sa musí podať do piatich dní a ostatným stranám sa musí doručiť aspoň dva celé dni pred stanoveným dátumom pojednávania vo veci odvolania. Päťdňovú lehotu môže súd podľa uváženia predĺžiť, musí však byť presvedčený, že na to existuje dobrý dôvod. Proti záväzku sa však strana odvolať nemôže. Žalobca sa proti zamietnutiu návrhu ex parte môže odvolať, žalovaný však namiesto odvolania voči príkazu podáva návrh na jeho zrušenie.

V rámci odvolania dochádza k úplne novému prerokovaniu, strana, ktorá podala odvolanie, však vec prezentuje ako prvá. Hoci možno predkladať nové dôkazy, sudca ich nebude ochotný pripustiť, pokiaľ na to neexistuje primeraný dôvod.

Proti predbežnému príkazu vydanému krajským súdom sa možno odvolať u sudcu vrchného súdu opätovným prerokovaním alebo predložením veci odvolaciemu súdu.

Súvisiace odkazy

súdna služba Severného Írska

Posledná aktualizácia: 29/09/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.